Nástroje pro usnadnění přístupu

ZASTUPITELSTVO MĚSTA

usnesení zastupitelstva města

08. výpis usnesení z jednání Zastupitelstva města Litoměřic - 30.10.2008

USNESENÍ

výpis

8. jednání Zastupitelstva města Litoměřic konaného dne 30.10.2008 od 16:00 hod.

v zasedací síni Městského úřadu v Litoměřicích se sídlem Mírové nám. 15/7

 

Počet přítomných členů ZM:  24

 

Zastupitelstva města Litoměřic po projednání:

 

I.          schvaluje:

1.         veřejnou volbu člena Rady města Litoměřic.

 

2.         svěření následujících úkolů starostovi a místostarostům v rámci samostatné působnosti města s účinností ode dne schválení dle předloženého návrhu vč. dodatku č. 1 Příkazu starosty a tajemníka o vymezení podpisového práva (viz příloha orig.zápisu).

Obecné úkoly pro starostu a místostarosty :

V rámci své resortní působnosti kontrolují plnění úkolů uložených Radou a Zastupitelstvem, zodpovídají za přípravu podkladů pro jednání RM a ZM v svěřených oblastech, odpovídají na dotazy členů ZM, zajišťují vztahy s veřejností, kontrolují sestavování rozpočtu v oblastech jim svěřených a dále i hospodaření podle schváleného rozpočtu. V rámci své působnosti a v souladu s přijatým příkazem o podpisovém právu, podepisují písemnosti zasílané jiným subjektům, podepisují  smlouvy a objednávky v rámci přesně vymezených kompetencí a v souladu s usnesením rady a příslušných interních nařízení. Dále vyřizují stížnosti a petice občanů směřované vůči svěřeným příspěvkovým organizacím a jejím ředitelům. Podepisují  dokumenty personálního charakteru vůči ředitelům příspěvkových organizací. Dohlížejí na investiční akce, iniciují žádosti o granty a dotace a kontrolují jejich využívání. Podepisují i všechny ostatní nevyjmenované dokumenty a rozhodnutí v rámci působnosti svěřené jim usnesením zastupitelstva.

Konkrétní oblasti svěřené působnosti :

Starosta – Mgr. Ladislav Chlupáč

-                     útvar interního auditu a kontroly

-                     oddělení obrany a krizového řízení

-                     oddělení projektů a strategií

-                     Městská policie

-                     zástupce Města při jednání  se Severočeskou vodárenskou společností a.s.

-                     zástupce Města při jednání s Hospodářskou a sociální radou

-                     jednání v rámci projektu „geotermálního vrtu“

-                     jednání v rámci projektu „gotického hradu“, „pivovaru“

 místostarosta – Mgr. Václav Červín

-                     odbor územního rozvoje města

-                     odbor školství, kultury, sportu a památkové péče

-                     Příspěvkové organizace:     Centrální školní jídelna

-                                                                 Městská sportovní zařízení

-                                                                 Dům dětí a mládeže

-                                                                 Základní umělecká škola

-                                                                 Základní a mateřské školy

místostarosta – Jiří Landa

-                     odbor sociálních věcí a zdravotnictví

-                     odbor dopravy a silničního hospodářství

-                     ekonomický odbor

-                     organizační složka „Jídelna důchodců“

-                     jednání v rámci projektu ,,domova důchodců“

-                     Příspěvkové organizace:    Městská nemocnice (+ člen  dozorčí rada)

-                                                                Knihovna KHM

-                                                                Centrum Srdíčko

-                     zastupování Města v Euroregionu Labe

-                     zastupování Města při jednáních se  SONO

-                     zastupování Města v rámci Sdružení měst a obcí pro realizaci kanalizace mikroregionu Litoměřice

-                     zástupce Města v rámci Sdružení obcí pro plynofikaci LABSKÉ ÚDOLÍ  I.

-                     kontakt s neziskovými organizacemi

místostarosta – Jaroslav Tvrdík

-                     odbor životního prostředí

-                     odbor správy majetku města a bytového hospodářství

-                     oddělení cestovního ruchu a marketingu

-                     organizační složka Lesního hospodářství

-                     Příspěvkové organizace:    T S M  (problematika čistoty města a městské zeleně)

-                                                                 Městská kulturní zařízení

-                     zástupce Města v MAS České středohoří

-                     zástupce Města při jednáních se spol. Výstavy s.r.o. v oblasti areálu ,,Zahrady Čech“

-                     zástupce Města při jednáních s Hospodářskou komorou

-                     zástupce Města pro lodní dopravu v rámci Sdružení měst a obcí

-                     řešení areálu kasáren

-                     řešení pietních míst (,,Richard“)

-                     prevence kriminality-jednotlivé projekty a dotační tituly

-                     zástupce města v rámci Svazu měst a obcí ČR

Úkoly v rámci samostatné působnosti pro neuvolněného zastupitele Mgr. Petra Hermanna jsou na úseku :

-                     zástupce Města jako politik projektu Zdravé město a MA 21

-                     zástupce Města v rámci Svazu historických sídel Čech, Moravy a Slezska

-                     metodická spolupráce v oblasti školství a kultury s příslušnými místostarosty

-                     kontakt s neziskovými organizacemi

 

                       

3.         uzavření smlouvy o přijetí úvěru od banky Dexia Kommunalkredit Bank AG ve výši 208 mil. Kč na předfinancování dotační části akce Dostavba a modernizace zimního stadionu v Litoměřicích (viz příloha orig. zápisu).

 

4.         uzavření smlouvy o přijetí úvěru od Komerční banky, a.s. ve výši 143 mil. Kč na předfinancování dotační části akce Svatostánek českého vinařství (viz příloha orig. zápisu).

 

5.         zřízení příspěvkové organizace „Cestovního ruchu a informačního centra“ s účinností od 1.1.2009

 

6.         zřizovací listinu pro Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež -Srdíčko, příspěvková organizace, IČ: 708 54 165(viz příloha orig. zápisu).

 

7.         rozpočtová opatření dle doporučení FV ze dne 20.10. 2008 (viz příloha orig. zápisu).

 

 

8.         předložený záměr stavby a spolufinancování stavby přeložky silnice „I/15 Litoměřice – východní obchvat“.

 

9.         pojmenování  ulice dle přiloženého návrhu jménem Dubová.

 

10.       záměr prodeje hrobového příslušenství (nestavební objekt) číslo III.C – 12.

 

11.       záměr prodeje pozemku p.č. 1216/1 o výměře 75m(zahrada) v k.ú. Litoměřice.

 

12.       A)         záměr směny pozemků (jejich specifikace tabulka) – pozemky areálu koupaliště a na fotbalovém stadionu Na Kocandě za pozemky o které má zájem TJ Slavoj – kemp, tenis, atd. (tabulka) s finančním vyrovnáním vůči TJ Slavoj Litoměřice ve výši cca 5 – 6 mil. (cena bude specifikována na základě znaleckých posudků) s možností uhrazení této částky ve splátkách.

B)         Zřízení věcného břemene užívání nebytových prostor v správní budově na st.p. 2664/10 - (letní WC, šatny, sklady, ošetřovna, provozní místnost) a s předkupním právem vůči této budově pro Město Litoměřice.

C)         Zřízení věcného břemene užívání sousedních pozemků u hlavní budovy p.č. 2664/4, 2664/14, 2664/15, 2664/16, 2664/20 a část p.č. 2664/11 (právo chůze a jízdy) pro TJ Slavoj Litoměřice. Na pozemek p.č. 2725/1 o výměře 7369m2 (tenisový areál) ponechat  nájemní smlouvu z 29.8.2001 (na dobu určitou v délce 30ti let, za 1,-Kč/rok).

 

13.       záměr prodeje objektů a pozemků v areálu Kasáren Dukelských hrdinů.

 

14.       záměr přijetí daru části pozemku p.č. 857/22 ostatní plocha, silnice o výměře cca 30m2, v k.ú. Litoměřice od Krajského úřadu Ústeckého kraje, Velká hradební 3118/48,  formou smlouvy o budoucí smlouvě. Vlastní dar bude realizován po dokončení stavební akce "STK Litoměřice, SO4-komunikace a zpevněné plochy"

 

15.       podání žádosti na převod pozemků p.č.1344/2, 1344/5, v k.ú. Pokratice a p.č. 4011/2  v k.ú. Litoměřice na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390, Praha.

 

16.       nákup nemovitostí pozemek p.č. 55/7 o výměře 281m2, p.č. 55/11 o výměře 251m2, p.č. 55/13 o výměře 181m, p.č. 55/1 o výměře 1120m2 se stavbou č.p. 282 a p.č. 55/8 o výměře 814m2 se stavbou bez č.p. v k.ú. Litoměřice od Korunního pivovaru, s.r.o , Lidická 59/15, Litoměřice za cenu smluvní ve výši 9.900.000,- Kč s tím, že úhrada 4.950.000,-Kč po podpisu KS (z rozpočtové rezervy města) a 4.950.000,-Kč do 30.1.2009.

 

17.       prodej hrobového příslušenství (nestavební objekt) číslo IV.B-31 za cenu dle znaleckého posudku 5.840,-Kč paní Olze Ivanjukové, Litoměřice.

 

18.       prodej pozemku pod chatkou p.č. 4569/3 o výměře 17m2 a p.č. 4569/4 o výměře 651m2 v k.ú. Litoměřice (osada č. 33 - Třeboutická stráň) za cenu smluvní ve výši 64.095,- Kč a náklady za odděl.geomet.plán 1.309,- Kč panu Jaroslavu Krulišovi, Litoměřice.

 

19.       prodej pozemku  p.č.4569/5 o výměře 71 m2 v k.ú. Litoměřice (osada č.33 - Třeboutická stráň) za cenu smluvní ve výši 6.745,- Kč a náklady za odděl.geomet.plán 1.309,- Kč MUDr. Jiřímu Dudkovi, Roudnice n.L.

 

20.       prodej pozemku p.č.1240/24 o výměře 575m2 a p.č.1240/1 o výměře 995m2 v k.ú. Litoměřice smlouvou o budoucí kupní smlouvě za cenu smluvní ve výši 2.500,- Kč/m2 a.s. D-Real, Služeb 256, Praha 10 - Malešice. 

 

21.       směnu pozemků v majetku obce p.č.1031/8 o výměře  29m2 a p.č.1031/7 o výměře 29 m2 ve vl. MUDr. Hassana a Heleny Mezianových, Litoměřice v k.ú. Tlučeň. Veškeré náklady spojené se smlouvou hradí obec.

 

22.       bezúplatný převod pozemků p.č.3304/1 o výměře 790m2 a p.č. 3305/1 o výměře 4.013m2, (ostatní plocha, komunikace) v k.ú. Litoměřice od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390, Praha.

 

23.       bezúplatný převod pozemku p.č. 2570/3, ostatní plocha, hřbitov, 142m2 v k.ú. Litoměřice od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390, Praha.

 

24.       prodej bytových jednotek v ul. Resslova 1673/8 a v ul. Pražská 89/8 po prověření majetku dle přiloženého seznamu.

 

25        prodej bytových jednotek  v ul. Družstevní 1756/25, 1757/27, Stránského 1754/29, 1755/31, Mládežnická 1752/6,1753/8, Heydukova 1872/10,12, 1873/14,16 a po prověření majetku ul. Teplická 1671/1 a 1672/3  dle přiloženého seznamu.

 

26.       zřízení věcného práva - umístění, údržby, provozování a opravy kanalizační přípojky na části pozemku p.č. 660/1 v k.ú. Litoměřice v majetku Města Litoměřice, ve prospěch oprávněného, vlastníka budovy č.p. 293, Stanislava Trejbala,  Litoměřice za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 190,- Kč vč. DPH a poplatky za vklad smlouvy do KN.

 

27.       zřízení věcného práva - umístění, údržby, provozování a opravy plynárenského zařízení na části pozemku p.č.87 v k.ú. Litoměřice v majetku Města Litoměřice, ve prospěch oprávněných,  vlastníka budovy č.p. 80 (Ing. Pavla Stranky, Litoměřice) a spol. SČP Net, s.r.o. Klíšská 940, Ústí nad Labem, za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 250,-Kč + 19% DPH a poplatky za vklad smlouvy do KN.

 

28.       zřízení věcného práva - umístění, údržby, provozování a opravy telekomunikačního zařízení k částem pozemků p.č. 2464/1, 2435/1, 2435/2, 2296 v k.ú. Litoměřice v majetku Města Litoměřice, ve prospěch oprávněného spol. Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, Praha 4, za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 14.295,- Kč + 19% DPH a poplatky za vklad smlouvy do KN.

 

29.       zřízení věcného práva - umístění, údržby, provozování a opravy telekomunikačního zařízení k části pozemku p.č. 2475/1 v k.ú. Litoměřice v majetku Města Litoměřice, ve prospěch oprávněného spol. Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, Praha 4, za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 1.388,- Kč + 19% DPH a poplatky za vklad smlouvy do KN.

 

II.         neschvaluje:

1.         záměr prodeje objektů a pozemků v areálu výstaviště ZČ.

 

 

III.        volí:

1.         zastupitele města ing. Ivo Elmana členem Rady města Litoměřic.

 

 

IV.        vydává:

1.         vyhlášku č. 7/2008 o omezení provozu VHA se zapracováním připomínek Mgr. Červína (viz. příloha orig. zápisu).

 

 

V.         ukládá:

1.         právnímu oddělení a OCRaM vypracovat do příštího jednání ZM znění zřizovací listiny příspěvkové organizace „Cestovního ruchu a informačního centra“ s účinností od 1.1.2009.

 

 

VI.        bere na vědomí:

1.         Informaci o zhodnocení volných finančních prostředků  (viz příloha orig. zápisu).

 

2.         plnění rozpočtu města Litoměřic za období 1-9/2008 (viz příloha orig. zápisu).

 

 

VII.       revokuje:

1.         usnesení č. V./1. ze dne 19.4.2007 – určení zastupitele k pořizováním ÚP.

 

 

VIII.      určuje:

1.         zastupitele města Mgr. Karla Krejzu pro spolupráci s úřadem územního plánování MěÚ Litoměřice při pořizování územního plánu Litoměřic.

 

 

 

 

Mgr. Ladislav Chlupáč

starosta města

 

                                                                                                             

Mgr. Václav Červín                                                                                           Jaroslav Tvrdík

Místostarosta města                                                                                        místostarosta města

 

 

Zapsala: Eva Lieberová

Za správnost: Bc. Petr Panaš

 


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Pá: 9-17 hod.
So: 9-12 hod.
Ne: zavřeno

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2023 Město Litoměřice
Mobilní menu