Nástroje pro usnadnění přístupu

ZASTUPITELSTVO MĚSTA

usnesení zastupitelstva města

08. výpis usnesení z jednání Zastupitelstva města Litoměřic - 4.10.2012

U S N E S E N Í

V Ý P I S

8. zasedání Zastupitelstva města Litoměřic konaného dne 4.10.2012 od 16:00 hod.

v kongresovém sále Gotického hradu se sídlem Tyršovo nám. 68 v Litoměřicích

Počet přítomných členů ZM:  23

 

Z a s t u p i t e l s t v o   m ě s t a   L i  t o m ě ř i c   n a   s v é m   8.  z a s e d á n í

projednalo pod usnesením č:

176/8/2012

Rozpočtová opatření dle doporučení FV ze dne 25.9.2012

a) ZM schvaluje rozpočtová opatření dle doporučení FV ze dne 25. 9. 2012 (viz příloha orig. zápisu)

b) ZM schvaluje doplněné rozpočtové opatření (viz příloha orig. zápisu).

177/8/2012

Změna statutu sociálního fondu

ZM schvaluje Statut sociálního fondu č. 2/2012 (viz příloha orig. zápisu).

178/8/2012

Schválení dodatku k dohodě o splátkách

ZM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 k Dohodě o splátkách dluhu ze dne 20.4.2012, uzavřené s panem J.CH., bytem Nučnice, kterým se snižuje měsíční splátka na 2.100,-Kč, počínaje říjnem 2012.

179/8/2012

Vzdání se předkupního práva na část p.p.č. 3407/1 a část p.p.č. 3408/68 v k.ú. Litoměřice ve smyslu ust. § 101, odst. 3 stavebního zákona - spol. K Invest Bohemia, a.s., Litoměřice

ZM schvaluje vzdání se předkupního práva pro pozemky parcel č. 3407/5 a 3407/6, které budou odděleny ze stávající parcely 3407/1. Dále ZM schvaluje vzdání se předkupního práva pro pozemek parcely č. 3408/98, který bude oddělen ze stávajícího pozemku parcely č. 3408/68, vše v k.ú. Litoměřice.

180/8/2012

Vydání Změny č. 2 Územního plánu Litoměřice formou opatření obecné povahy (OOP)

a) ZM si ověřilo, že zpracovaná změna č.2 územního plánu Litoměřice není v rozporu:

1. s Politikou územního rozvoje ČR schválenou vládou ČR č. 929 dne 20. 7. 2009,

2. s územně plánovací dokumentací vydanou krajem vydanou dne 5. 10. 2011 na

základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 23/25Z/2011 ze dne 7. 9. 2011

3. s výsledkem řešení rozporů

4. se stanovisky dotčených orgánů,

5. se stanoviskem krajského úřadu.

b) ZM příslušné podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) stavebního zákona, za použití § 43 odst. 4

stavebního zákona , § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických

podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací

činnosti, § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění a § 84 odst. 2 písm. x) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, vydává změnu č. 2 územního plánu Litoměřice formou opatření obecné povahy (OOP).

181/8/2012

Schválení dotace pěveckým sborům O.S. Puellae Cantantes a O.S. Páni Kluci

ZM schvaluje poskytnutí dotace O.S. Puellae Cantantes a O.S. Klub přátel chlapeckého sboru Páni Kluci (viz příloha orig. zápisu).

182/8/2012

Poskytnutí dotace pro Klub potápěčů Kraken Litoměřice

ZM schvaluje

a)       poskytnutí dotace z odvodů z loterií a jiných podobných her pro Klub potápěčů Kraken Litoměřice ve výši 30.000,- Kč

b)   uzavření smlouvy o dotaci dle již schválené vzorové smlouvy.  

183/8/2012

Informace o obnovení statusu Fairtradové město Litoměřice

ZM bere na vědomí obnovení statusu „Fairtradové město Litoměřice“.

184/8/2012

Schválení uzavření smlouvy o půjčce finančních prostředků mezi 1. Geotermální Litoměřice a.s. a Městem Litoměřice

ZM schvaluje uzavření smlouvy o půjčce finančních prostředků mezi 1. Geotermální Litoměřice a.s. a Městem Litoměřice (smlouva přílohou orig. zápisu).

185/8/2012

Prodej pozemku parc. č. 2652/1 o výměře 266 mv k.ú. Litoměřice

ZM schvaluje záměr prodeje pozemku parc. č. 2652/1 o výměře 266 mv k.ú. Litoměřice

186/8/2012

Žádost o  bezúplatný převod pozemků parc.č. 1608/7 o výměře 15 ma 1608/8 o výměře 12 m2, 1608/9 o výměře 6 m2 (ost.plocha-silnice) v k.ú. Litoměřice na ÚZSVM ČR

ZM schvaluje podání žádosti o bezúplatný převod pozemků par.č. 1608/7,1608/8 a 1608/9  v k.ú. Litoměřice na ÚZSVM, Rašínovo nábřeží 390, Praha.

187/8/2012

Prodej pozemku parc.č. 216/36 o výměře 29 m2 (zahrada) v k.ú. Pokratice

ZM schvaluje prodej pozemku parc.č. 216/36 o výměře 29 m2 v k.ú. Pokratice za cenu smluvní ve výši 14.397,- Kč manželům P. a J.E., bytem Litoměřice a náklady za vypracování odděl.geomet.plánu 4.200,- Kč.

188/8/2012

Prodej pozemku parc.č. 2605/7 o výměře 24 m2 (zahrada) v k.ú. Litoměřice

ZM schvaluje prodej pozemku parc.č. 2605/7 o výměře 24 m2 (zahrada) v k.ú. Litoměřice manželům E. a M. U., bytem Litoměřice za cenu smluvní ve výši 500,-Kč/m2.

189/8/2012

Prodej opuštěného a neudržovaného hrobu  sektor IV., evidenční číslo 106

ZM schvaluje prodej opuštěného a neudržovaného hrobu  sektor IV., evidenční číslo 106 za cenu dle znal.posudku 2.910,-Kč + 20% DPH (tj. 3.492,-Kč) Ing.arch. B. Š., bytem Litoměřice.

190/8/2012

Prodej pozemku parc.č. 3408/95 o výměře 3 m2 v k.ú. Litoměřice

ZM schvaluje prodej pozemku parc.č. 3408/95 o výměře 3 m2 v k.ú. Litoměřice za cenu smluvní ve výši 5.202,- Kč panu J. Ž., bytem Litoměřice.

191/8/2012

Prodej pozemku parc.č. 4025/99 o výměře 509 m2, 4025/100 o výměře 13 m2 a parc.č. 4025/101 o výměře 13 m(vše ost.plocha)  v k.ú. Litoměřice 

ZM schvaluje prodej pozemků parc.č. 4025/99 o výměře 509 m2, 4025/100 o výměře 13 m2 a parc.č. 4025/101 o výměře 13 m(vše ost.plocha)  v k.ú. Litoměřice za cenu dle znal.posudku 350.660,-Kč na dvě splátky 100.000,-Kč do 31.12.2012 a 250.660,- Kč do 30.06.2013 a za vypracování znal.posudku ve výši 4.920,-Kč společnosti MOTOREST KOLIBA s.r.o, IČ: 63146321, Českolipská 2100, Litoměřice.

192/8/2012

Prodej pozemku par.č. 392/3 o výměře 61 m2 (zahrada) v k.ú. Pokratice

ZM schvaluje prodej pozemku par.č. 392/3 o výměře 61 m2 (zahrada) v k.ú. Pokratice za cenu smluvní 12.200,-Kč manželům Č. a L. Ch., bytem Litoměřice a náklady za vypracování odděl.geomet. plánu 2.880,-Kč

193/8/2012

Prodej pozemku parc.č. 4984/37 o výměře 25 m2 (zahrada) v k.ú. Litoměřice

ZM schvaluje prodej pozemku parc.č. 4984/37 o výměře 25 m2 (zahrada) v k.ú. Litoměřice za cenu smluvní ve výši 2.375,- Kč manželům M. a M. S., bytem Litoměřice.

194/8/2012

Bezúplatný převod pozemků parc.č.3081/3 o výměře 24 ma parc.č. 3840/1 o výměře 551 m2 (ost.plocha- komunikace)  v k.ú. Litoměřice, č.j. 2687/12 od UZSVM ČR, Rašínovo nábřeží 390, Praha

ZM schvaluje bezúplatný převod pozemků parc.č. 3081/3 o výměře 24 ma parc.č. 3840/1 o výměře 551 m2  (ost.plocha - komunikace)  v k.ú. Litoměřice, č.j. 2687/12 od ČR ÚZSVM, Rašínovo nábřeží 390, Praha

195/8/2012

Bezúplatný převod pozemků  v k.ú. Litoměřice, smlouva č.j. 4180/12 od UZSVM ČR, Rašínovo nábřeží 390, Praha

ZM schvaluje bezúplatný převod pozemků parc.č. 1267/15,2115/7, 2115/8, 3209/5, 3209/18, 3209/19  a parc.č. 3209/21 (ost.plocha - komunikace)  v k.ú. Litoměřice, č.j. 4180/12 od ČR ÚZSVM, Rašínovo nábřeží 390, Praha

196/8/2012

Nákup podílu o velikosti ideální ½ vzhledem k celku pozemku par.č. 2472/1 o celkové výměře 17841 m2 v k.ú. Litoměřice

ZM neschvaluje  nákup podílu o velikosti ideální ½ vzhledem k celku pozemku par.č. 2472/1 o celkové výměře 17841 m2 v k.ú. Litoměřice od paní H. N., bytem Varnsdorf za cenu smluvní 1.312,27 Kč/m2

197/8/2012

Nákup pozemku p.č. 3408/54 o výměře 26 m2 (ost.plocha) v k.ú. Litoměřice

ZM schvaluje  nákup pozemku p.č. 3408/54 o výměře 26 m2 (ost.plocha) v k.ú. Litoměřice za cenu dle znal.posudku ve výši 20.000,- Kč od ČD a.s., IČ 70994226, Praha

198/8/2012

Zřízení věcného břemene – umístění, provozování údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k částem pozemků parc. č. 87 a 119/5 v k.ú. Litoměřice

ZM schvaluje zřízení věcného břemene – umístění, provozování údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k částem pozemků  parc.č. 87 a parc.č. 119/5 v k.ú. Litoměřice dle GP 3960-57/2012 ve prospěch oprávněného spol. ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín, za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 14.928,-Kč + 20% DPH a poplatky za vklad smlouvy do KN.

199/8/2012

Zřízení věcného břemene – umístění, provozování údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k částem pozemků parc.č. 4447/1, 4368/1, 4593/2 a 4618/1 v k.ú. Litoměřice

ZM schvaluje zřízení věcného břemene – umístění, provozování údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k částem pozemků parc.č. 4447/1,4368/1,4593/2 a 4618/1 v k.ú. Litoměřice dle GP 3914-77/12,3914-77/12 ve prospěch oprávněného spol. ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín, za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 89.280,-Kč + 20% DPH a poplatky za vklad smlouvy do KN.

200/8/2012

Dodatek č. 2 k NS č. 9470000038 ze dne 29.10.2008, týkající se poskytnutí záruky vůči státnímu rozpočtu podle dotačních podmínek

ZM schvaluje uzavření dodatku č.2  k nájemní smlouvě č. 9470000038 ze dne 29.10.2008, týkající se pozemku parc.č. 376/1 o výměře 941 m2 v k.ú. Pokratice, uzavřené s TJ Sokol Pokratice, zast. Ing. Janem Hrkalem, Litoměřice, k účelu vybudování sport. hřiště pro veřejnost, spočívající v převzetí závazku vůči státnímu rozpočtu podle dotačních podmínek MŠMT ve výši 50%, tj. 1.950.000,-Kč, pokud bude nájemní vztah ukončen ze strany Města Litoměřice před  31.12.2028 (viz příloha orig.zápisu).

……………………………….……

Mgr. Ladislav Chlupáč

starosta města

……………………………………..

Mgr. Karel Krejza

1. místostarosta města

Zapsala:  Jana Váchová


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu