Nástroje pro usnadnění přístupu

ZASTUPITELSTVO MĚSTA

usnesení zastupitelstva města

06. výpis usnesení z jednání Zastupitelstva města Litoměřic -19.9.2013

 

USNESENÍ

V Ý P I S

6. jednání Zastupitelstva města Litoměřic konaného dne 19.9. 2013 od 16:00 hod.

v kongresovém sále Gotického hradu v Litoměřicích, se sídlem Tyršovo nám. 68

Počet přítomných členů ZM: 22

Z a s t u p i t e l s t v o   m ě s t a   L i  t o m ě ř i c   n a   s v é m  6.  z a s e d á n í

projednalo pod usnesením č:

171/6/2013

Rozpočtová opatření dle doporučení FV ze dne 10.9.2013 

ZM schvaluje rozpočtová opatření dle doporučení FV ze dne 10. 9. 2013 (viz příloha orig. zápisu)

172/6/2013

Rozpočtové opatření – výstavba fotovoltaických elektráren na objektech ZŠ a MŠ

ZM schvaluje rozpočtové opatření - výstavba fotovoltaických elektráren na objektech ZŠ a MŠ (viz příloha orig. zápisu).

173/6/2013

Zápis z likvidační komise

ZM schvaluje na návrh likvidační komise dle zápisu ze dne 19. 8. 2013 odpis a vyřazení uvedených položek z účetní evidence (zápis komise viz příloha orig. zápisu).

174/6/2013

Schválení odůvodnění veřejné zakázky na akci Obnova parku Jiráskovy sady

ZM schvaluje odůvodnění účelnosti významné veřejné zakázky „Obnova parku Jiráskovy sady v Litoměřicích“ (viz příloha orig. zápisu).

175/6/2013

Sejmutí předkupního práva pro Město Litoměřice u pozemků parc. č. 1345/104, 1345/105 a 1345/106, 1345/190 a 1345/193 a v k. ú. Pokratice

ZM schvaluje sejmutí předkupního práva pro Město Litoměřice u pozemků parc. č. 1345/104, 1345/105 a 1345/106, 1345/190 a 1345/193 a v k. ú. Pokratice.

176/6/2013

Schválení dohody o splátkách

ZM schvaluje uzavření dohody o splátkách pro paní I.H., bytem Litoměřice, na částku 23.392,-Kč s příslušenstvím. Výše splátky činí 650,-Kč měsíčně pod ztrátou výhody splátek počínaje měsícem září 2013, se splatností k poslednímu dni každého měsíce.

177/6/2013

Schválení dohody o splátkách

ZM schvaluje uzavření dohody o splátkách pro pana M.M. a paní D.M., oba bytem Litoměřice, na částku 21.070,-Kč s příslušenstvím. Výše splátky činí 1.000,-Kč měsíčně pod ztrátou výhody splátek počínaje měsícem září 2013, se splatností  k poslednímu dni každého měsíce.

178/6/2013

Schválení dohody o splátkách

ZM schvaluje uzavření dohody o splátkách pro pana J.N. a paní E.N., oba bytem Děčín, na částku 66.659,-Kč s příslušenstvím. Výše splátky činí 1.900,-Kč měsíčně pod ztrátou výhody splátek počínaje měsícem září 2013, se splatností  k poslednímu dni každého měsíce.

179/6/2013

Prominutí dluhu 

ZM neschvaluje prominutí nákladů soudního řízení ve výši 52.588,-Kč, pro pana J.CH. bytem Křešice.

180/6/2013

Zrušení obecně závazné vyhlášky o místním poplatku ze vstupného

ZM vydává obecně závaznou vyhlášku č. 7/2013, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 11/2011, o místním poplatku ze vstupného ze dne 4.8.2011 (viz příloha orig.zápisu).

181/6/2013

Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině PO ZUŠ Litoměřice

ZM schvaluje dodatek č. 1 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Základní umělecké školy  Litoměřice, Masarykova 46/621, 412 01 Litoměřice 46773410  (dodatek viz příloha orig. zápisu).

182/6/2013

Prodej části pozemku parc.č. 3068/1 o výměře 6 m(ost.plocha) v k.ú. Litoměřice

ZM schvaluje záměr prodeje části pozemku parc.č. 3068/1 o výměře cca 6 m(ost.plocha) v k.ú. Litoměřice, nutný odděl.geomet.plán,  formou smlouvy o budoucí kupní smlouvě.

183/6/2013

Prodej pozemku parc.č. 1445 o výměře 49 m2 (zahrada) v k.ú. Litoměřice

ZM schvaluje záměr prodeje pozemku parc.č. 1445 o výměře 49 m2 (zahrada) v k.ú. Litoměřice.

184/6/2013

Prodej části pozemku parc.č. 246/1 (ost.plocha-komunikace) v k.ú. Litoměřice

ZM neschvaluje záměr prodeje části pozemku parc.č. 246/1 (ost.plocha-komunikace) v k.ú. Litoměřicích.

185/6/2013

Majetkoprávní vypořádání k pozemku parc.č. 1206/12 o výměře 31 m2, p.č. 1206/13 o výměře 5m2, 1206/14 o výměře 3 m2 v k.ú. Litoměřice

ZM schvaluje záměr bezúplatného převodu  pozemků parc.č. 1206/12 o výměře 31 m2, p.č. 1206/13 o výměře 5 m2  a 1206/14 o výměře 3 m2 v k.ú. Litoměřice.

186/6/2013

Prodej pozemku parc.č. 2608/24 o výměře 24 m2 (ost.plocha-silnice) a p.č. 2608/23 o výměře 1m2 (ost.plocha-silnice) v k.ú. Litoměřice

ZM schvaluje záměr prodeje pozemků parc.č. 2608/24 o výměře 24 m2 (ost.plocha-silnice) a p.č. 2608/23 o výměře 1 m2 (ost.plocha-silnice) v k.ú. Litoměřice.

187/6/2013

Žádost o bezúplatný převod pozemků v k.ú. Litoměřice na ČR ÚZSVM

ZM schvaluje podání žádosti o bezúplatný převod pozemků par.č. 1240/36, 1240/37 a 1240/38 (ostatní plocha) v k.ú. Litoměřice, na ÚZSVM, Rašínovo nábřeží 390, Praha.

188/6/2013

Prodej pozemku parc.č. 1755/9 (zast.plocha) o výměře  8 m2 v k.ú. Litoměřice

ZM schvaluje prodej pozemku parc.č. 1755/9 (zast.plocha) o výměře 8 m2 v k.ú. Litoměřice za cenu smluvní ve výši 8.408.-Kč panu Z.L., bytem Litoměřice.

189/6/2013

Nákup pozemku parc.č. 2490/34 o výměře 92 m(ost.plocha) v k.ú. Litoměřice

ZM schvaluje nákup pozemku parc.č. 2490/34 o výměře 92 m(ost.plocha) v k.ú. Litoměřice za cenu smluvní ve výši 23.000,-Kč od paní M.D., bytem Roudnice nad Labem s tím, že město uhradí veškeré náklady s touto smlouvou spojené.

190/6/2013

Nákup pozemku parc.č. 3864/80 o výměře 28 m2 (ost.plocha) v k.ú. Litoměřice

ZM schvaluje nákup pozemku parc.č. 3864/80 o výměře 28 m(ost.plocha) v k.ú. Litoměřice za cenu smluvní ve výši 8.400,-Kč od pana J.D. a paní M.D., oba bytem Litoměřice s tím, že město uhradí veškeré náklady s touto smlouvou spojené.

191/6/2013

Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Litoměřice, smlouva č.j. 2125/2013 od ČR ÚZSVM, Rašínovo nábřeží 390, Praha

ZM schvaluje smlouvu o bezúplatném převodu pozemků parc.č. 858/2,858/6, 2680/2, 2718/2, 2718/6 a 2987/6 v k.ú. Litoměřice, č.j. 2125/2013 od ČR ÚZSVM, Rašínovo nábřeží 390, Praha (viz příloha orig.zápisu).

192/6/2013

Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Litoměřice, smlouva č.j. 4388/2013 od ČR ÚZSVM, Rašínovo nábřeží 390, Praha

ZM schvaluje smlouvu o bezúplatném převodu pozemku parc.č. 2453/7 v k.ú. Litoměřice, č.j. 4388/2013 od ČR ÚZSVM, Rašínovo nábřeží 390, Praha (viz příloha orig.zápisu).

193/6/2013

Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Litoměřice, smlouva č.j. 4833/2013 od ČR ÚZSVM, Rašínovo nábřeží 390, Praha

ZM schvaluje smlouvu o bezúplatném převodu pozemků parc.č. 2560/7 a 2560/8 v k.ú. Litoměřice, č.j. 4833/2013 od ČR ÚZSVM, Rašínovo nábřeží 390, Praha (viz příloha orig.zápisu).

194/6/2013

Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Litoměřice, smlouva č.j. 4838/2013 od ČR ÚZSVM, Rašínovo nábřeží 390, Praha

ZM schvaluje smlouvu o bezúplatném převodu pozemků parc.č. 3868/1 a 3870/8 v k.ú. Litoměřice, č.j. 4838/2013 od ČR ÚZSVM, Rašínovo nábřeží 390, Praha (viz příloha orig.zápisu).

195/6/2013

Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Litoměřice, smlouva č.j. 4464/2013 od ČR ÚZSVM, Rašínovo nábřeží 390, Praha

ZM schvaluje smlouvu o bezúplatném převodu pozemků parc.č. 1608/7 a 1608/8 v k.ú. Litoměřice, č.j. 4464/2013 od ČR ÚZSVM, Rašínovo nábřeží 390, Praha (viz příloha orig.zápisu).

196/6/2013

Zřízení věcného břemene – umístění, provozování údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k částem pozemků parc.č. 3002/1 a 3003/1 v k.ú.Litoměřice

ZM schvaluje zřízení věcného břemene – umístění, provozování údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k částem pozemků parc.č. 3002/1 a 3003/1 v k.ú.Litoměřice dle GP 3419-4/2008 ve prospěch oprávněného spol. ČEZ Distribuci, a.s., Teplická 874/8, Děčín, za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 11.639,-Kč + 21% DPH a poplatky za vklad smlouvy do KN.

197/6/2013

Bezúplatný převod pozemku parc.č. 2469/18 v k.ú. Litoměřice od ČR Státního pozemkového úřadu, Husinecká 1024/11a, Praha

ZM schvaluje smlouvu o bezúplatném převodu pozemku parc.č. 2469/18 v k.ú. Litoměřice, č.j.1009991338 od ČR Státního pozemkového úřadu, Husinecká 1024/11a, Praha (viz příloha orig. zápisu).

 

198/6/2013

Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Litoměřice a Pokratice od ČR Státního pozemkového úřadu, Husinecká 1024/11a, Praha

ZM schvaluje smlouvu o bezúplatném převodu pozemků parc.č. 2004/1, 2010, 2014/1, 2015 v k.ú. Litoměřice a 407/2 v k.ú. Pokratice, č.j.1008991338 od ČR Státního pozemkového úřadu, Husinecká 1024/11a, Praha (viz příloha orig.zápisu).

199/6/2013

Prodej plynárenského zařízení-uzavření smlouvy mezi Městem Litoměřice a RWE GasNet, s.r.o.

ZM schvaluje uzavření smlouvy mezi Městem Litoměřice a RWE GasNet, s.r.o., Klíšská 940, Ústí nad Labem na akci „Litoměřice, Miřejovická stráň – STL plynovod, vč. přípojek“ (viz příloha orig.zápisu).

…………………………

Mgr. Ladislav Chlupáč

starosta města

…………………………….

Mgr. Karel Krejza

1. místostarosta města

Zapsala:  Eva Lieberová


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu