Nástroje pro usnadnění přístupu

ZASTUPITELSTVO MĚSTA

usnesení zastupitelstva města

06. výpis usnesení z jednání Zastupitelstva města Litoměřic - 9.8.2007

USNESENÍ

výpis

z 6. jednání Zastupitelstva města Litoměřic konaného dne 9.8.2007 od 16:00 hod.

v zasedací síni Městského úřadu v Litoměřicích se sídlem Mírové nám. 15/7

Počet přítomných členů ZM:   23

Zastupitelstvo města Litoměřic po projednání:

I.          schvaluje:

1.         Rozpočtová opatření dle doporučení FV ze dne 30.7.2007 s výjimkou střechy letního kina (viz příloha orig. zápisu).

2.         zrušení portfolia u Pioneer Asset management, a.s. v částce 29,5 mil. Kč a převedení této částky na základní účet města.

3.         uvolnění finančních prostředků ve výši 1.350.000,- Kč z rozpočtové rezervy města na pořádání akce „Litoměřické Vinobraní 2007“.

4.         dodatky ke smlouvám o poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení pro žadatele Lenku Šindelářovou a Pavla Kloučka. Těmito dodatky bude prodloužena původní lhůta pro čerpání půjček do 30.9.2007.

5.         darovací smlouvu na movité věci, kde obdarovaným je Gymnázium Josefa Jungmanna v Litoměřicích (smlouva viz příloha orig. zápisu).

6.         darovací smlouvu na movité věci, kde obdarovaným je NADACE BONUM COMMUNE a dar je podmíněn využitím daru pro účely interaktivní učebny PČR OOP Litoměřice (smlouva viz příloha orig. zápisu).

7.         smlouvu o poskytnutí dotace na opravu malých sakrálních staveb pro Občanské sdružení - Společnost pro obnovu památek Úštěcka ve výši 100.000,- Kč (smlouva viz příloha orig.  zápisu).

8.         řešení vyrovnání pronájmu parcely č. 122 a č. 121 (tržnice) s nájemcem panem Josefem Betlamem následujícím způsobem:

1. OSBH provede zaúčtování částky 934.788,80 Kč do nákladů v roce 2007 (51110-Opravy a udržování BF MD / 32500-Ostatní závazky DAL)

2. OSBH provede zaúčtování odbydlené částky (od 11.6.1999 do 30.6.2007) ve výši 287.977,50 Kč jako úhradu předpisu nájemného

3. OSBH provede finanční vyrovnání závazku z pronájmu parcely č. 122 (budova č.p. 79) a parcely č. 121 s nájemcem Josefem Betlamem ve výši 646.811,30 Kč

4. OSMM provede zaúčtování technického zhodnocení (dle dodatku č.3 z 11.6.1999 k NS ze dne 29.1.1997) ve výši 283.420,20 Kč (zůstatková cena po odpisech nájemce 203.489,20 Kč)

5. OSMM provede finanční vyrovnání závazku zůstatkové ceny technického zhodnocení ve výši 203.489,20 Kč s nájemcem Josefem Betlamem – tato částka bude uvolněna z rozpočtové rezervy města.

9.         zpětvzetí žádostí Města Litoměřic o bezúplatný převod nemovitostí v areálu Městské nemocnice v Litoměřicích od ČR zastoupené Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových.

10.        záměr prodeje bytového domu č.p.143 v ulici Dómské (5 bytů + 1 NP), včetně příslušného pozemku parc. č. 610 o výměře 647 m2 v k.ú. Litoměřice.

11.       záměr prodeje pozemku p.č. 595/2 o výměře 46 m2 v k.ú. Litoměřice.

12.       záměr prodeje pozemku p.č. 2512/12 o výměře 65 m2 v k.ú. Litoměřice.

13.       záměr prodeje pozemku p.č. 2512/11 o výměře 300 m2 v k.ú. Litoměřice.

14.        podání žádostí o převod pozemků uvedených v příloze č. 1, z majetku ČR ÚZSVM, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 (viz příloha orig. zápisu).

15.        zřízení věcného břemene na část pozemku p.č 2561/1 (ostatní plocha, komunikace) v k.ú. Litoměřice z důvodu uložení a údržby inženýrských sítí, ve prospěch ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín, za jednorázovou úhradu ve výši 640,- Kč a náklady spojené se vkladem práva do KN.

16.        darovací smlouvu k pozemkům (orná půda) p.č. 1345/80 (632 m2), p.č. 1345/112 (22 m2), p.č. 1345/113 (8 m2), p.č. 1345/111 (9 m2) vše v k.ú. Pokratice od Ing. Milady Zvěřinové,  Litoměřice. Náklady spojené s převodem bude hradit Město Litoměřice.

17.        změnu navržených Zásad prodeje obytných domů a jednotek z majetku Města Litoměřice ve znění:

čl. V. bodu 6

a) 30.000,- Kč

b) 50.000,- Kč

18.        Zásady prodeje obytných domů a jednotek z majetku Města Litoměřice (viz příloha orig. zápisu).

19.        prodej pozemku p.č. 1018/2 o výměře 83 m2 v k.ú. Tlučeň manželům Straitovým, Ústí nad Labem za cenu dle znaleckého posudku ve výši 5.790,- Kč.

20.        prodej pozemku p.č. 1138/1 o výměře 135 m2 (zahrada) v k.ú. Litoměřice za cenu 33.390,- Kč vlastníkům nemovitosti čp. 620 (st. parcela 1137) v k.ú. Litoměřice.

21.        prodej pozemku p.č. 1138/2 o výměře 58 m2 (zahrada) v k.ú. Litoměřice za cenu 14.370,- Kč vlastníkům nemovitosti čp. 854 (st.parcela 1136) v k.ú. Litoměřice.

II.         neschvaluje:

1.         snížení nabídkové kupní ceny na prodej bytové jednotky v ul. Křižíkova 788, Litoměřice pro žadatelku (viz příloha orig. zápisu).

III.        bere na vědomí:

1.         Plnění rozpočtu za 1-6/2007 (viz příloha orig. zápisu).

2.         informaci o zhodnocení volných finančních prostředků (viz příloha orig. zápisu).

IV.        souhlasí:

1.         s tím, aby nemovitosti v areálu Městské nemocnice v Litoměřicích byly bezúplatně převedeny z vlastnictví ČR zastoupené Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových na příspěvkovou organizaci Městská nemocnice v Litoměřicích.

V.         revokuje:

1.         své usnesení č. I/3 ze dne 15.12.2005.

2.         své usnesení č. I/15 ze dne 8.3.2007 záměr prodeje pozemku p.č. 2512/1 o výměře 897 m2 v k.ú. Litoměřice.

VI.        ruší:

1.         změnu Zřizovací listiny příspěvkové organizace Městské nemocnice v Litoměřicích ze dne 15.12.2005, která se týkala převodu nemovitého majetku v areálu Městské nemocnice, který mělo Město Litoměřice bezúplatně nabýt z vlastnictví ČR a předat do správy své příspěvkové organizaci Městská nemocnice v Litoměřicích.

    Ing. Ivan Palán                                                                                 Mgr. Ladislav Chlupáč

místostarosta města                                                                                  starosta města

Zapsala: Eva Chrudimská


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po,St,Pá: 9-17 hod.
Út,Čt: 9-16 hod.
So: 9-12 hod.
Ne: zavřeno

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2023 Město Litoměřice
Mobilní menu