Nástroje pro usnadnění přístupu

ZASTUPITELSTVO MĚSTA

usnesení zastupitelstva města

07. výpis usnesení z jednání Zastupitelstva města Litoměřic - 5.8.2010

USNESENÍ

V Ý P I S

z 7. jednání Zastupitelstva města Litoměřic konaného dne 5.8.2010 od 16:00 hod.

v zasedací místnosti MěÚ v Litoměřicích, se sídlem Mírové nám. 15/7

Počet přítomných členů ZM:  22

Zastupitelstvo města Litoměřice po projednání:

I.            schvaluje:

1.         pro prodej bytových jednotek v lokalitě –  ul. Mrázova č.p. 986/19, 21, 23, 25, 27 a 29 v Litoměřicích koeficient ve výši 0,4

2.            rozpočtová opatření dle doporučení FV ze dne 26. 7. 2010 (viz příloha orig. zápisu)

 

3.            poskytnutí půjčky z Fondu bydlení žadateli:

Lence Jindřichové ve výši 100 tis. Kč se splatností 5 let a úrokem 5 % p.a.

 

4.                  3. komunitní plán sociálních služeb města Litoměřice na období let 2010 – 2013

 

5.         podání žádosti o dotaci do OP LZZ na projekt „Inovace procesů komunitního plánování sociálních služeb na střednědobé období let 2011 – 2013“

 

6.         podání žádosti o dotaci do OP LZZ na projekt „Vzdělávání sociálních pracovníků Městského úřadu Litoměřice a poskytovatelů sociálních služeb na období let 2011 – 2012“

 

7.         uzavření dohody o splátkách  pro Jana a Věru Kirschnerovy, bytem Litoměřice, na částku 191.637,-Kč s příslušenstvím. Výše splátky činí 2.000,-Kč  měsíčně pod ztrátou výhody splátek počínaje měsícem srpen 2010, se splatností  k poslednímu dni každého měsíce.

8.         zrušení vinkulace úvěru na účtu stavebního spoření č. 0620976602/7960, podle smlouvy o stavebním spoření uzavřené dne 24.6.2003 mezi Janem Kirschnerem a Českomoravskou stavební spořitelnou, a.s., k níž byla uzavřena smlouva o zřízení zástavního práva k pohledávce ze dne 27.9.2004 mezi Janem Kirschnerem, jako zástavcem a Městem Litoměřice, jako věřitelem, a to za podmínky, že veškeré naspořené finanční prostředky budou převedeny na účet Města Litoměřice na úhradu nedoplatku kupní ceny podle kupní smlouvy ze dne 27.9.2004.

9.         uzavření smlouvy o půjčce ve výši 2 mil. Kč pro Středisko ekologické výchovy SEVER k předfinancování projektu „Řeka Labe – naše společné dědictví“se splatností max. 12 měsíců od přiznání dotace (smlouva viz. příloha orig. zápisu)

10.       záměr prodeje části pozemku p.č. 144  a části pozemku p.č. 150/1 v k.ú. Pokratice (odděl.geomet.plán)

11.       záměr prodeje pozemku p.č. 363/3 o výměře 58 m2 v k.ú. Pokratice s možností směny části pozemku p.č. 363/3 za pozemek p.č. 411 o výměře 8 m2 v k.ú. Pokratice (nutný odděl.geomet. plán)

12.       záměr prodeje pozemku p.č. 1546/1 o výměře 120 m2 a p.č. 1546/2 o výměře 46 m2 v k.ú. Litoměřice

13.       prodej hrobového příslušenství (nestavební objekt) sektor II.A, evidenční číslo 22  za cenu dle znaleckého posudku 2.540,- Kč + 20 % DPH paní Květě Kováčové, bytem Litoměřice

14.       prodej části pozemku p.č. 1240/19 v k.ú. Litoměřice  z důvodu výstavby příjezdové rampy za cenu smluvní ve výši 850,- Kč/m2 a náklady za odděl.geomet.plán. smlouvou o budoucí kupní smlouvě manželům Protivovým, bytem Litoměřice

15.       prodej pozemku p.č. 1345/168 o výměře 58 m2 v k.ú. Pokratice za cenu smluvní ve výši 600,-Kč/m2  Ing. Jiřímu  Minářovi, bytem Praha a Ing. Renatě Minářové, bytem Litoměřice

16.       prodej pozemku p.č. 194/30 o výměře 132 m2 v k.ú. Pokratice za cenu dle znaleckého posudku 54.530,- Kč a náklady za odděl.geomet.plán  a znalecký posudek Eduardu Vrzáčkovi  a JUDr. Markétě Šrytrové, bytem Litoměřice

17.       prodej části pozemku p.č. 1247/2 o výměře cca 25m2 v k.ú. Pokratice z důvodu výstavby opěrné zdi, formou smlouvy o budoucí kupní smlouvě za cenu smluvní  800,- Kč/m2  a náklady za  odděl.geom.plán. manželům Pavlovi a Monice Křivanovým, bytem Litoměřice

18.       prodej pozemku p.č. 533/2 o výměře 44 m a p.č. 532/2 o výměře 220 m2 v k.ú. Pokratice za cenu dle znal.posudku 133.220,- Kč s možností splátkového kalendáře a to 80.000,-Kč, při podpisu KS a  53.220,- Kč do 31.5.2011 a náklady na znalecký posudek ve výši 2.000,- Kčmanželům Březinovým, bytem Litoměřice

19.       zřízení věcného břemene práva chůze a jízdy k pozemkům p.č. 5533/5, 4690/3, 4690/1 v k.ú. Litoměřice pro oprávněného  Dolnolabské elektrárny a.s., náměstí Míru  62/39, 568 02 Svitavy za jednorázovou náhradu ve výši 10.000,- Kč + 20% DPH.

20.       zřízení věcného břemene práva chůze a jízdy po částech pozemků  p.č. 4682/2, 4682/4, 4682/3,4683, 4684 v k.ú. Litoměřice v majetku Dolnolabských elektráren a.s., náměstí Míru  62/39, 568 02 Svitavy pro oprávněného Město Litoměřice za jednorázovou náhradu ve výši 10.000,- Kč + 20% DPH.

21.       zřízení věcného břemene  umístění podzemního elektrizačního  zařízení -kabelu VN k částem pozemků p.č. 4692, 4690/1 v k.ú. Litoměřice dle GP č. 3712-161/2010 pro oprávněného  Dolnolabské elektrárny a.s., náměstí Míru  62/39, 568 02 Svitavy za jednorázovou náhradu 1.090,- Kč vč. DPH

22.            aktualizaci směrnice Zásady zřizování věcných břemen omezujících vlastnické právo Města Litoměřice k věcem nemovitým (aktualizovaná směrnice viz příloha orig. zápisu)

23.            aktualizaci směrnice Zásady prodeje opuštěných a neudržovaných hrobů, hrobek a urnových míst na Městském hřbitově v Litoměřicích (aktualizovaná směrnice viz příloha orig. zápisu)

24.       prodej bytových jednotek dle podmínek „Zásad prodeje bytů a nebytových prostor z majetku Města Litoměřice“ dle přiložené tabulky ul.  A.Muchy 416 a Topolčianská 425/16

II.            neschvaluje:

1.         směny pozemků (jejich specifikace tabulka) – pozemky areálu koupaliště a na fotbalovém stadionu Na Kocandě za pozemky, o které má zájem TJ Slavoj – kemp, tenis, atd. (tabulka) s finančním vyrovnáním vůči TJ Slavoj Litoměřice ve výši 6 mil.Kč s možností uhrazení této částky ve splátkách.

Zřízení  věcného břemene užívání nebytových prostor v správní budově na st.p. 2664/10 -  (letní WC, šatny, sklady, ošetřovna, provozní místnost)  a s předkupním právem vůči této budově pro Město Litoměřice.

Zřízení věcného břemene užívání sousedních pozemků u hlavní budovy p.č. 2664/4, 2664/14, 2664/15, 2664/16, 2664/20 a část p.č. 2664/11 (právo chůze a jízdy) pro TJ Slavoj Litoměřice  (smlouva viz příloha orig.zápisu)

2.         záměr prodeje části pozemku p.č. 1265/21 o výměře cca 230 mv k.ú. Pokratice.

3.         záměr prodeje části pozemku p.č. 451 v k.ú. Litoměřice 

4.         záměr prodeje pozemku p.č. 3258/3 o výměře 28 m2 v k.ú. Litoměřice

III.        vydává:

1.         obecně závaznou vyhlášku č. 7/2010 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu (viz příloha orig.zápisu)

IV.            prohlašuje:

1.         farní dům Českobratrské církve evangelické, Rooseveltova ul. č. 7 v Litoměřicích za „Místní kulturní památku“

V.            pověřuje:

1.         Radu města Litoměřic uzavřít s TJ Slavoj Litoměřice nájemní smlouvu k areálu koupaliště, a to za obdobných podmínek (cena, délka nájmu), za kterých má TJ Slavoj Litoměřice pronajaty pozemky od Města Litoměřice.

VI.            revokuje:

1.         své usnesení pod bodem I/22 ze dne 27.05.10 prodej pozemku p.č. 533/2 o výměře 44 m2  (zastavěná plocha) a p.č. 532/2 o výměře 220 m2 (zahrada) v k.ú. Pokratice za cenu dle znal.posudku 133.220,- Kč manželům Knotkovým, bytem Litoměřice

VII.       bere na vědomí:

1.            informaci o zhodnocení volných finančních prostředků  (viz příloha orig. zápisu)

2.         plnění rozpočtu za 1-6/2010 (viz příloha orig. zápisu)

Jiří Landa                                                                                             Mgr. Ladislav Chlupáč

místostarosta města                                                                                starosta města                                                              

Zapsala: Jana Váchová

Za správnost odp.: Mgr. Petr Panaš


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Pá: 9-17 hod.
So: 9-17 hod.
Ne: 9 – 17 hod.

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2023 Město Litoměřice
Mobilní menu