ZASTUPITELSTVO MĚSTA

usnesení zastupitelstva města

05. výpis usnesení z jednání Zastupitelstva města Litoměřic - 28.6.2007

 

USNESENÍ

výpis

z 5. jednání Zastupitelstva města Litoměřic konaného dne 28.6.2007 od 16:00 hod.

v zasedací síni Městského úřadu v Litoměřicích se sídlem Mírové nám. 15/7

Počet přítomných členů ZM:   23

Zastupitelstvo města Litoměřic po projednání:

I.            schvaluje:

 1. Smlouvu o výpůjčce mezi Městem Litoměřice a Základní školou Litoměřice, U stadionu 4 na SVĚTELNÝ UKAZATEL SU 739 (viz příloha originál zápisu).
 1. Smlouvu o výpůjčce mezi Městem Litoměřice a Základní školou Litoměřice, Ladova 5 na SCHODOLEZ CLIMBER MK1 (viz příloha orig. zápisu).
 1. smlouvy o poskytnutí dotace v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón pro paní Andreu Zvěřinovou, Mgr. Miroslava a Mgr. Jarmilu Pokorných  a společnost HP CENTRUM s.r.o (smlouvy viz příloha orig. zápisu).
 1. dohodu o splátkách splatného dluhu mezi Městem Litoměřice a paní Monikou Sivákovou, Litoměřice (viz příloha orig. zápisu).
 1. podmínky kupní smlouvy s TEREAL spol. s r.o. na nemovitosti: budova bez č.p./č.e. na p.č. 4005/5 a p.č. 4005/4 o výměře 13577 m2 - sportoviště a rekreační plocha, p.č. 4005/5 o výměře 4879 m2 zastavěná plocha a nádvoří a p.č. 4005/6 o výměře 2647 m2 - sportoviště a rekreační plocha za cenu smluvní ve výši 10.500.000,- Kč rozloženou do dvou splátek, přičemž první splátka ve výši 5.500.000,- Kč bude zaplacena v roce 2007.
 1. Rozpočtová opatření dle doporučení FV ze dne 18. 6. 2007 (viz příloha orig. zápisu).
 1. změnu účelu využití finančních prostředků z ÚZ 5022 Geotermální elektrárna na zapuštění centrálního potrubí do zkušebního vrtu ve výši 7.500.000,- Kč. Tyto finanční prostředky nebudou čerpány, pokud se podaří získat dotační finanční prostředky z jiných zdrojů do doby dokončení zkušebního vrtu.
 1. poskytnutí finančního příspěvku ve výši 150.000,- Kč z rozpočtové rezervy města Biskupství litoměřickému na vydání knihy k 950. výročí založení svatoštěpánské katedrální kapituly v Litoměřicích.
 1. uvolnění finančních prostředků ve výši 330.000,- Kč z rozpočtové rezervy města na pokrytí výdajů spojených s projektem "Hledání ztraceného ráje v Českém středohoří aneb klíčové kompetence pro zodpovědný život v místě a přenositelnost kulturního bohatství" - do doby obdržení finančních prostředků z dotace poskytnuté MŠMT (záloha na realizaci projektu na období duben - červen 2007). Po obdržení budou tyto finanční prostředky opět vráceny do rozpočtové rezervy.
 1. Závěrečný účet Města Litoměřice za rok 2006 bez výhrad včetně Zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření Města Litoměřice za rok 2006 (viz příloha orig. zápisu).
 1. poskytnutí půjčky z Fondu rozvoje bydlení panu Břetislavu Holubovi, Litoměřice ve výši 200.000,- Kč se splatností 5 let a úrokem 5 % p.a.
 1. Komunitní plán péče města Litoměřice na období 2007-2009 (viz příloha orig. zápisu).
 1. pojmenování ulice dle přiloženého návrhu jménem Březová (viz příloha orig. zápisu).
 1. uvolnění finančních prostředků do výše 100.000,- Kč z rozpočtové rezervy města na vypracování studie přepracování dvojího křížení komunikace s tratí ČD v úseku od kruhové křižovatky na litoměřické straně západního mostu směrem do města ke Kamýcké ulici.
 1. záměr prodeje části parcely č. 690/1 v k.ú. Litoměřice (nutný odděl. geomet. plán).
 1. záměr prodeje pozemku p.č. 1018/2 o výměře 83 m2 v k.ú. Tlučeň.
 1. záměr prodeje bytových domů včetně příslušných pozemků:

- bytový dům č.p. 15 (ul. Revoluční), vč. pozemku parc.č. 3298 (6 bytů),

- bytový dům č.p. 16 (ul. Revoluční), vč. pozemku parc.č. 3299 (6 bytů),

- bytový dům č.p. 17 (ul. Revoluční), vč. pozemku parc.č. 3300 (6 bytů),

- bytový dům č.p. 270 (ul. Vrchlického), vč. pozemku parc.č. 2990 (40 bytů),

- bytový dům č.p. 404 (ul. Topolčianská), vč. pozemku parc.č. 3009 (22 bytů),

- bytový dům č.p. 419 (ul. Topolčianská), vč. pozemku parc.č. 3000 (22 bytů),

- bytový dům č.p. 425 (ul. Topolčianská), vč. pozemku parc.č. 2999 (22 bytů),

- bytový dům č.p. 437 (ul. Topolčianská), vč. pozemku parc.č. 2998 (22 bytů),

- bytový dům č.p. 1752 (ul. Mládežnická), vč. pozemku parc.č. 2563/119 (32 bytů),

- bytový dům č.p. 1753 (ul. Mládežnická), vč. pozemku parc.č. 2563/118 (32 bytů),

- bytový dům č.p. 1754 (ul. Stránského), vč. pozemku parc.č. 2563/120 (32 bytů),

- bytový dům č.p. 1755 (ul. Stránského), vč. pozemku parc.č. 2563/121 (32 bytů),

- bytový dům č.p. 1756 (ul. Družstevní), vč. pozemku parc.č. 2563/123 (32 bytů),

- bytový dům č.p. 1757 (ul. Družstevní), vč. pozemku parc.č. 2563/122 (32 bytů),

- bytový dům č.p. 1872 (ul. Heydukova), vč. pozemku parc.č. 2530/10 (16 bytů),

- bytový dům č.p. 1873 (ul. Heydukova), vč. pozemku parc.č. 2530/9 (6 bytů+1NP),

- bytový dům č.p. 1874 (ul. Heydukova), vč. pozemku parc.č. 2530/12 (16 bytů),

- bytový dům č.p. 1875 (ul. Heydukova), vč. pozemku parc.č. 2530/11 (16 bytů),

- bytový dům č.p. 1876 (ul. Seifertova), vč. pozemku parc.č. 2530/13 (16 bytů),

- bytový dům č.p. 414 (ul. A. Muchy), vč. pozemku parc.č. 600/4 (48 bytů),

- bytový dům č.p. 415 (ul. A. Muchy), vč. pozemku parc.č. 600/5 (48 bytů),

- bytový dům č.p. 416 (ul. A. Muchy), vč. pozemku parc.č. 600/6 (48 bytů),

- bytový dům č.p. 430 (ul. Ladova), vč. pozemku parc.č. 614/4 (40 bytů),

- bytový dům č.p. 437 (ul. Kubínova), vč. pozemku parc.č. 657/7 (44 bytů),

- bytový dům č.p. 438 (ul. Kubínova), vč. pozemku parc.č. 657/8 (45 bytů),

vše v k.ú. Litoměřice

- bytový dům č.p. 439 (ul. Kubínova), pozemek jiného vlastníka p.č. 657/9 (LV 3814) v k.ú. Pokratice (45 bytů).

 1. pro stavbu "Litoměřice, ul. Skalická, Mlýnská - komunikace a inženýrské sítě" dotčené pozemky (části) pro rozšíření místní komunikace řešit obdobně jako u schválených podmínek ZM ze dne 15.9.2005 a 26.1.2006 pro výstavbu komunikací na Miřejovické stráni (darování všech potřebných stavbou dotčených pozemků Městu Litoměřice). Veškeré náklady spojené s převodem bude hradit Město Litoměřice.
 1. záměr směny části pozemku p.č. 1345/7 v k.ú. Pokratice o výměře cca 388 m2 (vl. město) za části pozemků p.č. 1344/4 o výměře cca 50 m2 a p.č. 1345/8 o výměře cca 730 m2 ve vlastnictví Marie Pardusové, Libochovice, vše v k.ú. Pokratice, z důvodu umístění komunikace na Miřejovické stráni, formou smlouvy o budoucí směnné smlouvě.
 1. nákup 1/2 pozemků p.č. 2224/1 a p.č. 2224/2 (zahrada) o celkové výměře 897,5 m2 v k.ú. Litoměřice za cenu smluvní ve výši 250,- Kč/m2 od Romany Vávrové, Ústí nad Labem.
 1. prodej pozemku p.č. 675 o výměře 177 m2 (zahrada) v k.ú. Litoměřice za cenu smluvní ve výši 27.081,- Kč paní Marcele Mühlfeitové, Litoměřice (veškeré náklady spojené s KS včetně daně hradí kupující).
 1. prodej pozemku p.č. 400/6 o výměře  69 m2 v k.ú. Pokratice za cenu dle znaleckého posudku 34.780,- Kč a (náklady za znal. posudek a odděl. geomet. plán) paní Mgr. Ditě Gruntové Härtingové, Litoměřice.
 1. prodej nemovitosti parc.č. 2732/10 o výměře 186 m2 včetně provozní budovy č.p. 488 v k.ú. Litoměřice v areálu letního kina (občerstvení se zázemím a WC) za podmínky:

1. zřízení věcného břemene ve prospěch Města Litoměřice spočívající v právu užívání WC pro veřejnost v době konání akcí a provozu letního kina.

2. za cenu smluvní 760.536,- Kč se započtením vynaložených investic ve výši 660.536,- Kč, kdy  doplatek kupní ceny činí 100.000,- Kč, panu Michalu Hanzlovi, Litoměřice. Zřízení předkupního práva k převáděným nemovitostem ve prospěch Města Litoměřice s tím, že  nemovitosti budou nabídnuty ke koupi  za cenu stanovenou znaleckým posudkem.

3. pan Hanzl přizná a uhradí daň z převodu nemovitostí.

II.             neschvaluje:

1.                   protinávrh Ing. Grmely: prominout dluh žadatelce paní Monice Sivákové, Litoměřice v plné výši.

2.                   protinávrh p. Hameleho: schválit využití finančních prostředků zamýšlených na nákup pozemků na realizaci sportovního areálu včetně víceúčelové haly v kasárnách pod Radobýlem a uložit podání žádosti o dotaci z EU na stavbu této nové víceúčelové haly a sportovního areálu po nabytí pozemku do vlastnictví Města Litoměřice.

III.             revokuje:

1.       své usnesení č. I./6 ze dne 19.4.2007 (darovací smlouva na SVĚTELNÝ UKAZATEL SU 739 - Základní škola Litoměřice, U stadionu 4).

2.       své usnesení č. I./6 ze dne 31.5.2007 (darovací smlouva na SCHODOLEZ CLIMBER MK1 Základní škola Litoměřice, Ladova 5).

3.       své usnesení č. I/17 ze dne 19.4.2007.

4.       své usnesení č. I/24 ze dne 31.5.2007.

5.       své usnesení č. I/19 ze dne 19.4.2007.

IV.             pověřuje:

1.                   starostu města podpisem kupní smlouvy se společností TEREAL spol. s r.o. až ve chvíli, kdy budou nemovitosti prokazatelně prosty všech právních zátěží (viz příloha orig. zápisu).

V.         bere na vědomí:

1.                   informaci o zhodnocení volných finančních prostředků (viz příloha orig. zápisu).

p. Jiří Landa                                                      Mgr. Ladislav Chlupáč

místostarosta města                                                               starosta města

Zapsala: Eva Chrudimská


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Pá: 9-17 hod.
So: 9-12 hod.
Ne: zavřeno

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2023 Město Litoměřice
Mobilní menu