Nástroje pro usnadnění přístupu

ZASTUPITELSTVO MĚSTA

usnesení zastupitelstva města

08. výpis usnesení z jednání Zastupitelstva města Litoměřic - 15.9.2011

U S N E S E N Í

výpis

8. jednání Zastupitelstva města Litoměřic konaného dne 15. 9. 2011 od 16:00 hod.

v zasedací síni MěÚ v Litoměřicích, se sídlem Mírové nám. 15/7

Počet přítomných členů ZM:  25

Z a s t u p i t e l s t v o   m ě s t a   L i t o m ě ř i c   n a   s v é m   8.  j e d n á n í

projednalo pod usnesením č:

218/8/2011

Rozpočtová opatření dle doporučení FV ze dne 6.9. 2011

ZM schvaluje rozpočtová opatření dle doporučení FV ze dne 6. 9. 2011 (viz příloha orig. zápisu).

219/8/2011

Rozpočtové opatření OPaS – úprava rozpisu akce GTE v souvislosti se vznikem 1. Geotermální Litoměřice a.s.

ZM schvaluje rozpočtové opatření oddělení projektů a strategií (viz příloha orig.zápisu)

220/8/2011

Informace o zhodnocení volných zdrojů

ZM bere na vědomí informaci o zhodnocení volných finančních prostředků (viz příloha orig. zápisu).

221/8/2011

Přijetí úvěru na rekonstrukci autobusového nádraží v případě poskytnutí dotace z ROP Severozápad

ZM schvaluje přijetí úvěru na předfinancování dotační části a kofinancování podílu města u akce „Litoměřice – modernizace a dostavba autobusového nádraží I. etapa“ – úvěr bude čerpán pouze za předpokladu poskytnutí dotace z ROP Severozápad.

222/8/2011

Schválení znění Zakládací smlouvy Destinační agentury České středohoří, o.p.s.

ZM schvaluje návrh znění Zakládací smlouvy Destinační agentury České středohoří, o.p.s.(viz příloha orig,zápisu).

223/8/2011

Pronájem výstaviště Zahrada Čech –  schválení podmínek VŘ

ZM schvaluje podmínky pro vypsání výběrového řízení na využití areálu výstaviště Zahrada Čech v Litoměřicích (viz příloha orig.zápisu)

224/8/2011

Zápis škodní a likvidační komise

ZM schvaluje na návrh škodní a likvidační komise dle zápisu ze dne 7. září 2011 odpis a vyřazení uvedených položek z účetní evidence (zápis komise viz příloha orig. zápisu).

225/8/2011

Prodej pozemku p.č. 681/1 o výměře 1644 m2 v k.ú. Litoměřice

ZM schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 681/1 v k.ú. Litoměřice (nutný odděl.geomet.plán).

226/8/2011

Majetkoprávní dořešení pozemků pod plánovanou stavbou LT- Miřejovická stráň – komunikace Broskvová a Trnková

ZM schvaluje:

a)       záměr přijetí daru (formou dohody o umístění stavby spojené s budoucí darovací smlouvou), části pozemku p.č. 1345/5 o výměře cca 13 m2 v k.ú. Pokratice, od paní J..R., Teplická 1671/1, Litoměřice z důvodu přípravy a realizace stavby „LT-Miřejovická stráň, komunikace Broskvová a Trnková“. Veškeré náklady spojené s převodem bude hradit Město Litoměřice.

b)       záměr přijetí daru (formou dohody o umístění stavby spojené s budoucí darovací smlouvou), části pozemku p.č. 1345/15 o výměře cca 6 m2 v k.ú. Pokratice, od manželů J.+ J.H., Meruňková 508/5, Litoměřice z důvodu přípravy a realizace stavby „LT-Miřejovická stráň, komunikace Broskvová a Trnková“. Veškeré náklady spojené s převodem a úpravou oplocení bude hradit Město Litoměřice.

c)       záměr přijetí daru (formou dohody o umístění stavby spojené s budoucí darovací smlouvou), části pozemku p.č. 1345/128 o výměře cca 3 m2 v k.ú. Pokratice, od pana Z. S, Meruňková 463/20, Litoměřice z důvodu přípravy a realizace stavby „LT-Miřejovická stráň, komunikace Broskvová a Trnková“. Veškeré náklady spojené s převodem bude hradit Město Litoměřice.

d)       záměr odkoupení části pozemku (formou dohody o umístění stavby spojené s budoucí kupní smlouvou), p.č. 1345/9 o výměře cca 22 m2 v k.ú. Pokratice za smluvní cenu ve výši 240,-Kč/m2, od paní T.P., Písty 72, Budyně nad Ohří z důvodu přípravy a realizace stavby „LT-Miřejovická stráň, komunikace Broskvová a Trnková“.

ZM neschvaluje záměr odkoupení pozemku (formou dohody o umístění stavby spojené s budoucí kupní smlouvou), p.č. 1345/37 o výměře 602 m2 v k.ú. Pokratice za smluvní cenu ve výši 1.000,-Kč/m2 od pana P.Š., Husova 1528/20, Litoměřice z důvodu přípravy a realizace stavby „LT-Miřejovická stráň, komunikace Broskvová a Trnková“.

227/8/2011

Podání žádosti o bezúplatný převod pozemků ostatní plocha dle seznamu v k.ú. Litoměřice na ÚZSVM ČR

ZM schvaluje podání žádosti o bezúplatný převod pozemků p.č. 2490/35, 2719/22, 3295/1, 5466/1, 5479, 2483/1 a 2635 vše v k.ú. Litoměřice na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábř. 390, Praha.

 

228/8/2011

Prodej opuštěného a neudržovaného hrobu  sektor III.C, evid. č. 19

ZM schvaluje prodej hrobového příslušenství (nestavební objekt) sektor III.C, evid.č.19 za cenu dle znaleckého posudku 6.800,-Kč + 20 % DPH do podílového spoluvlastnictví  paní S.L., Alšova 22, Litoměřice a panu V.J., Třeboutice 48.

229/8/2011

Prodej pozemku p.č. 685/16 o výměře 8 m2 v k.ú. Litoměřice

ZM schvaluje prodej pozemku p.č. 685/16 o výměře 8 m2 v k.ú. Litoměřice za cenu smluvní ve výši 10.928,- Kč, panu P.N., Husova 1786/21, Litoměřice.

230/8/2011

Revokace usnesení č. 62/3/2011 ze dne 27.01. 2011

ZM revokuje část svého usnesení č. 62/3/2011 ze dne 27.01. 2011 - záměr směny pozemků, ohledně finančního vyrovnání ve prospěch paní K. P.

a nahrazuje zněním:

ZM schvaluje směnu pozemků p.č. 195/2 o výměře 48 m2 a 194/37 o výměře 33 m2 (vl. K.P.) za pozemek p.č. 194/36 o výměře 68 m2 (vl. město) v k.ú. Pokratice a nákup pozemků od K.P., Pod Vinicí 256, Litoměřice p.č. 191/1 o výměře 74 m2 a 192/1 o výměře 72 m2 v k.ú. Pokratice za cenu smluvní ve výši 85.410,- Kč.

231/8/2011

Bezúplatný převod pozemků dle přiloženého seznamu (ost.plocha komunikace) v k.ú. Litoměřice (vl. ÚZSVM ČR)

ZM schvaluje bezúplatný převod pozemků p.č. 876/1, 1354/1, 2490/35, 2661/1, 2661/2, 2661/10, 2693/1, 2719/22, 3101/1, 3209/9, 3209/11, 3479, 3657, 3768/1, 3870/1, 279/1, 450/6, 862/2 a 3870/2 (ostatní plocha - komunikace)  v k.ú. Litoměřice od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových ČR, Rašínovo nábř. 390, Praha.

232/8/2011

Bezúplatný převod pozemků pod komunikacemi p.č. 3768/2, 5221/4, 5221/6, 5221/11, 5291/2, 5291/4 v k.ú. Litoměřice (vl. PF ČR)

ZM schvaluje bezúplatný převod pozemků pod komunikacemi p.č. 3768/2, 5221/4, 5221/6, 5221/11, 5291/2, 5291/4 v k.ú. Litoměřice z majetku Pozemkového fondu ČR, Husinecká 1024/11a, Praha 3, na Město Litoměřice.

233/8/2011

Prodej pozemku p.č. 2980/5 o výměře 10 m2 v k.ú. Litoměřice

ZM schvaluje prodej pozemku p.č. 2980/5 o výměře 10 m2 v k.ú. Litoměřice za cenu smluvní ve výši 7.000,- Kč vlastníkům domu č.p. 256 (BJ dle LV 6549) v k.ú. Litoměřice.

234/8/2011

Prodej bytových jednotek v ul. Družstevní, Dukelská a Kubínova v k.ú. Litoměřice

ZM schvaluje prodej bytu č.11 v ul. Družstevní 35, byt č.11 v ul. Dukelská 1857 a bytu.č.1 v ul. Kubínova 438 v k.ú. Litoměřice a to dle podmínek „Zásad prodeje bytů a nebytových prostor z majetku Města Litoměřice“.

235/8/2011

Směnná smlouva BJ v osobním vlastnictví (A.Muchy 414/25) za BJ ve vl.města (A.Muchy 424/1) v k.ú. Litoměřice

ZM schvaluje panu P.R.výměnu bytu č. 18 v OV o velikosti 2+0 a výměře 40 mA. Muchy 414/25 v Litoměřicích za městský byt č. 12 o velikosti 2+0 a výměře 41 m2 A. Muchy 424/1 v Litoměřicích.

236/8/2011

Prodej městského bytu – BJ č. 1035/13 v ul. Tylova čp. 1035 v Litoměřicích 

ZM neschvaluje prodej bytu 1035/13 v ul. Tylova čp. 1035 v Litoměřicích o velikosti 1+3 a výměře cca 108 m2 panu T.M. (P.).

 

237/8/2011

Prodej BJ - změna úpravy textu KS – smluvní pokuta

ZM neschvaluje úpravu textu kupní smlouvy (doplnění o smluvní pokutu ve výši prodejní ceny a úroku z prodlení) na prodej bytové jednotky č. 46 v ul. A. Muchy 416/19 v Litoměřicích paní R.B.

238/8/2011

Zřízení věcného břemene – umístění, provozování údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k částem pozemků  p.č. 1345/1, 1346/6, 1345/7, 1345/228 v k.ú. Pokratice

ZM schvalujezřízení věcného břemene – umístění, provozování údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k částem pozemků p.č. 1345/1,1346/6, 1345/7, 1345/228 v k.ú. Pokratice dle GP 1179-167/2010 ve prospěch oprávněného spol. ČEZ DISTRIBUCE, a.s., Teplická 874/8, Děčín, za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 6.190,-Kč + 20% DPH a poplatky za vklad smlouvy do KN.

239/8/2011

Zřízení věcného břemene – umístění, provozování údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemku  p.č. 387 v k.ú. Pokratice

ZM schvalujezřízení věcného břemene – umístění, provozování údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemku p.č. 387 v k.ú.Pokratice dle GP 1206-26/2011 ve prospěch oprávněného spol. ČEZ DISTRIBUCE, a.s., Teplická 874/8, Děčín, za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 5.952,-Kč + 20% DPH a poplatky za vklad smlouvy do KN.

240/8/2011

Zřízení věcného břemene – umístění, provozování údržby a oprav  podzemního komunikačního vedení k částem pozemků p.č. 2339/1, 2490/2, 2490/4 v k.ú. Litoměřice

ZM schvaluje zřízení věcného břemene – umístění, provozování údržby a oprav telekomunikačního zařízení k částem pozemků p.č. 2339/1, 2490/2, 2490/4 v k.ú. Litoměřice, dle GP č. 3439-28048/2007 a 3413-28048/2007 ve prospěch oprávněného spol. Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, Praha 4, za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 34.550,-Kč + 20% DPH a poplatky za vklad smlouvy do KN.

241/8/2011

Dar pozemku p.č. 1345/263 (ostatní plocha – komunikace) o výměře 10 m2 v k.ú. Pokratice (ul. Kaštanová - Trnková)

ZM schvalujepřijetí daru nemovitosti pozemku p.č. 1345/263, (ostatní plocha - komunikace) o výměře 10 m2 v k.ú. Pokratice od pana MUDr. Š.B., Nebušická 128, Praha a paní Ing. V.B., Tylova 1035/8, Litoměřice. Náklady spojené s převodem pozemku do KN bude hradit Město Litoměřice.

242/8/2011

Dar pozemku p.č. 1345/262 (ostatní plocha – komunikace) o výměře 847 m2 v k.ú. Pokratice (ul. Kaštanová - Trnková)

ZM schvalujepřijetí daru nemovitosti pozemku p.č. 1345/262 (ostatní plocha - komunikace) o výměře 847 m2 v k.ú. Pokratice od pana J.H., Novobranská 270/18, Litoměřice. Náklady spojené s převodem pozemku do KN bude hradit Město Litoměřice.

243/8/2011

Odkoupení pozemku p.č. 1345/22 (orná) o výměře 570m v k.ú. Pokratice (ul. Kaštanová a Trnková)

ZM schvalujeodkoupení pozemku p.č. 1345/22 orná o výměře 570 m2 v k.ú. Pokratice od pana J.H., Novobranská 270/18, Litoměřice za cenu smluvní 176.400,- Kč z důvodu plánované stavby „LT-Miřejovická stráň, komunikace Broskvová a Trnková“. Náklady spojené s převodem pozemku do KN a znaleckým posudkem bude hradit Město Litoměřice.

……………………………

Mgr. Ladislav Chlupáč

starosta města

…………………………..

Mgr. Karel Krejza

1. místostarosta města

Zapsala:  Eva Lieberová

Zodpovídá: Ing. Karel Chovanec


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu