Nástroje pro usnadnění přístupu

ZASTUPITELSTVO MĚSTA

usnesení zastupitelstva města

07. výpis usnesení z jednání Zastupitelstva města Litoměřic - 18.9.2008 (

 

USNESENÍ

výpis

7. jednání Zastupitelstva města Litoměřic konaného dne 18.9.2008 od 16:00 hod.

ve vestibulu Základní školy Litoměřice, U Stadionu 4

 

Počet přítomných členů ZM:  20

 

Zastupitelstvo města Litoměřice po projednání:

 

I.          schvaluje:

1.         veřejnou volbu 1. místostarosty města Litoměřic.

 

2.         rozpočtová opatření dle doporučení FV ze dne 8.9.2008 (viz příloha orig. zápisu).

 

3.         přijetí úvěrů na předfinancování dotačních částí akcí Zimní stadion ve výši 208 mil. Kč a Svatostánek českého vinařství ve výši 143 mil. Kč – úvěry budou čerpány pouze za předpokladu poskytnutí dotace z ROP Severozápad.

 

4.         úpravu programu jednání a to předsunutí majetkových bodů č. 22,23,24 a 25 – Stanovení koeficientu pro prodej bytových jednotek jako bodů č. 6-9.

 

5.         pro prodej bytových jednotek v lokalitě - ul. Topolčianská (č.p. 404, 419, 425, 437) a ul. Vrchlického (č.p. 270) v k.ú. Litoměřice koeficient ve výši 0,4.

 

6.         pro prodej bytových jednotek v lokalitě - ul. Mládežnická (č.p. 1752, 1753), ul. Stránského (č.p. 1754, 1755) a ul. Družstevní (č.p. 1756, 1757) v k.ú. Litoměřice koeficient ve výši 0,4.

 

7.         pro prodej bytových jednotek v lokalitě –  ul. Heydukova (č.p. 1872, 1873, 1874, 1875) a ul. Seifertova (č.p. 1876) v k.ú. Litoměřice koeficient ve výši 0,4.

 

8.         pro prodej bytových jednotek v lokalitě – ul. A. Muchy (č.p. 414, 415, 416), ul. Kubínova (č.p. 437, 438, 439) a ul. Ladova (č.p. 430) v k.ú. Litoměřice koeficient ve výši 0,4.

 

9.         poskytnutí dotace Sport Judo 8. ZŠ Litoměřice pro účast na ME juniorů, které se konalo 11.-14.9.2008 ve Varšavě ve výši 10.000,- Kč z rozpočtové rezervy města Litoměřice (viz žádost orig. zápisu).

 

10.       uzavření smlouvy o poskytnutí dotace pro Sport Judo 8. ZŠ Litoměřice pro účast na ME juniorů ve Varšavě (smlouva viz příloha orig. zápisu).

 

11.       změnu účelu dvou poskytnutých dotací TJ Slavoj Litoměřice na ME a MS ve sportovním aerobiku a fitness týmech v kategorii kadeti na MS ve sportovním aerobicu a fitness týmech v kategorii senioři, které se bude konat 4.-7.12.2008 v Moskvě (žádosti viz příloha orig. zápisu).

 

12.       uzavření dvou dodatků ke smlouvám o dotaci pro TJ Slavoj Litoměřice z důvodu změny účelu poskytnutých dotací (dodatky ke smlouvám o dotaci viz příloha orig. zápisu).

 

13.       uzavření smlouvy o poskytnutí dotace (grantu) ve výši 100.000,- Kč na opravu malých sakrálních staveb pro občanské sdružení Společnost pro obnovu památek Úštěcka (smlouva o dotaci viz příloha orig. zápisu).

 

14.       předfinancování projektu „Dostavby a rekonstrukce Zimního stadionu Litoměřice“ v celkové výši 273.500.000,- Kč. Z této částky bude finanční spoluúčast ve výši max. 66.000.000,- Kč.

 

15.       návrh úpravy „Pokynů pro zpracování návrhu územního plánu Litoměřice“ (viz příloha orig. zápisu).


 

16.       dohodu o splátkách pro manžele Volákovi, bytem Litoměřice, na částku 70.650,- Kč s příslušenstvím ve výši 48.627,- Kč. Výše splátky činí 3.000,- Kč měsíčně pod ztrátou výhody splátek, počínaje měsícem říjen 2008, se splatností k poslednímu dni každého měsíce.

 

17.       předložený návrh zakládací smlouvy a statutu o.p.s. Labská paroplavební společnost (viz příloha orig. zápisu).

 

18.       „Dohody o partnerství a spolupráci“ - při přípravě neformálního zasedání ministrů dopravy zemí Evropské unie v Ústeckém kraji ve dnech 28.-30. dubna 2009 (viz příloha orig. zápisu).

 

19.       zápis z kontroly provedené na odboru Městské policie ve dnech 12.3. a 26.3.2008 (viz příloha orig. zápisu).

 

20.       záměr prodeje hrobového příslušenství (nestavební objekt) číslo IV.B-31.

 

21.       záměr prodeje pozemku pod chatkou p.č. 4569/3 o výměře 17 m2 a část pozemku p.č. 4569/1 (nutný odděl. geomet. plán) v k.ú. Litoměřice (osada č. 33 – Třeboutická stráň).

 

22.       záměr prodeje  pozemku p.č. 1240/24 o výměře 575 m2 a p.č. 1240/1 o výměře 995 m2 v k.ú. Litoměřice smlouvou o budoucí kupní smlouvě.

 

23.       nákup stavby (garáže) na pozemku p.č. 2530/44 o výměře 39 m2 v k.ú. Litoměřice od ČR Národního institutu pro další vzdělávání, Na Poříčí 4, Praha za cenu 178.690,- Kč.

 

24.       zřízení věcného břemene práva uložení plynárenského  zařízení (NTL plynovod + DP) k části pozemku p.č 3534/1 (ostatní plocha, komunikace) v k.ú. Litoměřice ve prospěch oprávněného spol. SČP Net, s.r.o , Klíšská 940, Ústí nad Labem za jednorázovou úhradu ve výši 336,- Kč a 19% DPH a poplatky za vklad smlouvy do KN.

 

25.       zřízení věcného práva - umístění elektrizační distribuční soustavy k částem pozemků p.č. 1345/74, 1345/13, 154/3, v k.ú. Pokratice ve prospěch oprávněného spol. ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín za jednorázovou úhradu za cenu smluvní 5.578,- Kč + 19% DPH a poplatky za vklad smlouvy do KN.

 

26.       bezúplatný převod pozemku p.č. 1232/47 (orná půda) o výměře 448m2 od ČR, PF, Husinecká 1024/11a, Praha 3.

 

27.       zřízení věcného břemene - práva umístění veřejně přístupné cyklistické stezky spojené s právem chůze a jízdy, za účelem provozovaní, údržby a oprav cyklistické stezky k pozemku p.č. 5533/4, výměra 2854 m2, (ostatní plocha) v k.ú. Litoměřice, ve vlastnictví ČR - Povodí Labe, s.p., Víta Nejedlého 951, Hradec Králové, ve prospěch oprávněného Města Litoměřice, za jednorázovou úhradu ve výši 10.000,- Kč + 19% DPH a poplatky spojené s vkladem smlouvy do KN.

 

28.       protinávrh Ing. Kestřánka – stanovení nabídkové kupní ceny ve výši 357.170,- Kč na prodej nebytových prostor v ul. Teplická č.p. 1672 (jednotka č. 1672/3) Občanskému sdružení Centrum pro rodinu se sídlem v Terezíně, Kréta 158, s možností rozložení splátky prodejní ceny na dobu 5-ti let a s podmínkou zřízení předkupního práva s tím, že kupní smlouva bude uzavřena za stejných podmínek, za kterých byla nemovitost prodána městem a garantování neziskové činnosti po dobu 10-ti let.

 

 

II.         neschvaluje:

1.         protinávrh Ing. Kvapila - ponechání nabídkové kupní ceny ve výši 357.170,- Kč na prodej nebytových prostor v ul. Teplická č.p. 1672 (jednotka č. 1672/3) Občanskému sdružení Centrum pro rodinu se sídlem v Terezíně, Kréta 158, s možností rozložení splátky prodejní ceny na dobu 5-ti let a s podmínkou zřízení předkupního práva po dobu 20-ti let.

 

 

III.        bere na vědomí:

1.         informaci o zhodnocení volných finančních prostředků (viz příloha orig. zápisu).

 

2.         plnění rozpočtu za 1-6/2008 (viz příloha orig. zápisu).

 

 

IV.        volí:

1.         Mgr. Václava Červína na funkci uvolněného 1. místostarosty města Litoměřic.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Ladislav Chlupáč

starosta města

 

 

 

 

 

 

Jiří Landa

místostarosta města

 

 

 

 

 

 

 

Zapsala: Eva Chrudimská

Za správnost: Bc. Petr Panaš


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Pá: 9-17 hod.
So: 9-12 hod.
Ne: zavřeno

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2023 Město Litoměřice
Mobilní menu