Nástroje pro usnadnění přístupu

ZASTUPITELSTVO MĚSTA

usnesení zastupitelstva města

06. výpis usnesení z jednání Zastupitelstva města Litoměřic - 23.6.2011

U S N E S E N Í

Výpis

ze 6. jednání Zastupitelstva města Litoměřic konaného dne 23.6.2011 od 16:00 hod.

v zasedací místnosti MěÚ v Litoměřicích, se sídlem Mírové nám. 15/7

 

Z a s t u p i t e l s t v o    m ě s t a   L i t o m ě ř i c   n a   s v é m  6.  j e d n á n í 

projednalo pod usnesením č:

165/6/2011

Informace PČR o bezpečnostní situaci ve městě

ZM bere na vědomí informaci Policie ČR o bezpečnostní situaci ve městě.

166/6/2011

Rozpočtová opatření dle doporučení FV ze dne 15.6.2011

ZM schvaluje rozpočtová opatření dle doporučení FV ze dne 15. 6. 2011 (viz příloha orig. zápisu)

167/6/2011

Poskytnutí finančního daru HZS

ZM schvaluje poskytnutí finančního daru pro Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, IČ: 70886300, Horova 1340/10, 400 01 Ústí nad Labem, ve výši 90 tis. Kč, účelově vázaný na pořízení hasičské výstroje.

168/6/2011

Rozpočtové opatření – proplacení dotace z ROP Severozápad příjemci dotace MěN v Litoměřicích

ZM schvaluje rozpočtové opatření (viz příloha orig. zápisu).

169/6/2011

Informace o zhodnocení volných zdrojů

ZM bere na vědomí informaci o zhodnocení volných finančních prostředků  (viz příloha orig. zápisu)

170/6/2011

Závěrečný účet Města Litoměřice za rok 2010 včetně Zprávy o výsledcích přezkumu hospodaření Města Litoměřice za rok 2010

ZM schvaluje Závěrečný účet Města Litoměřice za rok 2010 bez výhrad včetně Zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření Města Litoměřice za rok 2010 (viz příloha orig.zápisu).

171/6/2011

Pojmenování nově vznikající ulice „Opuková“

ZM schvaluje pojmenování ulice dle přiloženého návrhu jménem Opuková (viz příloha orig.zápisu).

172/6/2011

Schválení uzavření dohody o započtení pohledávek Pavla Filandra

ZM schvaluje uzavření „Dohody o započtení pohledávek s převodem vlastnického práva mezi

Městem Litoměřice a panem Pavlem Filandrem (IČ: 72704365)“ – umoření dlužné částky ve výši 447.199,- Kč za pronájem NP a s ním spojenou úhradu služeb (Kavárna a vinárna U Hvězdárny a Zahradní posezení U Hvězdárny).

173/6/2011

Záměr prodeje pohledávky M. Honzy

ZM schvaluje záměr prodeje pohledávky ve výši 226.757,- Kč vč. příslušenství, vzniklé neuhrazením nájmu a služeb za užívání NP čp. 292 (na parc.č. 56/2) v ul. Krajská v Litoměřicích  panem Martinem Honzou (IČ: 73837521) a to veřejnou nabídkou.

174/6/2011

Vzdání se předkupního práva na pozemcích

ZM schvaluje sejmutí předkupního práva ve smyslu ust. § 101, odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů na pozemcích p.č. 1345/2 a 1347/1 k.ú. Pokratice (viz příloha orig. zápisu).

175/6/2011

Udělení Cen Aloise Klára

a) ZM uděluje cenu Aloise Klára pro rok 2011 za rozvoj sociálních služeb ve městě Litoměřice:

- paní Martě Zachové                

- paní Libuši Melenové              

- Ing. Martinovi Veberovi

b) ZM uděluje cenu Aloise Klára pro rok 2011 za zásluhy o rozvoj zdravotnictví ve městě Litoměřice:

- MUDr. Světluši Benešovské    

- MUDr.Františkovi Pražákovi    

- MUDr. Svatoplukovi Henkemu

- MUDr. Milanovi Zbořilovi          

176/6/2011

Nová Zřizovací listina PO CCR Litoměřice

ZM schvaluje Zřizovací listinu Centra cestovního ruchu Litoměřice, příspěvková organizace, Mírové náměstí 16/8a, 412 01 Litoměřice v předloženém znění, a to s účinností od 1.7.2011 (viz příloha orig.zápisu).

177/6/2011

Podání žádosti o bezúplatný převod pozemku ostatní komunikace p.č. 4006/94 o výměře 606 m2 v k.ú. Litoměřice na ÚZSVM

ZM schvaluje záměr podání žádosti o bezúplatný převod pozemku p.č. 4006/94 o výměře 606m2 v k.ú. Litoměřice na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábř. 390, Praha.

178/6/2011

Prodej pozemku p.č. 359/9 o výměře 836 m2 v k.ú. Michalovice

ZM schvaluje prodej pozemku p.č. 359/9 o výměře 836m2 (orná půda) v k.ú. Michalovice za cenu smluvní ve výši 1.747,- Kč Obci Michalovice, IČ: 00526410.

179/6/2011

Prodej pozemku p.č. 4447/4 o výměře 19 m2 v k.ú. Litoměřice

ZM schvaluje prodej pozemku p.č. 4447/4 o výměře 19m2 (ostatní plocha) v k.ú. Litoměřice za cenu smluvní ve výši 1.805,- Kč manželům Jiřímu a Janě Červenkovým, Litoměřice.

180/6/2011

Prodej pozemku p.č. 685/17 o výměře 4 m2 v k.ú. Litoměřice

ZM schvaluje prodej pozemku p.č. 685/17 o výměře 4m2v k.ú. Litoměřice za cenu smluvní ve výši 5.464,- Kč paní Ivoně Andrlové, Litoměřice.

181/6/2011

Prodej pozemků p.č. 4521/12 o výměře 524 ma p.č. 4521/4 o výměře 18 m2 v k.ú. Litoměřice

ZM schvaluje prodej pozemku p.č. 4521/12 o výměře 524ma p.č. 4521/4 o výměře 18m2 v k.ú. Litoměřice za cenu smluvní ve výši 52.480,- Kč a náklady za odděl.geomet.plán 3.000,- Kč paní Heleně Hofírkové, Litoměřice.

182/6/2011

Prodej bytových jednotek – přechody nájmů a výměna bytu a prověření majetku ul. A.Muchy 425, 424, 416

ZM schvaluje prodej bytových jednotek dle podmínek „Zásad prodeje bytů a nebytových prostor z majetku Města Litoměřice“ – byt č.11, 29, 8, 3, 7, 22, 34 a 16 v ul. A.Muchy 416, 424 a 425 v k.ú. Litoměřice.

183/6/2011

Bezúplatný převod pozemku p.č. 4006/93 o výměře 741 m2 (ost.plocha - hřiště) v k.ú. Litoměřice, (vl. ÚZSVM)

ZM schvaluje bezúplatný převod (smlouva č.1940/11) pozemku p.č. 4006/93 o výměře 741m2 v k.ú. Litoměřice od ČR Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábř. 390, Praha.

184/6/2011

Zřízení věcného břemene k části pozemku p.č. 2475/1 v k.ú.Litoměřice 

ZM schvaluje zřízení věcného břemene – umístění, provozování údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemku p.č. 2475/1 v k.ú. Litoměřice dle GP 3452-815/2008 ve prospěch oprávněného spol. ČEZ DISTRIBUCE, a.s., Teplická 874/8, Děčín, za jednorázovou úhradu ve smluvní výši  5.022,- Kč + 20% DPH a poplatky za vklad smlouvy do KN.

185/6/2011

Zřízení věcného břemene k části pozemku p.č. 3081/1 v k.ú.Litoměřice 

ZM schvaluje zřízení věcného břemene – umístění, provozování údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemku p.č. 3081/1v k.ú. Litoměřice  dle GP 3391-11/2007 ve prospěch oprávněného spol. ČEZ DISTRIBUCE, a.s., Teplická 874/8, Děčín za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 960,- Kč + 20% DPH a poplatky za vklad smlouvy do KN.

186/6/2011

Zřízení věcného břemene k částech pozemků p.č. 1345/20 a 84/1 v k.ú. Pokratice 

ZM schvaluje zřízení věcného břemene – umístění, provozování údržby a oprav vodovodní přípojky k částem pozemků p.č. 84/1 a 1345/20 v k.ú. Pokratice dle GP č.1213-13/2011 ve prospěch vlastníka pozemku p.č. 1345/48 Ing. Romany Pojslové, Praha 3, za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 360,-Kč + 20% DPH a poplatky za vklad smlouvy do KN.

187/6/2011

Zřízení věcného břemene k části pozemku p.č. 1345/203 v k.ú. Pokratice

ZM schvaluje zřízení věcného břemene – umístění, provozování údržby a oprav kanalizační přípojky k části pozemku p.č. 1345/203 v k.ú. Pokratice dle GP č.1216-100/2011 ve prospěch vlastníka pozemku p.č. 1345/164 v k.ú. Pokratice Tomáše Studničky, Litoměřice, za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 49,-Kč + 20% DPH. Geometrický plán a poplatky spojené s vkladem smlouvy do KN bude hradit Město Litoměřice.

188/6/2011

Zřízení věcného břemene umístění, provozování údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k částem pozemků p.č. 32/1, 64/1, 71/1, 71/2 v k.ú.Litoměřice. 

ZM schvaluje zřízení věcného břemene – umístění, provozování údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k částem pozemků p.č. 32/1, 64/1, 71/1, 71/2 v k.ú. Litoměřice dle GP 3772-27/2011 ve prospěch oprávněného spol. ČEZ DISTRIBUCE, a.s., Teplická 874/8, Děčín za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 28.154,- Kč + 20% DPH a poplatky za vklad smlouvy do KN.

189/6/2011

Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Litoměřice,  (vl. ÚZSVM)

ZM schvaluje bezúplatný převod pozemků (smlouva č.1470/10) p.č. 513/3, 513/5, 2476/1, 2905/8, 3295/4, 3297/6 a 3301/1 (ostatní plocha - komunikace)  v k.ú. Litoměřice od ČR Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábř. 390, Praha.

190/6/2011

Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Litoměřice, (vl. ÚZSVM)

ZM schvaluje bezúplatný převod pozemků (smlouva č. 2007/11) p.č. 862/4, 922/1, 927, 1002, 1010, 2661/11, 2670/3, 3100/1, 3161, 3235, 3258/2, 3607/1, 3607/2, 3836/1, 3836/6, 3836/9 a 3864/8 (ostatní plocha - komunikace)  v k.ú. Litoměřice od ČR Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábř. 390, Praha.

 

191/6/2011

Návrh  na  poskytnutí dotace v rámci realizace komunitního plánu sociálních služeb a schválení smlouvy

a) ZM schvaluje poskytnutí dotace v rámci realizace komunitního plánu sociálních služeb na sociální službu „Denní centrum pro duševně nemocné“. 

b) ZM schvaluje uzavření smlouvy s organizací DKP Bethel o poskytnutí dotace (viz příloha orig.zápisu).

192/6/2011

Projekt „Geotermální energie Litoměřice“:

a)         Podání žádosti k projektu GTE

ZM schvaluje podání žádosti projektu „Geotermální energie Litoměřice“ do XVIII. výzvy Operačního programu Životní prostředí (OP ŽP).

b)         Odkoupení a.s. Satyfusaron, Praha 1

ZM schvaluje odkoupení akciové společnosti SATYFUSARON a.s. se sídlem v Praze 1, Ovocný trh 572/11, 110 00, IČ: 24840688 s budoucím názvem 1. geotermální Litoměřice, a.s. se sídlem Mírové nám. 15/7, 412 01 Litoměřice a zároveň schvaluje členy představenstva a dozorčí rady dle přiloženého seznamu (viz příloha orig. zápisu).

c)         Uzavření NS na dotčené pozemky ke stavbě geotermál. teplárny

ZM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pozemky p.č. 4008/95, 4008/112, 4008/113, 4008/114, 4008/115, 4008/116 a 4008/117 ve vlastnictví Města Litoměřice se společností SATYFUSARON a.s. Praha 1, IČ: 24840688, za symbolický poplatek 1,- Kč ročně po dobu 20ti let.

193/6/2011

Řešení situace na GJJ Litoměřice

ZM opětovně žádá zastupitelstvo ÚK o řešení situace na Gymnáziu J.J. v Litoměřicích. Od minulého jednání ZM Litoměřic ze dne 5.5.2011 došlo k dalším manažerským selháním ředitelky PaedDr. Evy Bulasové. Chování a jednání ředitelky vůči pedagogickému sboru, studentům i rodičům je nadále neúnosné a zapříčinilo další hromadné protesty rodičů, studentů a pedagogů. Občané nejen z řad rodičů se obávají pokračování rozvratu na gymnáziu v oblasti výuky, rozvratu personálního a ztráty dobrého jména Gymnázia J.J. v Litoměřicích. ZM žádá radu a zastupitelstvo ÚK, aby odvolalo ředitelku PaedDr. Evu Bulasovou a umožnilo konsolidaci situace na tomto gymnáziu.

……………………………

Mgr. Ladislav Chlupáč

starosta města

…………………………..

Mgr. Karel Krejza

1. místostarosta města

Zapsala:  Eva Lieberová

Zodpovídá: Ing. Karel Chovanec


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Pá: 9-17 hod.
So: 9-12 hod.
Ne: zavřeno

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2023 Město Litoměřice
Mobilní menu