Nástroje pro usnadnění přístupu

ZASTUPITELSTVO MĚSTA

usnesení zastupitelstva města

05. výpis usnesení z jednání Zastupitelstva města Litoměřic - 31.5.2012

U S N E S E N Í

výpis

5. jednání Zastupitelstva města Litoměřic konaného dne 31.5.2012 od 16:00 hod.

v zasedací místnosti MěÚ v Litoměřicích, se sídlem Mírové nám. 15/7

Počet přítomných členů ZM:  27

Z a s t u p i t e l s t v o   m ě s t a   L i t o m ě ř i c   n a   s v é m   5.  j e d n á n í

projednalo pod usnesením č:

94/5/2012

Rozpočtová opatření dle doporučení FV ze dne 23.5. 2012

ZM schvaluje rozpočtová opatření dle doporučení FV ze dne 23. 5. 2012 (viz příloha orig. zápisu).

95/5/2012

Další postup ohledně zhodnocení volných zdrojů

ZM schvaluje nákup Diskontních spořících státních dluhopisů České republiky, 2012 – 2013  v objemu 20 mil. Kč.

96/5/2012

Schválení úplného znění zřizovací listiny PO Městská nemocnice v Litoměřicích

ZM schvaluje úplné znění zřizovací listiny příspěvkové organizace Města Litoměřice Příspěvková organizace Městská nemocnice v Litoměřicích, IČ: 00830488 (viz příloha orig. zápisu).

97/5/2012

Poskytnutí dotace pro Destinační agenturu České středohoří o.p.s.

a)                   ZM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 300 tis. Kč pro Destinační agenturu České středohoří, o.p.s., IČ: 287 50 853, se sídlem Tyršovo náměstí 68, 412 01 Litoměřice.

b)                   ZM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace pro Destinační agenturu České středohoří, o.p.s., (smlouva o dotaci viz příloha orig. zápisu).

98/5/2012

Prominutí poplatků z prodlení A. Mikelová   

ZM schvaluje prominutí poplatku z prodlení ve výši 34.992,-Kč, pro Aurelii Mikelovou, Litoměřice.

99/5/2012

Prominutí poplatků z prodlení J. Pekařová

ZM schvaluje prominutí poplatku z prodlení ve výši 50.349,-Kč, pro Jindřišku Pekařovou, Litoměřice.

100/5/2012

Schválení dodatku k dohodě o splátkách

ZM neschvaluje uzavření Dodatku č. 2 k Dohodě o splátkách dluhu ze dne 4.10.2010 s Miroslavem Šipulou, Litoměřice, a to snížení měsíční splátky ze 4.000,-Kč na 2.100,-Kč, počínaje červnem 2012 a navýšení dluhu o částku 8.069,-Kč.

101/5/2012

Volba soudního přísedícího

ZM navrhuje za přísedícího Okresního soudu v Litoměřicích a do této funkce volí na dobu 4 let Radovana Novotného, Litoměřice.

102/5/2012

Zápis z kontroly Městské policie provedené KV při ZM

ZM bere na vědomí zápis z kontroly Městské policie Litoměřice ze dne 23.11.2011 (viz příloha orig.zápisu).

103/5/2012

Plán činnosti Kontrolního výboru při ZM na II. pololetí r. 2012

ZM bere na vědomí plán činnosti kontrolního výboru na II. pololetí roku 2012 (viz příloha orig.zápisu).

104/5/2012

Žádost Strany zelených o zveřejňování materiálů na webu

ZM potvrzuje dosavadní způsob zveřejňování dokumentů týkajících se činnosti orgánů města a považuje jej za dostatečný. 

105/5/2012

Prodej opuštěného a neudržovaného hrobu  sektor II. 7.řada A, evid.č. 13

ZM schvaluje záměr prodeje opuštěného a neudržovaného hrobu sektor II. 7řada A, evid. č.13.

106/5/2012

Nákup pozemku par.č. 4724/5 o výměře 26 m2 (ost.plocha) v k.ú. Litoměřice

ZM schvaluje záměr nákupu pozemku par.č. 4724/5 o výměře 26 m2 (ost.plocha) v k.ú. Litoměřice.

107/5/2012

Prodej pozemků v ul. M. Pomocné – lokalita garáží

ZM neschvaluje záměr prodeje pozemků par.č. 5500-5513, 2738-2775, 2776-2795, 5498-5499, 2840/2 a 2840/3 v k.ú. Litoměřice, ul. M. Pomocné – lokalita 76 garáží.

108/5/2012

Nákup pozemku par.č. 3407/1 o výměře 2342 m2 (ost.plocha-komunikace) v k.ú. Litoměřice

ZM schvaluje záměr nákupu pozemku par.č. 3407/1 o výměře 2342 m2 (ost.plocha-komunikace) v k.ú. Litoměřice.

109/5/2012

Žádost o bezúplatný převod pozemků parc.č. 1267/15,16, 2115/7,8, 3209/5,18,19 a 21 

ZM schvaluje podání žádosti o bezúplatný převod pozemků p.č. 1267/15,16,  2115/7,8, 3209/5,18,19 a 21 vše v k.ú. Litoměřice na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábř. 390, Praha.

110/5/2012

Záměr prodeje pozemků parc.č. 842/1 a 842/2 v k.ú. Litoměřice

ZM schvaluje záměr prodeje pozemku par.č. 842/1 o výměře 993 m2 (ost.plocha) a 842/2 o výměře 45 m2 (zast.plocha) v k.ú. Litoměřice za účelem výstavby garážového domu.

111/5/2012

Směna pozemku  par.č. 3864/79 o výměře 29 m2 (zahrada) za pozemek par.č. 3837/26 o výměře 15 m2 (zahrada) vl. město v k.ú. Litoměřice

ZM schvaluje směnu pozemku par.č. 3864/79 o výměře 29 m2 (zahrada) ve vl. manželů Romana a Jany Kracíkových, Litoměřice za pozemek par.č. 3837/26 o výměře 15 m2 (zahrada) ve vl. města v k.ú. Litoměřice, veškeré náklady spojené se smlouvou hradí Město Litoměřice.

112/5/2012

Prodej pozemku par.č. 2475/29 o výměře 48 m2 (orná půda) v k.ú. Litoměřice

ZM schvaluje prodej pozemku par.č. 2475/29 o výměře 48 m2 v k.ú. Litoměřice panu Petru Cihlářovi, Litoměřice za cenu dle znal.posudku 35.080,- Kč a náklady za vypracování znal.posudku 2.400,-Kč.

113/5/2012

Prodej pozemku par.č. 4984/78 (zahrada) o výměře 355 m2 a par.č. 4969/2 (pod chatou) o výměře 14 m2 v k.ú. Litoměřice

ZM schvaluje prodej pozemku par.č. 4984/78 (zahrada) o výměře 355 m2 a par.č. 4969/2 (pod chatou) o výměře 14 m2 v k.ú. Litoměřice  MUDr. Taťáně Kolinové, Litoměřice za cenu smluvní ve výši 35.825,- Kč a náklady za odděl.geomet.plán 4.200,- Kč.

114/5/2012

Bezúplatný převod pozemku par.č.4858/16 o výměře 66 m2  v k.ú. Litoměřice (ost.plocha- komunikace,č.j. 1298/12, vl. ČR ÚZSVM, Rašínovo nábř. 390, Praha

ZM schvaluje bezúplatný převod pozemku par.č. 4858/16 o výměře 66 m2 (ostatní plocha komunikace)  v k.ú. Litoměřice (č.smlouvy 1298/2012) od  ČR Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábř. 390, Praha.

115/5/2012

Bezúplatný převod pozemku par.č.2573/2 o výměře 149 m2  v k.ú. Litoměřice (ost.plocha- komunikace,č.j. 1928/12, vl. ČR ÚZSVM, Rašínovo nábř. 390, Praha

ZM schvaluje bezúplatný převod pozemku par.č. 2573/2 o výměře 149 m2 (ostatní plocha-komunikace) v k.ú. Litoměřice (č.smlouvy 1928/2012) od ČR Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábř. 390, Praha.

116/5/2012

Zřízení věcného břemene práva umístění, provozování, údržby a oprav plynárenského zařízení na části pozemku parc.č. 4137/1 a 4138/1  v k.ú. Litoměřice

ZM schvaluje zřízení věcného břemene – práva umístění, provozování, údržby a opravy plynárenského zařízení na části pozemku parc.č. 4137/1 a 4138/1 v k.ú. Litoměřice dle GP č. 3886-6488/12 ve prospěch oprávněného RWE GasNet, s.r.o. Klíšská 940, Ústí nad Labem za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 2.021,-Kč + 20% DPH a poplatky za vklad smlouvy do KN.

117/5/2012

Zřízení věcného břemene práva umístění, provozování, údržby a oprav plynárenského zařízení na části pozemku parc.č. 1346 v k.ú. Pokratice

ZM schvaluje zřízení věcného břemene - umístění, údržby, provozování a oprav plynárenského zařízení na části pozemku parc. č. 1346 v k.ú.Pokratice  dle GP č. 1245-9/2012 ve prospěch oprávněného RWE GasNet, s.r.o. Klíšská 940, Ústí nad Labem za jednorázovou úhradu ve smluvní výši  44,-Kč + 20% DPH a poplatky za vklad smlouvy do KN.

118/5/2012

Zřízení věcného břemene práva umístění, provozování, údržby a oprav podzemní  komunikační sítě na pozemku parc.č. 2877/4 a 3101/1 v k.ú. Litoměřice

ZM schvalujezřízení věcného břemene – umístění, provozování údržby a oprav podzemního telekomunikačního zařízení k částem pozemkůparc.č. 2877/4 a 3101/1 v k.ú. Litoměřice dle GP 3265-206/2006, 3263-206/2006 ve prospěch oprávněných ČR – Ministerstva vnitra, Nad Štolou 936/3, Praha 7 a ČD-Telematiky, a.s., Pernerova 2819/2a, Praha 3 za jednorázovou úhradu ve smluvní výši  9.560,-Kč + 20% DPH a poplatky za vklad smlouvy do KN.

119/5/2012

Zřízení věcného břemene - práva umístění, provozování, údržby a oprav podzemní  komunikační sítě na pozemcích parc.č. 927, 910, 876/1, 862/2, 860, 859, 3068/1, 858/1 v k.ú. Litoměřice

ZM schvaluje zřízení věcného břemene - práva umístění, provozování, údržby a oprav podzemní  komunikační sítě na pozemcích parc.č. 927, 910, 876/1, 862/2, 860, 859, 3068/1, 858/1 v k.ú. Litoměřice, dle GP 3890-33/2012 ve prospěch oprávněného spol. T-Mobille Czech Republic, a.s. Tomíčkova 2144/1, Praha 4 za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 56.158,-Kč + 20% DPH a poplatky za vklad smlouvy do KN.

120/5/2012

Bezúplatný převod pozemku par.č.1634/3 o výměře 350 m2  v k.ú. Litoměřice (ost.plocha- komunikace),č.j. 1771/12, vl. ÚZSVM ČR, Rašínovo nábř. 390, Praha

ZM schvaluje bezúplatný převod pozemku par.č. 1634/3 o výměře 350 m2 (ostatní plocha-komunikace)  v k.ú. Litoměřice (č.smlouvy 1771/2012) od ČR Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábř. 390, Praha.

121/5/2012

Bezúplatný převod pozemku par.č.1321/26 o výměře 271 m2  v k.ú. Litoměřice (ost.plocha- zeleň),č.j. 1783/12, vl. ÚZSVM ČR, Rašínovo nábř. 390, Praha

ZM schvaluje bezúplatný převod pozemku par.č. 1321/26 o výměře 271 m2 (ostatní plocha-zeleň)  v k.ú. Litoměřice (č.smlouvy 1783/2012) od ČR Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábř. 390, Praha.

122/5/2012

Bezúplatný převod pozemku par.č.1768/2 o výměře 404 ma 2609/1 o výměře 695 m2  v k.ú. Litoměřice (ost.plocha- komunikace), č.j. 2232/12, vl. ÚZSVM ČR, Rašínovo nábř. 390, Praha

ZM schvaluje bezúplatný převod pozemků par.č.1768/2 o výměře 404 m2 a 2609/1 o výměře 695 m2  v k.ú. Litoměřice (č.smlouvy 2232/2012) od ČR Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábř. 390, Praha.

123/5/2012

Změna zástupce města ve Sdružení měst a obcí pro realizaci kanalizace v Mikroregionu

ZM bere na vědomí rezignaci pana Jiřího Landy jako zástupce města Litoměřice ve Sdružení měst a obcí pro realizaci kanalizace v Mikroregionu Litoměřice.

ZM jmenuje Mgr. Václava Červína jako zástupce města Litoměřice do tohoto sdružení.

……………………………

Mgr. Ladislav Chlupáč

starosta města

………………………………..

Mgr. Karel Krejza

1. místostarosta města

Zapsala:  Eva Lieberová


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu