Nástroje pro usnadnění přístupu

ZASTUPITELSTVO MĚSTA

usnesení zastupitelstva města

07. výpis usnesení z jednání Zastupitelstva města Litoměřic - 31.10.2013

USNESENÍ

V Ý P I S

7. jednání Zastupitelstva města Litoměřic konaného dne 31.10.2013 od 16:00 hod.

v kongresovém sále Gotického hradu v Litoměřicích, se sídlem Tyršovo nám. 68

Počet přítomných členů ZM: 20

Z a s t u p i t e l s t v o   m ěs t a   L i  t o m ě ř i c   n a   s v é m  7.  z a s e d á n í

projednalo pod usnesením č:

200/7/2013

Rozpočtová opatření dle doporučení FV ze dne 23.10.2013

ZM schvaluje rozpočtová opatření dle doporučení FV ze dne 23. 10. 2013 (viz příloha orig. zápisu).

201/7/2013

Schválení splátkového kalendáře

ZM schvaluje uzavření dohody o splátkách pro pana J. F. a paní R. F., oba bytem Litoměřice, na částku 64.117,60 Kč s příslušenstvím. Výše splátky činí 1.800,-Kč měsíčně pod ztrátou výhody splátek počínaje měsícem říjen 2013, se splatností k poslednímu dni každého měsíce.

202/7/2013

Schválení splátkového kalendáře

ZM schvaluje uzavření dohody o splátkách dluhu pro paní V. E., bytem Litoměřice, na částku 16.098,-Kč s příslušenstvím. Výše splátky činí 500,-Kč měsíčně pod ztrátou výhody splátek počínaje měsícem říjen 2013, se splatností k poslednímu dni každého měsíce.

203/7/2013

Schválení splátkového kalendáře

ZM schvaluje splátkový kalendář na úhradu dluhu ve výši 23.556,-Kč a soudního poplatku ve výši 2.000,-Kč s panem D. M. a paní M. M., oba bytem Litoměřice. Výše splátky činí 1.000,-Kč měsíčně pod ztrátou výhody splátek, počínaje měsícem listopad 2013 se splatností k poslednímu dni každého měsíce, přičemž poslední splátka činí 2.556,-Kč.

204/7/2013

Schválení splátkového kalendáře

ZM schvaluje změnu dohody o splátkách ze dne 7.11.2011 ve znění dodatku č. 1 ze dne 3.8.2012 uzavřené s panem K. M., bytem Litoměřice, a to tak, že se navyšuje splátkový kalendář na úhradu dlužného nájemného o částku 12.056,-Kč a  výše splátky se snižuje na  částku 500,-Kč měsíčně pod ztrátou výhody splátek, počínaje měsícem  listopad 2013 se splatností  k poslednímu dni každého měsíce.

205/7/2013

Prominutí poplatku z prodlení

ZM schvaluje prominutí poplatku z prodlení v celé výši, tedy částku 85.542,-Kč, pro paní J. V., bytem Vilémov.

206/7/2013

Změna zásad pro promíjení dluhů z prodlení

ZM schvaluje změnu Zásad pro promíjení poplatků z prodlení v odst. a) a b) v tomto znění:

a) až do výše 80% pokud byl dluh uhrazen mimosoudní cestou, nejednalo se o pohledávku za období delší jak 3 měsíce a dluh nepřevýšil částku 30.000,-Kč.

b) až do výše 60% pokud byl dluh uhrazen mimosoudní cestou, ale jednalo se o pohledávku za období delší jak 3 měsíce nebo dluh převýšil částku 30.000,-Kč.

Ostatní ustanovení Zásad zůstávají nezměněna.

207/7/2013

Projednání podnětu občanů dle § 16 odst.2 písm.f) zákona o obcích k vydání obecně závazné vyhlášky zakazující provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her

ZM projednalo návrh občanů na vydání obecně závazné vyhlášky o zákazu provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her na základě zákonného zmocnění vyplývajícího z ustanovení § 50 odst.4 zákona č. 202/1990 Sb. o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 10 písm.d) a §84 odst.2 písm.h)  zákona č. 128/2000Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, kdy zákaz by se měl týkat provozování sázkových her podle § 2 písm.e),g),i),l),m),n) a provozování loterií a jiných podobných her podle § 2 písm.j) a § 50 odst.3 zákona č. 202/1990Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, na celém území města Litoměřice a pověřuje ekonomický odbor městského úřadu  přesným zmapováním výskytu provozoven sázkových her, loterií a jiných podobných her na území města Litoměřic a konkrétních částek plynoucích z jejich provozu do rozpočtu města a za spolupráce s právním úsekem Kanceláře starosty a tajemníka předložením návrhu opatření, vedoucích k jejich regulaci.

208/7/2013

Podání žádosti o dotaci z programu Podpora terénní práce pro rok 2014 včetně schválení spoluúčasti města

ZM schvaluje podání žádosti o dotaci z programu Podpora terénní práce pro rok 2014 včetně schválení spoluúčasti města na dotaci ve výši 176.336,-Kč.

209/7/2013

Koncepce sociální inkluze vyloučené romské lokality ve městě Litoměřice na období let 2014-2016

ZM schvaluje Koncepci sociální inkluze vyloučené romské lokality ve městě Litoměřice na období 2014-2016 (viz příloha orig.zápisu).

210/7/2013

Návrh dodatku č. 1 ke Zřizovací listině ze dne 25.4. 2012 příspěvkové organizace Města Litoměřice Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež – Srdíčko

ZM schvaluje Dodatek č. 1 ke zřizovací listině ze dne 25. 4. 2012 PO Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež – SRDÍČKO (viz příloha orig.zápisu).

211/7/2013

Schválení účel. fin. příspěvku Kinoklubu Ostrov, o.s. na nákup projektoru pro Letní kino

ZM schvaluje poskytnutí účelového  finančního příspěvku ve výši 100.000,-Kč  Kinoklubu Ostrov, o.s., Svatováclavská 21/17, 412 01 Litoměřice, IČ: 68954310 na nákup projektoru pro Letní kino          (žádost a rozpočet viz příloha orig. zápisu).

212/7/2013

Sejmutí předkupního práva pro Město Litoměřice u poz. parc. č. 2457/1, 2457/3 v k. ú. Litoměřice

ZM schvaluje sejmutí předkupního práva pro Město Litoměřice u pozemků parc. č. 2457/1

a 2457/3 v k. ú. Litoměřice.

213/7/2013

Realizace přeložky vrchního vedení vysokého napětí – Miřejovická stráň

ZM neschvaluje realizaci přeložky vrchního vedení vysokého napětí na p.p.č. 1345/134 k.ú. Pokratice z rozpočtu Města Litoměřice.

214/7/2013

Schválení demolice objektu WC v areálu výstaviště na poz.p.č. 4025/24 v k.ú.Litoměřice

ZM schvaluje společnosti Zahrada Čech, s.r.o., Na Vinici 948/3, Litoměřice demolici objektu WC na p.p.č. 4025/24 v areálu výstaviště Zahrada Čech v Litoměřicích.

215/7/2013

Prodej pozemku parc.č. 3389 (zast.plocha) o výměře 136 m2, 3390/2 (zast.plocha)  o výměře 23 ma  3390/1 (zahrada) o výměře 363 m2 v k.ú. Litoměřice

ZM schvaluje záměr prodeje pozemků parc.č. 3389 (zast.plocha) o výměře 136 m2, 3390/2 (zast.plocha) o výměře 23 ma  3390/1 (zahrada) o výměře 363 m2 v k.ú. Litoměřice.

216/7/2013

Prodej zastavěných pozemků  parc.č. 1772/1-6 v k.ú. Litoměřice

ZM schvaluje záměr prodeje zastavěných pozemků  parc.č. 1772/1-6 v k.ú. Litoměřice.

217/7/2013

Nákup pozemku parc.č. 2472/21 (ostat.plocha-komunikace) o výměře 457mv k.ú. Litoměřice

ZM pověřuje  OSMMaBH přípravou nákupu pozemku parc.č. 2472/21 o výměře 457 m(ost.plocha- komunikace) v k.ú. Litoměřice.

218/7/2013

Nákup pozemku parc.č. 814 o výměře 350 m2 (zast.plocha) včetně sklepu v k.ú. Litoměřice

ZM schvaluje nákup pozemku parc.č. 814 o výměře 350 m2 (zast.plocha) včetně sklepa, v k.ú. Litoměřice za cenu smluvní ve výši 1.200.000,-Kč od pana J. H., bytem Velké Žernoseky (vl. 6/9) a pana L. H., bytem Litoměřice (vl. 3/9), přičemž smluvní cena bude uhrazena formou dvou splátek.

219/7/2013

Nákup nebytového prostoru v ul. Pokratická 545/6 v k.ú. Pokratice

ZM neschvaluje nákup nebytové jednotky v domě č.p. 545 č.o. 6 stojícím na pozemku parc.č. 313/1 v ul. Pokratická, včetně podílu na společných částech domu a pozemku, v k.ú. Pokratice, od spoluvlastníků – L. S. H. a H. T. N., bytem Lovosice za nabídkovou kupní cenu 2.100.440,- Kč.

220/7/2013

Nákup nepotřebného majetku vojenský areál CE 04-11-10 v ul. Pobřežní v k.ú. Litoměřice

ZM neschvaluje nákup majetku „Provozní středisko VUSS Litoměřice“ vojenský areál CE 04-11-10 v ul. Pobřežní v k.ú. Litoměřice za nabídkovou cenu ve výši 17.619.397,- Kč od Ministerstva obrany, nám. Svobody 471, Praha 6.

221/7/2013

Prodej části pozemku parc.č. 3068/1 o výměře cca19 m(ost.plocha) v k.ú. Litoměřice

ZM schvaluje prodej části pozemku parc.č. 3068/1 o výměře cca 19 m(ost.plocha) v k.ú. Litoměřice, nutný odděl. geometr. plán, za cenu smluvní ve výši 850,- Kč/m2  panu M. H., bytem Litoměřice, a schvaluje uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě; kupní smlouva bude uzavřena po upřesnění výměry části pozemku.

222/7/2013

Bezúplatný převod pozemků parc.č. 1206/12 o výměře 31 m2, p.č. 1206/13 o výměře 5 m2, 1206/14 o výměře 3 m2 v k.ú. Litoměřice

ZM schvaluje bezúplatný převod  pozemků parc.č. 1206/12 o výměře 31 m2 (zast.plocha), parc.č. 1206/13 o výměře 5 m2  (ost.plocha) a parc.č. 1206/14 o výměře 3 m2 (ost.plocha), vše v k.ú. Litoměřice Ústeckému  kraji , IČ: 70892156, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem.

223/7/2013

Prodej pozemku parc.č. 2608/24 o výměře 24 m2 (ost.plocha-silnice) a p.č. 2608/23 o výměře 1 m2 (ost.plocha-silnice) v k.ú. Litoměřice

ZM schvaluje prodej pozemků parc.č. 2608/24 o výměře 24 m2 (ost.plocha.silnice) a parc.č. 2608/23 o výměře 1 m2 (ost.plocha-silnice), vše v k.ú. Litoměřice za cenu smluvní ve výši 1.250,- Kč Ústeckému  kraji, IČ: 70892156, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem.

224/7/2013

Prodej pozemku parc.č. 2902/6 o výměře 460 m2 a 2902/5 o výměře 152 m(zahrady) v k.ú. Litoměřice

ZM schvaluje prodej pozemků parc.č. 2902/6 o výměře 460 m2 a parc.č. 2902/5 o výměře 152 m2 (zahrada) v k.ú. Litoměřice paní I. M., bytem Litoměřice za cenu dle znal. posudku ve výši 455.580,- Kč na 2 splátky, ½ ceny do 31.12.2013 a ½ ceny do 31.12 2014, a uhrazení nákladů na vypracování odděl. geometr. plánu ve výši 2.420,- Kč a znal. posudku ve výši 3.630,- Kč.

225/7/2013

Revokace usnesení ZM 129/4/2013 ze dne 6.06.2013 - prodej pozemku parc.č. 392/4 o výměře 34 m2 (zahrada) v k.ú. Pokratice (změna podílu kupujících)

ZM revokuje své usnesení č. 129/4/2013 ze dne 6.6.2013 o prodeji pozemku parc.č. 392/4 o výměře 34 m2 (zahrada) v k.ú. Litoměřice za cenu nižší než je cena obvyklá z důvodu špatné dostupnosti pozemku, tj. 6.800,- Kč a 2.880,- Kč za vypracování odděl. geomet. plánu spoluvlastníkům nemovitosti č.p. 202/36 ul. Pokratická v Litoměřicích, a to paní M. K., bytem Litoměřice, paní M.K., bytem Úvaly, paní O.K., bytem Úvaly a  panu P. R., bytem Litoměřice,

a to takto: 

ZM schvaluje prodej pozemku parc.č. 392/4 o výměře 34 m2 (zahrada) v k.ú. Litoměřice za cenu nižší než je cena obvyklá z důvodu špatné dostupnosti pozemku, tj. 6.800,- Kč a úhradu 2.880,- Kč za vypracování odděl. geometr. plánu spoluvlastníkům nemovitosti č.p. 202/36 ul. Pokratická v Litoměřicích, a to paní M. K., bytem Litoměřice, (podíl 3/12), paní O.K., bytem Úvaly (podíl 6/12) a  panu P. R., bytem Litoměřice (podíl 3/12).

226/7/2013

Revokace usnesení ZM 190/6/2013 ze dne 19.09.2013 - nákup pozemku parc.č. 3864/80 o výměře  28 m(ost.plocha) v k.ú. Litoměřice (změna vlastníka pozemku)

ZM revokuje své usnesení č. 190/6/2013 ze dne 19.09.2013 o nákupu pozemku parc.č. 3864/80 o výměře 28 m(ost.plocha) v k.ú. Litoměřice za cenu smluvní ve výši 8.400,-Kč od pana J. D. a paní M.D., bytem Litoměřice s tím, že město uhradí veškeré náklady s touto smlouvou spojené,

a to takto:

ZM schvaluje nákup pozemku parc.č. 3864/80 o výměře 28 m(ost.plocha) v k.ú. Litoměřice za cenu smluvní ve výši 8.400,-Kč od pana L. N. a paní D. N., bytem Praha, s tím, že město uhradí veškeré náklady s touto smlouvou spojené.

227/7/2013

Zřízení věcného břemene - umístění, provozování údržby a oprav plynárenského distribučního zařízení k části  pozemku parc.č. 1345/22 v k.ú. Pokratice

ZM schvalujezřízení věcného břemene – práva umístění, provozování, údržby a oprav plynárenského zařízení k části pozemku parc.č.1345/22 v k.ú. Pokratice, dle GP č. 1295-109/2013, ve prospěch oprávněného RWE GasNet, s.r.o. Klíšská 940, Ústí nad Labem. Investor - manželé L. a K. S., bytem Litoměřice, uhradí jednorázovou částku ve výši 81,-Kč + 21% DPH a správní poplatek za vklad práva do KN.

228/7/2013

Zřízení věcného břemene - umístění, provozování údržby a oprav plynárenského distribučního zařízení k části pozemku parc.č. 1345/22 v k.ú. Pokratice

ZM schvalujezřízení věcného břemene – práva umístění, provozování, údržby a oprav plynárenského zařízení k části pozemku parc.č. 1345/22 v k.ú. Pokratice, dle GP č. 1294 -109/2013 ve prospěch oprávněného RWE GasNet, s.r.o. Klíšská 940, Ústí nad Labem. Investor - MUDr. A.H., bytem Litoměřice uhradí jednorázovou částku ve výši 67,-Kč + 21% DPH a správní poplatek za vklad práva do KN.

229/7/2013

Prodej nemovitosti (stavba - garáž + pozemek) parc.č. 871/12 v k.ú. Litoměřice dle schválených Zásad prodeje obytných domů, jednotek a nebytových prostorů z majetku Města

ZM schvaluje prodej stavby včetně pozemku  parc.č. 871/12 o výměře 22 mv k.ú. Litoměřice za cenu smluvní ve výši 252.500,- Kč  panu M. D., bytem Litoměřice.

…………………………

Mgr. Ladislav Chlupáč

starosta města

…………………………….

Mgr. Karel Krejza

1. místostarosta města

Zapsala:  Jana Váchová


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Pá: 9-17 hod.
So: 9-12 hod.
Ne: zavřeno

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2023 Město Litoměřice
Mobilní menu