Nástroje pro usnadnění přístupu

ZASTUPITELSTVO MĚSTA

usnesení zastupitelstva města

09. výpis usnesení z jednání Zastupitelstva města Litoměřic - 10.12.2009

U S N E S E N Í

výpis

z 9. jednání Zastupitelstva města Litoměřic konaného dne 10.12.2009 od 16:00 hod.

v zasedací místnosti MěÚ v Litoměřicích, se sídlem Mírové nám. 15/7

Počet přítomných členů ZM:  23

Zastupitelstvo města Litoměřic po projednání:

I.            schvaluje:

1.            rozpočtová opatření dle doporučení FV ze dne 30.11. 2009 (viz příloha orig. zápisu).

2.         a) předložení žádosti o dotaci  do Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) (kontinuální výzva pro podávání žádostí o podporu tzv. velkých projektů s celkovými náklady nad 25 mil. EUR vč. DPH, v rámci prioritní osy 3 OPŽP) na projekt „ Geotermální energie Litoměřice“.

b)zajištění vlastních zdrojů žadatele, města Litoměřice, na předfinancování a spolufinancování projektu „Geotermální energie Litoměřice“ v max. výši 900 mil. Kč (tj. 60% z  celkových výdajů projektu).

c)čerpání úvěru v max. předpokládané výši 891 mil. Kč ze zdrojů Evropské investiční banky (EIB), případně v kombinaci úvěru od EIB a jiného bankovního institutu, na zajištění předfinancování a spolufinancování projektu "Geotermální energie Litoměřice". Úvěr bude čerpán pouze za předpokladu poskytnutí dotace z OPŽP.

3.         návrh rozpočtu na rok 2010 (viz příloha orig. zápisu).

4.            rozpočtový výhled Města Litoměřice na období 2010-2011.

5.         uzavření smlouvy o přijetí úvěru ve znění Dodatku č. 1 od Všeobecné úvěrové banky, a.s., pobočka Praha ve výši 55 mil. Kč na dofinancování podílu města u akce Dostavba a modernizace zimního stadionu v Litoměřicích (viz příloha orig. zápisu).

6.         dodatek č.3 ke zřizovací listině ze dne 26.3.2003 ve znění dodatku č.1 ze dne 12.12.2003, dodatku č.2 ze dne 4.3.2004  příspěvkové organizace Města Litoměřice Knihovna Karla Hynka Máchy v Litoměřicích, IČ: 00360627 (viz příloha orig.zápisu).

7.         dodatek č.2 ke zřizovací listině ze dne 18.12.2008 ve znění dodatku č.1 ze dne 22.1.2009 příspěvkové organizace Města Litoměřice Centrum cestovního ruchu Litoměřice,  IČ: 72019018 (viz příloha orig.zápisu).

8.         dodatek č.1 ke zřizovací listině ze dne 1.9.2004 příspěvkové organizace Města Litoměřice Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, IČ: 44557141 (viz příloha orig.zápisu).

9.         dodatek č.1 ke zřizovací listině ze dne 30.10.2008 příspěvkové organizace Města Litoměřice Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež – SRDÍČKO, IČ: 70854165 (viz příloha orig.zápisu).

10.       dodatek č.1 ke zřizovací listině ze dne 4.11.2004 příspěvkové organizace Města Litoměřice Městská sportovní zařízení v Litoměřicích, IČ:70923477 (viz příloha orig.zápisu).

11.       dodatek č.1 ke zřizovací listině ze dne 18.6.2001 příspěvkové organizace Města Litoměřice Centrální školní jídelna Litoměřice, Svojsíkova 7, IČ: 46768793 (viz příloha orig.zápisu).

12.       dodatek č.1 ke zřizovací listině ze dne 25.11.2005 příspěvkové organizace  Města Litoměřice Základní škola Litoměřice, Ladova 5, IČ: 46773380 (viz příloha orig.zápisu).

13.       dodatek č.1 ke zřizovací listině ze dne 25.11.2005 příspěvkové organizace Města Litoměřice Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32, IČ: 46773363 (viz příloha orig.zápisu).

14.       dodatek č.1 ke zřizovací listině ze dne 25.11.2005 příspěvkové organizace Města Litoměřice Základní škola Litoměřice, U Stadionu 4, IČ: 46773401 (viz příloha orig.zápisu).

15.       dodatek č.1 ke  zřizovací listině ze dne  25.11.2005 příspěvkové organizace  Města Litoměřice Masarykova základní škola Litoměřice, Svojsíkova 5, IČ: 46773436 (viz příloha orig.zápisu).

16.       dodatek č.1 ke zřizovací listině ze dne 25.11.2005 příspěvkové organizace Města Litoměřice Základní škola Litoměřice, Boženy Němcové 2, IČ: 46773312 (viz. příloha orig.zápisu).

17.       dodatek č.1 ke  zřizovací listině ze dne  25.11.2005 příspěvkové organizace Města Litoměřice Základní škola Litoměřice, Na Valech 53, IČ: 46773428 (viz příloha orig.zápisu).

18.       dodatek č.3 ke zřizovací listině ze dne 8.6.2001 ve znění dodatku č.1 ze dne 6.1.2004, dodatku č.2 ze dne 25.11.2009 příspěvkové organizace Města Litoměřice

Základní umělecká škola Litoměřice, IČ:46773410 (viz příloha orig.zápisu).

19.       dodatek č.3 ke zřizovací listině ze dne 31.10.2002 ve znění dodatku č.1 ze dne 27.2.2003, dodatku č.2 ze dne 6.1.2004 příspěvkové organizace Města Litoměřice Mateřská škola Litoměřice, Masarykova 30, IČ: 72744081 (viz příloha orig.zápisu).

20.       dodatek č.1 ke zřizovací listině ze dne 23.11.2006 příspěvkové organizace Města Litoměřice Dům dětí a mládeže Rozmarýn, Plešivecká 1863, IČ: 62769693 (viz příloha orig.zápisu).

21.            poskytnutí dotace TJ Slavoj Litoměřice pro účast na MS ve FISAS Hip Hop konaného od 1.- 6.12.2009 v Le Lamentin, Martinik ve výši 20.000,-Kč z rozpočtové rezervy města Litoměřice a zároveň uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace (viz příloha orig. zápisu).

22.       změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Městská nemocnice v  Litoměřicích, IČ: 00830488 (viz příloha orig.zápisu).

23.       úplné znění zřizovací listiny příspěvkové organizace Technické služby města Litoměřice, IČ: 0080128 (viz příloha orig.zápisu).

24.        měsíční odměnu 1. neuvolněného místostarosty Mgr. Václava Červína dle přílohy prováděcího předpisu - ve výši  1/3 souhrnu  odměn za jednotlivé funkce (přičemž příplatek podle počtu obyvatel se poskytne ke každé funkci zvlášť – 1/3 je počítána z odměny neuvolněného místostarosty). 

25.       úpravu kompetencí svěřené působnosti místostarostů tak, že příspěvkové organizace – základní školy, bude mít v působnosti místostarosta Jaroslav Tvrdík (doposud místostarosta Mgr. Václav Červín) a odbor životního prostředí  bude mít v působnosti místostarosta Václav Červín (doposud místostarosta Jaroslav Tvrdík), a to s účinností od 1.1.2010.

26        záměr bezúplatného převodu částí pozemků p.č. 2472/39 o výměře cca 425 m2, p.č. 2472/40 o výměře cca 121 m2, p.č. 2472/41 o výměře cca 86 m2, vše v k.ú. Litoměřice, (výstavba komunikací na Miřejovické stráni) od manželů Gerharda a Elišky Horejskových, formou smlouvy o budoucí smlouvě darovací.

27.       podání žádosti na převod pozemků p.č. 246/3, 1300/1,1313/1, 1313/7, 1608/4, 1608/5, 2714/35, 2718/2, 2718/6, 3986/3, 3989/31 v k.ú. Litoměřice a p.č. 600/1, 600/38, 614/32 v k.ú. Pokratice  Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábř. 390, Praha.

28.       záměr směny pozemku p.č. 600/3 o výměře 30 m2 (vl.manželé Ceé) za pozemek p.č. 571/8 o výměře 49 m2 (vl.město) v k.ú. Litoměřice s doplatkem 19 m2 pozemku.

29.        a) Záměr prodeje 19 stavebních pozemků za minimální vyvolávací cenu 1.400,-Kč/m2 s podmínkou závazného regulačního prvku.  

b) Zřízení předkupního práva na prodávané pozemky pro Město Litoměřice na dobu určitou do doby vydání kolaudace, za kupní cenu, za kterou byl pozemek prodán.

c) Prodej stavebních pozemků formou veřejné licitace.

30.       prodej hrobového příslušenství (nestavební objekt) sektor II.E, evid.č.30 za cenu dle znaleckého posudku ve výši 36.630,- Kč paní  RNDr. Janě Šimsové, Ph.D., Litoměřice.

31.       prodej hrobového příslušenství (nestavební objekt) sektor III.D, evid.č.10 za cenu dle znaleckého posudku ve výši 59.310,- Kč panu Janu Chovanečkovi, Litoměřice.

32.       prodej podílu (31/100) pozemku p.č. 888 pod domem ul. Rooseveltova 1288 v k.ú. Litoměřice za cenu dle znaleckého posudku ve výši 73.650,- Kč panu Petru Filipovi, Litoměřice a náklady za vypracování znal.posudku ve výši 2.000,- Kč.

33.       prodej pozemku p.č. 571/9 o výměře 43 m2 v k.ú. Litoměřice manželům Řidelovým,  Litoměřice za cenu dle znaleckého posudku ve výši 38.331,- Kč a náklady za odděl.geomet.plán a znal.posudek 6.165,-Kč.

34.       nákupu pozemku  p.č. 4698/2 o výměře 393 m2 v k.ú. Litoměřice za cenu smluvní ve výši 165.000,- Kč od ČR Zemědělské vodohospodářské správy, organizační složka státu, Hlinky 60, Brno. Náklady spojené s vkladem do katastru nemovitostí hradí kupující.

35.       prodej bytových jednotek dle podmínek „Zásad prodeje bytů a nebytových prostor z majetku Města Litoměřice“.

            - BJ č. 24, U Katovny 2004/6, cena 202.967,- Kč

- BJ č. 16, U Katovny 2004/6, cena 158.725,- Kč

- BJ.č. 3, Revoluční 17/5, cena 258.152,- Kč

36.       prodej nebytových prostorů č.jednotky 103 a 104 v ul. Stránského č.p. 1986 v k.ú. Litoměřice za cenu smluvní ve výši 25.476,- Kč Obchodní společnosti Zkušebna měřičů tepla a vodoměrů Litoměřice s.r.o., K výtopně 1978, Litoměřice, IČO: 25007050.

37.       zřízení věcného břemene – umístění, provozování údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemku p.č. 1527/6 v k.ú.Litoměřice (GP 3549-5/09), pro spol. Čez Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín, za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 1.664,-Kč + 19% DPH a poplatky za vklad smlouvy do KN.

38.       zřízení věcného břemene – umístění, provozování údržby a oprav plynárenského zařízení k části pozemku p.č. 84/1 v k.ú.Pokratice (GP 1152-217/09) pro spol. RWE GasNet, s.r.o.,  Klíšská 940, Ústí nad Labem. Poplatky za vklad smlouvy do KN hradí Mgr. Miroslav a Dana Bajkaiovi, Litoměřice.

39.       zřízení věcného břemene – umístění, provozování údržby a oprav vodovodní a kanalizační přípojky k části pozemku p.č. 84/1 v k.ú.Litoměřice, (GP č.1151-217/09), ve prospěch vlastníků budovy č.p. 561 Mgr. Miroslava a Dany Bajkaiových, Litoměřice, za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 539,-Kč + 19% DPH a poplatky za vklad smlouvy do KN.

40.       zřízení věcného břemene – umístění, provozování údržby a oprav telekomunikačního zařízení k částem pozemků p.č. 3534/2, 3534/3, 3534/4, 3534/5, 3534/7, 3534/8, 3534/9, 3534/10, 3580/3 v k.ú. Litoměřice (GP č. 3518-32015/07, 3517-32017/07)  pro spol. Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, Praha 4, za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 51.554,-Kč + 19% DPH a poplatky za vklad smlouvy do KN.

41.       zřízení věcného břemene – umístění, provozování údržby a oprav telekomunikačního zařízení k částem pozemků p.č. 3520/1, 3564/1, 3564/2, 3564/3, 3494, 3580/1, 3607/3, 3607/4, 3607/5, 3607/8, 3607/9 v k.ú. Litoměřice, (GP č.3519-32017/07, č. 3518-32015/07, 3517-32017/07, 3401-32013/08) pro spol.Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, Praha 4, za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 65.003,-Kč + 19% DPH a poplatky za vklad smlouvy do KN.

42.       zřízení věcného břemene– umístění, provozování údržby a oprav telekomunikačního zařízení k částem pozemků p.č. 3534/1 a p.č. 3520/2 v k.ú. Litoměřice, dle (GP č.3519-32017/07a č. 3518-32015/07), pro spol. Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, Praha 4, za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 12.442,- Kč + 19% DPH a poplatky za vklad smlouvy do KN.

43.       pro vlastníky prodávaných bytových jednotek v domech jejichž prodej bude zahájen po 31.12.2009 navýšení příspěvku do fondu oprav ze stávající částky 10,- Kč/mna 18,- Kč/m2  s účinností od 01.01. 2010.

44.       převod finančních prostředků ve výši 24.242,- Kč (zůstatku akce Vinobraní 2009) do rozpočtu města – tj. rozpočtové opatření – příjem ve výši 24.242,- Kč na ÚZ 3810/3406. Finanční prostředky budou převedeny do rozpočtové rezervy města.

II.             neschvaluje:

1.         záměr prodeje pozemku p.č. 2582/4 o výměře 327m2 v k.ú. Litoměřice.

2.         záměr nabídky na odkoupení nemovitosti VZP ČR Svatojířská č.p.596, Litoměřice.

3.            protinávrh Mgr. Červína - v bodě b) Zřízení předkupního práva na prodávané pozemky pro Město Litoměřice na dobu určitou do doby vydání stavebního povolení, za kupní cenu, za kterou byl pozemek prodán.

III.        vydává:

1. obecně závaznou vyhlášku Města Litoměřice č. 5/2009, o místním poplatku ze vstupného (viz příloha orig.zápisu).

2. obecně závaznou vyhlášku Města Litoměřice č.4/2009, o místním poplatku z ubytovací kapacity (viz příloha orig.zápisu).

IV.        ukládá:

1.            stanovení garantů za jednotlivé problémy vzešlé z veřejného projednání dne 8. září 2009 a ověřené anketou a jejich řešení. ZM bude o stavu řešení problémů průběžně informováno.

V.         volí:

1.         Mgr. Václava Červína na funkci neuvolněného 1. místostarosty města Litoměřic, a to s účinností od 1.1.2010.

VI.            stanovuje

1.         počet místostarostů města Litoměřic na 3, z toho 1 je neuvolněný a 2 uvolnění.

VII.            revokuje:

1.         své usnesení č. 6 z 1.ustavujícího zasedání ZM ze dne 7.11.2006.

2.         své usnesení č. I./13 ze dne 18.6.2009 - záměr prodeje části pozemku p.č. 571/1 a část p.č. 1434/1 v k.ú. Litoměřice (nutný odděl.geomet.plán).

3.         část svého usnesení č. I./14 ze dne 22.11.2009

a) Záměr prodeje 19 stavebních pozemků za minimální vyvolávací cenu 1.400,- Kč/m2 s podmínkou závazného regulačního prvku.  

b) Zřízení předkupního práva na prodávané pozemky pro Město Litoměřice na dobu určitou do doby vydání kolaudace, za kupní cenu, za kterou byl pozemek prodán.

c) Prodej stavebních pozemků formou dražby.

VIII.            nerevokuje:

1.         své usnesení č. I./20 ze dne 30.10.2008 - prodej  pozemku p.č. 1240/24 o výměře 575 m2 a p.č. 1240/1 o výměře 995 m2 v k.ú. Litoměřice smlouvou o budoucí kupní smlouvě za cenu smluvní ve výši 2.500,- Kč/m2  D-Real, a.s., Služeb 256, Praha 10 – Malešice.

IX.        bere na vědomí:

1.            informaci o zhodnocení volných finančních prostředků (viz příloha orig. zápisu).

2.            formulované problémy vzešlé z veřejného projednání dne 8. září 2009 a ověřené anketou.

3.         zápis z kontroly organizační složky LH provedené dne 20.5., 10.6.a 9.9. 2009.

4.            rezignaci  Mgr. Václava Červína na funkci 1. uvolněného místostarosty  ke dni  1.1.2010.

5.            vyúčtování Vinobraní 2009 (viz příloha orig.zápisu).

6.            informace o stavu projektu cestovního ruchu „Litoměřice známé před a za svými hradbami“.

Mgr. Ladislav Chlupáč

starosta města

Mgr. Václav Červín                                                         Jaroslav Tvrdík

místostarosta města                                                         místostarosta města

Zapsala:  Eva Lieberová

Za správnost: Mgr.Petr Panaš


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Pá: 9-17 hod.
So: 9-17 hod.
Ne: 9 – 17 hod.

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2023 Město Litoměřice
Mobilní menu