Nástroje pro usnadnění přístupu

ZASTUPITELSTVO MĚSTA

usnesení zastupitelstva města

05. výpis usnesení z jednání Zastupitelstva města Litoměřic-18.6.2009

 

USNESENÍ

V Ý P I S

z 5. jednání Zastupitelstva města Litoměřic konaného dne 18.6.2009 od 16:00 hod.

v zasedací síni Městského úřadu v Litoměřicích se sídlem Mírové nám. 15/7

Počet přítomných členů ZM:  23

 

Zastupitelstvo města Litoměřic po projednání:

I.            schvaluje:

1.            rozpočtová opatření dle doporučení FV ze dne 8.6.2009 (viz příloha orig. zápisus výjimkou rozpočtového opatření na akci VO přístaviště Lodní náměstí a dále schvaluje tato rozpočtová opatření (viz příloha orig.zápisu)

2.            Závěrečný účet Města Litoměřice za rok 2008 bez výhrad včetně  Zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření Města Litoměřice za rok 2008 (viz příloha orig. zápisu)

3.            předložený rozsah veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření

(viz příloha orig. zápisu)

4.            vypracování Akčního plánu ke Strategickému plánu rozvoje města Litoměřice na rok 2010

5.         dohodu o splátkách  pro Helenu Dunkovou, Litoměřice, na částku 22.801,-Kč s příslušenstvím. Výše splátky činí 300,-Kč  měsíčně pod ztrátou výhody splátek, počínaje měsícem  červnem 2009, se splatností  k poslednímu dni každého měsíce.

6.            poskytnutí dotací v rámci realizace komunitního plánu sociálních služeb a uzavření smluv dle přiložených návrhů :

1/ Název projektu : Zvyšování počítačové gramotnosti seniorů – kurzy na počítači

2/ Název projektu : Los-mapos

3/ Název projektu : ProŽivLi

7.            poskytnutí grantu ve výši 100.000,- Kč na opravu malých sakrálních staveb firmě Společnost pro obnovu památek Úštěcka

8.         smlouvu na opravy malých sakrálních staveb se Společností pro obnovu památek Úštěcka

9.         podání žádosti o dotaci z ROP v rámci 7.výzvy na projekt „Modernizace RTG a ženského oddělení Městské nemocnice v Litoměřicích“. Celkové náklady projektu činí 30 mil. Kč, výše podílu spoluúčasti nemocnice činí  5 mil. Kč.

10.       využití krátkodobého bankovního překlenovacího úvěru pro Městskou nemocnici v Litoměřicích na krytí celkových nákladů projektu „Modernizace RTG a ženského oddělení Městské nemocnice v Litoměřicích“ . Podmínkou uzavření úvěrové smlouvy je schválení a přidělení dotace na tento projekt.

11.       podání žádosti o dotaci z OPŽP v rámci X.výzvy na projekt „Solární ohřev teplé užitkové vody a rekonstrukce výměníkové stanice Městské nemocnice v Litoměřicích“. Celkové náklady projektu činí 15 mil. Kč, výše podílu spoluúčasti nemocnice bude mezi 4 až 6 mil Kč.

12.       využití krátkodobého bankovního překlenovacího úvěru pro Městskou nemocnici v Litoměřicích na krytí celkových nákladů projektu „Solární ohřev teplé užitkové vody a rekonstrukce výměníkové stanice Městské nemocnice v Litoměřicích“. Podmínkou uzavření úvěrové smlouvy je schválení a přidělení dotace na tento projekt.

13.       záměr prodeje části pozemku p.č. 571/1 a část p.č. 1434/1 v k.ú. Litoměřice (nutný odděl.geomet.plán)

14.       záměr prodeje části pozemku p.č. 571/1  v k.ú. Litoměřice (nutný odděl.geomet.plán)

15.       záměr prodeje bytového domu č.p. 618 (orient.č. 18)  včetně  pozemku p.č. 1144 a zahrady p.č. 1143 o výměře 405 m2 v  k.ú. Litoměřice (ul. Turgeněvova)

16.       prodej bytových jednotek v lokalitě –  ul. Raisova č.p. 1920 a č.p. 1921 v Litoměřicích koeficient ve výši 0,4.

17.       záměr nákupu části  pozemku p.č.  5227/24 (ostatní plocha) a p.č. 5227/25 o výměře 159 m2 (zastavěná plocha) v k.ú. Litoměřice v areálu kasáren Pod Radobýlem od ČR – Ministerstva obrany, Praha (nutný odděl.geomet.plán)

18.       prodej pozemků p.č. 278/3 o výměře 50 m2 (zastavěná plocha) a p.č. 278/4 o výměře 200 m2 (zast.plocha) v k.ú. Litoměřice za cenu dle znaleckého posudku 293.230,- Kč manželům Plškovým, Litoměřice a náklady za znalecký posudek ve výši 2.000,-Kč.

19.       prodej pozemku p.č. 1052/3 o výměře 22 m2 (zahrada) v k.ú. Litoměřice za cenu dle znaleckého posudku  10.710,-Kč MUDr.  Milanovi Kalnému, Litoměřice a náklady za znalecký posudek 1.800,-Kč.

20.       prodej podílu 1/3 pozemku p.č. 3250 o 19,66 m2 (zahrada) v k.ú. Litoměřice za cenu dle znaleckého 9.440,- Kč paní Štefanii Bezděkové (vl. 2/3 pozemku), Litoměřice

21.       prodej pozemku  p.č. 92/4 o výměře 27 m2 v k.ú. Litoměřice za cenu dle znaleckého posudku 40.920,-Kč paní Daně Liegertové, Litoměřice a náklady za odděl.geomet.plán a znal.posudek ve výši 4.656,- Kč.

22.            bezúplatný převod pozemků p.č. 32/1, 33, 422, 450/1, 513/4, 580/4, 1354/2, 1423,  1585/1, 1597/1, 1683/2, 1683/3 a 1880 (ostatní plocha)  v k.ú. Litoměřice  od  ČR Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo náb. 390, Praha ( dle přiložené tabulky)

23.            bezúplatný převod pozemků p.č. 73/1 o výměře 2 m2 a 74/1 o výměře 228 mv k.ú. Pokratice, (ostatní plocha) od  ČR Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo náb. 390, Praha.

24.            bezúplatný převod pozemku p.č. 4699/2 o výměře 69 m2   v k.ú. Litoměřice , (ostatní plocha) od  ČR Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo náb. 390, Praha

25.            bezúplatný převod pozemku p.č.  264/1 o výměře 1244 m2  v k.ú. Litoměřice , (ostatní plocha) od  ČR Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo náb. 390, Praha

26.       prodej bytových jednotek po prověření majetku (schváleno v RM dne 21.05.09) v ul. Topoĺčianská 404, Ladova 430, A.Muchy 414,415, Kubínova 437,438,439, Heydukova 1874, Seifertova 1876, Družstevní 1756 v k.ú. Litoměřice dle  “Zásad prodeje bytů a nebytových prostor z majetku Města Litoměřice„

27.       směnu pozemků dle nezapsaného GP č. 1118-309/08,  pozemek  p.č. 1345/229, (ostatní plocha) o výměře  362m2  v k.ú. Pokratice ve vl.města  za pozemky  p.č. 1344/143 (ostatní plocha) o výměře  46m2 a  p.č. 1345/228 (orná) o výměře 703mv k.ú. Pokratice ve vl. Petráše Zbyňka, Ústí nad Labem. Veškeré poplatky vč. úhrady daně z převodu nemovitostí bude hradit město.

28.       zřízení věcného práva chůze a jízdy po celém pozemku p.č. 239/4 (ostatní plocha) o výměře 85mv k.ú. Pokratice ve prospěch vlastníků pozemků  p.č.  239/8  v k.ú. Pokratice  Vladimíra Herverta, Litoměřice a p.č. 239/7 v k.ú. Pokratice  Aleny Živnůstkové, Litoměřice za jednorázovou úhradu ve výši 10.000,- Kč + DPH ve výši 19%, náklady spojené s vyhotovením GP ve výši 4.581,- Kč a poplatek za vklad smlouvy do KN.

29.       prodej nebytové jednotky č. 2023/1 o výměře 545,92 m2, část obce Předměstí, k.ú. Litoměřice se spoluvlastnickým podílem ve výši 54592/84054  ke společným částem domu č. 2023 a pozemku par.č. 1300/2 v  k.ú. Litoměřice panu Pavlu Helclovi, Litoměřice za kupní cenu ve výši 3.704.176,70 Kč. Kupní cena bude uhrazena před podpisem smlouvy. Kupující uhradí náklady spojené s prodejem (vypracování prohlášení vlastníka, geometrického plánu, pojištění objektu) ve výši 12.247,- Kč před podpisem kupní smlouvy. Kupující uhradí správní poplatek spojený s vkladem do katastru nemovitostí a daň z převodu nemovitosti.

30.       prodej nebytové jednotky č. 2023/2 o výměře 58,87 m2, část obce Předměstí, k.ú. Litoměřice se spoluvlastnickým podílem ve výši 5887/84054  ke společným částem domu č. 2023 a pozemku par.č. 1300/2 v k.ú. Litoměřice panu  MUDr. Janu Laryšovi, Litoměřice za kupní cenu  ve výši 772.808,80 Kč. Kupní cena bude uhrazena před podpisem smlouvy. Kupující uhradí náklady spojené s prodejem (vypracování prohlášení vlastníka, pojištění objektu) ve výši 1.959,- Kč před podpisem kupní smlouvy. Kupující uhradí správní poplatek spojený s vkladem do katastru nemovitostí a daň z převodu nemovitosti

31.       prodej nebytové jednotky č. 2023/3 o výměře  46,16 m2, část obce Předměstí, k.ú. Litoměřice se spoluvlastnickým podílem ve výši 4616/84054  ke společným částem domu č .2023 a pozemku par.č. 1300/2 v  k.ú. Litoměřice paní  MUDr. Janě Novákové, Litoměřice za kupní cenu  ve výši 605.960,30 Kč. Kupní cena bude uhrazena před podpisem smlouvy. Kupující uhradí náklady spojené s prodejem (vypracování prohlášení vlastníka, pojištění objektu) ve výši 1.536,- Kč před podpisem kupní smlouvy. Kupující uhradí správní poplatek spojený s vkladem do katastru nemovitostí a daň z převodu nemovitosti.

32        prodej nebytové jednotky č. 2023/4 o výměře 97,28 m2, část obce Předměstí, k.ú. Litoměřice se spoluvlastnickým podílem ve výši 9728/84054 ke společným částem domu č. 2023 a pozemku par.č. 1300/2 v  k.ú. Litoměřice panu  MUDr.  Zdeňkovi Zímovi, Litoměřice  za kupní cenu ve výši 973.864,80 Kč. Kupní cena bude uhrazena před podpisem smlouvy. Kupující uhradí náklady spojené s prodejem (vypracování prohlášení vlastníka, pojištění objektu) ve výši 2.469,- Kč před podpisem kupní smlouvy. Kupující uhradí správní poplatek spojený s vkladem do katastru nemovitostí a daň z převodu nemovitosti

33.       prodej nebytové jednotky č. 2023/5 o výměře 92,31 m2, část obce Předměstí, k.ú. Litoměřice se spoluvlastnickým podílem ve výši 9231/84054   ke společným částem domu č. 2023 a pozemku par.č. 1300/2 v  k.ú. Litoměřice manželům  MUDr. Haně a  MUDr. Miroslavu Jiránkovým, Litoměřice za kupní cenu  ve výši 924.298,90 Kč. Kupní cena bude uhrazena před podpisem smlouvy. Kupující uhradí náklady spojené s prodejem (vypracování prohlášení vlastníka, pojištění objektu) ve výši 2.343,- Kč před podpisem kupní smlouvy. Kupující uhradí správní poplatek spojený s vkladem do katastru nemovitostí a daň z převodu nemovitosti

34.       prodej části pozemku p.č. 3837/1 (zahrada) v k.ú. Litoměřice (nutný odděl.geomet.plán) smlouvou o budoucí KS za cenu smluvní ve výši 500 ,-Kč/m2 manželům Horským, Litoměřice

35.       nákup nemovitosti spoluvlastnického podílu (3/5) pozemku  p.č. 2020/4 o výměře 397 m2 (zahrada)  a p.č.  2020/5 o výměře  10 m2  (zahrada) za cenu smluvní ve výši 741.250,- Kč od manželů Kopřivových, Litoměřice s podmínkou odkoupení zbývajícího podílu (2/5) Ústeckým krajem.

36.       nákupu stavby ( garáže) na p.č. 2530/44 o výměře 39 m2 v k.ú. Litoměřice od ČR Národního  institutu  pro další vzdělávání, IČ: 45768455, Na Poříčí 4, Praha za cenu dle znaleckého posudku  181.520,-Kč.

37.       na návrh škodní a likvidační komise dle zápisu ze dne 4.6.2009 odpis a vyřazení uvedené položky z účetní evidence (zápis komise viz příloha orig.zápisu)

II.            neschvaluje:

1.         záměr prodeje části pozemku p.č. 3850/7 v k.ú. Litoměřice (nutný odděl.geomet.plán)

2.         záměr prodeje  pozemku p.č. 2913/1 část a), b)  o výměře 236 mv k.ú. Litoměřice

3.         záměr bezúplatného převodu pozemků v k.ú. Pokratice o výměře cca 8739 m2.

III.            pověřuje:

1.            vypracováním akčního plánu Oddělení projektů a strategií a vedoucí všech zainteresovaných odborů a oddělení

IV.        ukládá:

1.         odboru SMM zajistit řešení přestavby v domě Revoluční 1831/7 pro umístění služebny MP a Naděje a instalaci záznamového kamerového zařízení v souladu se zákonem (viz příloha orig.zápisu)

V.            doporučuje:

1.            jednotlivým politickým stranám a klubům nominovat do 30. 6. 2009 zástupce pro vypracování Akčního plánu ke Strategickému plánu rozvoje města Litoměřice na rok 2010

VI.        vydává:

1.         obecně závaznou vyhlášku č.1/2009 o stanovení místního koeficientu 2,0 pro výpočet daně z nemovitostí (viz. příloha orig. zápisu)

VII.            revokuje:

1.            usnesení  I/36 ze dne 12.3.2009, týkající se směny pozemků pro budoucí komunikace v k.ú. Pokratice -Miřejovická stráň

2.            usnesení I/18 ze dne 14.09.2006 záměr nákupu nemovitostí p.č.2021 o výměře 128 m2 (RD čp. 1292), p.č. 2020/1 o výměře 233 m2 a 2022 o výměře 246 m2 ( zahrady) v k.ú. Litoměřice 

3.            usnesení č. I/23 ze dne 18.09.2008 nákupu stavby ( garáže) na p.č. 2530/44 o výměře 39 m2 v k.ú. Litoměřice od ČR Národního  institutu  pro další vzdělávání, Na Poříčí 4, Praha za cenu 178.690,-Kč

VIII.      bere na vědomí:

1.            informaci o zhodnocení volných finančních prostředků  (viz příloha orig. zápisu)

2.            informaci o výši finančních nákladů spojených s navrhovanými opatřeními na řešení stávajícího stavu v bytovém domě ul. Revoluční 1831/7 (viz příloha orig. zápisu)

Jiří Landa

místostarosta města

Mgr. Václav Červín

místostarosta města

           

Zapsala: Jana Váchová

Za správnost: Bc. Petr Panaš


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Pá: 9-17 hod.
So: 9-12 hod.
Ne: zavřeno

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2023 Město Litoměřice
Mobilní menu