Nástroje pro usnadnění přístupu

ZASTUPITELSTVO MĚSTA

usnesení zastupitelstva města

06. výpis usnesení z jednání Zastupitelstva města Litoměřic - 28.6.2012

U S N E S E N Í

VÝPIS

6. jednání Zastupitelstva města Litoměřic konaného dne 28.6.2012 od 16:00 hod.

v zasedací místnosti MěÚ v Litoměřicích, se sídlem Mírové nám. 15/7

Počet přítomných členů ZM:  21

Z a s t u p i t e l s t v o   m ě s t a   L i t o m ě ř i c   n a   s v é m   6.  j e d n á n í

projednalo pod usnesením č:

124/6/2012

Rozpočtová opatření dle doporučení FV ze dne 19.6.2012

ZM schvaluje rozpočtová opatření dle doporučení FV ze dne 19. 6. 2012 (viz příloha orig. zápisu).

125/6/2012

Závěrečný účet Města Litoměřice za rok 2011 včetně Zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření Města Litoměřice za rok 2011

ZM schvaluje Závěrečný účet Města Litoměřice za rok 2011 bez výhrad včetně Zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření Města Litoměřice za rok 2011 (viz příloha orig. zápisu).

126/6/2012

Schválení dohod o splátkách

ZM schvaluje uzavření dohody o splátkách pro Janu Strickerovou, Litoměřice, na částku 69.228,-Kč s příslušenstvím. Výše splátky činí 2.100,-Kč  měsíčně pod ztrátou výhody splátek počínaje měsícem červen 2012, se splatností k poslednímu dni každého měsíce.

127/6/2012

Schválení dohod o splátkách

ZM schvaluje uzavření dohody o splátkách pro Josefa Kolaříka, Litoměřice, na částku 9.557,-Kč s příslušenstvím. Výše splátky činí 500,-Kč měsíčně pod ztrátou výhody splátek počínaje měsícem červen 2012, se splatností k poslednímu dni každého měsíce.

128/6/2012

Schválení dohod o splátkách

ZM schvaluje uzavření dohody o splátkách pro Moniku Sivákovou, Litoměřice, na částku 19.103,-Kč s příslušenstvím. Výše splátky činí 550,-Kč měsíčně pod ztrátou výhody splátek počínaje měsícem červen 2012, se splatností k poslednímu dni každého měsíce.

129/6/2012

Schválení dohod o splátkách

ZM schvaluje uzavření dohody o splátkách pro Eliáše Puškára, Litoměřice, na částku 98.006,-Kč s příslušenstvím. Výše splátky činí 2.800,-Kč měsíčně pod ztrátou výhody splátek počínaje měsícem červen 2012, se splatností k poslednímu dni každého měsíce.

130/6/2012

Schválení dohod o splátkách

ZM schvaluje uzavření dohody o splátkách pro Ivu Kreibichovou, Litoměřice, na částku 12.655,-Kč s příslušenstvím. Výše splátky činí 500,-Kč měsíčně pod ztrátou výhody splátek počínaje měsícem červenec 2012, se splatností k poslednímu dni každého měsíce.

131/6/2012

Prominutí poplatků z prodlení

ZM schvaluje prominutí poplatku z prodlení ve výši 62.410,-Kč, pro Ladu Kovářovou, Litoměřice.

132/6/2012

Dotace na projekt „Společný koncert Puellae cantantes s varhaníkem Othar Chedlivili“

ZM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 5.000,-Kč z programu podpory v oblasti kultury na rok 2012 občanskému sdružení Puellae cantantes na projekt „Společný koncert Puellae cantantes s varhaníkem Othar Chedlivili“.

133/6/2012

Dotace na podporu kultury a činnosti sportovních oddílů – odvody z loterií a jiných podobných her

ZM schvaluje:

a)      předložený návrh na rozdělování odvodů z loterií a jiných podobných her formou dotací na podporu kultury a činnosti sportovních oddílů registrovaných na území města Litoměřice (příloha viz orig. zápisu)

b)      uzavření smluv o dotacích dle vzorové smlouvy (viz příloha orig. zápisu).

134/6/2012

Schválení dodatku ke zřizovací listině PO Městská kulturní zařízení v Litoměřicích

ZM schvaluje dodatek ke zřizovací listině PO Městská kulturní zařízení v Litoměřicích (viz orig. příloha zápisu).

 

135/6/2012

Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na zabezpečení Lékařské pohotovostní služby mezi Městem Litoměřice a Ústeckým krajem a uzavření smlouvy o zabezpečení lékařské pohotovostní služby mezi Městem Litoměřice a PO Městská nemocnice v Litoměřicích na 2. pololetí roku  2012

ZM schvaluje:

1)       uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na zabezpečení lékařské pohotovostní služby na druhé pololetí roku 2012 mezi Městem Litoměřice a Ústeckým krajem

2)       přijetí dotace dle § 85 písm.j) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění od Ústeckého kraje na zajištění lékařské pohotovostní služby ve výši  615.000,- Kč

3)   poskytnutí dotace dle § 85 písm. c) zákona 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění z rozpočtu Města Litoměřice ve výši 500.000,- Kč

4)   uzavření smlouvy o zabezpečení lékařské pohotovostní služby na druhé pololetí roku 2012 mezi Městem Litoměřice a příspěvkovou organizací Městská nemocnice v Litoměřicích

136/6/2012

Prodej pozemku p.č. 392 o výměře 96 m2 (zahrada) v k.ú. Pokratice

ZM schvaluje záměr prodeje pozemku par.č. 392 o výměře 96 m2 (zahrada) v k.ú. Pokratice (nutný odděl.geomet.plán).

137/6/2012

Prodej pozemku p.č. 388/2 o výměře 52 m2 v k.ú. Pokratice

ZM schvaluje záměr prodeje pozemku par.č. 388/2 o výměře 52 m2 v k.ú. Pokratice.

138/6/2012

Prodej pozemku p.č. 293/2 o výměře 84 m2 (zahrada) v k.ú. Pokratice

ZM neschvaluje záměr prodeje pozemku par.č. 293/2 o výměře 84 m2 (zahrada) v k.ú. Pokratice.

139/6/2012

Prodej části pozemku p.č. 4025/2 v k.ú. Litoměřice

ZM schvaluje záměr prodeje části pozemku par.č. 4025/2 v k.ú. Litoměřice (nutný odděl.geomet.plán).

140/6/2012

Žádost o bezúplatný převod pozemků p.č. 1267/27,28,29,30, 2188/1,10 (ost.plocha-komunikace) v k.ú. Litoměřice na ÚZSVM ČR

ZM schvaluje podání žádosti o bezúplatný převod pozemků par.č. 1267/27,28,29,30 a  2188/1,10 v k.ú. Litoměřice (ost.plocha-komunikace) na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábř. 390, Praha.

141/6/2012

Žádost o bezúplatný převod pozemků p.č. 2700/2 (travní porost) o výměře 430 m2 a 2706/4 (zahrada) o výměře 482 m2 v k.ú. Litoměřice na PF ČR (Cyklistická trasa podél Ohře – úsek Želetice – Terezín)

ZM schvalujepodání žádosti o bezúplatný převod pozemků parc.č. 2700/2, (trvalý travní porost) o výměře 430m2 a parc.č. 2706/4 (zahrada) o výměře 482m2 v k.ú. Litoměřice na Pozemkový fond ČR (Cyklistická trasa podél Ohře – úsek Želetice – Terezín).

142/6/2012

Prodej opuštěného a neudržovaného hrobu  sektor II. 7ř.A, evid.č. 13

ZM schvaluje prodej opuštěného a neudržovaného hrobu sektor II. 7 řada A, evidenční číslo 13 za cenu dle znaleckého posudku ve výši 6.840,- Kč + 20 % DPH panu Stanislavovi Šindelářovi, Litoměřice.

143/6/2012

Prodej pozemku p.č. 842/1 o výměře 993 m2 (ost.plocha) a 842/2 o výměře 45 m2 (zast.plocha) v k.ú. Litoměřice formou smlouvy o budoucí KS

ZM schvaluje prodej pozemku par.č. 842/1 o výměře 993 m2 (ost.plocha) a 842/2 o výměře 45 m2 (zast.plocha) v k.ú. Litoměřice za účelem výstavby garážového domu, cena pozemků smluvní ve výši 1.300,- Kč/m2, formou smlouvy o budoucí kupní smlouvě, kdy přesná výměra bude určena na základě odděl.geomet.plánu (zaměření stavby) TD Invest, se sídlem Pelušková 1407, Praha 14.

144/6/2012

Bezúplatný převod pozemků se smlouvou o zřízení věcného břemene (č. 1218313620)- propojovací komunikace Pod Radobýlem

ZM schvaluje převod pozemků na základě smlouvy o bezúplatném převodu se smlouvou o zřízení věcných břemen (č. 1218313620) dle zákona č.128/2000 Sb. § 85 písm.a) od Ministerstva obrany ČR, IČ: 60162694, Tychonova 1, Praha 6 (viz příloha orig. zápisu).

145/6/2012

Zřízení věcného břemene – práva umístění, provozování, údržby a oprav plynárenského zařízení na částech pozemků p.č. 87, 121 a 132 v k.ú. Litoměřice

ZM schvaluje zřízení věcného břemene – umístění, provozování, údržbu a opravy plynárenského zařízení na částech pozemků parc.č. 87,121,132 v k.ú. Litoměřice dle GP č. 3887-6488/2012 ve prospěch oprávněného RWE GasNet, s.r.o. Klíšská 940, Ústí nad Labem za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 5.540,- Kč + 20% DPH a poplatky za vklad smlouvy do KN.

146/6/2012

Zřízení věcného břemene – práva umístění, provozování, údržby a oprav plynárenského zařízení na části pozemku p.č. 3417/1 v k.ú. Litoměřice

ZM schvaluje zřízení věcného břemene – práva umístění, provozování, údržbu a opravy plynárenského zařízení na části pozemku parc.č. 3417/1 v k.ú. Litoměřice dle GP č. 3899-35/2012 ve prospěch oprávněného RWE GasNet, s.r.o. Klíšská 940, Ústí nad Labem za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 3.936,- Kč + 20% DPH a poplatky za vklad smlouvy do KN.

……………………………

Mgr. Ladislav Chlupáč

starosta města

Jan Szántó

…………………………………

2. místostarosta města

Zapsala:  Eva Lieberová


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Pá: 9-17 hod.
So: 9-12 hod.
Ne: zavřeno

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2023 Město Litoměřice
Mobilní menu