Nástroje pro usnadnění přístupu

ZASTUPITELSTVO MĚSTA

usnesení zastupitelstva města

05. výpis usnesení Zastupitelstva města Litoměřic - 5.5.2011

U S N E S E N Í 

Výpis

z 5. jednání Zastupitelstva města Litoměřic konaného dne 5.5.2011 od 16:00 hod.

v zasedací místnosti MěÚ v Litoměřicích, se sídlem Mírové nám. 15/7

Počet přítomných členů ZM:  25

Z a s t u p i t e l s t v o    m ě s t a   L i t o m ě ř i c   n a   s v é m  5.  j e d n á n í 

projednalo pod usnesením č:

122/5/2011

Rozpočtová opatření dle doporučení FV ze dne 27.4.

ZM schvaluje rozpočtová opatření dle doporučení FV ze dne 27. 4. 2011 (viz příloha orig. zápisu).

123/5/2011

Informace o zhodnocení volných zdrojů

ZM bere na vědomí informaci o zhodnocení volných finančních prostředků (viz příloha orig. zápisu).

124/5/2011

Dodatek č. 3 k úvěrové smlouvě s Všeobecnou úverovou bankou, a.s.

ZM schvaluje uzavření dodatku č. 3 k úvěrové smlouvě se Všeobecnou úverovou bankou, a.s. (viz příloha orig. zápisu).

125/5/2011

Plnění rozpočtu za 1. čtvrtletí roku 2011

ZM bere na vědomí plnění rozpočtu za 1-3/2011 (viz příloha orig. zápisu).

126/5/2011

Obecně závazné vyhlášky města (1-8/2011)

a)       ZM vydává obecně závaznou vyhlášku č. 1/2011 o trvalém označování psů a evidenci označených psů a jejich chovatelů se zapracováním návrhu na změnu v čl.5 bodu 1. (viz příloha orig.zápisu)

b)       ZM vydává obecně závaznou vyhlášku č. 2/2011 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství (viz příloha orig.zápisu)

c)       ZM vydává obecně závaznou vyhlášku č. 3/2011, kterou se mění vyhláška č. 2/2004 o místním poplatku ze psů (viz příloha orig.zápisu)

d)       ZM vydává obecně závaznou vyhlášku č. 4/2011, kterou se mění vyhláška č. 2/2010 o místním poplatku ze vstupného (viz příloha orig.zápisu)

e)       ZM vydává obecně závaznou vyhlášku č. 5/2011, kterou se mění vyhláška č. 4/2009 o místním poplatku z ubytovací kapacity (viz příloha orig.zápisu)

f)         ZM vydává obecně závaznou vyhlášku č. 6/2011, kterou se  mění vyhláška č. 8/2010 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (viz příloha orig.zápisu)

g)       ZM vydává obecně závaznou vyhlášku č. 7/2011, kterou se mění vyhláška č. 7/2010 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu (viz příloha orig.zápisu)

h)       ZM vydává obecně závaznou vyhlášku č. 8/2011, kterou se doplňuje vyhláška č. 4/2010 o zákazu požívání alkoholických nápojů na některých veřejných prostranstvích (viz příloha orig.zápisu)

127/5/2011

Zakládací smlouva SEVER o.p.s.-doplnění smlouvy

ZM schvaluje úplné znění  zakládací smlouvy obecně prospěšné společnostiStředisko ekologické výchovy SEVER Litoměřice, o.p.s., a to po doplnění některých požadovaných náležitostí. 

128/5/2011

Schválení dohody o splátkách

ZM schvaluje uzavření dohody o splátkách pro Ivu Kreibichovou, Litoměřice, na částku 23.898,-Kč s příslušenstvím. Výše splátky činí 1.000,-Kč měsíčně pod ztrátou výhody splátek počínaje měsícem duben 2011, se splatností k poslednímu dni každého měsíce.

129/5/2011

Prominutí poplatku z prodlení

ZM schvaluje prominutí poplatku z prodlení v celé výši vypočtené ke dni splacení dlužné částky, pro Janu Hupkovou, Litoměřice, za podmínky uhrazení soudních poplatků a nákladů exekuce.

130/5/2011

Doplnění změny č. 2 Územního plánu Litoměřice

ZM schvaluje doplnění změny č. 2 Územního plánu Litoměřice dle předloženého návrhu (viz příloha orig.zápisu).

131/5/2011

Dotace na činnost SK a TJ pro rok 2011 - děti a mládež

ZM schvaluje předložený návrh na poskytnutí dotací na činnost pro SK a TJ pro rok 2011 (viz orig. zápisu) a uzavření smluv o dotacích dle vzorové smlouvy o poskytnutí dotace na činnost (vzorová smlouva viz příloha orig.zápisu).

132/5/2011

Koncepce sociální inkluze vyloučených romských lokalit ve městě Litoměřice

ZM schvaluje „Koncepci sociální inkluze vyloučených romských lokalit ve městě Litoměřice“ (viz příloha orig.zápisu).

133/5/2011

Zastupování na VH SVS,a.s.

ZM pověřuje starostu města Litoměřic Mgr. Ladislava Chlupáče k zastupování na jednáních valné hromady Severočeské vodárenské společnosti a.s. po dobu volebního období roku 2010-2014.

134/5/2011

Plán práce KV při ZM na rok 2011

ZM schvaluje Plán práce KV při ZM na rok 2011 (viz příloha orig.zápisu).

 

135/5/2011

Prodej pozemku p.č. 359/9 o výměře 836 m2 v k.ú. Michalovice

ZM schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 359/9 o výměře 836 m2 (orná půda) v k.ú. Michalovice.

136/5/2011

Prodej části pozemku p.č. 4447/1 v k.ú. Litoměřice

ZM schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 4447/1 (ostatní plocha) v k.ú. Litoměřice (nutný odděl.geomet.plán).

137/5/2011

Prodej části pozemku p.č. 216/2 o výměře cca 17 m2 v k.ú. Pokratice

ZM schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 216/2 o výměře cca 17 m2 (zahrada) v k.ú. Pokratice (nutný odděl.geomet.plán).

138/5/2011

Směna pozemků s finančním vyrovnáním v k.ú. Pokratice

ZM schvaluje záměr směny částí pozemků p.č. 176/2 a 175 (vl.město) za část pozemku p.č. 176/3 v k.ú. Pokratice s finančním vyrovnáním (nutný odděl.geomet.plán).

139/5/2011

Podání žádosti o bezúpl.převod pozemků pod komunikacemi v k.ú. Litoměřice na ÚZSVM

ZM schvaluje podání žádosti o bezúplatný převod pozemků p.č. 2573/3 a 4116/22 v k.ú. Litoměřice na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábř. 390, Praha.

140/5/2011

Podání žádosti o bezúpl.převod poz.p.č. 177 v k.ú. Třeboutice (skládka) na PF

ZM schvaluje podání žádosti o bezúplatný převod pozemku p.č. 177 o výměře 150 m2 v k.ú. Třeboutice (skládka) na Pozemkový fond ČR, Husinecká 1024/11, Praha.

141/5/2011

Podání žádosti o bezúpl.převod poz.p.č. 3411/4 v k.ú. Litoměřice na PF

ZM schvaluje podání žádosti  dle § 5 zák. 95/1999 Sb., o  bezúplatný převod pozemku p.č. 3411/4 o výměře 272m2 v k.ú. Litoměřice na Pozemkový fond ČR, Husinecká 1024/11, Praha.

142/5/2011

Prodej pozemku p.č. 2563/158 o výměře 86 m2 v k.ú. Litoměřice

ZM schvaluje prodej pozemku p.č. 2563/158 o výměře 86 m2 v k.ú. Litoměřice společnosti DE-VOZ s.r.o, Úštěk, IČO 25453327 za cenu 64.500,-Kč a náklady za vypracování znal.posudku a odděl. geomet.plánu v celkové výši 6.200,- Kč.

143/5/2011

Prodej  části pozemku p.č. 4008/1 o výměře cca 24 m2 v k.ú. Litoměřice

ZM schvaluje  prodej  části pozemku p.č. 4008/1 o výměře cca 24 m2 v k.ú. Litoměřice (nutný odděl.geomet.plán) za cenu smluvní ve výši 867,- Kč/mformou smlouvy o budoucí KS Střední škole Pohoda s.r.o., IČO 25022016, Na Vinici 2244, Litoměřice.

144/5/2011

Prodej opuštěného a neudržovaného hrobu sektor III.D, evid.č.14

ZM schvaluje prodej hrobového příslušenství (nestavební objekt)  sektor III.D, evidenční číslo 14 za cenu dle znal.posudku 740,- Kč + 20% DPH (888,- Kč) paní Evě Mrňáková, Litoměřice.

145/5/2011

Prodej pozemku p.č. 2872/8 o výměře 3 m2  v k.ú. Litoměřice

ZM schvaluje prodej pozemku p.č. 2872/8 o výměře 3 m v k.ú. Litoměřice za cenu smluvní ve výši 3.600,- Kč panu Vladimíru Měkotovi, Litoměřice.

146/5/2011

Prodej bytových jednotek ul. Dómská 143/16 (schválení nabídkových prodejních cen)

ZM schvaluje dle podmínek „Zásad prodeje bytů a nebytových prostor z majetku Města Litoměřice“ prodej bytových jednotek v ul. Dómská č.p. 143/16, Litoměřice.

147/5/2011

Prodej bytových jednotek – přechody nájmů a výměna bytu a prověření majetku ul. Mrázova 986, Vrchlického 270, Turgeněvova 618, Topolčianská 437. A.Muchy 414, Kubínova 438

ZM schvaluje prodej bytů dle podmínek „Zásad prodeje bytů a nebytových prostor z majetku Města Litoměřice“ č. 54, 23, 14, 15, 38 ul. Mrázova, č. 5, 15, 22 Turgeněvova 618, č. 7 Vrchlického 270, č. 40  A.Muchy 414, č. 10  Topolčianská 437 a č. 44 Kubínova 438 v k.ú. Litoměřice.

148/5/2011

Prodej částí pozemků p.č. 449/2-travní porost a p.č. 2714/51, 4855/1-ostatní plocha vše v k.ú. Litoměřice, (stavba „I/15 Litoměřice,mosty č. 15-040,15-041, 15-042 a 15-043“- oprava Tyršova mostu).

ZM schvaluje prodej části pozemků p.č. 449/2, 2714/51, 4855/1 o celkové výměře cca 330m2 vše v k.ú. Litoměřice pro  Ředitelství silnic a dálnic ČR, Čerčanská 12, Praha 4 dle znaleckého posudku č. 738/30/11, tj. 441,66 Kč /m2 a poplatek spojený s vkladem kupní smlouvy do KN, formou smlouvy o budoucí kupní smlouvě.

149/5/2011

Zřízení věcného břemene - umístění, provozování, údržby a oprav  telekomunikačního zařízení na částech pozemků p.č. 87,132,795/1 v k.ú. Litoměřice

ZM schvaluje zřízení věcného břemene – umístění, provozování údržby a oprav telekomunikačního zařízení k částem pozemků p.č. 87,132, 795/1 v k.ú. Litoměřice  dle GP č.3766-4005/2010 ve prospěch oprávněného spol. Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, Praha 4, za cenu smluvní 12.658 ,-Kč + 20% DPH a poplatky za vklad smlouvy do KN.

150/5/2011

Zřízení věcného břemene - umístění, provozování, údržby a oprav telekomunikačního zařízení na části pozemku p.č. 4008/1 v k.ú. Litoměřice

ZM schvaluje zřízení věcného břemene – umístění, provozování údržby a oprav telekomunikačního zařízení k části pozemku p.č. 4008/1 v k.ú. Litoměřice, dle GP č.3767-47038/2010 ve prospěch oprávněného spol. Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, Praha 4, za cenu smluvní  1.968,-Kč + 20% DPH a poplatky za vklad smlouvy do KN.

151/5/2011

Zřízení věcného břemene - umístění, provozování, údržby a oprav telekomunikačního zařízení na částech pozemků p.č. 64/1,71/1,71/2 v k.ú. Litoměřice

ZM schvaluje zřízení věcného břemene – umístění, provozování údržby a oprav telekomunikačního zařízení k částem pozemků p.č. 64/1,71/1,71/2 v k.ú. Litoměřice, dle GP č.3768-47024/2010 ve prospěch oprávněného spol. Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, Praha 4, za cenu smluvní 12.854 ,-Kč + 20% DPH a poplatky za vklad smlouvy do KN.

152/5/2011

Zřízení věcného břemene - umístění, provozování, údržby a oprav telekomunikačního zařízení k částem pozemků p.č. 2719/36, 2719/38, 2839/3, 2840/1, 2839/2, 4072/1, 2796, 4011/1, 4008/35, 4008/1, 4008/66, 4020, 858/1, 3068/1, 857/26, 3006, 3001, 3003/1, 3004/2, 3004/3, 3002/1, 4006/1 k.ú. Litoměřice

ZM schvaluje zřízení věcného břemene - umístění, provozování, údržby a oprav  telekomunikačního zařízení k částem pozemků p.č.2719/36, 2719/38, 2839/3, 2840/1, 2839/2, 4072/1, 2796, 4011/1, 4008/35, 4008/1, 4008/66, 4020, 858/1, 3068/1, 857/26, 3006, 3001, 3003/1, 3004/2, 3004/3, 3002/1, 4006/1 k.ú. Litoměřice dle GP 3745-315/2010, 3779-315/2010, 3744-315/2010 ve prospěch oprávněného spol. T-Mobille Czech Republic, a.s. Tomíčkova 2144/1, Praha 4 za cenu smluvní ve výši 140.910,-Kč + 20% DPH a poplatky za vklad smlouvy do KN.

153/5/2011

Zřízení věcného břemene – umístění, provozování údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k částem pozemků p.č. 53/12, 53/13, 84/2 k.ú. Pokratice

ZM  schvaluje zřízení věcného břemene – umístění, provozování údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k částem pozemků p.č. 53/12, 53/13 a 84/2 k.ú. Pokratice, dle GP 1030-804/2007 a 1029-804/2007 ve prospěch oprávněného spol. ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín, za cenu smluvní ve výši 33.558,-Kč + 20% DPH a poplatky za vklad smlouvy do KN.

154/5/2011

Zřízení věcného břemene  - umístění, provozování údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemku p.č. 53/12 v k.ú. Pokratice

ZM schvaluje zřízení věcného břemene – umístění, provozování údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemku p.č. 53/12 v k.ú. Pokratice v majetku Města Litoměřice, dle GP 1037-11/2007 ve prospěch oprávněného spol. ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín za cenu smluvní ve výši 288,- Kč + 20% DPH a poplatky za vklad smlouvy do KN.

155/5/2011

Zřízení věcného břemene – umístění, provozování údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k částem pozemků p.č. 1168, 1232/47 k.ú. Pokratice

ZM  schvaluje zřízení věcného břemene – umístění, provozování údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k částem pozemků p.č. 1168 a 1232/47 k.ú. Pokratice, dle GP 1161-62/2010 ve prospěch oprávněného spol. ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín, za cenu smluvní výši ve 30.908,-Kč + 20% DPH a poplatky za vklad smlouvy do KN.

156/5/2011

Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Litoměřice (vl. ČR ÚZSVM)

ZM schvaluje bezúplatný převod pozemků p.č. 139, 1634/6, 1634/7, 1634/8, 2339/1, 2490/4, 2490/7, 2943/4, 3209/10 a 3301/3 (ostatní plocha - komunikace)  v k.ú. Litoměřice od ČR Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábř. 390, Praha.

 

157/5/2011

Nákup nemovitostí v areálu ČD v ul. Nerudova, k.ú. Litoměřice

ZM schvaluje nákup budovy č.p.737 bez pozemku (p.č. 3291 – 227 m2), budova bez č.p. bez pozemku  (p.č. 3292 o výměře 315 m2 ve vl. Správa železn.dopravní cesty), dále st. p.č. 3408/35 o výměře 73 m2, st. p.č. 3408/40 o výměře 155 m2, st.p.č 3408/41 o výměře 212 m2, st.p.č. 3408/42 o výměře 283 m2, p.č. 3408/53 o výměře 3 m2, část p.č. 3408/34 o výměře 3185 m2 a p.č. 3408/67 o výměře 245 m2 v k.ú. Litoměřice včetně vedlejších staveb a oplocení za cenu 5.900.000,- Kč od ČD, a.s., generální ředitelství, IČ 70994226, Praha.

158/5/2011

Bezúplatný převod pozemku p.č. 857/30 o výměře 80 m2 v k.ú. Litoměřice (STK)

ZM schvaluje bezúplatný převod pozemku p.č. 857/30 o výměře 80m2 v k.ú. Litoměřice z majetku Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem.  Poplatky spojené s vkladem smlouvy do KN bude hradit Město Litoměřice.

159/5/2011

Nákup dočasné stavby (zařízení) – hlídané parkoviště v k.ú. Litoměřice

ZM schvaluje nákup dočasné stavby (zařízení) – hlídané parkoviště v k.ú. Litoměřice za cenu smluvní ve výši 500.000,- Kč od Radka Podzimka, Litoměřice.

160/5/2011

Prodej pozemku p.č. 1345/210 v k.ú.Pokratice - veřejná licitace

ZM schvaluje prodej pozemku p.č. 1345/210 o výměře 711 m2 v k.ú. Pokratice dle podmínek schválených  v ZM dne 10.12.09 usnes.č. I./29 za cenu smluvní ve výši 995.400,- Kč Eriku a Daně Buhajovým, Teplice.

161/5/2011

Návrh na výměnu hmotného investičního majetku ve vinárně Hradu Litoměřice.

ZM schvaluje výměnu stávajícího dlouhodobého hmotného investičního majetku ve vinárně Hradu Litoměřice za majetek nový odpovídající současným gastronomickým normám a energetické náročnosti, a to formou kupních smluv se společností Kovoslužba OTS, a.s. Praha.

162/5/2011

Schválení změny zakládací smlouvy Labské paroplavební společnosti, o.p.s.,Litoměřice

ZM schvaluje změny zakládací smlouvy Labské paroplavební společnosti, o.p.s., Mírové nám. 15/7, Litoměřice (viz příloha orig.zápisu).

163/5/2011

Petice za prodej obytných domů a jednotek v centru města

ZM bere na vědomí obsah Petice za prodej obytných domů a jednotek v majetku Města Litoměřice doručené na Město Litoměřice dne 21.04.2011 a nadále trvá na svém původním stanovisku neprodávat bytové domy, bytové či nebytové jednotky v majetku Města Litoměřice, které se nacházejí centru města s odkazem na platnost schválených „Zásad prodeje obytných domů a jednotek v majetku Města Litoměřice“ ze dne 09.08.2007. ZM zároveň pověřuje OSMMBaLH seznámit zástupce petičního výboru s výsledkem projednání této petice v ZM.

164/5/2011

Zaslání žádosti KÚÚK o odvolání ředitelky GJJ v Litoměřicích

ZM vyjadřuje hluboké znepokojení nad situací na GJJ v Litoměřicích a apeluje na urychlené řešení vzniklého problému. Zároveň žádá zřizovatele KÚÚK o odvolání ředitelky, která dle názoru zastupitelů města selhala v manažerské pozici. ZM žádá o vypsání VŘ na toto místo.

………………………………….

Mgr. Ladislav Chlupáč

starosta města

………………………………….

Jan Szántó

2. místostarosta města

Zapsala: Eva Lieberová


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Pá: 9-17 hod.
So: 9-12 hod.
Ne: zavřeno

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2023 Město Litoměřice
Mobilní menu