Nástroje pro usnadnění přístupu

ZASTUPITELSTVO MĚSTA

usnesení zastupitelstva města

05. výpis usnesení z jednání Zastupitelstva města Litoměřic - 1.8.2013

USNESENÍ

V Ý P I S

5. jednání Zastupitelstva města Litoměřic konaného dne 1. 8. 2013 od 16:00 hod.

v kongresovém sále Gotického hradu v Litoměřicích, se sídlem Tyršovo nám. 68

Počet přítomných členů ZM: 19

Z a s t u p i t e l s t v o   m ě s t a   L i  t o m ě ř i c   n a   s v é m  5.  z a s e d á n í

projednalo pod usnesením č:

148/5/2013

Rozpočtová opatření dle doporučení FV ze dne 17.7.2013

ZM schvaluje rozpočtová opatření dle doporučení FV ze dne 17. 7. 2013 (viz příloha orig. zápisu).

149/5/2013

Poskytnutí dotace pro Destinační agenturu České středohoří, o.p.s.

a)       ZM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 150 tis. Kč pro Destinační agenturu České středohoří, o.p.s., IČ: 287 50 853, se sídlem Tyršovo náměstí 68, 412 01 Litoměřice

b)       ZM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace pro Destinační agenturu České středohoří, o.p.s., (smlouva o dotaci viz příloha orig. zápisu)

150/5/2013

Přijetí dotace poskytnuté ÚK na odstranění povodňových škod

ZM schvaluje přijetí dotace ve výši 100 tis. Kč poskytnuté Ústeckým krajem na odstranění povodňových škod.

151/5/2013

Prodloužení splatnosti kupní smlouvy na bytovou jednotku v ul. Dukelská čp.1855 v Litoměřicích o 2 roky

ZM schvaluje prodloužení splatnosti kupní smlouvy na koupi bytové jednotky v ul. Dukelská čp. 1855 v Litoměřicích o 2 roky, tj. do 31.08.2015  pro paní K. H., bytem Litoměřice.

152/5/2013

Schválení změny splátkového kalendáře – TJ Sokol Litoměřice

ZM schvaluje uzavření dodatku ke smlouvě mezi Městem Litoměřice a TJ Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice na změnu splátkového kalendáře při splácení půjčky na fasádu budovy Hrádku, Tyršovo náměstí, Litoměřice (viz příloha orig.zápisu).

153/5/2013

Schválení prominutí úhrady nájemného – Zahrada Čech, s.r.o.

ZM schvaluje prominutí úhrady nájemného ve výši 333.333,- Kč včetně příslušenství za areál výstaviště Zahrada Čech za měsíc červen 2013 pro spol. Zahrada Čech, Na Vinici 948/13, Litoměřice.

154/5/2013

Vzetí na vědomí TOP 9 problémů vzešlých z veřejného projednávání a Důvodové zprávy

a)                  ZM bere na vědomí TOP 9 problémů vzešlých z veřejného projednání a ověřených anketou.

b)                  ZM ukládá jednotlivým garantům v rámci jejich kompetencí řešit problémy vzešlé z veřejného projednání a ověřené anketou na základě zpracované „Důvodové zprávy“ (viz příloha orig. zápisu).

155/5/2013

Vzetí na vědomí dohody o zrušení závazku s Hospicem sv.Štěpána, o.s.

ZM schvaluje zrušení darovací smlouvy mezi Městem Litoměřice a Hospicem sv. Štěpána, o. s., IČ 65081374, se sídlem Rybářské náměstí 662/4, 412 01 Litoměřice – Předměstí, ze dne 10.6.2013 znějící na částku ve výši 40 tis. Kč.

156/5/2013

Prominutí dluhu

a) ZM neschvaluje prominutí nákladů na vyklizení bytu na adrese Hynaisova 427/7, Litoměřice, ve výši 41.480,-Kč, pro paní S.T., Litoměřice.

b) ZM neschvaluje prominutí nedoplatku na vyúčtování služeb za rok 2010 ve výši 1.771,-Kč s příslušenstvím, pro paní S. T., Litoměřice.

157/5/2013

Doplnění Statutu sociálního fondu

ZM schvaluje Dodatek č. 2 ke Statutu sociálního fondu č. 2/2012 ze dne 4.10.2012 ve znění pozdějšího dodatku č.1, kterým se rozšiřuje možnost použití prostředků sociálního fondu o „příspěvek na životní pojištění“ (viz příloha orig. zápisu).

Majetkové záležitosti:

Záměry:

158/5/2013

Prodej pozemků parc.č. 2902/1 (zahrada) a 2905/7 (ost.plocha) v k.ú. Litoměřice

a) ZM schvaluje záměr prodeje části pozemku parc.č. 2902/1 (zahrada)  v k.ú. Litoměřice (nutný odděl.geomet.plán).

b)  ZM neschvaluje záměr prodeje pozemku parc.č. 2905/7 o výměře 102 m2 (ost.plocha) v k.ú. Litoměřice.

159/5/2013

Nákup pozemku parc.č. 2490/34 (ost.plocha) v k.ú. Litoměřice

ZM pověřuje  OSMMaBH přípravou nákupu pozemku parc.č. 2490/34 o výměře 92 m(ost.plocha) v k.ú. Litoměřice.

160/5/2013

Prodej části pozemku parc.č. 1755/2 (zast.plocha) v k.ú. Litoměřice

ZM schvaluje záměr prodeje části pozemku parc.č. 1755/2 (zast.plocha) v k.ú. Litoměřice (nutný odděl.geomet.plán).

Prodeje:

161/5/2013

Nákup pozemku parc.č. 3304/2 o výměře 32 m2 (ost.komunikace) v k.ú. Litoměřice

ZM schvaluje nákup pozemku parc.č. 3304/2 o výměře 32 m2 (ostatní plocha) v k.ú. Litoměřice za cenu dle znal.posudku 23.000,- Kč od Správy železniční dopravní cesty, st.org., IČ: 70994234, Dlážděná 1003/7, Praha.

162/5/2013

Prodej části pozemku parc.č. 4137/1 (a) a 4116/38 v k.ú. Litoměřice

ZM schvaluje prodej  pozemku parc.č. 4137/1 (a) o výměře  4 m2 a 4116/38  o výměře  9 m2 v k.ú. Litoměřice za cenu dle znal.posudku ve výši 7.260,- Kč a náklady za znal.posudek ve výši 3.025,- Kč manželům Ing. J. R. a MUDr. A. R., oba bytem Litoměřice.

163/5/2013

Nákup 2/6 pozemků parc.č. 1378/2 a 1380/6 v k.ú. Litoměřice

ZM schvaluje nákup spoluvlastnických podílů o velikosti 2/6 pozemků parc.č. 1378/2  a 1380/6 v k.ú. Litoměřice od paní D. Š., bytem Praha a paní I. P., bytem Litoměřice za cenu dle znaleckého posudku, každá ve výši 21.920,- Kč s tím, že prodávající uhradí náklady za vypracování znal.posudku ve výši 2.420,- Kč

164/5/2013

Bezúplatný převod pozemků  v k.ú. Litoměřice, smlouva č.j. 3871/13 od ČR ÚZSVM, Rašínovo nábřeží 390, Praha

ZM schvaluje uzavření smlouvy o bezúplatném převodu pozemků parc.č. 1268/19, 1268/20,1268/21, 1268/22 a 1268/23 v k.ú. Litoměřice, č.j. 3871/13 od ČR ÚZSVM, Rašínovo nábřeží 390, Praha (viz příloha orig. zápisu).

165/5/2013

Zřízení věcného břemene – umístění, provozování údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k částem pozemků parc.č. 1171/2, 1232/47 a 1247/2 v k.ú. Pokratice

ZM schvaluje zřízení věcného břemene – umístění, provozování údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k částem pozemků parc.č. 1171/2, 1232/47, 1247/2 v k.ú. Pokratice  dle GP 1276-297/2012 ve prospěch oprávněného spol. ČEZ Distribuci, a.s., Teplická 874/8, Děčín, za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 456,-Kč + 21% DPH a poplatky za vklad smlouvy do KN.

166/5/2013

Zřízení věcného břemene práva chůze a jízdy k části pozemku parc.č.767, ost.plocha- komunikace v k.ú. Litoměřice

ZM schvaluje zřízení věcného břemene práva chůze a jízdy k části pozemku parc. číslo 767 ost.plocha - komunikace ve prospěch vlastníka nemovitostí parc.č. 776  vč. RD č.p. 420 a parc.č. 772  (pan P. M., bytem Litoměřice), v k.ú. Litoměřice za jednorázovou úhradu ve výši 10.000,- Kč+ 21% DPH, náklady spojené s geom. plánem ve výši 3.388,- Kč a poplatky do KN.

167/5/2013

Bezúplatný převod stavby komunikace na částech pozemků parc.č. 4690/1 a 4690/3 v k.ú. Litoměřice na Město Litoměřice (část cyklostezky Labe u MVE)

ZM schvaluje bezúplatný převod stavby komunikace na částech pozemků parc.č. 4690/1 a 4690/3 v k.ú. Litoměřice od Dolnolabské elektrárny, a.s. náměstí Míru 62/39, Svitavy na Město Litoměřice (část cyklostezky Labe u MVE).

168/5/2013

Zrušení věcného předkupního práva z pozemků parc.č. 4682/4 a 4682/7 v k.ú. Litoměřice

ZM schvaluje zrušení věcného předkupního práva k pozemkům parc.č. 4682/4 a 4682/7 v k.ú. Litoměřice, zřízeného smlouvou ze dne 12.11.2003.

169/5/2013

Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Pokratice od ČR Státní pozemkový úřad, Praha

ZM schvaluje  bezúplatný převodu pozemků parc.č 1232/60, 1232/61 a 1232/62 v k.ú. Pokratice č.smlouvy 1003991338 od ČR Státního pozemkového úřadu,  Husinecká 1024/11a, Praha.

170/5/2013

Bezúplatný převod pozemků  v k.ú. Litoměřice, smlouva č.j. 3875/13 od ČR ÚZSVM, Rašínovo nábřeží 390, Praha

ZM schvaluje uzavření smlouvy o bezúplatném převodu pozemků parc.č. 1608/3, 1608/4 a 1608/5 v k.ú. Litoměřice, č.smlouvy  3875/13 od ČR ÚZSVM, Rašínovo nábřeží 390, Praha (viz. příloha orig. zápisu).

…………………………

Mgr. Ladislav Chlupáč

starosta města

…………………………….

Mgr. Karel Krejza

1. místostarosta města

Zapsala:  Jana Váchová


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Pá: 9-17 hod.
So: 9-12 hod.
Ne: zavřeno

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2023 Město Litoměřice
Mobilní menu