Nástroje pro usnadnění přístupu

ZASTUPITELSTVO MĚSTA

usnesení zastupitelstva města

09. výpis usnesení z jednání Zastupitelstva města Litoměřic - 11.12.2008

USNESENÍ

výpis

9. jednání Zastupitelstva města Litoměřic konaného dne 11.12.2008 od 16:00 hod.

v zasedací síni Městského úřadu v Litoměřicích se sídlem Mírové nám. 15/7

Počet přítomných členů ZM:  25

Zastupitelstva města Litoměřic po projednání:

I.          schvaluje:

1.         rozpočtová opatření dle doporučení FV (viz příloha orig. zápisu) s výjimkou rozpočtového opatření - výdaj ÚZ 8208/8200 - odbor územního rozvoje - Domov důchodců. Toto rozpočtové opatření schvaluje ZM v tomto znění: výdaj ÚZ 8208/8200 Domov důchodců ve výši 25 mil.Kč.

2.         návrh rozpočtu města na rok  2009 (viz příloha orig. zápisu).

3.         podání žádosti o dotaci z ROP v rámci 4. výzvy na projekt „Modernizace stravovacího provozu Městské nemocnice v Litoměřicích“. Celkové náklady projektu činí 90 mil. Kč, výše podílu nemocnice činí 6,75 mil. Kč. ZM schvaluje použití krátkodobého bankovního překlenovacího úvěru pro Městskou nemocnici v Litoměřicích na krytí celkových nákladů tohoto projektu. Podmínkou uzavření úvěrové smlouvy je schválení a přidělení dotace na tento projekt.

4.         podání žádosti o dotaci z ROP v rámci 4. výzvy na projekt „Modernizace zdravotnického vybavení Městské nemocnice v Litoměřicích“. Celkové náklady projektu činí 100 mil. Kč, výše podílu nemocnice činí 7,5 mil. Kč. ZM schvaluje použití krátkodobého bankovního překlenovacího úvěru pro Městskou nemocnici v Litoměřicích na krytí celkových nákladů tohoto projektu. Podmínkou uzavření úvěrové smlouvy je schválení a přidělení dotace na tento projekt.

5.         převod finančních prostředků (zůstatku akce Vinobraní 2008) do rozpočtu města – tj. rozpočtové opatření – příjem ve výši 75.947,- Kč na ÚZ 3810/3406. Finanční prostředky budou převedeny do rozpočtové rezervy města.

6.         uzavření dohody o splátkách pro Miluši a Václava Vysokých, bytem Litoměřice, na částku 16.186,-Kč s příslušenstvím. Výše splátky činí 500,-Kč měsíčně pod ztrátou výhody splátek, počínaje měsícem  prosinec 2008, se splatností  k poslednímu dni každého měsíce.

7.         uzavření dohody o splátkách pro Margitu Šustrovou, bytem Litoměřice, na částku 11.612,-Kč s příslušenstvím. Výše splátky činí 300,-Kč měsíčně pod ztrátou výhody splátek, počínaje měsícem  prosinec 2008, se splatností  k poslednímu dni každého měsíce.

8.         uzavření dohody o splátkách pro Irenu Beníškovou, bytem Litoměřice, na částku 12.524,-Kč s příslušenstvím. Výše splátky činí 1.500,-Kč měsíčně pod ztrátou výhody splátek, počínaje měsícem  prosinec 2008, se splatností  k poslednímu dni každého měsíce.

9.         poskytnutí dotace pro TJ Slavoj Litoměřice na provoz a údržbu areálu koupaliště v Litoměřicích pro rok 2009 a dále schvaluje  smlouvu o poskytnutí této dotace (smlouva viz příloha orig. zápisu).

10.       dodatek č. 2 Stanov Sdružení obcí pro plynofikaci Labské údolí I. (dodatek č. 2 viz příloha orig. zápisu).

11.       odpisy dlužných pohledávek OSBH ve výši 299.582,13 Kč.

12.       zřizovací listinu příspěvkové organizace „Centrum cestovního ruchu Litoměřice“ (Zřizovací listina a návrhy smluv o výpůjčkách viz příloha orig. zápisu).

13.       na návrh škodní a likvidační komise dle zápisu ze dne 26.11.2008 odpis a vyřazení uvedených položek z účetní evidence (zápis komise viz příloha orig. zápisu).

14.       pojmenování ulice dle přiloženého návrhu jménem Jarní.

15.       záměr prodeje hrobového příslušenství (nestavební objekt) číslo IV.A - 167.

16.       záměr prodeje hrobového příslušenství (nestavební objekt) číslo I.6 - 58.

17.       záměr prodeje hrobového příslušenství (nestavební objekt) číslo I.Jshr. - 216.

18.       záměr prodeje části pozemku p.č. 196/2 v k.ú. Pokratice (nutný geomet. plán).

19.       podání žádosti o převod pozemku PK p.č. 2345 a p.č. 2250 v k.ú. Litoměřice na ČR Ministerstvo obrany, Tychonova 1, Praha.

20.       záměr prodeje pozemku p.č. 2736/2 o výměře 200 m2 v k.ú. Litoměřice.

21.       záměr prodeje pozemku pod chatkou p.č. 4490/15 o výměře 25 m2 v k.ú. Litoměřice (Třeboutická stráň).

22.       záměr prodeje pozemku pod chatkou p.č. 4490/11 o výměře 20 m2 v k.ú. Litoměřice (Třeboutická stráň).

23.       záměr prodeje části pozemku p.č. 4528/1 o výměře cca 550 m2 a pozemku pod chatkou p.č. 4528/3 o výměře 17 m2  v k.ú. Litoměřice (Třeboutická stráň) nutný odděl. geomet. plán.

24.       záměr prodeje části pozemku p.č. 2354/20 v k.ú. Litoměřice (nutný odděl. geomet. plán) smlouvou o budoucí kupní smlouvě.

25.       záměr prodeje pozemku p.č. 148/2 o výměře 37 m2 (zahrada) v k.ú. Pokratice.

26.       podání žádosti o převod pozemků p.č.1232/36 (orná půda 346 m2) a p.č 1232/37 (orná půda 204 m2) v k.ú. Pokratice na PF ČR, Husinecká 1024, Praha.

27.       prodej hrobového příslušenství (nestavební objekt) číslo III.C - 12 za cenu dle znaleckého posudku 5.700,- Kč paní Miroslavě Svobodové, Litoměřice.

28.       prodej pozemku p.č. 1216/1 o výměře 75 m2 (zahrada) v k.ú. Litoměřice za cenu dle znaleckého posudku ve výši 26.120,- Kč a náklady za znalecký posudek 2.000,- Kč Ing. Jaroslavě Bártové, Litoměřice.

29.       prodej pozemku p.č. 121 o výměře 875 m2 (ostatní plocha) a p.č. 122 včetně stavby č.p. 79 o výměře 94 m2 (zast. plocha) v k.ú. Litoměřice za cenu smluvní 3.500.000,- Kč, dle zastavovací studie v dané lokalitě, upravenou dle podmínek komise rozvoje města a městského architekta Ing. arch. Mužíka, smlouvou o budoucí kupní smlouvě Ing. Pavlu Strankovi a Stanislavu Charvátovi, oba bytem Litoměřice (smlouva viz příloha orig. zápisu).

30.       nákup pozemku p.č. 10 o výměře 420 m2 v k.ú. Litoměřice za cenu dle znaleckého posudku 176.400,- Kč od Ing. Karla Radila, Neratovice.

31.       uvolnění finančních prostředků ÚZ 4202/4000 na nákup pozemku p.č. 1300/2 a stavby č.p. 2023 (zdravotní středisko U Katovny) v k.ú. Litoměřice z rozpočtové rezervy města ÚZ 1002/1000 ve výši 6.981.109,50 Kč.

32.       koeficient ve výši  0,4 z ceny dle znaleckého posudku pro prodej bytových jednotek v lokalitě –  ul. Revoluční (č.p. 15, 16 a 17) v Litoměřicích.

33.       prodej bytových jednotek v ul. Heydukova 1874, 1875, Seifertova 1876, Topolčianská 419, 404, 425, 437, Vrchlického 270 a po prověření majetku ul. Pražská 88, 89, Revoluční 1834 a změna prohlášení vlastníka Resslova 1674, Teplická 1679 dle přiloženého seznamu.

II.         neschvaluje:

1.         protinávrh Ing. Palána - změnu v návrhu rozpočtu města na rok 2009.

III.        bere na vědomí:

1.         informaci o zhodnocení volných finančních prostředků (viz příloha orig. zápisu).

2.         vyúčtování Vinobraní 2008.

IV.        ruší:

1.         své usnesení č. I/22 ze dne 26.6.2008 (úprava rozpočtu města 2008 – zdravotní středisko U Katovny).

Mgr. Ladislav Chlupáč

starosta města

Mgr. Václav Červín

místostarosta města

Zapsala: Eva Chrudimská

Za správnost: Bc. Petr Panaš


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Pá: 9-17 hod.
So: 9-12 hod.
Ne: zavřeno

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2023 Město Litoměřice
Mobilní menu