Nástroje pro usnadnění přístupu

ZASTUPITELSTVO MĚSTA

usnesení zastupitelstva města

09.výpis usnesení z jednání Zastupitelstva města Litoměřic -13.12.2007

USNESENÍ

výpis

z 9. jednání Zastupitelstva města Litoměřic konaného dne 13.12.2007 od 16:00 hod.

v zasedací síni Městského úřadu v Litoměřicích se sídlem Mírové nám. 15/7

Přítomno členů ZM:      27

Zastupitelstvo města Litoměřic po projednání:

I.            schvaluje:

1.            rozpočtová opatření dle doporučení FV  (viz příloha orig. zápisu).

2.         uvolnění částky 350 tis.Kč z rozpočtové rezervy města (navýšení ÚZ-8402/8400 - výdaj na elektrickou energii-veřejné osvětlení města).

3.         odprodej starého vozidla a využití takto získaných  finančních prostředků pro navýšení finančních prostředků na nákup nového vozidla pro SÚ.

4.         po projednání návrh rozpočtu Města Litoměřic na rok 2008 (viz příloha orig. zápisu).

5.         uzavření dohody o splátkách pro žadatelku bytem U Katovny 2004/6, Litoměřice, na částku 21.000,-Kč s příslušenstvím ve výši 60.553,-Kč. Výše splátky činí 500,-Kč měsíčně pod ztrátou výhody splátek počínaje měsícem leden 2008, se splatností  k poslednímu dni každého měsíce.

6.         smlouvu o dotaci mezi městem Litoměřice a TJ Slavoj Litoměřice na provoz areálu koupaliště na Písečném ostrově v Litoměřicích v roce 2008 (viz. příloha orig.zápisu).

7.         uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dotaci mezi Městem Litoměřice a Římskokatolickou farností - Děkanství u Všech Svatých Litoměřice dne 14.8.2006 (viz příloha orig.zápisu)

8.            příspěvek na výrobu TV zpravodajství pro Litoměřice a Lovosice ve výši 20.000,- měsíčně bez DPH. Celkový finanční příspěvek na výrobu televizního vysílání bude činit 240.000,- Kč bez DPH za rok.

9.         Program prevence kriminality Ústeckého kraje na rok 2008 (viz příloha orig.zápisu).

10.       návrh na ukončení členství Města Litoměřic ve Svazu cestovního ruchu Deliteus s účinností k 31.12.2007.

11.            provedení průzkumu zájmu potenciálních zájemců (uživatelů) investorů o budoucí využití budov areálu Kasáren Dukelských hrdinů a areálu výstaviště Zahrady Čech v Litoměřicích dle podmínek průzkumu (viz příloha orig.zápisu).

12.       záměr prodeje pozemku pod chatkou p.č. 4501/3 o výměře 8 m2 a zahrady p.č. 4501/4 o výměře 146 m2 v k.ú. Litoměřice (osada č. 33 - Třeboutická stráň).

13.       záměr prodeje pozemku pod chatkou p.č. 4517/2 o výměře 14 m2 a zahrady p.č. 4517/3 o výměře 16 m2  v k.ú. Litoměřice (osada č. 33 - Třeboutická stráň).

14.       záměr prodeje pozemku pod chatkou p.č. 4574/3 o výměře 31 m2 a část pozemku p.č. 4574/1 (nutný odděl.geomet.plán) v k.ú. Litoměřice (osada č. 33 - Třeboutická stráň).

15.       záměr prodeje části pozemku p.č. 778/1 v k.ú. Litoměřice o výměře cca 2 m(nutný odděl.geomet.plán) a zároveň záměr zřízení věcného břemene práva chůze a jízdy (cca 330m2) Ústeckému kraji, Ústí nad Labem (nutný geometrický plán).

16.       záměr bezúplatného převodu části pozemku p.č. 1345/30 o výměře cca 12 m v k.ú. Pokratice od manželů Suchých, Litoměřice, formou smlouvy o budoucí darovací smlouvě. Veškeré náklady spojené s převodem bude hradit Město Litoměřice.

17.       uzavření dohody o úpravě budoucích vlastnických vztahů k části pozemku 3891/1 v k.ú. Litoměřice pod plánovanou místní komunikací mezi Městem Litoměřice, spol. Jotis,s.r.o. a spol. AUTOR Roubíček, s.r.o.(viz příloha orig.zápisu).

18.       záměr darovací smlouvy stavby (budoucí místní  komunikace) na části p.č. 3891/1 v k.ú. Litoměřice o výměře cca 459 m2, vybudované v rámci stavební akce "Stanice technické kontroly na poz.p.č. 3891/1 a 3891/9 v k.ú. Litoměřice ", od vlastníka DSME, s.r.o.U Bulhara 3, Praha 1, formou smlouvy o budoucí smlouvě. Veškeré náklady spojené s darem bude hradit Město Litoměřice.

19.       podání žádosti na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo náb. 42, Praha o převod uvedených pozemků k.ú. Litoměřice na Město Litoměřice.

20.       podání žádosti o převod pozemku p.č. 1345/129 o výměře 59 m2 v k.ú. Pokratice dle §17 zák. 229/91 Sb. z majetku ČR s právem hospodaření PF, Husinecká 1024, Praha na Město Litoměřice.

21.       prodej pozemku p.č. 690/6 o výměře 126 m2 v k.ú. Litoměřice za cenu smluvní ve výši 25.830,- Kč s podmínkou opravy a údržby vnitřní strany zdi a s zřízením věcného břemene na IS manželům Holštajnovým, Litoměřice a náklady za vypracování odděl.geomet.plánu a znal.posudku.

22.       prodej pozemku p.č. 690/5 o výměře 52 m2 v k.ú. Litoměřice za cenu smluvní ve výši 10.660,-Kč s podmínkou opravy a údržby vnitřní strany zdi a s zřízením věcného břemene na IS Miroslavu Komendovi, Litoměřice a náklady za vypracování odděl.geomet.plánu a znal.posudku.

23.       prodej pozemku p.č. 1139/52 o výměře 26 m2 za cenu dle znal.posudku 6.560,- Kč v k.ú. Pokratice Mgr. J. Janatové, Litoměřice a náklady za vypracování odděl.geomet.plánu a znal.posudku.

24.       nákup pozemků p.č. 2466/5, p.č. 2467/2, p.č. 2464/7 a 2464/6 o celkové výměře 568 m2 v k.ú. Litoměřice za cenu dle znal. posudku 177.710,- Kč od Jana Kellnera, Litoměřice.

25.       prodej pozemku p.č  4116/30 o výměře 57 m2, k.ú. Litoměřice Ing. M. Janošíkovi,  Litoměřice za cenu smluvní 4.560,- Kč a náklady za odděl.geomet.plán 3.570,- Kč a vklad do KN.

26.       zřízení věcného břemene práva chůze a jízdy na části pozemků  p.č. 199/1 a p.č 200/1 v k.ú Pokratice o výměře 40mpro vlastníka pozemku 26/2 v k.ú. Pokratice, manželé Oravcovi, Litoměřice, za jednorázovou náhradu ve výši 10.000,-Kč a dále úhradu poplatků za vklad smlouvy do KN.

27.       darovací smlouvu na pozemek p.č. 1265/152 v k.ú. Pokratice o výměře 72m2 pod budoucí místní komunikací od Jiřího Schoře, Litoměřice a Ing. Zuzany Chotěborové, Liberec. Veškeré náklady spojené s převodem (tj. vklad smlouvy do KN a úhradu nákladů spojených s odstraněním zástavy u Komerční banky, a.s. ponese Město Litoměřice).

28.       doplnění zásad :

Odstavec 3 čl. I. (Předmět a způsob prodeje)

U obytných domů, u nichž byl již schválen  záměr prodeje, nemají být do doby ukončení jejich prodeje prováděny žádné investice a opravy, týkající se těchto domů (kromě řešení havarijních stavů  obvodového pláště a stavebních konstrukcí  těchto domů, rozvodů vody, tepla, elektřiny a plynu, nikoliv však zařizovacích předmětů bytů, výměn van, sprchových koutů a záchodů, což se netýká jejich oprav vyjma drobných viz. Nařízení vlády č. 258/1995 Sb.).

Odstavec 5 čl. V. (Prodej veřejnou nabídkou)

Pro účast na veřejné nabídce byly ZM stanoveny finanční kauce, jejichž složení na zvláštní příjmový (depozitní) účet Města Litoměřice, a to nejpozději 5 dnů před zahájením.

29.       prodej pozemku p.č. 899/10 o výměře 2047 m2 v k.ú. Pokratice za cenu smluvní ve výši 247.687,- Kč manželům Vlčkovým, Litoměřice s možností splátkového kalendáře polovinu ceny při podpisu KS a polovinu ceny do 31.12.2008.

II.             neschvaluje:

1.            poskytnutí dotace pro p. Hanuše ve výši 78.082,90 Kč na dělící příčky a vybavení záchodku pro postižené občany na stavbě veřejných záchodků a internetové kavárny v Jiráskových sadech v Litoměřicích.

2.         záměr nákupu části pozemku 3/4 p.č. 1345/3 v k.ú. Pokratice (nutný odděl. geomet.plán) od pana Jaroslava Miřátského, Litoměřice, formou smlouvy o budoucí kupní smlouvě za cenu smluvní 250,- Kč/m2.

III.            pověřuje:

1.          pana Vlastimila Chovanečka k přijímání prohlášení o uzavřeném manželství.

IV.            revokuje:

1.            usnesení č. I./8 ze dne 19.4.2007 (nařízení odvodu ve výši 1 mil. Kč z rezervního fondu PO CŠJ).

V.         bere na vědomí:

1.            informaci o zhodnocení volných finančních prostředků  (viz příloha orig. zápisu)

                       

Mgr. Ladislav Chlupáč

starosta města

Ing. Ivan Palán

1. místostarosta města

Zpracovala: Eva Lieberová


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Pá: 9-17 hod.
So: 9-17 hod.
Ne: 9 – 17 hod.

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2023 Město Litoměřice
Mobilní menu