Nástroje pro usnadnění přístupu

ZASTUPITELSTVO MĚSTA

usnesení zastupitelstva města

06. výpis usnesení z jednání Zastupitelstva města Litoměřic-30.7.2009

USNESENÍ

V Ý P I S

z 6. jednání Zastupitelstva města Litoměřic konaného dne 30.7.2009 od 16:00 hod.

v zasedací síni Městského úřadu v Litoměřicích se sídlem Mírové nám. 15/7

Počet přítomných členů ZM:  23

Zastupitelstvo města Litoměřic po projednání:

I.            schvaluje:

1.         přípravu záměru projektu "Univerzitního centra obnovitelných zdrojů energie"  v návaznosti na "Geotermální projekt Litoměřice"

2.            rozpočtová opatření dle doporučení FV ze dne 20.7. 2009 (viz příloha orig. zápisu)

3.            poskytnutí půjčky z Fondu bydlení žadateli Jiřímu Landovi ve výši 160 tis. Kč se splatností      3 roky a úrokem 4 % p.a.

4.         vstup Města Litoměřice do Severočeského sdružení obcí (SESO) s účinností od 1.1.2010.         

5.         na návrh škodní a likvidační komise dle zápisu ze dne 13. 7. 2009 odpis a vyřazení uvedeného majetku z účetní evidence (zápis komise viz příloha orig. zápisu)

6.         uzavření dohody o splátkách  pro Jarmilu Červenou, Litoměřice, na částku 16.717,-Kč s příslušenstvím. Výše splátky činí 300,-Kč měsíčně pod ztrátou výhody splátek počínaje měsícem  červen 2009, se splatností k poslednímu dni každého měsíce

7.         dohodu o splátkách  pro Miroslavu Beranovou, Litoměřice, na částku 58.633,-Kč s příslušenstvím. Výše splátky činí 1.000,-Kč měsíčně pod ztrátou výhody splátek, počínaje měsícem srpen 2009, se splatností k poslednímu dni každého měsíce

8.            prominutí smluvní pokuty ve výši 41.466,80 Kč pro Jiřího Kosaře,  Litoměřice pod podmínkou splacení dlužné částky v plné výši 42.258,-Kč nejpozději do 30.9.2009

9.         upuštění od vymáhání úroků z prodlení, které ke dni 3.6.2009 činí 27.371,-Kč, po dlužníku ČSAD Semily a.s., vzniklé z dlužné částky za užívání autobusového nádraží v Litoměřicích v roce 2007

10.       podání žádosti o dotaci do operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost na projekt „Inovace procesů komunitního plánování sociálních služeb na střednědobé období let 2010 – 2011“

11.       uzavření předložených smluv o poskytnutí dotace v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací pro manžele Grimmovi, Litoměřice, Hanu Čapkovou,  Litoměřice, manžele Gestenovi, Litoměřice a  Jana Lhotského, Litoměřice (viz příloha orig.zápisu)

12.       dar pro město Nový Jičín v rámci pomoci po povodních ve výši 20.000,-Kč z rozpočtové rezervy města

13.       učinění nabídky na odkoupení pozemků  pro veřejně prospěšnou stavbu „Cyklostezka Ohře“, za částku odpovídající ceně obvyklé, stanovené znaleckým posudkem,  popřípadě na zřízení věcného práva umístění cyklostezky (seznam stavbou dotčených pozemků, viz příloha orig.zápisu)

14.       podání žádosti o bezúplatný převod pozemků p.č. 4855/1, 4826/3, 4816/1, 4826/5 v k.ú. Litoměřice Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových , Rašínovo nábř. 390/42, Praha

15.       podání žádosti o bezúplatný převod pozemků p.č. 4768/18, 4768/30 v k.ú. Litoměřice Pozemkového fondu České republiky , Husinecká 1024/11a , Praha

16.       záměr prodeje  pozemku p.č. 4682/1 o výměře 6752 m2 v k.ú. Litoměřice

17.       záměr nákupu pozemku  p.č. 4698/2 o výměře 393 m2 v k.ú. Litoměřice

18.       záměr prodeje pozemku p.č. 4905/4 o výměře 16 m2 v k.ú. Litoměřice

19.       záměr prodeje pozemku  p.č. 4905/1 o výměře 557 m2 a p.č. 4905/3 o výměře 761 mv k.ú. Litoměřice

20.       záměr bezúplatného převodu nepotřebného majetku státu v KÚ  Litoměřice  na LV  č. 573  (parcelní č. 4958/2 a 4958/3)  pro  účely  realizace projektu památníku Richard

21.            bezúplatný převod pozemků p.č. 1546/1,1591/4,1591/6,1591/9, 1591/10, 3297/2, 3304/3, 3305/3, 3417/1, 4188, 5076/3, 5219/1,  v k.ú. Litoměřice a p.č. 53/12, 53/13, 84/2, 375/4, 455/3 v k.ú. Pokratice  od  ČR Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábř. 390, Praha

22.            bezúplatný převod pozemku p.č. 4885/2 o výměře 583 m2  v k.ú. Litoměřice, (ostatní plocha) od  ČR Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábř. 390, Praha

23.            bezúplatný převod pozemku p.č. 655 o výměře 2.038 m2  v k.ú. Litoměřice, (ostatní plocha) od  ČR Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábř. 390, Praha

24.            bezúplatný převod pozemků p.č.462,2719/10,2719/26,2719/28, 2719/29, 2719/31, 2719/33, 2719/34, 2719/36 a 2716/1  v k.ú. Litoměřice, (ostatní plocha) od  ČR Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábř. 390, Praha

25.            bezúplatný převod pozemku p.č. 71/1 o  výměře 1.315 m2  v k.ú. Litoměřice, (ostatní plocha) od  ČR Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábř. 390, Praha

26.            bezúplatný převod pozemků p.č.  4047, 4627 a  4855/1  v k.ú. Litoměřice, (ostatní plocha) od  ČR Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábř. 390, Praha

27.       prodej pozemku p.č. 4962/7 o výměře 833 m2 (zahrada) v k.ú. Litoměřice manželům Grečkinovým,  Litoměřice za cenu smluvní ve výši 79.135,- Kč

28.       prodej  pozemku p.č. 4528/3 o výměře 17 m2 a p.č. 4528/5 o výměře 632 m2  v k.ú. Litoměřice (Třeboutická stráň) paní Jiřině Mitkové, Litoměřice za cenu smluvní ve výši 62.590,- Kč a náklady za vypracování odděl.geomet.plánu 2.142,- Kč

29.       prodej bytových jednotek v ul. A.Muchy č.p. 416/17,19 v k.ú. Litoměřice dle“Zásad prodeje bytů a nebytových prostor z majetku Města Litoměřice„

30.       prodej bytových jednotek ul. Kubínova  č.p. 437, Ladova  č.p. 430, Revoluční č.p. 17 a 15, po prověření majetku schváleno v RM dne 30.06.09 dle “Zásad prodeje bytů a nebytových prostor z majetku Města Litoměřice„

31.               bezúplatný převod  pozemků p.č. 2472/12 o výměře 385 m2 (dle GP č. 3587-101/2009),  p.č. 2472/21 o výměře 457 m2, p.č. 2472/30 o výměře 577m2, vše orná v k.ú. Litoměřice od  podílových vlastníků  Ing. Karla Vlčka, Ústí nad Labem  a Jaroslava a Ilony Kocmanových, Litoměřice. Pozemky  jsou určeny pro budoucí komunikace na Miřejovické stráni. Veškeré  náklady spojené s převodem pozemků  bude hradit Město Litoměřice.

32.       zřízení věcného břemene  –  práva umístění, provozování údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k částem pozemků p.č. 2472/3, 2472/52, 2475/1 v k.ú Litoměřice , dle GP 3441-76/2008  ve prospěch oprávněného spol. ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín,  za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 4.644,- Kč + 19% DPH a poplatky za vklad smlouvy do KN

33.       zřízení věcného břemene  –  práva  umístění, provozování údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemku p.č. 2354/32 v k.ú Litoměřice, dle GP 3556-804/2007 ve prospěch oprávněného spol. ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín,  za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 1.088,- Kč + 19% DPH a poplatky za vklad smlouvy do KN

34.       zřízení věcného břemene - práva chůze a jízdy k tíži části pozemku p.č. 778/1 (zastavěná plocha nádvoří), v k.ú. Litoměřice, ve prospěch budovy č.p. 754 a pozemku p.č. 777 v k.ú. Litoměřice, ve vlastnictví Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem, za jednorázovou úhradu ve výši 10.000,- Kč + DPH ve výši 19%, náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu č. 3420-14/2008 ve výši 2.856,- Kč a poplatek za vklad smlouvy do KN

35.            poskytnutí půjčky občanskému sdružení MAS České středohoří, IČO:270 369 52 sídlo Ploskovice 2, ve výši 500.000,- Kč a splatností do 30.4.2010, za podmínky uzavření dohody o         poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova mezi MAS České středohoří a SZIF (viz příloha orig. zápisu)

II.            neschvaluje:

1.         záměr prodeje  pozemku p.č. 4030/3 o výměře 222 m2 v k.ú. Litoměřice s konečnou platností

2.            nahrazení části usn.č. I/8 ze 7.ZM z 15.9.2005, pod písmenem a) 

  • Převody pozemků, nebo jejich částí, které jsou určeny na výstavbu komunikace, která není dle platného územního plánu veřejně prospěšnou stavbou, budou převedeny jejich vlastníkem na Město Litoměřice pouze darem.
  • Převody pozemků, nebo jejich částí, které jsou určeny na výstavbu komunikace, která je dle platného územního plánu veřejně prospěšnou stavbou, mohou být Městem Litoměřice odkoupeny za cenu obvyklou, zjištěnou znaleckým posudkem.

III.            pověřuje:

1.         v souvislosti s postupem geotermálního projektu pracovní skupinu řídícího výboru GTE zahájením jednání s MVV a.s. o podmínkách převodu tepelného zásobování města Litoměřice.

Pracovní skupina řídícího výboru bude pravidelně informovat řídící výbor o průběhu těchto jednání.

IV.            nedoporučuje:

1.            příslušnému správci místního poplatku ze vstupného prominout místní poplatek ze vstupného ve výši  265.082,- Kč za akci " Návrat dinosaurů" konané ve dnech 11.10.2008 -14.12.2008 pořadateli této akce společnosti WEST MEDIA, s.r.o., IČ:63506572, Stará cesta 2, Plzeň

2.         uložit sankci dle zákona o místních poplatcích za nesplnění splatnosti  místního poplatku ze vstupného za akci " Návrat dinosaurů" konané ve dnech 11.10.2008 -14.12.2008 pořadateli této akce společnosti WEST MEDIA, s.r.o., IČ:63506572, Stará cesta 2, Plzeň

V.         ruší:

1.         ke dni 30.9.2009 organizační složku města  „Jídelnu pro důchodce v Litoměřicích“

2.         ke dni 31.12.2009 organizační složku města Litoměřic „Lesní hospodářství“

VI.            doplňuje:

1.         své usnesení č.I/16.ze dne 18.6.2009 o následující znění:

Kupujícím bytových jednotek Raisova č.p. 1920/1 a 1921/3 v Litoměřicích se přiznává 20% sleva z kupní ceny z důvodu navýšení o sankci spojenou s převodem pozemků.

Tato sleva nemá vliv na slevy následující z důvodu uhrazení kupní ceny v hotovosti nebo ve   3 splátkách.

VII.       bere na vědomí:

1.            informaci o stavu přípravy "Geotermálního projektu Litoměřice"

2.            informaci o zhodnocení volných finančních prostředků  (viz příloha orig. zápisu)

3.         plnění rozpočtu za I. pololetí  r.2009 (viz příloha orig. zápisu)

Mgr. Ladislav Chlupáč

starosta města

Mgr. Václav Červín

místostarosta města

           

Zapsala:  Jana Váchová

Za správnost: Bc. Petr Panaš


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu