Nástroje pro usnadnění přístupu

ZASTUPITELSTVO MĚSTA

usnesení zastupitelstva města

07. výpis usnesení z jednání Zastupitelstva města Litoměřic - 4.8.2011

U S N E S E N Í

V Ý P I S

ze 7. jednání Zastupitelstva města Litoměřic konaného dne 4.8.2011 od 16:00 hod.

v zasedací místnosti MěÚ v Litoměřicích, se sídlem Mírové nám. 15/7

 

Počet přítomných členů ZM: 24

 

 

Z a s t u p i t e l s t v o    m ě s t a   L i t o m ě ř i c   n a   s v é m  7.  j e d n á n í 

projednalo pod usnesením č:

 

 

194/7/2011

Rozpočtová opatření

ZM schvaluje rozpočtová opatření dle doporučení FV ze dne 27. 7. 2011 (viz příloha orig. zápisu)

 

 

195/7/2011

ZM schvaluje rozpočtové opatření odboru ŠKSaPP (viz příloha orig.zápisu)

 

 

196/7/2011

Informace o zhodnocení volných zdrojů

ZM bere na vědomí  informaci o zhodnocení volných finančních prostředků  (viz příloha orig. zápisu).

 

 

197/7/2011

Plnění rozpočtu města za 1. pololetí r. 2011

ZM bere na vědomí plnění rozpočtu za 1-6/2011 (viz příloha orig. zápisu).

 

 

198/7/2011

Obecně závazné vyhlášky

a)  ZM vydává obecně závaznou vyhlášku č. 9/2011 o místním poplatku ze psů. 

      b)  ZM vydává obecně závaznou vyhlášku č. 10/2011 o místním poplatku za užívání veřejného  prostranství.

c)       ZM vydává obecně závaznou vyhlášku č. 11/2011 o místním poplatku ze vstupného.

d)      ZM vydává obecně závaznou vyhlášku č. 12/2011 o místním poplatku z ubytovací kapacity.

e)      ZM vydává obecně závaznou vyhlášku č. 13/2011, kterou se  mění vyhláška č. 8/2010 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

f)        ZM vydává obecně závaznou vyhlášku č. 14/2011, kterou se mění a doplňuje vyhláška č.4/2010  o zákazu požívání alkoholických nápojů na některých veřejných prostranstvích.

(Vyhlášky viz příloha orig. zápisu)

 

 

199/7/2011

Schválení dohod o splátkách dluhu

ZM schvaluje  uzavření dohody o splátkách  pro Jaroslavu Mrázkovou, bytem Litoměřice, na částku 21.575,-Kč s příslušenstvím. Výše splátky činí 1.000,-Kč  měsíčně pod ztrátou výhody splátek počínaje měsícem červenec 2011, se splatností  k poslednímu dni každého měsíce.

 

 

200/7/2011

ZM schvaluje  uzavření dohody o splátkách  pro Václava Vysokého a Miluši Vysokou, trvale hlášeni na ohlašovně Litoměřice, na částku 49.979,-Kč s příslušenstvím. Výše splátky činí 1.388,-Kč měsíčně pod ztrátou výhody splátek počínaje měsícem srpen 2011, se splatností  k poslednímu dni každého měsíce.

 

 

201/7/2011

Prominutí smluvní pokuty, schválení dohody o započtení pohledávek a dohody o narovnání

a) ZM schvaluje prominutí smluvní pokuty ve výši 402.440,- Kč a upuštění od jejího   vymáhání, pro Vlastimila Šafránka - SOS ART, se sídlem Hynaisova 427/9,  Litoměřice, vzniklé ze smlouvy o dílo ze dne 8.9.2005.

b)       ZM schvaluje uzavření dohody o započtení pohledávek s Vlastimilem Šafránkem - SOS ART, se sídlem Hynaisova 427/9, Litoměřice (viz příloha orig.zápisu)

c)       ZM schvaluje uzavření dohody o narovnání a o poskytnutí užívacích práv k autorským dílům s Vlastimilem Šafránkem - SOS ART, se sídlem Hynaisova 427/9, Litoměřice (viz příloha orig.zápisu).

 

 

202/7/2011

Schválení zadání změny č. 2 ÚP Litoměřice

a)       ZM bere na vědomí zprávu o vyhodnocení připomínek, požadavků a podnětů k návrhu zadání změny č. 2 Územního plánu Litoměřice.

b)       ZM schvaluje zadání změny č. 2 Územního plánu Litoměřice (viz příloha orig.zápisu).

 

 

203/7/2011

Pojmenování nových ulic Borůvková, Malinová, Jahodová a prodloužení ul. Žernosecké

ZM schvaluje pojmenování  nově vznikajících ulic dle přiloženého podkladu jménem  „Borůvková“,“ Malinová“,  prodloužení ulice Sokolské názvem „Jahodová“, dle daného návrhu ruší název ulice Dr.Karla Fialy.

 

 

204/7/2011

Rozhodnutí a způsob vypsání VŘ na využití areálu výstaviště Zahrady Čech

ZM schvaluje vypsání výběrového řízení na využití areálu výstaviště Zahrada Čech formou výběru partnera pro vytvoření společné obchodní společnosti, které bude Městem Litoměřice poskytnuta nájemní smlouva na areál výstaviště, a to za obvyklé nájemné určené soudním znalcem. Obchodní společnosti bude poskytnuto právo užívání ochranné známky Zahrada Čech po dobu trvání nájemní smlouvy. Pozemky a nemovitosti zůstanou v majetku Města Litoměřice. Zachování areálu pro konání výstav je nutnou podmínkou pro účast ve výběrovém řízení. Hodnotit se bude zejména výše investic a podnikatelský záměr. ZM pověřuje příslušného místostarostu, aby ve spolupráci s JUDr.Svobodovou připravil a vypsal výběrové řízení s přesným zněním hodnotících kritérií nejpozději do 20.9.2011.

 

 

205/7/2011

Směna pozemků v k.ú. Pokratice s finančním vyrovnáním

ZM schvaluje záměr směny pozemků p.č. 1344/11,1344/12 a část pozemku p.č. 1265/102 (vl.město) nutný odděl.geomet.plán za pozemek p.č. 1345/126, vše v k.ú. Pokratice, s doplatkem rozdílu kupních cen ve výši jedné poloviny.

 

 

206/7/2011

Prodej pozemku p.č. 18/1 o výměře 360 m2 v k.ú. Pokratice

ZM schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 18/1 o výměře 360 m2 v k.ú. Pokratice.

 

 

207/7/2011

Prodej opuštěného a neudržovaného hrobu  sektor III.C, evid.č.19

ZM schvaluje záměr prodeje opuštěného a neudržovaného hrobu  sektor III.C, evidenční číslo 19.

 

 

208/7/2011

Prodej nemovitostí (jiné stavby bez č.p.) včetně pozemků p.č. 4008/15 o výměře 718 m2, p.č. 4008/16 o výměře 693 m2, p.č. 4008/18 o výměře 670 ma p.č. 4008/22 o výměře 659 m2 v k.ú. Litoměřice (areál bývalých KDH)

ZM schvaluje záměr prodeje nemovitostí  (jiné stavby bez č.p.) včetně zastavěných pozemků: p.č. 4008/15 o výměře 718 m2, p.č. 4008/16 o výměře 693 m2, p.č. 4008/18 o výměře 670 ma p.č. 4008/22 o výměře 659 m2   v k.ú. Litoměřice (areál bývalých KDH).

 

 

209/7/2011

Prodej části pozemku p.č. 2980/1 o výměře 10 m2 v k.ú. Litoměřice

ZM schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 2980/1 o výměře 10 m2 v k.ú. Litoměřice (nutný odděl.geomet.plán).

 

 

210/7/2011

Prodej  pozemku p.č. 216/35 o výměře 41 m2 v k.ú. Pokratice

ZM schvaluje prodej  pozemku p.č. 216/35 o výměře  41 m2 (zahrada) v k.ú. Pokratice  Vladimírovi a Ludmile Smýkalovým, Litoměřice za cenu dle znal.posudku 20.360,- Kč na dvě splátky ½ ceny při podpisu KS a ½ do 31.12.2011, dále uhradí 2.000,- Kč za znalecký posudek a 4.200,- Kč za  odděl.geomet.plán.

 

 

211/7/2011

Nákup části (1/4) pozemku p.č. 1345/3 o výměře 1.341 m2 v k.ú. Pokratice

ZM schvaluje nákup části (1/4) pozemku p.č. 1345/3 o výměře 1.341 m2 v k.ú. Pokratice od paní Boženy Neoralové,  Litoměřice za 280,- Kč/m2

 

 

212/7/2011

Bezúplatný převod pozemku p.č. 2571/1 o výměře 7.360 m2 v k.ú. Litoměřice

ZM schvaluje bezúplatný převod pozemku p.č. 2571/1 o výměře 7.360 m2 v k.ú. Litoměřice od Římskokatolické farnosti – děkanství u Všech Svatých, Mostecká 225/5, Litoměřice.

 

 

213/7/2011

Zřízení věcného břemene – umístění, provozování údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemku  p.č. 5458 v k.ú. Litoměřice

ZM  schvaluje zřízení věcného břemene – umístění, provozování údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemku p.č. 5458 v k.ú. Litoměřice. dle GP 3795-91/2011 ve prospěch oprávněného spol. ČEZ DISTRIBUCE, a.s., Teplická 874/8, Děčín, za jednorázovou úhradu ve smluvní výši  124,-Kč + 20% DPH a poplatky za vklad smlouvy do KN.

 

 

214/7/2011

Zřízení věcného břemene – umístění, provozování údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k částem pozemků  p.č. 4975 a p.č.4980 v k.ú. Litoměřice

ZM  schvaluje zřízení věcného břemene – umístění, provozování údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemku p.č. 4975 a p.č.4980 v k.ú. Litoměřice dle GP 3728-67/2011 ve prospěch oprávněného spol. ČEZ DISTRIBUCE, a.s., Teplická 874/8, Děčín, za jednorázovou úhradu ve smluvní výši  7.466,-Kč + 20% DPH a poplatky za vklad smlouvy do KN.

 

 

 

215/7/2011

Zřízení věcného břemene - umístění, provozování údržby a oprav vodovodní přípojky k části pozemku p.č. 1232/47 v k.ú. Pokratice 

ZM schvaluje zřízení věcného břemene – umístění, provozování údržby a oprav vodovodní přípojky k částem pozemků p.č. 1232/47 v k.ú. Pokratice v majetku Města Litoměřice, dle GP č.1221-141/2011, ve prospěch vlastníka pozemku p.č. 1166/5 v k.ú. Pokratice (Zdeněk Charvát, Litoměřice), za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 162,-Kč + 20% DPH a poplatky za vklad smlouvy do KN.

 

 

 

216/7/2011

Bezúplatný převod pozemku p.č. 177 v k.ú. Třeboutice (skládka) od ČR-Pozemkový fond

ZM schvaluje bezúplatný převod pozemku p.č. 177 o výměře 150 m2  v k.ú. Třeboutice (skládka) od ČR-Pozemkový fond, Husinecká 1024/11, Praha.

 

 

217/7/2011

Záměr prodeje pozemků p.č. 1313/101,1313/95,1313/103, části 1313/34, části 1313/35 vč.části stavby občanské vybavenosti č.p. 2022 vše v k.ú. Litoměřice

ZM schvaluje záměr prodeje pozemků p.č. 1313/101,1313/95,1313/103, části 1313/34, části 1313/35 vč. části stavby občanské vybavenosti č.p. 2022 vše v k.ú. Litoměřice

 

 

 

 

 

 

……………………………

Mgr. Ladislav Chlupáč

starosta města

 

 

 

 

 

 

…………………………..

Mgr. Karel Krejza

1. místostarosta města

 

 

 

 

 

 

Zapsala:  Jana Váchová

Zodpovídá: Ing. Karel Chovanec


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu