Nástroje pro usnadnění přístupu

ZASTUPITELSTVO MĚSTA

usnesení zastupitelstva města

09. výpis usnesení z jednání Zastupitelstva města Litoměřic - 15.11.2012

USNESENÍ

VÝPIS

9. jednání Zastupitelstva města Litoměřic konaného dne 15.11.2012 od 16:00 hod.

v kongresovém sále Gotického hradu v Litoměřicích, se sídlem Tyršovo nám. 68

Počet přítomných členů ZM: 22

Z a s t u p i t e l s t v o   m ě s t a   L i  t o m ě ř i c   n a   s v é m  9.  z a s e d á n í

projednalo pod usnesením č:

201/9/2012

Rozpočtová opatření dle doporučení FV ze dne 7.11.2012

ZM schvaluje rozpočtová opatření dle doporučení FV ze dne 7.11. 2012 (viz příloha orig. zápisu).

 

 

202/9/2012

Schválení žádosti o dotaci z programu Podpora terénní práce pro rok 2013 včetně schválení spoluúčasti města

ZM schvaluje podání žádosti o dotaci z programu Podpora terénní práce pro rok 2013 včetně schválení spoluúčasti města ve výši 165.080.- Kč.

 

 

203/9/2012

Dotace na podporu kultury - dětské pěvecké sbory

ZM schvaluje poskytnutí dotace O.S. Puellae Cantantes, O.S. Klub přátel chlapeckého sboru Páni Kluci a O.S. Máj (rozdělení dotací viz příloha orig. zápisu).

204/9/2012

Prominutí dluhu

ZM schvaluje prominutí pohledávky ve výši 647.818,80 Kč s příslušenstvím a soudních nákladů ve výši 14.520,-Kč, pro pana D.S., bytem Ústí nad Labem.

205/9/2012

Schválení názvu ulice „Jasmínová“ v k.ú. Pokratice

ZM schvaluje pojmenování nově vznikající ulice dle přiloženého podkladu jménem „ Jasmínová“.

206/9/2012

Rezignace Ing. Kvapila na fci člena FV při ZM a jmenování nového člena

ZM bere na vědomí rezignaci ing. Petra Kvapila na členství ve Finančním výboru při ZM.

207/9/2012

Žádost o bezúplatný převod pozemků dle přiloženého seznamu (ost.plocha-silnice) v k.ú. Litoměřice na ČR Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

ZM schvaluje podání žádosti o bezúplatném převodu pozemků par.č. 2490/31, 2490/36, 2573/4, 2718/9, 2719/4, 2719/20, 2719/24, 3209/8, 4011/7, 4247, 4643, 4644, 4652, 4670/1, 5033/1, 2560/7, 2560/8, 5221/13, 5221/16 a 5221/17 v k.ú. Litoměřice na ÚZSVM ČR, Rašínovo nábřeží 390, Praha.

208/9/2012

Žádost o bezúplatný převod pozemku parc.č. 325/3 (silnice) v k.ú. Třeboutice na PF ČR, Husinecká 1024/11, Praha 3

ZM schvaluje podání žádosti o bezúplatný převod pozemku parc.č. 325/3 o výměře 443 mv k.ú. Třeboutice na PF ČR, Husinecká 1024/11, Praha 3.

209/9/2012

Prodej pozemku par.č. 123 o výměře 1176 m2 (zast.plocha) a 126 o výměře 186 m2 (zahrada) v k.ú. Litoměřice

ZM neschvaluje záměr prodeje pozemků parc.č. 123 o výměře 1176 m2 (zast.plocha) a 126 o výměře 186 m2 (zahrada) v k.ú. Litoměřice.

210/9/2012

Nákup pozemku parc.č. 2472/42 (orná) o výměře 895 ma bezúplatný převod parc.č. 2472/91 (orná) o výměře 2.365 m2 v k.ú. Litoměřice (Miřejovická stráň – pod budoucí  komunikací, nezaps. GP)

ZM schvaluje záměr nákupu pozemku parc.č. 2472/42 (orná) o výměře 895 m2 za cenu obvyklou (znalecký posudek) a přijetí daru pozemku parc.č. 2472/91 (orná) o výměře 2365 m2 vše v k.ú. Litoměřice.

