ZASTUPITELSTVO MĚSTA

usnesení zastupitelstva města

06. výpis usnesení z jednání Zastupitelstva města Litoměřic - 24.6.2010

USNESENÍ

V Ý P I S

z 6. jednání Zastupitelstva města Litoměřic konaného dne 24.6.2010 od 16:00 hod.

v zasedací místnosti MěÚ v Litoměřicích, se sídlem Mírové nám. 15/7

Počet přítomných členů ZM:  23

Zastupitelstvo města Litoměřice po projednání:

I.            schvaluje:

1.            rozpočtová opatření dle doporučení FV ze dne 14. 6. 2010 (viz příloha orig. zápisu)

vyjma bodu týkajícího se zadání projektové dokumentace na rekonstrukci autobusového nádraží

2.         zadání projektové dokumentace na rekonstrukci autobusového nádraží s limitem celkové ceny rekonstrukce 50 mil.Kč

3.            Závěrečný účet Města Litoměřice za rok 2009 bez výhrad včetně  Zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření Města Litoměřice za rok 2009 (viz příloha orig.zápisu)

4.         Obecně závaznou vyhlášku o stanovení koeficientů pro vyměření daně z nemovitostí (viz příloha orig. zápisu - vyhláška č. 6/2010)

5.         podání žádosti o dotaci z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad, oblast podpory 1.3 Infrastruktura v oblasti lidských zdrojů a názvem "Rekonstrukce resocializačních bytů v azylovém domě v Litoměřicích" v partnerství se subjektem Naděje o.s., Praha 5, K Brance 11/19e, pobočka Litoměřice  na základě schváleného záměru na 5. jednání ZM dne 27.5. 2010 (bod 32)

6.         uzavření Smlouvy o partnerství s organizací Naděje o.s., Praha 5, K Brance 11/19e,  pobočka  Litoměřice  za účelem podání žádosti z Regionálního operačního programu Severozápad, oblast podpory 1.3 Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů na projekt  "Rekonstrukce resocializačních bytů v azylovém domě v Litoměřicích", přičemž město se zavazuje k uhrazení neuznatelných nákladů a povinné spoluúčasti žadatele a dále ke spoluzajištění tohoto provozu po dobu udržitelnosti projektu tak, aby byly splněny podmínky uložené poskytovatelem dotace.

7.            poskytnutí bezúročné půjčky za účelem předfinancování projektu dle podmínek poskytovatele dotace, a to v případě schválení dotace Naději o.s. Praha 5, K Brance 11/19e, pobočka  Litoměřice v rámci projektu  "Rekonstrukce resocializačních bytů v azylovém domě v Litoměřicích"

8.                     poskytování dotace  organizaci Naděje o.s. Praha 5, K Brance 11/19e,  pobočka  Litoměřice  každoroční příspěvek, po dobu udržitelnosti projektu (5 let) "Rekonstrukce resocializačních bytů v azylovém domě v Litoměřicích", v minimální výši roku 2010 se zvýšením o náklady spojené s udržitelnosti projektu z důvodu zajištění služeb dle podmínek poskytovatele dotace.

9.                     návrh využití volných prostředků z programu prevence kriminality na rok 2010 dle předloženého materiálu (viz příloha orig.zápisu)

10.                   poskytnutí půjčky ve výši 720 tis.Kč s úrokem ve výši inflace pro TJ Sokol, Osvobození 17, Litoměřice na zateplení a opravu fasády objektu budovy Hrádku na Tyršově náměstí v Litoměřicích za podmínky splacení do 3 let (smlouva viz. příloha orig.zápisu).

11.                   podání žádosti o dotaci z ROP SZ v rámci 15.výzvy na projekt "Modernizace stravovacího provozu Městské nemocnice v Litoměřicích". Celkové náklady projektu činí 41 mil.Kč, z toho dotace 30 mil.Kč a spoluúčast nemocnice činí 11 mil.Kč

12.                   použití bankovního překlenovacího úvěru pro Městskou nemocnici v Litoměřicích na krytí celkových nákladů výše uvedeného projektu. Podmínkou uzavření úvěrové smlouvy je schválení a přidělení dotace na tento projekt.

13.                   uzavření dohody o splátkách  pro Ivana Magyara a Helenu Magyarovou, bytem Litoměřice, na částku 46.798,-Kč s příslušenstvím. Výše splátky činí 2.000,-Kč  měsíčně pod ztrátou výhody splátek počínaje měsícem červen 2010, se splatností  k poslednímu dni každého měsíce.                       

14.                   uzavření dohody o splátkách  pro Janu Strickerovou, bytem Litoměřice, na částku 41.984,-Kč s příslušenstvím. Výše splátky činí 1.000,-Kč  měsíčně pod ztrátou výhody splátek počínaje měsícem červenec 2010, se splatností  k poslednímu dni každého měsíce.

15.                   snížení dosud poskytovaných měsíčních odměn členů zastupitelstva města (s výjimkou neuvolněného místostarosty)  dle přílohy prováděcího předpisu o 10 % s platností od 1.7.2010    

16.       záměr prodeje hrobového příslušenství (nestavební objekt) sektor II.A, evidenční číslo 22.

17.                   záměr prodeje části pozemku p.č. 1240/19 v k.ú. Litoměřice (nutný odděl.geomet.plán) z důvodu výstavby příjezdové rampy smlouvou o budoucí kupní smlouvě manželům Protivovým,  Litoměřice

18.       záměr prodeje pozemku p.č. 1345/168 o výměře 58 m2 v k.ú. Pokratice

19.       záměr prodeje pozemku p.č. 194/30 o výměře 132 m2 v k.ú. Pokratice

20.                   záměr prodeje části pozemku p.č. 1247/2 o výměře cca 25m2 v k.ú. Pokratice z důvodu výstavby opěrné zdi, formou smlouvy o budoucí kupní smlouvě manželům Pavlovi a Monice Křivanovým, Litoměřice (nutný odděl.geom. plán).

21.                   záměr prodeje nemovitosti včetně pozemku p.č. 4008/51  v k.ú. Litoměřice a zřízení

věcného břemene na horkovodní zařízení

22.                   záměr směny pozemků ve vl.města část pozemku p.č. 2608/2 o výměře  1.500 m2 (nutný odděl.geomet.plán) za pozemky p.č. 842/1 o výměře 993 m2  a 842/2 o výměře 45 m2  v k.ú. Litoměřice vl. ČEPRO, s.r.o IČ: 60193531, Praha 7

23.                   prodej pozemku p.č. 3227/2 o výměře 18 m2 v k.ú. Litoměřice za cenu dle znaleckého posudku 10.060,- Kč  vlastníkům nemovitosti Palachova 712/26, Litoměřice

24.                   prodej  pozemku p.č. 417/2 o výměře 67 m2  v k.ú. Litoměřice za cenu dle znaleckého posudku 98.260,-Kč  manželům  Pizůrovým, Ploskovice

25.                   prodej hrobového příslušenství (nestavební objekt) sektor II.A, evidenční číslo 18 za cenu dle znaleckého posudku 7.890,- Kč + 20 % DPH paní Vlastě Semerádové, Litoměřice.

26.                   prodej pozemku p.č. 4521/7 o výměře 418 m2 a p.č. 4521/6 o výměře 24m2 v k.ú. Litoměřice za cenu smluvní ve výši 43.310,- Kč (dle splátkového kalendáře: 50% při podpisu KS, zbývajících 50% do 31.12.2010) a náklady za odděl.geomet.plán 5.260,- Kč manželům Brdlíkovým, Litoměřice

27.                   prodej pozemku p.č. 4521/8 výměře 546 m2 a p.č. 4521/2 o výměře 23 m2  v k.ú. Litoměřice  za cenu smluvní ve výši 55.320,- Kč a náklady za odděl.geomet.plán 2.640,- Kč paní Daně Provinské,  Litoměřice.

28.                   prodej pozemku p.č. 4521/9 výměře 611 m2 a p.č. 4521/3 o výměře 17 m2  v k.ú. Litoměřice za cenu smluvní ve výši 60.595,- Kč a náklady za odděl.geomet.plán 2.640,- Kč manželům  Grünerovým, Litoměřice   

29.                   prodej bytů dle podmínek "Zásad prodeje bytů a nebytových prostor z majetku Města Litoměřice" dle přiložené tabulky ul.  Kubínova 438, Raisova 1921, A.Muchy 416,414.

30.                   uzavření dodatku č.2 Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků ROP Severozápad na Svatostánek českého vinařství (viz příloha orig.zápisu).

31.            rozpočtové opatření - poskytnutí dotace na činnost pro HC Stadion Litoměřice ve výši 3mil.Kč z rozpočtové rezervy města takto:

1.   500 tis.Kč při podání přihlášky do soutěže 1.národní hokejové ligy

2.   Zbývající část při prokazatelném pokrytí komplexního rozpočtu na celou sezónu a při

prokazatelné tržbě za prodej vstupenek 500 tis.Kč

32.       uzavření smlouvy o dotaci pro HC Stadion Litoměřice (viz příloha orig.zápisu)

II.         pověřuje:

1.                     Kontrolní výbor při ZM k prověření podnětu pana Petra Nováka z NPB Electronic (zda byl daný materiál součástí jednání RM).

III.        revokuje:

1.         své usnesení I.a,b ze dne 6.5.2010

IV.        bere na vědomí:

1.         informaci o zhodnocení volných finančních prostředků  (viz příloha orig. zápisu)

Jiří Landa                                                                                             Mgr. Ladislav Chlupáč

místostarosta města                                                                                starosta města                                                              

Zapsala: Jana Váchová

Za správnost odp.: Mgr. Petr Panaš


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00-17:00 hod.

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Mgr. Ladislav Chlupáč

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2022 Město Litoměřice
Mobilní menu