Nástroje pro usnadnění přístupu

ZASTUPITELSTVO MĚSTA

usnesení zastupitelstva města

08. výpis usnesení z jednání Zastupitelstva města Litoměřic -1.11.2007

USNESENÍ

výpis

z 8. jednání Zastupitelstva města Litoměřic konaného dne 1.11.2007 od 16:00 hod.

v zasedací síni Městského úřadu v Litoměřicích se sídlem Mírové nám. 15/7

Počet přítomných členů ZM:  24            

Zastupitelstvo města Litoměřic po projednání:

I.          schvaluje:

1.         Rozpočtová opatření dle doporučení FV ze dne 22.10.2007 (viz příloha orig. zápisu).

2.         na návrh škodní a likvidační komise dle zápisu ze dne 15.10.2007 odpis a vyřazení uvedených položek z účetní evidence (zápis komise viz příloha orig. zápisu).

3.         prominutí poplatku z prodlení ve výši 27.075,- Kč pro pana Štefana Mikela, Litoměřice.

4.         uzavření dodatků č. 1 ke smlouvám o půjčce č. ŽP 17/2006 a ŽP 4/2007 mezi Městem Litoměřice a společností GEOMEDIA s.r.o. (dodatky viz příloha orig. zápisu).

5.         uzavření smlouvy o smlouvě budoucí mezi Městem Litoměřice a společností GEOMEDIA s.r.o. k předmětu zkušebního geotermálního vrtu s technologickým zařízením (smlouva viz příloha orig. zápisu).

6.         uzavření smlouvy o finančním příspěvku mezi Městem Litoměřice jako poskytovatelem finančního příspěvku a MUDr. Tomášem Horákem jako příjemcem dotace pro účely vydání knihy „O výtvarných umělcích, uměleckých řemeslnících a výrobcích hudebních nástrojů Litoměřic“ se zapracováním připomínky – poskytnutí části vydaných publikací k propagačním účelům města (smlouva viz příloha orig. zápisu).

7.         uzavření smlouvy o dotaci na výstavbu kabin a sociálního zázemí na fotbalovém hřišti pro Tělovýchovnou jednotu Sokol Pokratice – Litoměřice (smlouva viz příloha orig. zápisu).

8.         znění aktualizace Strategického plánu rozvoje města Litoměřice a zavazuje se k jeho naplňování.

9.         záměr prodeje pozemku p.č. 1139/31 o výměře cca 20 m2 v k.ú. Pokratice (nutný odděl. geomet. plán).

10.       záměr převodu nemovitostí p.č. 1182 s čp. 657 o výměře 541 m2, p.č. 1181 s čp. 594 o výměře 283 m2, p.č. 1183 o výměře 222 m2, p.č. 1184 o výměře 542 m2  a p.č.1185 o výměře 309 m2 v k.ú. Litoměřice.

11.       záměr nákupu pozemků p.č. 2466/5, p.č. 2467/2, p.č. 2464/7 a 2464/6 o celkové výměře 568 m2 v k.ú. Litoměřice.

12.       záměr prodeje bytových jednotek domů v ulici Raisova č.p.1920/1 a 1921/3 s pozemky p.č.2464/2 o výměře 363 m2 a p.č.2464/3 o výměře 366 m2 v k.ú. Litoměřice.

13.       záměr prodeje bytového domu – objektu bydlení v ulici Revoluční č.p. 1831/7 (77 bytů)  včetně pozemku p.č. 3736/3 o výměře 417 m2 v k.ú. Litoměřice.

14.       nákup nemovitostí stojících na p.č. 4006/65 a 4006/64 v k.ú. Litoměřice (obč. vybavenost) pozemek v majetku obce od Jany Klárové, Litoměřice za cenu dle znaleckého posudku ve výši 697.230,-  Kč.

15.       prodej pozemku p.č. 3850/20 o výměře 309 m2, p.č. 3850/16 o výměře 364 m2 v k.ú. Litoměřice a p.č. 615/9 o výměře 2 m2 v k.ú. Pokratice za cenu dle znaleckého posudku ve výši 405.000,- Kč spoluvlastníkům nemovitosti Ivetě Urbanicsové, Litoměřice a Tomášovi Kaiserovi, Litoměřice a náklady za znalecký posudek a odděl. geomet. plán celkem ve výši 6.570,- Kč.

II.         neschvaluje:

1.         protinávrh p. Landy - stáhnout z jednání bod prodeje bytového domu - objektu bydlení v ulici Revoluční č.p. 1831/7 (77 bytů) včetně pozemku p.č. 3736/3 o výměře 417 m2 v k.ú. Litoměřice do doby realizace prodeje domu v ulici Revoluční č.p. 1834/8.

III.        bere na vědomí:

1.         Plnění rozpočtu za 1-9/2007 (viz příloha orig. zápisu).

2.         informaci o zhodnocení volných finančních prostředků (viz příloha orig. zápisu).

IV.        jmenuje:

1.         členy řídícího výboru Geotermálního projektu Litoměřice dle předloženého seznamu (viz příloha orig. zápisu).

V.         revokuje:

1.         své usnesení č. I/17 ze dne 8.3.2007 zřídit věcné břemeno – vlastník stavby (město) zřídí věcné břemeno právo užívání nebytového prostoru paní Klárové, vlastník nemovitosti p.č. 4006/64 zřídí věcné břemeno (VCB) právo chůze pro město. Obě VCB budou zřízena současně a bezúplatně. Náklady spojené s VCB budou hrazeny ½.

Mgr. Ladislav Chlupáč

starosta města

Jiří Landa

místostarosta města

Zapsala: Eva Chrudimská

Za správnost: Bc. Petr Panaš


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Pá: 9-17 hod.
So: 9-12 hod.
Ne: zavřeno

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2023 Město Litoměřice
Mobilní menu