Nástroje pro usnadnění přístupu

ZASTUPITELSTVO MĚSTA

usnesení zastupitelstva města

07. výpis usnesení z jednání Zastupitelstva města Litoměřic - 10.9.2009

U S N E S E N Í

výpis

ze 7. jednání Zastupitelstva města Litoměřic konaného dne 10.9.2009 od 16:00 hod.

v restauraci Domu kultury v Litoměřicích

Počet přítomných členů ZM:            20

Zastupitelstvo města Litoměřic po projednání:

I.            schvaluje:

1.            rozpočtová opatření dle doporučení FV ze dne 31.8.2009 (viz příloha orig. zápisu).

2.         uzavření dodatku k Dohodě o splátkách dluhu ze dne 5.1.2009 s Marií Tokárovou, Litoměřice, a to navýšení dluhu o částku 12.138,-Kč s příslušenstvím a snížení měsíční splátky na 500,-Kč.

3.         záměr prodeje hrobového příslušenství (nestavební objekt) sektor IV, evid.č.133.

4.         záměr prodeje hrobového příslušenství (nestavební objekt) sektor IV, evid.č.28.

5.         záměr prodeje části pozemku p.č. 2530/1 v k.ú. Litoměřice na výstavbu garážového domu (nutný odděl.geomet.plán).

6.         záměr daru části pozemku  p.č. 1346/191 v k.ú. Pokratice z důvodu realizace stavební akce „Litoměřice, Miřejovická stráň, výstavba komunikace-Kaštanová, Ořechová“ od Bartůňkové Jaroslavy, Křešice formou smlouvy o budoucí smlouvě darovací. Vlastní převod bude realizován po dokončení stavby komunikace.

7.         podání žádosti o převod pozemků v k.ú. Litoměřice Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábř. 390, Praha (seznam pozemkůviz příloha orig. zápisu).

8.         prodej pozemku p.č. 4905/4 o výměře 16 m2 v k.ú. Litoměřice  za cenu dle znal.posudku 14.500,- Kč a náklady za znal. posudek 1.800,-Kč  panu Milanovi Kosařovi, Litoměřice.

9.         prodej bytových jednotek dle podmínek „Zásad prodeje bytů a nebytových prostor z majetku Města Litoměřice“ :

- bytové jednotky č. 22 v ul. Družstevní 1756/25

- bytové jednotky č. 41 v ul. A.Muchy 415/23

- bytové jednotky č. 60 v ul. Revoluční 1834/8 

10.       prodej bytových jednotek uvedených v přiloženém seznamu, v ul. U Katovny č.p. 2004 vč. pozemku p.č. 1240/25 o výměře 49m2 v k.ú. Litoměřice dle “Zásad prodeje bytů a nebytových prostor z majetku Města Litoměřice (seznam viz příloha orig. zápisu).

11.       zřízení věcného břemene – umístění, provozování údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemku p.č.2475/1 v k.ú.Litoměřice v majetku Města Litoměřice, dle GP 3544-5/2009, ve prospěch oprávněného spol. Čez Distribuci, a.s., Teplická 874/8, Děčín, za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 189,- Kč + 19% DPH a poplatky za vklad smlouvy do KN.

12.       zřízení věcného břemene – umístění, provozování údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k částem pozemků p.č. 974 a p.č. 3097/1 v k.ú. Litoměřice v majetku Města Litoměřice, dle GP 3391-11/2007 ve prospěch oprávněného spol. Čez Distribuci, a.s., Teplická 874/8, Děčín, za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 3.152,- Kč + 19% DPH a poplatky za vklad smlouvy do KN.

13.            nahrazení části usnesení č. I./8 ze 7.ZM z 15.9.2005, pod písmenem a) tímto zněním:

-           Převody pozemků, nebo jejich částí, které jsou určeny na výstavbu komunikace, která není dle platného územního plánu veřejně prospěšnou stavbou, budou převedeny jejich vlastníkem na Město Litoměřice pouze darem.

-           Převody pozemků, nebo jejich částí, které jsou určeny na výstavbu komunikace, která je dle platného územního plánu veřejně prospěšnou stavbou, mohou být Městem Litoměřice odkoupeny za cenu obvyklou, zjištěnou znaleckým posudkem.

II.         ukládá:

1.         oddělení projektů a strategií dopracování Akčního plánu a jeho předložení finančnímu výboru k jednání o návrhu rozpočtu Města Litoměřice na rok 2010.

III.        ruší:

1.         část usnesení č. I./8 ze 7.ZM ze dne 15.9.2005 týkající se podmínky uvedené pod písm.a).

IV.        bere na vědomí:

1.            informaci o zhodnocení volných finančních prostředků (viz příloha orig. zápisu).

2.         návrh Akčního plánu ke Strategickému plánu rozvoje města na rok 2010 vč.doplnění dvou položek návrhů Mgr. Hermanna (viz příloha orig.zápisu).

Mgr. Ladislav Chlupáč

starosta

Jiří Landa

místostarosta

Zapsala: Eva Lieberová

Za správnost odp.: Mgr. Petr Panaš


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Pá: 9-17 hod.
So: 9-17 hod.
Ne: 9 – 17 hod.

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2023 Město Litoměřice
Mobilní menu