211/9/2012

Zrušení žádosti o bezúplatný převod pozemku parc.č. 2670/2 o výměře 40 m2 (ost.plocha-komunikace) v k.ú. Litoměřice na ÚZSVM ČR

ZM ruší žádost o bezúplatném převodu pozemku parc.č. 2670/2 o výměře 40 m2 (ost.plocha-komunikace) v k.ú. Litoměřice ze dne 2.12.2006 od ÚZSVM ČR, Rašínovo nábřeží 390, Praha.

212/9/2012

Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Litoměřice, smlouva č.j. 4715/12 od ÚZSVM ČR, Rašínovo nábřeží 390, Praha

ZM schvaluje smlouvu o bezúplatném převodu pozemku parc.č. 2680/3 (ost.plocha- komunikace)  v k.ú. Litoměřice, č.j. 4715/12 od ÚZSVM ČR, Rašínovo nábřeží 390, Praha.

213/9/2012

Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Litoměřice, smlouva č.j. 4852/12 od ÚZSVM ČR, Rašínovo nábřeží 390, Praha

ZM schvaluje smlouvu o bezúplatném převodu pozemků parc.č. 1326/2 a 1326/7 (ost.plocha) v k.ú. Litoměřice, č.j. 4852/12 od ÚZSVM ČR, Rašínovo nábřeží 390, Praha.

214/9/2012

Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Litoměřice, smlouva č.j. 1024991238 od PF ČR, Husinecká 1024, Praha 3

ZM schvaluje smlouvu o bezúplatném převodu pozemků parc.č. 2469/51, 3878/1, 3878/2, 3908/1, 3908/4, 3908/5, 3908/8, 3908/15 a 3908/16 v k.ú. Litoměřice č.j. 1024991238 od PF ČR, Husinecká 1024, Praha 3.

215/9/2012

Revokace usnesení ZM č. 188/8/12 ze dne 4.10.12 prodej pozemku parc.č. 2605/7 o výměře 24 m2 (zahrada) v k.ú. Litoměřice – snížení ceny

ZM revokuje usnesení ZM č. 188/8/12 ze dne 4.10.2012 prodej pozemku parc.č. 2605/7 o výměře 24 m2 (zahrada) v k.ú. Litoměřice manželům E.U. a M.U., bytem Litoměřice za cenu smluvní ve výši 500,-Kč/m2

a schvaluje znění:

ZM schvaluje prodej pozemku parc.č. 2605/7 o výměře 24 m2 (zahrada) v k.ú. Litoměřice manželům E.U. a M.U., bytem Litoměřice za cenu smluvní ve výši 200,-Kč/m2

216/9/2012

Prodej pozemku parc.č. 2840/4 o výměře 77 m2 (ost.plocha) v k.ú. Litoměřice

ZM schvaluje prodej pozemku parc.č. 2840/4 o výměře 77 m2 (ost.plocha) v k.ú. Litoměřice za cenu dle znal.posudku 56.280,-Kč společnosti JAFARMA s.r.o, IČ:27920160, Dukelská 1855/12, Litoměřice a náklady na odděl.geomet.plán 4.200,-Kč a znalecký posudek 3.600,-Kč.

217/9/2012

Směna pozemků ve vl.města parc.č. 2608/25, 2608/26,2608/27 a 2608/28 za parc.č. 842/1 a 842/2 vl. ČEPRO, a.s. vše v k.ú. Litoměřice s doplatkem rozdílu ceny pro město za větší výměru pozemků  

ZM schvaluje směnu pozemků ve vl.Města Litoměřice parc.č. 2608/25, 2608/26,2608/27 a 2608/28 za parc.č. 842/1 a 842/2 vše v k.ú. Litoměřice ve vl. ČEPRO, a.s., Dělnická 213/12, Praha, IČ: 60193531 s doplatkem rozdílu ceny pro město za větší výměru pozemků ve výši 940.550,-Kč.

218/9/2012

Prodej bytových jednotek v ul. Kosmonautů 2018/6, Revoluční 1834/8 v k.ú. Litoměřice

ZM schvaluje prodej dle podmínek „Zásad prodeje bytů a nebytových prostor z majetku Města Litoměřice“ ,byt č.71 ul. Kosmonautů 2018/6 a byt č. 12 Revoluční 1834/8 v k.ú. Litoměřice bez poskytnutí slevy.

