Nástroje pro usnadnění přístupu

ZASTUPITELSTVO MĚSTA

usnesení zastupitelstva města

07. výpis usnesení z jednání Zastupitelstva města Litoměřic - 23.8.2012

 

U S N E S E N Í

výpis

7. zasedání Zastupitelstva města Litoměřic konaného dne 23.8.2012 od 16:00 hod.

v kongresovém sále Gotického hradu se sídlem Tyršovo nám. 68 v Litoměřicích

Počet přítomných členů ZM:  27

 

Z a s t u p i t e l s t v o   m ě s t a   L i  t o m ě ř i c   n a   s v é m   7.  z a s e d á n í

projednalo pod usnesením č:

147/7/2012

Zvolení člena rady města 

a)         ZM volí do funkce člena Rady města Litoměřic pana Ing. Lukáše Znojemského za politickou stranu CSSD s účinností od 24.8.2012.

b)         ZM bere na vědomí rezignaci MUDr. Hassana Meziana na funkci člena Rady města Litoměřic ke dni 31.7.2012.

148/7/2012

Rozpočtová opatření dle doporučení FV ze dne 15.8.

ZM schvaluje rozpočtová opatření dle doporučení FV ze dne 15. 8. 2012 (viz příloha orig. zápisu)

149/7/2012

Odpis pohledávek - místní poplatek za komunální odpad

ZM bere na vědomí odpis pohledávek z místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ve výši 213.857,50 Kč.

150/7/2012

Odpis pohledávky v souladu s Metodickým pokynem č. 10/2007 MPSV ČR a poradenského centra pro romské rodiny z Revoluční ulice     

ZM bere na vědomí odepsání promlčené pohledávky vzniklé výkonem přenesené působnosti v celkové výši 5,150.759,57 Kč v souladu s Metodickým pokynem č. 10/2007 MPSV ČR a poradenského centra pro romské rodiny z Revoluční ulice.

151/7/2012

Schválení podání žádosti o dotaci do OP LZZ na projekt "Podpora rozvoje procesu komunitního plánování sociálních služeb v Litoměřicích"

ZM schvaluje podání žádosti o dotaci do OP LZZ na projekt „Podpora rozvoje procesu komunitního plánování sociálních služeb v Litoměřicích“.

152/7/2012

Schválení dohody o splátkách dluhu      

ZM schvaluje uzavření dohody o splátkách dluhu pro paní H.B.st., bytem Litoměřice, na částku 10.978,-Kč s příslušenstvím. Výše splátky činí 500,-Kč měsíčně pod ztrátou výhody splátek počínaje měsícem srpen 2012, se splatností  k poslednímu dni každého měsíce.

153/7/2012

Schválení změny obecně závazné vyhlášky o zákazu požívání alkoholu na veřejnosti

ZM vydává obecně závaznou vyhlášku č. 2/2012, kterou se mění vyhláška č. 4/2010 o zákazu požívání alkoholických nápojů na některých veřejných prostranstvích (viz. příloha orig. zápisu).

154/7/2012

Schválení smlouvy o půjčce pro HC Stadion Litoměřice

ZM schvaluje smlouvu o poskytnutí půjčky ve výši 6 mil Kč HC Stadion Litoměřice se splatností do 20. prosince 2014. (viz příloha orig. zápisu)

155/7/2012

Schválení záměru poskytnutí dotace Katedrální kapitule sv. Štěpána

ZM schvaluje záměr poskytnutí dotace ve výši 6 mil. Kč Katedrální kapitule u sv. Štěpána, Dómské nám. 9/9, 412 01 Litoměřice, IČ: 46771930, za účelem rekonstrukce katedrály sv. Štěpána v Litoměřicích, a to za podmínky získání dotace z fondu EHP / Norsko.

156/7/2012

Zveřejňování materiálů pro zasedání ZM a zápisů výborů při ZM a komisí při RM

ZM schvaluje zveřejňování podkladů k zasedání zastupitelstva města a zápisů z jednání výborů při ZM a komisí při RM na webových stránkách města Litoměřic.

157/7/2012

Prodej části pozemku parc.č. 216/2 o výměře cca 35 m2 (zahrada) v k.ú. Pokratice

ZM schvaluje záměr prodeje části pozemku parc.č. 216/2 o výměře cca 35 m2 v k.ú. Pokratice (nutný odděl.geomet.plán)

158/7/2012

Prodej části pozemku parc.č. 1313/16 cca 115 m2 (ost.plocha) v k.ú. Litoměřice

ZM neschvaluje záměr prodeje části pozemku parc.č. 1313/16 cca 115 m2 v k.ú. Litoměřice (nutný odděl.geomet.plán)

159/7/2012

Prodej pozemku parc.č. 2605/7 o výměře 24 m2 (zahrada) v k.ú. Litoměřice

ZM schvaluje záměr prodeje pozemku parc.č. 2605/7 o výměře 24 m2 (zahrada) v k.). Litoměřice

160/7/2012

Prodej opuštěného a neudržovaného hrobu  sektor IV., evid.č. 106

ZM schvaluje záměr prodeje opuštěného a neudržovaného hrobu  sektor IV., evidenční číslo 106

161/7/2012

Prodej části pozemků parc.č. 2872/1 o výměře cca 66 m2, p.č. 2872/7 o výměře cca 70 m2 a 2840/1 o výměře cca 67 m2 v k.ú. Litoměřice

a) ZM neschvaluje záměr prodeje části pozemků parc.č. 2872/1 o výměře cca 66 ma p.č. 2872/7 o výměře cca 70 m2  v k.ú. Litoměřice.

b) ZM schvaluje záměr prodeje části pozemku parc.č. 2840/1 o výměře cca 67 m2 v k.ú. Litoměřice (nutný odděl.geomet.plán)

162/7/2012

Prodej pozemků v osadě č. 18 a 11 k.ú. Litoměřice

ZM neschvaluje záměr prodeje pozemků v osadě č. 18 a č. 11 k.ú. Litoměřice.

163/7/2012

Prodej pozemku parc.č. 3408/95 o výměře 3 m2 v k.ú. Litoměřice

ZM schvaluje záměr prodeje pozemku parc.č. 3408/95 o výměře 3 m2 v k.ú. Litoměřice.

164/7/2012

Žádost o bezúplatný převod pozemků parc.č. 3209/20 o výměře 9 m2 (ost.plocha-komunikace) a parc.č. 2987/6 o výměře 30 m2 (zastavěná plocha-nádvoří) v k.ú. Litoměřice na ÚZSVM ČR

ZM schvaluje podání žádosti o bezúplatný převod pozemků par.č. 3209/20 o výměře 9 m a parc.č. 2987/6 o výměře 30 m v k.ú. Litoměřice na ÚZSVM, Rašínovo nábřeží 390, Praha.

165/7/2012

Žádost o bezúplatný převod pozemků dle přilož. seznamu v k.ú. Litoměřice ÚZSVM ČR

ZM schvaluje podání žádosti o bezúplatný převod pozemků par.č. 1326/5, 1773/3, 1773/4, 2490/13, 2490/19, 2490/20 a 3101/2  v k.ú. Litoměřice na ÚZSVM, Rašínovo nábřeží 390, Praha.

166/7/2012

Směna pozemku parc.č. 2608/25 o výměře 1 m2 (ost.plocha-komunikace) v k.ú. Litoměřice (doplnění k usnesení I/22 ze dne 24.6.10)

ZM schvaluje doplnění záměru směny pozemků mezi Městem Litoměřice a společností ČEPRO a.s., Dělnická 213/12, 170 04 Praha 7, IČ 60193531, o pozemek parc.č. 2608/25 o výměře 1 m2 (ost.plocha-komunikace), v k.ú. Litoměřice, který vznikl na základě odděl.geometr.plánu č. 3929-43/12.

167/7/2012

Bezúplatný převod pozemků parc.č.3209/6 o výměře 1191 ma parc.č. 3295/1 o výměře 865 m2 (ost.plocha - komunikace)  v k.ú. Litoměřice, č.j. 3632/12 od ÚZSVM ČR, Rašínovo nábř. 390, Praha

ZM schvaluje bezúplatný převod pozemků parc.č. 3209/6 o výměře 1191 ma parc.č. 3295/1 o výměře 865 m2 (ost.plocha- komunikace)  v k.ú. Litoměřice, č.j. 3632/12 od ČR ÚZSVM, Rašínovo nábřeží 390, Praha.

168/7/2012

Odstranění (demolice) staveb na pozemcích parc.č. 4021/2 o výměře 567 m2 a parc.č. 4021/3 o výměře 630 m2 v k.ú. Litoměřice (areál ZČ)

ZM schvaluje odstranění (demolici) staveb na pozemcích parc.č. 4021/2 o výměře 567 m2 a parc.č. 4021/3 o výměře 630 m2 v k.ú. Litoměřice (areál ZČ), zajištěním provedení demolice včetně řízení se stavebním úřadem a s výstavbou nové budovy pověřuje spol. Zahrada Čech s.r.o., Na Vinici 948/13, 412 01 Litoměřice, IČ:22794701.

169/7/2012

Prodej pozemku par.č. 388/2 o výměře 52 m2 v k.ú. Pokratice

ZM schvaluje prodej pozemku par.č. 388/2 o výměře 52 m2 v k.ú. Pokratice za cenu smluvní ve výši 200,- Kč/m2 panu J. M., bytem Litoměřice.

170/7/2012

Zřízení věcného břemene – umístění, provozování údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemku p.č. 154/1 k.ú. Pokratice

ZM schvaluje zřízení věcného břemene – umístění, provozování údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemku parc.č. 154/1 k.ú. Pokratice, dle GP 1211-102/2011 ve prospěch oprávněného spol. ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín, za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 1824,-Kč + 20% DPH a poplatky za vklad smlouvy do KN.

171/7/2012

Zřízení věcného břemene - umístění, provozování, údržby a oprav telekomunikačního zařízení na částech pozemků parc.č. 523, 573/1, 600/22, 614/13, 614/24, 614/25, 614/27, 614/28 v k.ú. Pokratice

ZM schvaluje zřízení věcného břemene – umístění, provozování údržby a oprav telekomunikačního zařízení k částem pozemků parc.č. 523, 573/1, 600/22, 614/13, 614/24, 614/25, 614/27, 614/28 v k.ú. Pokratice, dle GP č.1255-64005/2012 ve prospěch oprávněného spol. Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, Praha 4, za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 19.917,-Kč + 20% DPH a poplatky za vklad smlouvy do KN.

172/7/2012

Zřízení věcného břemene práva chůze a jízdy na části pozemku parc.č. 4025/2, zastavěná plocha, nádvoří o výměře 1320 m2 v k.ú. Litoměřice

ZM schvaluje zřízení věcného břemene práva chůze a jízdy k části pozemku parc.č. 4025/2 (zastavěná plocha, nádvoří) o výměře 1320 m2 v k.ú. Litoměřice podle GP č. 3889-12/2012, ve prospěch vlastníka budovy, jiné stavby bez čp., umístěné na pozemku parc.č. 4025/31 v k.ú. Litoměřice - Výstavy, spol. s.r.o., Na Vinici 13, 412 01 Litoměřice, IČ: 60280301, za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 10.000,-Kč + 20% DPH a poplatky za vklad smlouvy do KN.

173/7/2012

Prodej bytových jednotek – výměna bytů v ul.Vrchlického 270 a Stránského 1755 v k.ú. Litoměřice

ZM schvaluje prodej dle podmínek „Zásad prodeje bytů a nebytových prostor z majetku Města Litoměřice“, byt č.9 ul. Vrchlického 270/7 a byt č. 13 Stránského 1755/31 v k.ú. Litoměřice.

174/7/2012

Prominutí poplatků z prodlení

ZM schvaluje prominutí poplatku z prodlení ve výši 42.707,-Kč, pro paní V.C., bytem Litoměřice.

175/7/2012

Bezúplatný převod pozemků dle přiloženého seznamu  v k.ú. Litoměřice od PF ČR podle zákona č. 95/1999 Sb.

ZM schvaluje bezúplatný převod pozemků parc.č. 2468/1, 2468/2, 2469/12, 2469/18, 2469/51 a 2472/44 v k.ú. Litoměřice č.j. 1019991238 od Pozemkového fondu ČR, Husinecká 1024, Praha 3.

……………………………….……

Mgr. Ladislav Chlupáč

starosta města

……………………………………..

Mgr. Karel Krejza

1. místostarosta města

Zapsala:  Eva Lieberová


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Pá: 9-17 hod.
So: 9-12 hod.
Ne: zavřeno

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2023 Město Litoměřice
Mobilní menu