Nástroje pro usnadnění přístupu

ZASTUPITELSTVO MĚSTA

usnesení zastupitelstva města

06. výpis usnesení z jednání Zastupitelstva města Litoměřic - 7.8.2008

USNESENÍ

výpis

6. jednání Zastupitelstva města Litoměřic konaného dne 7.8.2008 od 16:00 hod.

v zasedací síni Městského úřadu v Litoměřicích se sídlem Mírové nám. 15/7

 

Počet přítomných členů ZM:  21

 

Zastupitelstvo města Litoměřice po projednání:

 

I.          schvaluje:

1.         rozpočtová opatření města Litoměřic dle doporučení FV ze dne 28.7.2008.

 

2.         rozpočtový výhled Města Litoměřice na období 2009-2011.

 

3.         zajištění předfinancování celkových nákladů projektu: „Litoměřice známé před i za svými hradbami", ve výši 4,9 mil. Kč a zajištění spolufinancování projektu ze strany obce ve výši 0,4 mil. Kč.

 

4.         zajištění předfinancování celkových nákladů projektu: „Svatostánek českého vinařství“ - rekonstrukce Gotického hradu v Litoměřicích, ve výši 158,7 mil Kč a zajištění spolufinancování projektu ze strany obce ve výši 11,6 mil. Kč + 5,3 mil. Kč neuznatelných nákladů. 

 

5.         vyjmutí parkánů - prostor  parkánů od  ul. Máchovy schody po pozemek Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích a prostor parkánů Jose Rizala od ul. Máchovy schody po vstup na Jezuitské schody v ul. Jezuitská - z režimu veřejného prostranství ve smyslu ust. § 34 zákona o obcích.

 

6.         záměr prodeje pozemku p.č. 966 o výměře 212 m2 v k.ú. Litoměřice.

 

7.         záměr směny pozemků v majetku obce (část p.č.1031/1 o výměře cca 29 m2) za část p.č. 1031/6 o výměře cca 29 m (nutný odděl.geomet.plán) v k.ú. Tlučeň.

 

8.         podání žádosti na převod pozemků p.č.  293/3, 450/10, 450/12, 1868, 2116/1, 2540/29, 2554/2,2878/4, 2943/1, 3019/2, 3346/2, 3407/2, 3672/1, 3789, 3847/3, 4065/10, 3417/1  k.ú. Litoměřice na  Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo náb. 390, Praha.

 

9.         podání žádosti o převod pozemků pod komunikacemi p.č. 2472/4, 2472/44 a části p.č. 4276/1 (cca 320m2) v k.ú. Litoměřice z majetku PF, ČR. Husinecká 1024/11a, Praha 3 .

 

10.       podání žádosti o stanovisko se stavbou VPS „ Litoměřice –Miřejovická stráň , komunikace I.etapa“ na  části p.č. 2472/45, orná  o výměře 574m2, správci pozemku PF, ČR, Husinecká 1024/11a, Praha 3 .

 

11.       nákup pozemku p.č. 3718/126 o výměře 592 m2 v k.ú. Litoměřice od spoluvlastníků Ing.Jiřího Protivy,  Jesenice a Ing. arch. Václava Protivy, Litoměřice za cenu smluvní ve výši 93.536,- Kč.

 

12.       rozpočtové opatření v rozpočtu města 2008 :

Výdaje   -   nákup pozemku p.č. 3718/126 o výměře 592 m2 v k.ú. Litoměřice  -  93.536,- Kč  z rozpočtové rezervy města. 

 

13.       prodej hrobového příslušenství (nestavební objekt) číslo IV.C-150 paní Mileně Samešové, Litoměřice za cenu dle znaleckého posudku ve výši 1.030,- Kč.

 

14.       prodej pozemku p.č. 2512/12 o výměře 65 m( zahrada) v k.ú. Litoměřice za cenu dle znal.posudku ve výši 22.315,- Kč manželům Tomčalovým, Litoměřice a náklady za odděl.geomet.plán ve výši 1.190,- Kč a 500,- Kč znal.posudek.

 

15.       nákup pozemku p.č. 2608/2 o výměře 3933 m2 v k.ú.Litoměřice od  Biskupství litoměřického, Dómské nám. 9/9, Litoměřice,  za cenu 650,-Kč/m2 (2.556.450,-Kč) a náklady spojené s vyhotovením znaleckého  posudku  a poplatek spojený se vkladem smlouvy do KN.

 

16.       prodej pozemku p.č. 3198 o výměře 83 m2 ( zahrada) v k.ú. Litoměřice za cenu  dle znaleckého posudku ve výši 39.720,- Kč Oblastnímu  spolku Českého červeného kříže, Litoměřice, zastoupeného ředitelem Ing. Miroslavem Polákem.

 

17.       prodej pozemku p.č. 2213/5 o výměře 751m2 (zastavěná plocha a nádvoří) v k.ú. Litoměřice za cenu dle znaleckého posudku ve výši 485.140,- Kč paní Haně Čmejlové, Bohušovice n.O.

 

18.       prodej zastavěných pozemků v osadě č. 3 v  k.ú. Litoměřice za cenu smluvní 150,- Kč/m2  dle přiloženého seznamu (viz příloha orig.zápisu).

 

19.       nákup pozemku p.č. 1345/129 o výměře 59 m2 (orná) v k.ú.Pokratice , od PF ČR, Husinecká 1024, Praha dle znaleckého posudku 14.200,- Kč a náklady spojené s vkladem smlouvy do KN. Pozemek je určen pro výstavbu komunikace na Miřejovické stráni.

 

20.       zřízení věcného práva uložení kabelu a vstupu za účelem údržby a oprav kabelové přípojky NN k části pozemku p.č.2881/1 (ostatní plocha, komunikace) v k.ú Litoměřice, ve prospěch oprávněného  spol. Čez Distribuce, a.s.,Teplická 874, Děčín za jednorázovou  smluvní úhradu 1.248,-Kč a 19% DPH a poplatky za vklad smlouvy do KN.

 

21.       přijetí daru pozemků p.č.1345/182 o výměře 407m2, p.č. 1345/185 o výměře 468m2  a  p.č. 1345/6 o výměře 987m2 (orná) v k.ú.Pokratice, od podílových spoluvlastníků, Václava Hokra, Litoměřice a Milana Hokra, Lom u Mostu. Pozemky jsou určeny pro výstavbu komunikací  na Miřejovické stráni.

 

22.       prodej  bytových jednotek v nemovitosti v ul. Teplická 1676/6,1678/8,1679/9, Třebizského 1684/2 a Resslova 1674/7 v k.ú. Litoměřice dle přiloženého seznamu.

Oprava přiloženého seznamu: Prodej bytové jednotky č.p. 1678/8 v ul. Teplická  v Litoměřicích za nabídkovou prodejní cenu ve výši 210.000,-Kč  - nájemník /kupující L. Hostovský.

 

23.       prodej bytové jednotky č. 932/5 v ul. České Armády  v Litoměřicích veřejnou nabídkou za minimální kupní cenu ve výši 600.000,- Kč.

 

 

II.         vydává:

1          obecně závaznou vyhlášku č. 5./2008 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj dle návrhu právního odd.

 

2.         obecně závaznou vyhlášku č. 6/2008 upravující pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství  s omezujícími podmínkami pro pohyb psů od Lodního náměstí na konec Střeleckého ostrova - (návrh vyhlášky viz. příloha orig. zápisu).

 

 

III.        revokuje:

1.         usnesení č. I./19 ze dne 27. 5. 2008 tak, že usnesení bude částečně změněno následovně:  

První část usnesení č. I./19 ze dne 27. 5. 2008, ve které  ZM schvaluje předložení žádosti o dotace do ROP Severozápad na projekt: „Litoměřice známé před i za svými hradbami"zůstává beze změn.  Druhá část usnesení, týkající se schválení předfinancování se nahrazuje následujícím textem : (viz usnes.č.I./3)

 

2.         usnesení č. I./23 ze dne 27. 5. 2008 tak, že usnesení bude částečně změněno následovně:  

První část usnesení č. I./23 ze dne 27. 5. 2008, ve které ZM schvaluje předložení žádosti o dotace do ROP Severozápad na projekt "Svatostánek českého vinařství" - rekonstrukce Gotického hradu v Litoměřicích, zůstává beze změn.  Druhá část usnesení, týkající se schválení předfinancování se nahrazuje následujícím textem : (viz usnes.I./4)

 

3.         část usnesení ze dne 20.9.07 pod bodem č. I/11  prodej pozemku p.č. 2512/12 o výměře 65 m( zahrada) v k.ú. Litoměřice za cenu dle znal.posudku ve výši 22.315,- Kč manželům Krupkovým, K. Světlé 1, Litoměřice a náklady za odděl.geomet.plán ve výši 1.190,- Kč a 500,- Kč znal.posudek.

 

4.         usnesení č. I/36 ze 7. ZM ze dne 14.9.2006  nákup pozemku p.č. 2608/2 o výměře 3.933 m2 v k.ú. Litoměřice od Římskokatolické farnosti-děkanství u Všech Svatých za cenu 650,- Kč/m2 (2.556.450,- Kč) a náklady na znalecký posudek a vklad do KN pro potřeby přemístění čerpací stanice z ul. Růžovka.

 

 

 

IV.        ukládá:

1.         kompetentním odborům vypracovat podmínky návštěvního řádu parkánů.

 

 

 

V.         bere na vědomí:

1.         informaci o zhodnocení volných finančních prostředků  (viz příloha orig. zápisu).

 

2.         stanovisko odboru dozoru a kontroly veřejné správy ministerstva vnitra k návrhu vyhlášky č. 5./2008 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj (viz příloha orig.zápisu).

 

 

3.         názor občanů k volnému pobíhání psů v lokalitě Střeleckého ostrova a Lodního náměstí (viz příloha orig.zápisu).

 

4.         stížnost obyvatel ul. Jarošova k narušování veřejného pořádku v oblasti parkánů.

 

5.         podanou informaci o zaslaných nabídkách investorů k možnému využití areálu kasáren DH a Zahrady Čech.

 

6.         předložený Strategický plán MAS České středohoří a Strategický plán LEADER MAS České středohoří, s těmito dokumenty souhlasí, nemá vůči nim  připomínek a podporuje jejich realizaci. (strategický plán viz. příloha orig.zápisu).

 

 

 

 

 

 

Mgr. Ladislav Chlupáč

starosta města

 

 

 

 

 

Ing. Ivan Palán

místostarosta města

 

 

 

 

 

 

 

Zapsala: Eva Lieberová

Za správnost: Bc. Petr Panaš

 

 


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Pá: 9-17 hod.
So: 9-17 hod.
Ne: 9 – 17 hod.

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2023 Město Litoměřice
Mobilní menu