219/9/2012

Zřízení věcného břemene – umístění, provozování údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k částem pozemků parc.č. 1345/97 a 1345/151 v k.ú. Pokratice

ZM schvalujezřízení věcného břemene – umístění, provozování údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k částem pozemků parc.č. 1345/97, 1345/151 v k.ú. Pokratice dle GP 1258-58/2012 ve prospěch oprávněného spol. ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín, za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 244,-Kč + 20% DPH a poplatky za vklad smlouvy do KN.

220/9/2012

Zřízení věcného břemene – umístění, provozování údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemku parc.č. 2608/2 v k.ú. Litoměřice

ZM schvaluje zřízení věcného břemene – umístění, provozování údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemku parc.č. 2608/2 v k.ú. Litoměřice dle GP 3796-575/2012 ve prospěch oprávněného spol. ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín, za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 2.400,-Kč + 20% DPH a poplatky za vklad smlouvy do KN.

221/9/2012

Zřízení věcného břemene – umístění, provozování údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemku parc.č. 2475/1 v k.ú. Litoměřice

ZM schvalujezřízení věcného břemene – umístění, provozování údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemku parc.č. 2475/1 v k.ú. Litoměřice dle GP 3918-58/2012 ve prospěch oprávněného spol. ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín, za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 111,-Kč + 20% DPH a poplatky za vklad smlouvy do KN.

222/9/2012

Zřízení věcného břemene – umístění, provozování údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemku  parc.č. 927 v k.ú. Litoměřice

ZM schvaluje zřízení věcného břemene – umístění, provozování údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemku parc.č. 927 v k.ú. Litoměřice dle GP 3934 -113/2012 ve prospěch oprávněného spol. ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín, za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 5.376,-Kč + 20% DPH a poplatky za vklad smlouvy do KN.

223/9/2012

Zřízení věcného břemene – práva umístění, provozování, údržby a oprav plynárenského zařízení k částem pozemků parc.č.1345/6 a 1345/7 v k.ú. Pokratice

ZM schvalujezřízení věcného břemene – práva umístění, provozování, údržby a oprav plynárenského zařízení k částem pozemků parc.č.1345/6 a 1345/7 v k.ú. Pokratice dle GP č. 1270-215/2012 ve prospěch oprávněného RWE GasNet, s.r.o. Klíšská 940, Ústí nad Labem za jednorázovou úhradu ve výši 1.310,-Kč+ 20%DPH a poplatky za vklad smlouvy do KN.

224/9/2012

Zřízení věcného břemene – umístění, provozování údržby a oprav vodovodního zařízení k částem pozemků  parc.č. 3718/87, 3718/105 a 3718/106 v k.ú. Litoměřice

ZM schvalujezřízení věcného břemene – umístění, provozování údržby a oprav vodovodního zařízení k částem pozemků  parc.č. 3718/87, 3718/105 a 3718/106 v k.ú. Litoměřice dle GP č. 3973-46/2012 ve prospěch vlastníka nemovitosti technické vybavenosti bez č.p., umístěné na pozemku parc. č. 3718/116 (V.J., bytem Litoměřice)za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 2.353,-Kč + 20% DPH a poplatky za vklad smlouvy do KN.

225/9/2012

Přijetí daru staveb bez čp/če (zahradních chatek) umístěných na pozemku parc. č. 2586/7, 2586/8 a 2586/9 v k.ú. Litoměřice od Ústeckého kraje

ZM schvaluje přijetí daru nemovitostí - staveb bez čp/če (zahradních chatek), umístěných na pozemcích parc. č. 2586/7, 2586/8, 2586/9 v k.ú. Litoměřice od Ústeckého kraje, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem. Náklady spojené s vkladem smlouvy do KN bude hradit Město Litoměřice.

226/9/2012

Vypořádání vlastnických vztahů ke kanalizačnímu zařízení realizovanému v rámci stavby „Kanalizace mikroregionu Litoměřice“

ZM schvaluje:

a)       prodej dílčích staveb kanalizačního zařízení (Miřejovická stráň; Žernosecká; Na Mýtě), vybudovaných z finančních prostředků „Sdružení měst a obcí za účelem realizace kanalizace v mikroregionu“spol. Severočeské vodárenské spol. a.s., Přítkovská 1689,Tepliceza poměrnou kupní cenu ve výši 2.840.548,-Kč, náležející k stavbám kanalizace v obci Litoměřice. Kupní cena byla uhrazena v roce 2003 a 2010 před realizací stavby na účet „Sdružení měst a obcí za účelem realizace kanalizace v mikroregionu“ formou zálohy ve výši 100%

b)       uzavření trojstranné smlouvy o zřízení věcného břemene ke kanalizačnímu zařízení umístěnému na pozemku parc.č. 2629/7 v k.ú. Litoměřice ve prospěch Severočeské vodárenské spol. a.s., Přítkovská 1689, Teplice. Město Litoměřice jako investor stavební akce Žernosecká ul. SO 05 uhradí jednorázovou úhradu ve výši 592,-Kč vl. pozemku MUDr. I. K., bytem Litoměřice a poplatek za vklad smlouvy do KN

c)       uzavření trojstranné smlouvy o zřízení věcného břemene ke kanalizačnímu zařízení umístěnému na pozemku parc.č. 2629/5 v k.ú. Litoměřice ve prospěch Severočeské vodárenské spol. a.s., Přítkovská 1689, Teplice. Město Litoměřice jako investor stavební akce Žernosecká ul. SO 05 uhradí jednorázovou úhradu ve výši 1.360,-Kč vl. pozemku manželům MUDr. I.K. a paní J.K., bytem Litoměřice a poplatek za vklad smlouvy do KN

d)       uzavření trojstranné smlouvy o zřízení věcného břemene ke kanalizačnímu zařízení umístěnému na pozemcích parc.č. 2628, 2637 v k.ú. Litoměřice ve prospěch Severočeské vodárenské spol. a.s., Přítkovská 1689, Teplice. Město Litoměřice jako investor stavební akce Žernosecká ul. SO 05 uhradí jednorázovou úhradu ve výši 2.764,-Kč vl. pozemků paní J.M., bytem Litoměřice a poplatek za vklad smlouvy do KN

e)       uzavření trojstranné smlouvy o zřízení věcného břemene ke kanalizačnímu zařízení umístěnému na pozemcích  parc.č. 2625 v k.ú. Litoměřice ve prospěch Severočeské vodárenské spol. a.s., Přítkovská 1689, Teplice. Město Litoměřice jako investor stavební akce Žernosecká ul. SO 05 uhradí jednorázovou úhradu ve výši 562,-Kč vl. pozemku Mgr. J.H., bytem Praha a poplatek za vklad smlouvy do KN

f)         uzavření trojstranné smlouvy o zřízení věcného břemene ke kanalizačnímu zařízení umístěnému na pozemcích parc.č. 2608/1,2608/12,2608/13,2608/14,2608/5, 2608/7 v k.ú. Litoměřice ve prospěch Severočeské vodárenské spol. a.s. Přítkovská 1689, Teplice. Město Litoměřice jako investor stavební akce Žernosecká ul. SO 05 uhradí jednorázovou úhradu ve výši 6.300,-Kč + DPH vl. pozemku Pozemkovému fondu ČR, Husinecká 1024, Praha 3 a poplatek za vklad smlouvy do KN a dále jednorázovou úplatu za užívání pozemků ve výši 300,-Kč

g)       uzavření bezúplatné trojstranné smlouvy o zřízení věcného břemene ke kanalizačnímu zařízení umístěnému na pozemcích parc.č. 2609/4, 2617/3 v k.ú. Litoměřice ve vl. pana M.K., bytem Roudnice nad Labem ve prospěch Severočeské vodárenské spol. a.s., Přítkovská 1689, Teplice. Město Litoměřice jako investor stavební akce Žernosecká ul. SO 05 uhradí poplatek za vklad smlouvy do KN.

227/9/2012

Provedení kontroly Kontrolním výborem při ZM

ZM ukládá Kontrolnímu výboru při ZM provést kontrolu vypsání výběrového řízení na nákup rentgenových přístrojů (C ramen) MěN v Litoměřicích, na které poskytlo Město Litoměřice účelovou dotaci. PO MěN v Litoměřicích předloží KV veškeré potřebné doklady s osobní účastí příslušných pracovníků vedení. Kontrolnímu výboru poskytne případnou právní pomoc právní oddělení města. Kontrolu provede KV co nejdříve.

…………….………………

Mgr. Ladislav Chlupáč

starosta města

 ……………………………

Mgr. Karel Krejza

místostarosta města

Zapsala:  Eva Lieberová


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu