Nástroje pro usnadnění přístupu

ZASTUPITELSTVO MĚSTA

usnesení zastupitelstva města

05 výpis usnesení z jednání Zastupitelstva města Litoměřic - 27.5.2010

 

USNESENÍ

výpis

z 5. jednání Zastupitelstva města Litoměřic konaného dne 27.5.2010 od 16:00 hod.

v Modrém salónku Domu kultury v Litoměřicích

Počet přítomných členů ZM:  21

Zastupitelstvo města Litoměřice po projednání:

I.            schvaluje:

1.            rozpočtová opatření dle doporučení FV ze dne 17. 5. 2010 (viz příloha orig. zápisu).

2.         uzavření dodatku k Dohodě o splátkách dluhu ze dne 7.5.2009 pro Jana Hocka a Lucii Hockovou, Litoměřice, a to o částku 36.347,-Kč s příslušenstvím a zvýšení měsíční splátky na 1.000,-Kč měsíčně pod ztrátou výhody splátek počínaje měsícem červen 2010, se splatností k poslednímu dni každého měsíce.

3.         uzavření dohody o splátkách pro Martina Honzu, Litoměřice, na částku 128.666,-Kč s příslušenstvím. Výše splátky činí 5.000,-Kč měsíčně pod ztrátou výhody splátek počínaje měsícem květen 2010, se splatností k poslednímu dni každého měsíce.

4.         uzavření dohody o splátkách pro Marii Staňkovou, Litoměřice, na částku 13.652,-Kč s příslušenstvím. Výše splátky činí 500,-Kč měsíčně pod ztrátou výhody splátek počínaje měsícem květen 2010, se splatností  k poslednímu dni každého měsíce.

5.         uzavření dohody o splátkách pro Milenu Fišerovou, Žitenice, na částku 96.387,-Kč s příslušenstvím. Výše splátky činí 3.000,-Kč měsíčně pod ztrátou výhody splátek počínaje měsícem květen 2010, se splatností k poslednímu dni každého měsíce.

6.         uzavření dohody o splátkách pro Ing. Miloše Tormu, Litoměřice, na částku 61.214,-Kč s příslušenstvím. Výše splátky činí 2.000,-Kč měsíčně pod ztrátou výhody splátek počínaje měsícem květen 2010, se splatností k poslednímu dni každého měsíce.

7.         uzavření dohody o splátkách pro Luboše Tměje, Litoměřice, na částku 19.699,-Kč s příslušenstvím. Výše splátky činí 500,-Kč měsíčně pod ztrátou výhody splátek počínaje měsícem červen 2010, se splatností k poslednímu dni každého měsíce.

8.         uzavření dohody o splátkách pro Ivetu Valterovou,  Litoměřice, na částku 40.100,-Kč s příslušenstvím. Výše splátky činí za měsíce duben a květen 2010 600,-Kč měsíčně a od června 2010 1.000,- Kč měsíčně pod ztrátou výhody splátek počínaje měsícem duben 2010, se splatností k poslednímu dni každého měsíce.

9.         Dodatek č. 2 ke smlouvě o výpůjčce movitého a nemovitého majetku uzavřené dne 4.11.2004 pro Městská sportovní zařízení v Litoměřicích (viz příloha orig.zápisu).

10.       podání žádosti o dotaci v rámci Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí ČR (4.výzva) na rozvoj MA 21 a Energetického managementu ve městě Litoměřice a zároveň ZM schvaluje zajištění spolufinancování projektu na rozvoj MA 21 a Energetického managementu ve městě Litoměřice ze strany obce ve výši 10% z max. výše dotace 2 mil. Kč.

11.       záměr prodeje hrobového příslušenství (nestavební objekt) sektor II.A, evid.č.18.

12.       záměr prodeje části pozemku p.č. 3850/8 v k.ú. Litoměřice (nutný odděl. geomet. plán).

13.       záměr prodeje pozemku p.č. 3227/2 o výměře 18m2 v k.ú. Litoměřice.

14.       záměr prodeje pozemku p.č. 417/2 o výměře 67m2 v k.ú. Litoměřice.

15.       podání žádosti na převod pozemků p.č.3068/5 a 1326/7 v k.ú. Litoměřice na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábř. 390, Praha.

16.       záměr prodeje pozemku p.č.4362/1 o výměře 6142m2 a p.č.4362/2 o výměře 20m2 v k.ú. Litoměřice.

17.            bezúplatný převod pozemku p.č.162/3 o výměře 155m2 včetně hradební zdi v k.ú. Litoměřice od České dominikánské provincie, Husova 234, Praha, veškeré náklady hradí Česká dominikánská provincie, Praha.

18.       uvolnění z předkupního práva města na část pozemku p.č.1345/222 o výměře 104m2 v k.ú. Pokratice ve vlastnictví manželů Zuzákových s tím, že o stejnou výměru z části pozemku p.č.1345/166 se rozšíří o předkupní právo pro město.

19.       prodej pozemku p.č. 3068/6 o výměře 57m2 a p.č.3068/7 o výměře 39m2 v k.ú. Litoměřice za cenu smluvní 46.080,-Kč Mirkovi Hanušovi, Litoměřice.

20.       prodej zastavěného pozemku p.č 685/15 o výměře 8mv k.ú. Litoměřice za cenu dle znal.posudku 10.930,- Kč Petrovi Kracíkovi, Litoměřice.

21.       prodej pozemku p.č. 3864/45 o výměře 358mv k.ú. Litoměřice za cenu smluvní ve výši 500,- Kč/m2 Petrovi Chylíkovi, Dejvice, Praha.

22.       prodej pozemku p.č. 533/2 o výměře 44m2  (zastavěná plocha) a p.č. 532/2 o výměře 220m2 (zahrada) v k.ú. Pokratice za cenu dle znal.posudku 133.220,- Kč manželům Knotkovým,  Litoměřice. 

23.       prodej, dle podmínek „Zásad prodeje bytů a nebytových prostor z majetku Města Litoměřice“ dle přiložené tabulky ul. Kubínova 438, 437, Heydukova 1872, Raisova 1920, 1921 (viz příloha orig.zápisu).

24.       dodatek č. 3 ke smlouvě o budoucí směnné smlouvy ze dne 30.9.2004 (dopsání v čl.I  pozemky p.č. 455/1 o výměře 163ma p.č. 375/3 o výměře 443m2 v k.ú. Pokratice) veškeré náklady spojené se smlouvou včetně daně z převodu nemovitostí bude hradit PROBA s.r.o, IČO : 64050173, Čelakovského 3, Litoměřice.

25.       zřízení věcného břemene – umístění, provozování údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k částem pozemků p.č..84/1, 1345/20, 1345/80, 1345/107, 1345/108, 1345/110, 1345/113, 1345/117, 1345/118, 1345/146 v k.ú. Pokratice, dle GP 1060-73/2008, ve prospěch oprávněného spol. ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín, za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 20.600,-Kč + 20% DPH a poplatky za vklad smlouvy do KN.

26.       zřízení věcného břemene – umístění, provozování údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemku p.č. 3718/87 v k.ú. Litoměřice, dle GP 3604-131/ 2009, ve prospěch oprávněného spol. ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín, za jednorázovou úhradu ve smluvní výši  384,-Kč + 20% DPH a poplatky za vklad smlouvy do KN.

27.       zřízení věcného břemene - umístění, údržby, provozování a oprav  plynárenského zařízení na částech pozemků p.č.3718/87na p.č. 3718/109 v k.ú.Litoměřice dle GP č. 3406-356/2007 ve prospěch oprávněného RWE GasNet, s.r.o. Klíšská 940, Ústí nad Labem. Jednorázovou úhradu ve výši 1.632,-Kč+ 20% DPH a poplatky za vklad smlouvy do KN bude hradit Proba, s.r.o.Čelakovského 3, Litoměřice.

28.       zřízení věcných břemen umístění, provozování údržby a oprav kanalizační přípojky k části pozemku p.č. 3718/87 v k.ú.Litoměřice dle GP č. 3407-356/2008 a umístění, provozování údržby a oprav vodovodní přípojky k částem pozemků p.č.3718/87 a p.č.3718/109 v k.ú.Litoměřice dle GP č. 3407-356/2007 ve prospěch vlastníků budovy č.p.2229. Jednorázovou úhradu ve výši 1,344,-Kč+ 20%DPH a poplatky za vklad smlouvy do KN bude hradit Proba, s.r.o.Čelakovského 3, Litoměřice.

29.       zřízení věcného břemene – umístění, provozování údržby a oprav teplovodního zařízení na částech pozemků p.č.1527/5,1527/17,1527/15,1530/5 v k.ú. Litoměřice, dle GP č. 3665-5/2010 ve prospěch oprávněného, spol. Energie Holding.,  a.s. Chrudimská 2526/2a, Praha 3 za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 43.560,- Kč + 20% DPH a poplatky za vklad smlouvy do KN.

30.       zřízení věcného břemene – umístění, provozování údržby a oprav objektové předávací stanice ÚT a TUV k budově v ul. Zahradnická č.p.1534 (Domov seniorů - Domov na Dómském pahorku) ve prospěch oprávněného, spol. Energie Holding, a.s. Chrudimská 2526/2a, Praha 3, za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 500,- Kč + 20% DPH a poplatky za vklad smlouvy do KN.

31.       zřízení věcného břemene – umístění, provozování údržby a oprav teplovodního zařízení na částech pozemků p.č.1610, 1668/1, 1756, 2541/1, 2563/1, 2563/112, 2563/113, 2563/124, 2563/129  v k.ú. Litoměřice,dle GP č. 3666-6/2010 ve prospěch oprávněného, spol. Energie Holding., a.s. Chrudimská 2526/2a, Praha 3, za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 82.770,- Kč + 20% DPH a poplatky za vklad smlouvy do KN.

32.       záměr Naděje o.s., Praha 5, K Brance 11/19e, pobočka Litoměřice,  podat žádost

o dotaci z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad, oblast podpory 1.3 Infrastruktura v oblasti lidských zdrojů na projekt „Vybudování plnohodnotných malometrážních bytů v rámci resocializačního programu v areálu želetické ubytovny“.

II.            neschvaluje:

1.         záměr prodeje nemovitosti č.p.710 včetně pozemku p.č.3139 o výměře 262m2 a zahrady p.č.3138/2 o výměře 245m2 v k.ú. Litoměřice.      

2.         změnu úhrady kupní ceny stavebního pozemku p.č.1345/206 v k.ú. Pokratice manželům Kočí, Litoměřice.

III.        ukládá:

1.         odboru SMM, aby ve spolupráci s právním oddělením  připravil návrh systému splácení dlužných částek.

IV.        bere na vědomí:

1.            informaci o zhodnocení volných finančních prostředků  (viz příloha orig. zápisu).

Jiří Landa                                                                                             Mgr. Ladislav Chlupáč

místostarosta města                                                                           starosta města                                                              

Zapsala: Eva Lieberová

Za správnost odp.: Mgr. Petr Panaš


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Pá: 9-17 hod.
So: 9-17 hod.
Ne: 9 – 17 hod.

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2023 Město Litoměřice
Mobilní menu