Nástroje pro usnadnění přístupu

ZASTUPITELSTVO MĚSTA

usnesení zastupitelstva města

09. výpis usnesení z jednání Zastupitelstva města Litoměřic -12.12.2013

U S N E S E N Í

VÝPIS

9. jednání Zastupitelstva města Litoměřic konaného dne 12.12. 2013 od 16:00 hod.

v kongresovém sále Gotického hradu v Litoměřicích, se sídlem Tyršovo nám. 68

Počet přítomných členů ZM:      22

Z a s t u p i t e l s t v o   m ě s t a   L i  t o m ě ř i c   n a   s v é m  9.  z a s e d á n í

projednalo pod usnesením č:

236/9/2013

Rozpočtová opatření dle doporučení FV ze dne 4.12.2013

ZM schvaluje rozpočtová opatření dle doporučení FV ze dne 4.12. 2013 (viz příloha orig. zápisu)

237/9/2013

Návrh rozpočtu města Litoměřice na rok 2014

ZM schvaluje návrh rozpočtu na rok 2014 (viz příloha orig. zápisu).

238/9/2013

Schválení splátkového kalendáře

ZM schvaluje uzavření dohody o splátkách pro Ing. M.N., bytem Litoměřice, na částku 22.200,-Kč s příslušenstvím. Výše splátky činí 1.000,-Kč měsíčně pod ztrátou výhody splátek počínaje měsícem prosinec 2013, se splatností k poslednímu dni každého měsíce.

 

 

239/9/2013

Schválení splátkového kalendáře

ZM schvaluje uzavření dohody o splátkách pro paní S.T., bytem Litoměřice, na částku 47.511,-Kč s příslušenstvím. Výše splátky činí 1.320,-Kč měsíčně pod ztrátou výhody splátek počínaje měsícem prosinec 2013, se splatností k poslednímu dni každého měsíce.

 

240/9/2013

Schválení změny Zásad prodeje domů a bytových jednotek

ZM schvaluje změnu Zásad prodeje obytných domů a jednotek z majetku Města Litoměřice (viz. příloha orig. zápisu).

241/9/2013

Schválení návrhu na soudní přísedící

ZM navrhuje za přísedící Okresního soudu v Litoměřicích a do této funkce volí na dobu 4 let osoby uvedené v příloze (viz příloha orig. zápisu).

242/9/2013

Schválení dodatků ke zřizovacím listinám ZŠ Litoměřice-U Stadionu, ZŠ Litoměřice-Havlíčkova a MŠ Litoměřice

ZM schvaluje dodatek č. 2 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola Litoměřice, U Stadionu 4, IČ: 46773401, dodatek č. 2 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32, IČ: 46773363 a dodatek č. 2 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Mateřská škola Litoměřice, IČ: 72744081 (dodatky viz příloha orig. zápisu).

243/9/2013

Odpis pohledávek úseku správy bytového hospodářství

ZM schvaluje odpis nevymahatelných pohledávek z evidence úsek správy bytového hospodářství v částce 613.302,14 Kč a dále převod nevyplatitelných přeplatků v částce 7.246,10 Kč do výnosů úseku správy bytového hospodářství.

244/9/2013

Schválení Dodatku č.1 s Nadací Proměny na obnovu parku

ZM schvaluje dodatek č. 1 ke Smlouvě o nadačním příspěvku na obnovu parku, uzavřené dne 27. 4. 2012 mezi Městem Litoměřice a Nadací Proměny (viz příloha orig.zápisu).

245/9/2013

Prodej pozemku parc.č. 4202/29 o výměře 1978 m2 (ost.plocha) a 4202/33 o výměře 129 m2 (stavební) v k.ú. Litoměřice

ZM schvaluje záměr prodeje pozemku parc.č. 4202/29 o výměře 1978 m2 (ost.plocha) a 4202/33 o výměře 129 m2 (stavební) v k.ú. Litoměřice.

246/9/2013

Směna pozemků část parc.č. 4005/4 o výměře cca 224 m2 (vl. město) a část par.č. 4005/28 a 30 o výměře cca 285 m(vl. Europrojekt) v k.ú. Litoměřice

ZM neschvaluje záměr směny pozemků část parc.č. 4005/4 o výměře cca 224 m2 (vl. město) a část parc.č. 4005/28 a 4005/30 o výměře cca 285 m2 (vl. Europrojekt) v k.ú. Litoměřice

247/9/2013

Prodej pozemku parc.č. 4112/5 o výměře 43 m(orná) a část parc.č. 4116/9 o výměře cca 96 m2 (zahrada) v k.ú. Litoměřice (nutný odděl.geomet.plán)

ZM neschvaluje záměr prodeje pozemku parc.č. 4112/5 o výměře 43 m(orná) a část parc.č. 4116/9 o výměře cca 96 m2 (zahrada) v k.ú. Litoměřice (nutný odděl.geomet.plán)

248/9/2013

Prodej nemovitosti včetně pozemku parc.č. 1755/8 o výměře 126 m2 (stavba bez čp.) a část pozemku parc.č. 1755/2 o výměře cca 8 m2 (zast.plocha) v k.ú. Litoměřice (nutný odděl.geomet. plán)

ZM neschvaluje záměr prodeje budovy bez č.p./č.e. včetně pozemku parc.č. 1755/8 o výměře 126 m2 a části pozemku parc.č. 1755/2 o výměře cca 8 m2 (zast.plocha) v k.ú. Litoměřice (nutný oddělovací geomet. plán).

249/9/2013

Žádost o bezúplatný převod pozemku parc.č. 2839/4 v k.ú. Litoměřice na ČR ÚZSVM

ZM schvaluje podání žádosti o bezúplatný převod pozemku par.č. 2839/4 o výměře 307 m2 (ost. plocha-komunikace) v k.ú. Litoměřice, na ÚZSVM, Rašínovo nábřeží 390, Praha.

250/9/2013

Prodej nemovitostí: stavby bez č.p. včetně pozemků parc.č. 4008/5 o výměře 528m2 a 4008/6 o výměře 72 m2 v k.ú. Litoměřice

ZM pověřuje OSMMaBH přípravou prodeje nemovitostí: staveb bez č.p./č.e. včetně pozemků parc.č. 4008/5 o výměře 528m2 a parc.č. 4008/6 o výměře 72m2 v k.ú. Litoměřice.

251/9/2013

Prodej pozemku parc.č. 3389 (zast.plocha) o výměře 136 m2, 3390/2 (zast.plocha) o výměře 23ma  3390/1 (zahrada) o výměře 363 m2 v k.ú. Litoměřice

ZM schvaluje prodej nemovitostí v k.ú. Litoměřice, a to pozemku parc.č. 3389 (zast.plocha) o výměře 136ma parc.č. 3390/1 (zahrada) o výměře 363m2 do podílového spoluvlastnictví manželům M.H.a V.H. podíl ve výši ½ a manželům M.V.a K.V. podíl ve výši ½; dále schvaluje prodej parc.č. 3390/2 (zast.plocha) o výměře 23 mmanželům M.V.a K.V. do jejich vlastnictví (SJM), to vše za cenu smluvní 500.000,-Kč a uhrazení nákladů na vypracování znal. posudku ve výši 3.630,- Kč.

252/9/2013

Prodej zastavěných pozemků  parc.č. 1772/1-6 v k.ú. Litoměřice

ZM schvaluje prodej zastavěného pozemku parc.č. 1772/1 o výměře 24m2 v k.ú. Litoměřice vlastníkovi stavby panu J.K., bytem Litoměřice za cenu smluvní 32.784,- Kč a uhrazení nákladů za vypracování znal. posudku 504,- Kč.

253/9/2013

Prodej zastavěných pozemků  parc.č. 1772/1-6 v k.ú. Litoměřice

ZM schvaluje prodej zastavěného pozemku parc.č. 1772/2 o výměře 20 m2 v k.ú. Litoměřice vlastníkům stavby, a to ½ panu J.T., bytem Litoměřice a ½ JUDr. J.K., bytem Litoměřice za cenu 27.320,- Kč a uhrazení nákladů za vypracování znal. posudku 504,- Kč.

254/9/2013

Prodej zastavěných pozemků  parc.č. 1772/1-6 v k.ú. Litoměřice

ZM schvaluje prodej zastavěného pozemku parc.č. 1772/3 o výměře 20m2 v k.ú. Litoměřice vlastníkům stavby, a  to ½ manželům V.H. a E.H., bytem Litoměřice a ½ panu M.K. bytem Litoměřice za cenu 27.320,- Kč a uhrazení nákladů za vypracování znal. posudku 504,- Kč.

255/9/2013

Prodej zastavěných pozemků  parc.č. 1772/1-6 v k.ú. Litoměřice

ZM schvaluje prodej zastavěného pozemku parc.č. 1772/4 o výměře 20m2 v k.ú. Litoměřice vlastníkům stavby, a to ½ Ing. I.D., bytem Arnultovice a ½ manželům L.S. a R.S., bytem Litoměřice za cenu 27.320,- Kč a uhrazení nákladů za vypracování znal. posudku 504,- Kč.

256/9/2013

Prodej zastavěných pozemků  parc.č. 1772/1-6 v k.ú. Litoměřice

ZM schvaluje prodej zastavěného pozemku parc.č. 1772/5 o výměře 20 m2 v k.ú. Litoměřice vlastníkům stavby manželům J.C. a I.C., bytem Litoměřice za cenu 27.320,- Kč a uhrazení nákladů za vypracování znal. posudku 504,- Kč.

257/9/2013

Prodej zastavěných pozemků  parc.č. 1772/1-6 v k.ú. Litoměřice

ZM schvaluje prodej zastavěného pozemku parc.č. 1772/6 o výměře 24 m2 v k.ú. Litoměřice vlastníkům stavby, a to ½ manželům K.R. a H.R., bytem Litoměřice a ½ paní J.H., bytem Litoměřice za cenu 32.784,- Kč a uhrazení nákladů za vypracování znal. posudku 504,- Kč.

258/9/2013

Prodej pozemku parc.č. 1445 o výměře 49 m2 (zahrada) v k.ú. Litoměřice

ZM schvaluje prodej pozemku parc.č. 1445 o výměře 49m2 (zahrada) v k.ú. Litoměřice za cenu dle znal.posudku ve výši 36.480,- Kč a náklady za vypracování znal.posudku 3.025,-Kč manželům V.M a M.M., bytem Litoměřice

259/9/2013

Nákup pozemku parc.č. 2472/21 (ostat.plocha-komunikace) o výměře 457mv k.ú. Litoměřice

ZM schvaluje nákup pozemku parc.č. 2472/21 (ost. plocha-komunikace) o výměře 457m v k.ú. Litoměřice za cenu dle znal. posudku ve výši 108.030,- Kč od spoluvlastníků paní I.K. a panu J.K., bytem Litoměřice a Ing. K.V., bytem Ústí nad Labem, k účelu umístění komunikace na Miřejovické stráni. Veškeré náklady spojené se vkladem práva do KN bude hradit Město Litoměřice.

260/9/2013

Bezúplatný převod pozemků  v k.ú. Litoměřice, smlouva č.j. 5996/2013 od ČR ÚZSVM, Rašínovo nábřeží 390, Praha

ZM schvaluje smlouvu o bezúplatném převodu pozemků parc.č. 600/1, 614/32 a 600/38 v k.ú. Pokratice, č.j. 5996/2013 od ČR ÚZSVM, Rašínovo nábřeží 390, Praha (viz příloha orig. zápisu)

261/9/2013

Bezúplatný převod pozemků  v k.ú. Litoměřice, smlouva č.j. 6009/2013 od ČR ÚZSVM, Rašínovo nábřeží 390, Praha

ZM schvaluje smlouvu o bezúplatném převodu pozemku parc.č. 177/2 v k.ú. Pokratice, č.j. 6009/2013 od ČR ÚZSVM, Rašínovo nábřeží 390, Praha (viz příloha orig. zápisu).

 

262/9/2013

Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Litoměřice (ul. Masarykova, Komenského) formou smlouvy o budoucí darovací smlouvě (nutný odděl.geomet.plán)

ZM schvaluje smlouvu o budoucí darovací smlouvě na části pozemků parc.č. 1267/21, 1267/2, 1268/9 a 1268/1 v k.ú. Litoměřice od Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem, nutný odděl.geomet.plán (viz příloha orig. zápisu).

263/9/2013

Bezúplatný převod pozemků včetně staveb  parc.č. 2355/41 o výměře 1349 m (ost,plocha-komunikace),  2355/43 o výměře 841 m2, 2355/111 o výměře 19 m2, 2355/112 o výměře 138 m2 a 2355/138 o výměře 154 m2

ZM schvaluje bezúplatný převod (darování) pozemků včetně staveb komunikací, chodníků a veřejného osvětlení, parc.č. 2355/41 o výměře 1349m(ost,plocha-komunikace), 2355/43 o výměře 841m2, 2355/111 o výměře 19m2, 2355/112 o výměře 138m2 a 2355/138 o výměře 154mod společnosti Chládek & Tintěra, a.s., Nerudova 1022/16, Litoměřice, IČ: 62743881. Veškeré náklady spojené s vkladem práva do KN bude hradit Město Litoměřice

264/9/2013

Úprava pohledávky (dluh na nájemném) z kupní ceny za prodej BJ č. 1035/13 v ul. Tylova, Litoměřice

ZM schvaluje úhradu pohledávky (dluh na nájemném ve výši 126.816,- Kč) z realizované kupní ceny za prodej bytové jednotky č. 1035/13 v ul. Tylova v k.ú. Litoměřice na účet Úseku správy bytového hospodářství (č. účtu: 94-3410460257/0100).

265/9/2013

Zrušení věcného břemene práva chůze a jízdy na částech pozemků parc.č. 4682/2, 4682/4,4684, 4682/8, 4682/10 a 4682/11 v k.ú. Litoměřice

ZM schvalujezrušení věcného břemene práva chůze a jízdy po částech pozemků parc.č. 4682/2, 4682/4, 4684, 4682/8, 4682/10 a 4682/11 v k.ú. Litoměřice ve vlastnictví spol. Dolnolabské elektrárny, a.s., náměstí Míru 62/39, Svitavy, ve prospěch Města Litoměřice z důvodu nově vybudované účelové komunikace se zajištěním věcného břemene na pozemcích parc.č. 5536/2, 5536/3, 5536/4 a 5536/5 v k.ú. Litoměřice.

266/9/2013

Zřízení věcného břemene – umístění, provozování údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k částem pozemků parc.č.  2573/8, 2573/10, 2605/3, 2605/4, 2605/6 a 2608/6 v k.ú.Litoměřice

ZM schvaluje zřízení věcného břemene – umístění, provozování údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k částem pozemků parc.č. 2573/8, 2573/10, 2605/3, 2605/4, 2605/6 a 2608/6 v k.ú.Litoměřice dle GP 3667-429/2005 ve prospěch oprávněného spol. ČEZ Distribuci, a.s., Teplická 874/8, Děčín, za jednorázovou úhradu ve smluvní výši, 2.640-Kč + 21% DPH a poplatky za vklad smlouvy do KN.

267/9/2013

Memorandum o spolupráci při budování veřejných přístavišť        

ZM schvaluje podepsání Memoranda o spolupráci při budování veřejných přístavišť pro osobní a rekreační lodní dopravu na řece Labe s Ředitelstvím vodních cest ČR, Praha 3 (memorandum viz příloha orig. zápisu).

268/9/2013

Souhlas se zánikem „Sdružení měst a obcí za účelem realizace kanalizace v mikroregionu Litoměřice

ZM schvaluje souhlas se zánikem subjektu „Sdružení měst a obcí za účelem realizace kanalizace v mikroregionu Litoměřice“ IČ: 70929301 se sídlem Mírové nám. 15/7, 41201 Litoměřice, jehož členem bylo Město Litoměřice IČ:00263958, a to z důvodu naplnění předmětu činnosti subjektu.

…………………………

Mgr. Ladislav Chlupáč

starosta města

…………………………….

Mgr. Karel Krejza

1. místostarosta města

Zapsala:  Eva Lieberová


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Pá: 9-17 hod.
So: 9-12 hod.
Ne: zavřeno

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2023 Město Litoměřice
Mobilní menu