Nástroje pro usnadnění přístupu

ZASTUPITELSTVO MĚSTA

usnesení zastupitelstva města

05. výpis usnesení z jednání Zastupitelstva města Litoměřic - 24.7.2014

USNESENÍ

V Ý P I S

5. jednání Zastupitelstva města Litoměřic konaného dne 24. 7. 2014 od 16:00 hod.

v kongresovém sále Gotického hradu v Litoměřicích, se sídlem Tyršovo nám. 68

Počet přítomných členů ZM: 19

Z a s t u p i t e l s t v o   m ěs t a   L i  t o m ě ř i c   n a   s v é m  5.  z a s e d á n í

p r o j e d n a l o   p o d   u s n e s e n í m   č:

113/5/2014

Rozpočtová opatření dle doporučení FV

a)    ZM schvaluje rozpočtová opatření dle doporučení FV ze dne 16. 7. 2014 (viz příloha orig. zápisu).

b)    ZM schvaluje doplněné rozpočtové opatření (viz příloha orig. zápisu).

114/5/2014

Stanovení zásad pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva města

ZM schvaluje poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva obce v souladu s platným vnitřním předpisem upravujícím nároky zaměstnanců v pracovněprávních vztazích s tím, že členům zastupitelstva města budou poskytovány cestovní náhrady jako zaměstnancům města.

115/5/2014

Dohoda o splátkách

ZM schvaluje uzavření dohody o splátkách dluhu s paní L. K., bytem  Litoměřice, na částku 55.257,-Kč s příslušenstvím. Výše splátky činí 2.000,-Kč měsíčně pod ztrátou výhody splátek počínaje měsícem červen 2014, se splatností  k poslednímu dni každého měsíce.

116/5/2014

Schválení Inovované strategie marketingu a cestovního ruchu

ZM schvaluje Inovovanou strategii marketingu a cestovního ruchu (dokument přílohou orig. zápisu).

117/5/2014

Vzetí na vědomí problémů vzešlých z veřejného projednávání (ověřených anketou) a Zprávy k TOP 7 z Fóra 2014 - navrhovaná opatření

a)    ZM bere na vědomí TOP 7 problémů vzešlých z veřejného projednání a ověřených anketou.

b)    ZM ukládá jednotlivým garantům v rámci jejich kompetencí řešit v souladu se zpracovanou „Zprávou k TOP problémům z Fóra 2014 – navrhovaná opatření“ problémy vzešlé z veřejného projednání (viz příloha orig. zápisu).

118/5/2014

Ukončení nájemní smlouvy ze dne 27.9.2011 uzavřené mezi Městem Litoměřice a 1. Geotermální a.s.

ZM schvaluje ukončení nájemní smlouvy ze dne 27.9.2011 uzavřené mezi Městem Litoměřice a 1. Geotermální Litoměřice a.s., IČ: 24840688, se sídlem Mírové nám 15/7, Litoměřice, a to dohodou ke dni 31.8.2014.

119/5/2014

Zápis z jednání likvidační komise

ZM schvaluje  na návrh  likvidační komise dle zápisu ze dne 9.7.2014 odpis a vyřazení uvedených položek z účetní evidence (zápis komise viz příloha orig. zápisu).

120/5/2014

Schválení žádosti Městské nemocnice v Litoměřicích na ÚZSVM o bezúplatný převod pozemku

ZM schvaluje podání žádosti Městskou nemocnicí v Litoměřicích, příspěvkovou organizací, na ÚZSVM ve věci bezúplatného převodu pozemku parcelní číslo 3886/1 o výměře 7077 m² vedeného v územním obvodu Katastrálního úřadu Ústeckého kraje, Katastrální pracoviště Litoměřice, do vlastnictví Městské nemocnice v Litoměřicích.

Majetkové záležitosti

Záměry:

121/5/2014

Prodej části pozemku parc.č. 856/1 o výměře cca 224 m2 v k.ú. Litoměřice

ZM neschvaluje záměr prodeje části pozemku parc.č. 856/1 o výměře cca 224 m2 v k.ú. Litoměřice.

122/5/2014

Prodej pozemku parc.č. 4025/31 o výměře 552 m2 v k.ú. Litoměřice

ZM neschvaluje záměr prodeje pozemku parc.č. 4025/31 o výměře 552 m2 v k.ú. Litoměřice.

123/5/2014

Prodej pozemku parc.č. 452 o výměře 162 mv k.ú. Litoměřice

ZM schvaluje záměr prodeje pozemku parc.č. 452 o výměře 162 mv k.ú. Litoměřice.

124/5/2014

Prodej zast.pozemku parc.č. 897/23 o výměře 21 m2 v k.ú. Litoměřice

ZM schvaluje záměr prodeje pozemku parc.č. 897/23 o výměře 21 m2 v k.ú. Litoměřice.

125/5/2014

Prodej pozemku parc.č. 1265/174 o výměře 10 mv k.ú. Pokratice

ZM schvaluje záměr prodeje pozemku parc.č. 1265/174 o výměře 10 m2 v k.ú. Pokratice (nezapsaný odděl. geometr. plán).

126/5/2014

Směna pozemků: par.č. 2469/39 o výměře 519 m2 za část pozemků parc.č. 2469/12,2469/13 a 2469/18 v k.ú. Litoměřice (vl.město)

ZM schvaluje záměr směny pozemků v k.ú. Litoměřice - část pozemků parc.č. 2469/12, 2469/13 a 2469/18 ve vlastnictví města Litoměřice (nutný oddělovací geometrický plán) za pozemek parc.č. 2469/39 o výměře 519 m2 ve vlastnictví paní P. K.

127/5/2014

Směna pozemků parc.č. 1345/12 (vl.1/2 pozemku) v k.ú. Pokratice za část pozemku parc.č. 2581 (vl.město) v k.ú. Litoměřice

ZM neschvaluje záměr směny pozemků – spoluvlastnický podíl ve výši ½ na parc.č. 1345/12  o celkové výměře 367 mv k.ú. Pokratice ve vlastnictví J.R. a I. R. za část pozemku parc.č. 2581  o výměře cca 600 mv k.ú. Litoměřice ve vlastnictví města Litoměřice (nutný oddělovací geometrický plán).

128/5/2014

Žádost o bezúplatný převod pozemků parc.č. 2700/2, 2701/1, 2705/3 a 2706/4  v k.ú. Litoměřice na ČR ÚZSVM

ZM schvaluje podání žádosti o bezúplatný převod pozemků parc.č. 2700/2, 2701/1, 2705/3 a 2706/4 v k.ú. Litoměřice na ÚZSVM, Rašínovo nábřeží 390, Praha.

Prodeje:

129/5/2014

Prodej pozemku parc.č. 4530 o výměře 571 m2 (zahrada) v k.ú. Litoměřice

ZM schvaluje prodej pozemku parc.č. 4530 o výměře 571 m2 (zahrada) v k.ú. Litoměřice za cenu smluvní ve výši 57.100,- Kč panu M. R., bytem Litoměřice.

130/5/2014

Prodej pozemku parc.č. 1072/2 o výměře 121 m(zahrada) v k.ú. Litoměřice

ZM schvaluje prodej pozemku parc.č. 1072/2 o výměře 121 m(zahrada) v k.ú. Litoměřice za cenu dle znaleckého posudku 148.680,- Kč manželům PaedDr. J. a H. B., bytem Praha a náklady za vypracování znal.posudku 3.025,- Kč.

131/5/2014

Prodej pozemku parc.č. 1086 o výměře 188 m2 (zahrada) v k.ú. Litoměřice

ZM schvaluje prodej pozemku parc.č. 1086 o výměře 188 m2 (zahrada) v k.ú. Litoměřice do podílového spoluvlastnictví takto: manželům MUDr. M. a M. K., bytem Litoměřice podíl o velikosti 35/100 vzhledem k celku, paní D. M., bytem Litoměřice podíl o velikosti 30/100 vzhledem k celku a  paní H. B., bytem Praha podíl o velikosti 35/100 vzhledem k celku, za cenu dle znaleckého posudku 228.390,- Kč a náklady za vypracování znal.posudku 3.630,- Kč.

132/5/2014

Zrušení usnesení ZM 20/1/2014 ze dne 30.1.2014: Prodej nemovitostí: pozemků parc.č. 4008/5 o výměře 528 m2 a 4008/6 o výměře 72 m2 včetně staveb bez č.p./č.e. v k.ú. Litoměřice za cenu smluvní

ZM ruší své usnesení č. 20/1/2014 ze dne 30.1.2014.

133/5/2014

Zrušení usnesení ZM I./10 ze dne 20.09.2007: Prodej pozemku p.č. 595/2 o výměře 46 m2 v k.ú. Litoměřice za cenu dle znal.posudku

ZM ruší své usnesení č. I/10 ze dne 20.09.2007.

134/5/2014

Zrušení usnesení ZM 83/3/2014 ze dne 24.04.2014: Prodej pozemku parc.č.  2662/29  o výměře 237 m2 (zast.plocha) v k.ú. Litoměřice 

ZM ruší své usnesení č. 83/3/2014 ze dne 24.04.2014 v tomto znění: „ZM schvaluje prodej pozemku parc.č. 2662/29 o výměře 237 m2, zast. plocha, v k.ú. Litoměřice, za cenu dle znaleckého posudku ve výši 159.425,- Kč, Tělovýchovné jednotě Slavoj Litoměřice, IČ: 14866170, Písečný ostrov 1, Litoměřice.“

135/5/2014

Bezúplatný převod pozemku parc.č. 2897/7 o výměře 20 m2 (ost.plocha-komunikace)

v k.ú. Litoměřice, smlouva č.j. 1055/2014 od ČR ÚZSVM, Rašínovo nábřeží 390, Praha

ZM schvaluje smlouvu č.j. 1055/2014 o bezúplatném převodu pozemku parc.č. 2897/7 v k.ú. Litoměřice do vlastnictví města Litoměřice od ČR - ÚZSVM, Rašínovo nábřeží 390, Praha.

136/5/2014

Bezúplatný převod pozemků parc.č. 2490/19 a 2490/20 (ost.plocha-komunikace) v k.ú. Litoměřice, smlouva č.j. 2985/2014 od ČR ÚZSVM, Rašínovo nábřeží 390, Praha

ZM schvaluje smlouvu č.j. 2985/2014 o bezúplatném převodu pozemků parc.č. 2490/19 a 2490/20 v k.ú. Litoměřice do vlastnictví města Litoměřice od ČR - ÚZSVM, Rašínovo nábřeží 390, Praha.

137/5/2014

Bezúplatný převod pozemku parc.č. 1232/63 a 1232/64  (orná půda) v k.ú. Pokratice, smlouva č.j. 1006991438 od ČR SPÚ, Husinecká 1024/11a, Praha 3

ZM schvaluje smlouvu č.j. 1006991438 o bezúplatném převodu pozemků parc.č. 1232/63 a 1232/64 (orná půda) v k.ú. Pokratice do vlastnictví města Litoměřice od ČR - SPÚ, Husinecká 1024/11a,

Praha 3.

138/5/2014

Přijetí daru pozemku parc.č. 2469/52 (zahrada) o výměře 657m2 v k.ú. Litoměřice

ZM schvaluje přijetí daru pozemku parc.č. 2469/52 o výměře 657 m(zahrada) v k.ú. Litoměřice od spoluvlastníků uvedených na LV 9307 (viz příloha orig. zápisu). Náklady spojené se vkladem vlastnického práva do KN uhradí Město Litoměřice.

139/5/2014

Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění elektrizační distribuční soustavy k částem pozemků parc.č. 2355/1 v k.ú. Litoměřice, parc.č. 84/1 a 1345/139 v k.ú. Pokratice

ZM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti umístění elektrizační distribuční soustavy k částem pozemků parc.č. 2355/1 v k.ú. Litoměřice a parc.č. 84/1 a 1345/139 v k.ú. Pokratice, dle GP 1306-1/2013, 4133-1/2013, ve prospěch oprávněného spol. ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín, za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 3.361,-Kč + 21% DPH a uhrazení poplatků za vklad práva do KN.

140/5/2014

Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění elektrizační distribuční soustavy k částem pozemků parc.č. 2475/1, 2490/18, 2490/20, 2490/22, 2490/24, 2490/37a 2469/23 v k.ú. Litoměřice

ZM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti umístění elektrizační distribuční soustavy k částem pozemků parc.č. 2475/1, 2490/18, 2490/20, 2490/22, 2490/24, 2490/37 a 2469/23 v k.ú. Litoměřice, dle GP 3806-387/2013, ve prospěch oprávněného spol. ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín, za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 2.740,-Kč + 21% DPH a uhrazení poplatků za vklad práva do KN.

141/5/2014

Zřízení věcného břemene – služebnosti  umístění elektrizační distribuční soustavy k částem pozemků  parc.č. 4197/1 a 4121/1 v k.ú. Litoměřice

ZM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti umístění elektrizační distribuční soustavy k částem pozemků parc.č. 4197/1 a 4121/1 v k.ú. Litoměřice, dle GP 3876-1/2013, ve prospěch oprávněného spol. ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín, za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 605,-Kč + 21% DPH a uhrazení poplatků za vklad práva do KN.

142/5/2014

Zřízení věcného břemene – služebnosti  IS, umístění provozování údržby a oprav vodovodní přípojky k části pozemku parc.č. 2355/135 v k.ú. Litoměřice

ZM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti IS, umístění, provozování údržby a oprav vodovodní přípojky, k části pozemku parc.č. 2355/135 v k.ú. Litoměřice, podle GP 4218-83/2014, ve prospěch vlastníka pozemku parc.č. 2470/2 v k.ú. Litoměřice, za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 216,-Kč + 21% DPH a poplatky za vklad práva do KN, které uhradí MUDr. J. B., bytem Litoměřice.

143/5/2014

Bezúplatný převod pozemků parc.č. 1267/33, 1267/31, 1268/24 a 1268/9 (vše ost.plocha-komunikace) v k.ú. Litoměřice

ZM schvaluje darovací smlouvu na převod pozemků parc.č. 1267/33, 1267/31, 1268/24 a 1268/9  v k.ú. Litoměřice od Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem, do vlastnictví Města Litoměřice.

144/5/2014

Prodej bytové jednotky v ul. A.Muchy 425/9 v k.ú. Pokratice

ZM schvaluje prodej dle podmínek „Zásad prodeje bytů a nebytových prostor z majetku Města Litoměřice“, bytová jednotky v domě č.p. 425/9 stojícím na parc.č. 614/6 v ul. A.Muchy v k.ú. Pokratice, se souvisejícími podíly na společných částech domu a pozemku za cenu 470.000,-Kč panu P. V., bytem Hrdly.

145/5/2014

Prominutí smluvní pokuty

ZM neschvaluje prominutí smluvní pokuty v celé výši 81.231,-Kč, pro paní H. S., bytem Litoměřice.

146/5/2014

Prominutí smluvní pokuty

ZM schvaluje prominutí smluvní pokuty ve výši 15.389,-Kč, pro manžele Š. a M. M., oba bytem Litoměřice.

147/5/2014

Prominutí smluvní pokuty

ZM schvaluje prominutí smluvní pokuty v celé výši 172.724,28 Kč, pro manžele J. a V. K., oba bytem Litoměřice.

148/5/2014

Volba soudních přísedících Okresního soudu v Litoměřicích

ZM navrhuje za přísedící Okresního soudu v Litoměřicích a do této funkce volí na dobu 4 let osoby uvedené v příloze (viz příloha orig. zápisu).

149/5/2014

Smlouva s ŘSD o spojení zadavatelů pro účely společného postupu směřujícího k zadání veřejné zakázky „I/15 Litoměřice most ev. Č. 15-042-DIO“

ZM schvaluje uzavření smlouvy uzavírané mezi Městem Litoměřice a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Kochova 3975, Chomutov o spojení zadavatelů pro účely společného postupu směřujícího k zadání veřejné zakázky na stavbu: „I/15 Litoměřice mosty ev. č. 15-040, 15-041, 15-042 a 15-043“.

ZM zároveň uděluje zmocnění  ŘSD ČR k uzavření smlouvy o dílo s vybraným zhotovitelem stavby „I/15 Litoměřice mosty ev. č. 15-040, 15-041, 15-042 a 15-043“.

150/5/2014

Dotace na pořízení nových mantinelů pro hokejbalové hřiště Slavoje Litoměřice z.s., IČO: 14866170, Písečný ostrov 1928/1, Litoměřice

ZM schvaluje

a)    poskytnutí účelové dotace pro Slavoj Litoměřice z.s., IČO: 14866170, Písečný ostrov 1928/1, 412 01 Litoměřice ve výši 1,040.000,- Kč na pořízení nových mantinelů pro hokejbalové hřiště, za podmínky uzavření dodatku k nájemní smlouvě ze dne 22.11.2010, kterým se z nájmu vyjímají prostory v 2.NP o ploše 90,48 m2 v budově č.p. 1928 v areálu koupaliště v Litoměřicích.  

b)    uzavření smlouvy o dotaci (viz příloha orig. zápisu)

c)    rozpočtové opatření – výdaj ve výši 1 040 tis. Kč (ÚZ/ORG 3238/3200) – tento výdaj bude financován ze zdrojů z minulých let  (ÚZ/ORG 1805/1000).

151/5/2014

Dotace na dokončení povrchu dvou tenisových kurtů na p.p.č. 2725/1 k.ú. Litoměřice pro Slavoj Litoměřice z.s., IČO: 14866170, Písečný ostrov 1928/1, Litoměřice

ZM schvaluje

a)    poskytnutí účelové dotace pro Slavoj Litoměřice z.s., IČO: 14866170, Písečný ostrov 1928/1, 412 01 Litoměřice ve výši 1,200.000,- Kč na dokončení povrchu dvou tenisových kurtů na p.p.č. 2725/1 k.ú. Litoměřice, za těchto podmínek:

- uzavření dodatku k nájemní smlouvě ze dne 22.11.2010, kterým se z nájmu vyjímají prostory v 2.NP o ploše 90,48 m2 v budově č.p. 1928 v areálu koupaliště v Litoměřicích,

- závazek žadatele, že na tenisových kurtech vybudovaných z poskytnuté dotace bude realizovat tréninky příp. soutěžní utkání dětí a mládeže, a to v časovém rozsahu min. 20 hod týdně/ kurt, v době od 15-19h ve dnech Po – Pá a 15hod týdně /kurt, ve dnech So a Ne, to vše po dobu 5 let od uvedení tenisových kurtů do užívání. Při nedodržení této podmínky je žadatel povinen vrátit poskytovateli až 20% částky poskytnuté dotace.

b)    uzavření smlouvy o dotaci (viz příloha orig. zápisu)

c)    rozpočtové opatření – výdaj ve výši 1 200 tis. Kč (ÚZ/ORG 3238/3200) – tento výdaj bude financován ze zdrojů z minulých let  (ÚZ/ORG 1805/1000)

152/5/2014

Vydání obecně závazné vyhlášky č. 4/2014, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 3/2014 o stanovení opatření k omezení propagace hraní některých sázkových her, loterií a jiných podobných her

ZM vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2014, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 3/2014 o stanovení opatření k omezení propagace hraní některých sázkových her, loterií a jiných podobných her (viz příloha orig.zápisu).

…………………………

Mgr. Ladislav Chlupáč

starosta města

…………………………

Mgr. Karel Krejza

1. místostarosta města

Zapsala:  Jana Váchová


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu