Nástroje pro usnadnění přístupu

ZASTUPITELSTVO MĚSTA

usnesení zastupitelstva města

05. výpis usnesení Zastupitelstva města Litoměřic - 26.6.2008

 

USNESENÍ

výpis

5. jednání Zastupitelstva města Litoměřic konaného dne 26.6.2008 od 16:00 hod.

v zasedací síni Městského úřadu v Litoměřicích se sídlem Mírové nám. 15/7

Počet přítomných členů ZM:  24

Zastupitelstvo města Litoměřic po projednání:

I.          schvaluje:

1.         navržený systém financování Vinobraní (viz příloha orig. zápisu).

2.         Rozpočtová opatření dle doporučení FV ze dne 16.6.2008 bod c) - MKZ (viz příloha orig. zápisu).

3.         Rozpočtová opatření dle doporučení FV ze dne 16.6.2008 vyjma bodu c) - MKZ (viz příloha orig. zápisu).

4.         Závěrečný účet Města Litoměřice za rok 2007 bez výhrad včetně  Zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření Města Litoměřice za rok 2007 (viz příloha orig. zápisu).

5.         uzavření smluv o poskytnutí dotace v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací pro:

a)       Naděždu Rydlovou, Litoměřice (smlouva viz příloha orig. zápisu)

b)       Martina Dusíka, Litoměřice (smlouva viz příloha orig. zápisu)

c)       Karolínu Řezáčovou, Litoměřice (smlouva viz příloha orig. zápisu).

6.         poskytnutí dotací v rámci realizace komunitního plánu a uzavření smluv o dotaci (viz příloha orig. zápisu).

7.         podání žádosti o dotace do ROP Severozápad na projekt "Dostavba a modernizace Zimního stadionu Litoměřice". Souhlasí se zajištěním předfinancování celkových nákladů projektu, které činí 225 mil. Kč a se zajištěním spolufinancování ve výši podílu města na projektu.

8.         záměr prodeje pozemku p.č. 3198 o výměře 83 m2 (zahrada) v k.ú. Litoměřice.

9.         záměr prodeje pozemku p.č. 2213/5 o výměře 751 m2 (zastavěná plocha a nádvoří) v k.ú. Litoměřice.

10.       záměr prodeje části pozemku p.č. 657/42 v k.ú. Pokratice o výměře cca 70 m2 (nutný odděl. geomet. plán).

11.       záměr prodeje části pozemku p.č 64/1 v k.ú. Litoměřice o výměře cca 25 m2 za účelem umístění stavby „LT,Tyršovo nám.-TS zapuštěná“, formou budoucí kupní smlouvy (nutný odděl. geomet. plán).

12.       záměr prodeje hrobového příslušenství (nestavební objekt) číslo IV.C-150.

13.       přijetí daru pozemků p.č. 2472/13 v k.ú. Litoměřice o výměře 4354 m2 a p.č. 2472/67 o výměře 71 m2 v k.ú. Litoměřice, (odděl.geomet. plán 3424-77/08), pro výstavbu budoucích komunikací - Miřejovická stráň, formou smlouvy o budoucí  smlouvě darovací. Vlastní převod bude realizován po dokončení stavby komunikací nebo jejich částí.

14.       záměr nákupu nemovitostí - pozemku p.č. 55/7 o výměře 281 m2, p.č. 55/11 o výměře 251 m2, p.č. 55/13 o výměře 181 m2 a nemovitosti p.č. 55/1 o výměře 1120 m2 s č.p. 282 v k.ú. Litoměřice.

15.       prodej pozemku p.č. 2354/59 o výměře 66 m2 v k.ú. Litoměřice za cenu tržní ve výši 700,-Kč/m2 První české oceňovací společnosti, a.s., Velká Krajská 2, Litoměřice a náklady spojené s prodejem (odděl. geomet. plán a znalecký posudek).

16.       zřízení věcného břemene práva umístění, provozování, údržby a opravy telekomunikačního kabelu na pozemcích p.č. 828/2, 828/5, 831, 832, 857/24, 858/1, 2719/1, 2719/8, 2722/1, 2872/7, 2877/2, 2877/6, 2878/2, 2878/6, 3068/1, 3095 v k.ú. Litoměřice o celkové délce 836 m ve prospěch oprávněného – ČR Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 936/3, Praha 1, za jednorázovou úhradu ve výši 105.950,- Kč + 19% DPH a náklady za vklad smlouvy do KN.

17.       prodej hrobového příslušenství (nestavební objekt) číslo II-D-41 na Městském hřbitově za cenu dle znaleckého posudku ve výši 3.320,- Kč paní Marii Poljakové, Litoměřice.

18.       prodej bytových jednotek v ul. Teplická 1671/1, 1672/3,  Resslova 1673/8,  Pražská 89/6,8, 88/2,4,  Tylova 1035/8 a po prověření majetku (ul. Teplická 1679/9, 1675/5, 1683/13, 1681/11 a Resslova 1674/7) dle seznamu (viz příloha orig. zápisu).

19.       zřízení věcného břemene práva chůze a jízdy na části pozemku p.č. 3258/1 v k.ú. Litoměřice (rozsah 57,5 m2) pro vlastníka pozemků p.č. 3255 a p.č. 3249 v k.ú. Litoměřice, MUDr. Pavla Zámečníka, Litoměřice, za jednorázovou náhradu ve výši 10.000,- Kč a 19% DPH a dále úhradu poplatku za vklad smlouvy do KN a náklady spojené s GP č.3444-70/2008.

20.       zřízení věcného břemene práva umístění, provozování, údržby STL plynovodu (dle GP 284-180/2003) na pozemku p.č. 2650/1 v k.ú. Litoměřice v majetku Správy železniční a dopravní cesty, s.o., Dlážděná 1003/7, Praha 1, za jednorázovou úhradu ve výši 27.000,- Kč + 19% DPH.

21.       uzavření kupní smlouvy č. 950/2007 (objekt zdravotního střediska U Katovny) mezi Městem Litoměřice a Českou republikou - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových Praha (smlouva viz příloha orig. zápisu).

22.       rozpočtové opatření v rozpočtu města 2008,

výdaje:  koupě pozemků a budovy U Katovny č.p. 2023 - 6.981.109,50 Kč

příjmy: prodej pozemků a budovy U Katovny č.p. 2023 - 6.981.109,50 Kč

                        daň z převodu nemovitosti                                  -    209.436, - Kč

II.         neschvaluje:

1.         protinávrh Ing. Grmely – stažení bodu č. 5 Poskytnutí dotací v rámci realizace komunitního plánu a uzavření smluv  z jednání.

2.         záměr prodeje části pozemku p.č. 1247/2 o výměře cca 89 m2 v k.ú. Pokratice.

III.        bere na vědomí:

1.         informaci o zhodnocení volných finančních prostředků (viz příloha orig. zápisu).

2.         podnět občanů ul. Teplická (viz příloha orig. zápisu).

3.         právní stanovisko Ministerstva vnitra, odboru dozoru a kontroly veřejné správy, k obecně závazné vyhlášce č. 2/2008 (VHP).

4.         informaci o průběhu a výsledcích „Fóra Zdravého města“, které proběhlo dne 22.5.2008.

IV.        ruší:

1.         své usnesení č. I/14 a č. I/16 ze dne 4.11.2004 (financování Vinobraní).

V.         revokuje:

1.         své usnesení č. I/11 ze dne 17.4.2008 (předložení žádosti o dotace na projekt „Dostavba a modernizace Zimního stadionu Litoměřice“).

2.         část svého usnesení č. I/40 ze dne 27.5.2008 zřízení věcného břemene – právo chůze a jízdy na pozemek p.č. 3528/1 v k.ú. Litoměřice (uvedeno chybné číslo pozemku).

VI.        pověřuje:

1.         vedoucího odboru správy majetku města vyřízením odpovědi na podnět občanů ul. Teplická s tím, že ZM trvá na svém usnesení č. I/1 ze dne 24.1.2008 (podnět viz příloha orig. zápisu).

VII.       ukládá:

1.         právnímu oddělení do dalšího jednání ZM zpracovat právní rozbor k vyhlášce č. 2/2008 o místním poplatku za provozovaný VHP a doporučit další postup.

VIII.      doporučuje:

1.         RM pověřit řešením formulovaných problémů na základě veřejného projednávání a výsledků „Fóra Zdravého města“ jednotlivé zainteresované odbory MěÚ a komisi „Zdravého města a MA 21“ a dále pověřit oddělení projektů a strategií implementací formulovaných problémů do aktuální verze strategického plánu.

 

Mgr. Ladislav Chlupáč

starosta města

Ing. Ivan Palán

místostarosta města

Zapsala: Eva Chrudimská

Za správnost: Bc. Petr Panaš


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Pá: 9-17 hod.
So: 9-17 hod.
Ne: 9 – 17 hod.

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2023 Město Litoměřice
Mobilní menu