Nástroje pro usnadnění přístupu

ZASTUPITELSTVO MĚSTA

usnesení zastupitelstva města

08. výpis usnesení z jednání Zastupitelstva města Litoměřic - 22.10.2009

USNESENÍ

V Ý P I S

z 8. jednání Zastupitelstva města Litoměřic konaného dne 22.10.2009 od 16:00 hod.

v zasedací síni Městského úřadu v Litoměřicích se sídlem Mírové nám. 15/7

Počet přítomných členů ZM:  25

Zastupitelstvo města Litoměřic po projednání:

I.            schvaluje:

1.             rozpočtová opatření dle doporučení FV ze dne 12.10.2009 (viz příloha orig. zápisu)

2.            poskytnutí půjčky z Fondu bydlení žadatelům:

a) Ing. Josefu Šnáblovi ve výši 200 tis. Kč se splatností 3 roky a úrokem 4 % p.a.

b) Ing. Richardu Bauerovi ve výši 200 tis. Kč se splatností 5 let a úrokem 5 % p.a.

c) Pavlu Hrubému ve výši 200 tis. Kč se splatností 5 let a úrokem 5 % p.a.

3.            předložení žádosti o dotaci  do Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost z ESF (číslo výzvy: 40) na projekt „Vzdělávání v eGon Centru Litoměřice“

4.         zajištění spolufinancování projektu „Vzdělávání v eGon Centru Litoměřice“ ze strany obce v max. výši 625 800,- Kč (tj. 15% z max. celkových způsobilých výdajů projektu)

5.         uzavření dohody o splátkách  pro Michaelu Houžvičkovou, bytem Litoměřice, na částku 6.273,-Kč s příslušenstvím a náklady soudního řízení  ve výši 600,-Kč. Výše splátky činí 300,-Kč měsíčně pod ztrátou výhody splátek počínaje měsícem listopad 2009, se splatností k poslednímu dni každého měsíce.

6.         uzavření dohody o splátkách  pro Dagmar Vojtíškovou, bytem Litoměřice, na částku 5.597,-Kč s příslušenstvím. Výše splátky činí 300,-Kč  měsíčně pod ztrátou výhody splátek počínaje měsícem říjen 2009, se splatností  k poslednímu dni každého měsíce.

7.         uzavření dohody o splátkách  pro Květuši Šarayovou a Ivana Šaraye, Litoměřice, na částku 15.426,-Kč s příslušenstvím. Výše splátky činí 500,-Kč měsíčně pod ztrátou výhody splátek počínaje měsícem září 2009, se splatností  k poslednímu dni každého měsíce.

8.         uzavření dohody o splátkách pro Havránkovou Ivanu, bytem Litoměřice, na částku 20.982,- Kč s příslušenstvím. Výše splátky činí 1.000,- Kč měsíčně pod ztrátou výhody splátek počínaje měsícem říjen 2009, se splatností  k poslednímu dni každého měsíce.

9.         zapojení do projektu „Podpora terénní práce 2010“ včetně podílu Města Litoměřice

10.       záměr prodeje hrobového příslušenství (nestavební objekt) sektor II.E, evidenční číslo 30

11.       záměr prodeje hrobového příslušenství (nestavební objekt) sektor III.D, evidenční číslo 10

12.       záměr prodeje podílu (31/100)  pozemku p.č. 888 pod domem ul. Rooseveltova 1288 v k.ú. Litoměřice

13.            následující postup k převodu areálu koupaliště na Město Litoměřice:

Město Litoměřice převezme areál koupaliště k provozování formou nájemní smlouvy od 1.1.2010  v intencích jiných nájemních smluv mezi Městem Litoměřice a TJ Slavoj doposud uzavřených s tím, že bude smluvně upraveno působení Města Litoměřice a TJ Slavoj v NP správní budovy.

14.       a) Záměr prodeje 19 stavebních pozemků na Miřejovické stráni „U hřiště“ v k.ú. Pokratice  za minimální vyvolávací cenu 1.400,-  Kč/m2  s  podmínkou závazného regulačního prvku.  

b) Zřízení předkupního práva na prodávané  pozemky pro Město Litoměřice  na dobu určitou do doby vydání kolaudace, za kupní cenu za kterou byl pozemek prodán

c) Prodej stavebních pozemků formou dražby

15.       Dodatek č. 1, ke smlouvě o budoucím daru  č. MAJ 8/2008, uzavřené dne 3.10.2008 s Ústeckým krajem Velká Hradební 48, Ústí nad Labem, týkající se rozšíření předmětů daru o další doprovodné stavby (SO 105.2; SO 411.2),  vybudované v rámci stavební akce „ II/247 přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky I. část“ (dodatek č. 1 viz příloha orig. zápisu).

16.       podání žádosti na převod pozemků p.č. 2980/2, p.č. 2980/3, p.č. 2981/2, p.č. 2943/2,p.č. 2719/32 vše v k.ú. Litoměřice, Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábř. 390, Praha.

17.       podání žádosti na Pozemkový fond ČR, Husinecká 1024/11a, Praha 3 o převod pozemku p.č. 3872/9 v k.ú. Litoměřice

18.       prodej hrobového příslušenství (nestavební objekt) sektor IV, evidenční číslo 133  za cenu dle znaleckého posudku  9.320,- Kč  Františce Heskové,  Litoměřice

19.       prodej hrobového příslušenství (nestavební objekt) sektor IV, evidenční číslo 28  za cenu dle znaleckého posudku  49.690,- Kč Jaroslavě Lichtenbergové,  Litoměřice

20.       prodej bytů dle podmínek „Zásad prodeje bytů a nebytových prostor z majetku Města Litoměřice“:

-          BJ č. 7 v ul. Kubínova č.p. 437

-          BJ č. 11 v ul. Ladova  č.p.430 

-          BJ č. 11 v ul Stránského č.p. 754 

-          BJ č. 28 v ul A. Muchy č.p. 414 

-          BJ č. 32  v ul. Kubínova č.p. 439

-          BJ č. 19 v ul. Kubínova č.p. 439

-      BJ č. 40 v ul. Kubínova č.p. 439 

21.       prodej bytových jednotek, uvedených v přiloženém seznamu,  v ul.  Raisova č.p. 1920/1 a č.p. 1921/3 vč. zastavěných pozemků p.č. 2464/3 a p.č. 2464/2 v k.ú. Litroměřice , dle “Zásad prodeje bytů a nebytových prostor z majetku Města Litoměřice“ (seznam viz příloha orig. zápisu)

22.       zřízení věcného břemene – umístění, provozování údržby a oprav plynárenského zařízení na části pozemku p.č. 580/1 v k.ú. Litoměřice ve prospěch oprávněného, spol. SČP Net, s.r.o. Klíšská 940, Ústí nad Labem,  za jednorázovou úhradu ve smluvní výši  500,- Kč + 19% DPH a poplatky za vklad smlouvy do KN .

23.       prodej  pozemku p.č. 1345/231 o výměře 15m2 v k.ú. Pokratice (pozemek pod TS) spol. ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín, za cenu smluvní ve  výši 10.875,- Kč a poplatky za vklad smlouvy do KN.

24.       zřízení věcného břemene – umístění, provozování údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemku p.č. 3002/1 v k.ú. Litoměřice  ve prospěch oprávněného spol. ČEZ Distribuci, a.s., Teplická 874/8, Děčín,  za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 1.056,- Kč + 19% DPH a poplatky za vklad smlouvy do KN.

25.   zřízení věcného břemene – umístění, provozování údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemku p.č. 1240/15 v k.ú. Litoměřice ve prospěch oprávněného spol. ČEZ Distribuci, a.s., Teplická 874/8, Děčín,  za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 1.000,- Kč + 19% DPH a poplatky za vklad smlouvy do KN.

26.       zřízení věcného břemene – umístění, provozování údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k částem  pozemků  p.č.1345/25,1345/23, 1345/13,1345/74,154/3,150/1 v k.ú. Pokratice  ve prospěch oprávněného spol. ČEZ Distribuci, a.s., Teplická 874/8, Děčín, za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 20.534,- Kč + 19% DPH a poplatky za vklad smlouvy do KN.

27.       zřízení věcného břemene – umístění, provozování údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemku p.č. 3850/8 v k.ú.Litoměřice   ve prospěch oprávněného spol. ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín,  za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 192,-Kč + 19% DPH a poplatky za vklad smlouvy do KN.

28.       zřízení věcného břemene– umístění, provozování údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemku p.č. 1139/31 v k.ú. Pokratice   ve prospěch oprávněného spol. ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín,  za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 3.353,-Kč + 19% DPH a poplatky za vklad smlouvy do KN.

29.       zřízení věcného břemene – umístění, provozování údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k částem pozemků p.č. 84/1 v k.ú.Pokratice a p.č. 2472/3 v k.ú. Litoměřice  ve prospěch oprávněného spol. ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín,  za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 5.480,-Kč + 19% DPH a poplatky za vklad smlouvy do KN.

30.            bezúplatný převod pozemků   p.č. 2897/11 a 2897/13  v k.ú. Litoměřice, (ostatní plocha) od  ČR Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábř. 390, Praha

II.         vydává:

1.         Obecně závaznou vyhlášku  o stanovení koeficientů pro vyměření daně z nemovitostí   (viz příloha orig. zápisu-Vyhláška č.3/2009)

  1. ZM příslušné podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) stavebního zákona, za použití § 43 odst. 4 stavebního zákona , § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění a § 84 odst. 2 písm. y) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, vydává Územní plán Litoměřice formou opatření obecné povahy (OOP).
  1.  obecně závaznou vyhlášku č. 2/2009, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 5/98 o uspořádání území obce Litoměřice, ve znění vyhl.č. 02/2001, č. 2/2003 o vymezení závazné části změny č. 1, část B územního plánu obcí Litoměřice – Mlékojedy a č. 5/2004 o vymezení závazné části změny č. 2 územního plánu obcí Litoměřice - Mlékojedy (viz. příloha orig. zápisu)

III.        ověřilo

1.                     na základě kapitol 1, 2 a 5 textové části odůvodnění územního  plánu  v  souladu  s  ustanovením § 54 odst. 2 stavebního zákona , že zpracovaný územní plán není v rozporu:

1.      s Politikou územního rozvoje ČR schválenou vládou ČR č. 929 dne 20. 7. 2009,

2.      s územně plánovací dokumentací vydanou krajem – do doby vydání Zásad územního rozvoje se za nadřazenou územně plánovací dokumentaci považuje podle ustanovení § 187 odst. 7 stavebního zákona upravená verze Územního plánu velkého územního celku okresu Litoměřice,

3.      s výsledkem řešení rozporů

4.      se stanovisky dotčených orgánů,

5.      se stanoviskem krajského úřadu

IV.        bere na vědomí

1.            informaci o zhodnocení volných finančních prostředků Města Litoměřice (viz příloha orig. zápisu)

2.         plnění rozpočtu za 1-9/2009 (viz příloha orig. zápisu)

Mgr. Ladislav Chlupáč

starosta města

Mgr. Václav Červín

místostarosta města

           

Zapsala:  Jana Váchová

Za správnost: Mgr. Petr Panaš


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Pá: 9-17 hod.
So: 9-17 hod.
Ne: 9 – 17 hod.

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2023 Město Litoměřice
Mobilní menu