Nástroje pro usnadnění přístupu

ZASTUPITELSTVO MĚSTA

usnesení zastupitelstva města

04. výpis usnesení z jednání Zastupitelstva města Ltoměřic - 19.4.2012

U S N E S E N Í

v ý p i s

4. jednání Zastupitelstva města Litoměřic konaného dne 19.4.2012 od 16:00 hod.

v zasedací místnosti MěÚ v Litoměřicích, se sídlem Mírové nám. 15/7

Počet přítomných členů ZM:  22

Z a s t u p i t e l s t v o   m ě s t a   L i t o m ě ř i c   n a   s v é m   4.  j e d n á n í

projednalo pod usnesením č:

62/4/2012

Rozpočtová opatření dle doporučení FV ze dne 10. 4. 2012

ZM schvaluje rozpočtová opatření dle doporučení FV ze dne 10. 4. 2012 (viz příloha orig. zápisu).

63/4/2012

Informace o zhodnocení volných zdrojů

ZM bere na vědomí informaci o zhodnocení volných finančních prostředků (viz příloha orig. zápisu).

64/4/2012

Inventarizační zpráva Města Litoměřice za rok 2011 a zápis z likvidační komise

a)       ZM bere na vědomí Inventarizační zprávu Města Litoměřice za rok 2011 (viz příloha orig. zápisu)

b)       ZM schvaluje na návrh likvidační komise dle zápisu ze dne 27.2.2012 odpis a vyřazení majetku v částce 60.507,- Kč z účetní evidence (zápis komise – viz příloha orig. zápisu)

65/4/2012

Schválení úplného znění zřizovacích listin příspěvkových organizací zřízených Městem Litoměřice

a)         ZM schvaluje úplné znění zřizovací listiny příspěvkové organizace Města Litoměřice Příspěvková organizace Knihovna Karla Hynka Máchy v Litoměřicích, IČ: 00360627 (viz příloha orig. zápisu).

b)         ZM schvaluje úplné znění zřizovací listiny příspěvkové organizace Města Litoměřice Centrum cestovního ruchu Litoměřice, příspěvková organizace, IČ: 72019018 (viz příloha orig. zápisu).

c)         ZM schvaluje úplné znění zřizovací listiny příspěvkové organizace Města Litoměřice Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, IČ: 44557141 (viz příloha orig. zápisu).

d)         ZM schvaluje úplné znění zřizovací listiny příspěvkové organizace Města Litoměřice Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež - SRDÍČKO, IČ: 70854165 (viz příloha orig. zápisu).

e)         ZM schvaluje úplné znění zřizovací listiny příspěvkové organizace Města Litoměřice Městská sportovní zařízení v Litoměřicích, IČ:70923477 (viz příloha orig. zápisu).

f)          ZM schvaluje úplné znění zřizovací listiny příspěvkové organizace Města Litoměřice Centrální školní jídelna Litoměřice, Svojsíkova 7, IČ: 46768793 (viz orig. zápisu).

g)         ZM schvaluje úplné znění zřizovací listiny příspěvkové organizace Města Litoměřice Základní škola Litoměřice, Ladova 5, IČ: 46773380 (viz příloha orig. zápisu).

h)         ZM schvaluje úplné znění zřizovací listiny příspěvkové organizace Města Litoměřice  Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32, IČ: 46773363 (viz příloha orig. zápisu).

i)          ZM schvaluje úplné znění zřizovací listiny příspěvkové organizace Města Litoměřice Základní škola Litoměřice, U Stadionu 4, IČ: 46773401 (viz příloha orig. zápisu).

j)          ZM schvaluje úplné znění zřizovací listiny příspěvkové organizace Města Litoměřice Masarykova základní škola Litoměřice, Svojsíkova 5, IČ: 46773436 (viz příloha orig. zápisu).

k)         ZM schvaluje úplné znění zřizovací listiny příspěvkové organizace Města Litoměřice Základní škola Litoměřice, Boženy Němcové 2, IČ: 46773312 (viz příloha orig. zápisu).

l)          ZM schvaluje úplné znění zřizovací listiny příspěvkové organizace Města Litoměřice Základní škola Litoměřice, Na Valech 53, IČ: 46773428 (viz příloha orig. zápisu).

m)        ZM schvaluje úplné znění zřizovací listiny příspěvkové organizace Města Litoměřice Základní umělecká škola Litoměřice, IČ:46773410 (viz příloha orig. zápisu).

n)         ZM schvaluje úplné znění zřizovací listiny příspěvkové organizace Města Litoměřice Mateřská škola Litoměřice, Masarykova 30, IČ: 72744081(viz příloha orig. zápisu).

o)         ZM schvaluje úplné znění zřizovací listiny příspěvkové organizace Města Litoměřice Dům dětí a mládeže Rozmarýn Litoměřice, Plešivecká 1863, IČ: 62769693 (viz příloha orig. zápisu).

p)         ZM schvaluje úplné znění zřizovací listiny příspěvkové organizace Města Litoměřice Technické služby města Litoměřice, Na Kocandě 22, IČ: 00080128 (viz příloha orig. zápisu).

66/4/2012

Schválení dotací na činnost TJ

ZM schvaluje:

a)       předložený návrh RM o poskytnutí dotací na činnost TJ pro rok 2012 (viz příloha orig. zápisu).

b)       uzavření smluv o dotacích dle vzorové smlouvy o poskytnutí dotace na činnost TJ (vzorová smlouva viz příloha orig. zápisu).

67/4/2012

Schválení grantů v oblasti sportu a volného času dětí

a)         ZM schvaluje předložený návrh RM na granty v oblasti sportu a volného času dětí pro rok 2012 (viz příloha orig. zápisu).

b)         ZM schvaluje uzavření smluv o dotacích dle vzorové smlouvy o poskytnutí dotace na granty v oblasti sportu a volného času dětí (vzorová smlouva viz příloha orig. zápisu).

68/4/2012

Schválení dohod o splátkách - Lucie Klímová

a)         ZM schvaluje uzavření dohody o splátkách dluhu pro Lucii Klímovou, ohlašovna Mírové nám. 15/7, Litoměřice, na částku 26.202,-Kč s příslušenstvím. Výše splátky činí 1.000,-Kč měsíčně pod ztrátou výhody splátek, počínaje měsícem duben 2012, se splatností k poslednímu dni každého měsíce.

b)         ZM schvaluje uzavření dohody o splátkách dluhu pro Lucii Klímovou, ohlašovna Mírové nám. 15/7, Litoměřice, na částku 28.997,-Kč s příslušenstvím. Výše splátky činí 1.000,-Kč měsíčně pod ztrátou výhody splátek, počínaje měsícem duben 2012, se splatností k poslednímu dni každého měsíce.

69/4/2012

Schválení dohod o splátkách - Jan Chlebec

ZM schvaluje uzavření dohody o splátkách pro Jana Chlebce, 41148 Křešice, na částku 52.588,-Kč s příslušenstvím. Výše splátky činí 2.500,-Kč měsíčně pod ztrátou výhody splátek počínaje měsícem květen 2012, se splatností k poslednímu dni každého měsíce.

70/4/2012

Schválení dohod o splátkách - Lada Kovářová

ZM schvaluje uzavření dohody o splátkách dluhu s Ladou Kovářovou, Litoměřice, na částku 49.807,-Kč s příslušenstvím za podmínky řádně hrazeného nájemného. Výše splátky činí 1.400,-Kč měsíčně pod ztrátou výhody splátek počínaje měsícem duben 2012, se splatností k poslednímu dni každého měsíce.

71/4/2012

Směna části poz.p.č. 3864/7 za část poz.p.č. 3837/23 vl. město v k.ú. Litoměřice

ZM schvaluje záměr směny části pozemku par.č. 3864/7 (zahrada) za část pozemku par.č. 3837/23 (zahrada) vl. města v k.ú. Litoměřice (nutný odděl.geomet.plán).

72/4/2012

Prodej pozemku p.č. 2475/29 v k.ú. Litoměřice

ZM schvaluje záměr prodeje pozemku par.č. 2475/29 o výměře 48 m2 v k.ú. Litoměřice (nutný odděl.geomet.plán).

73/4/2012

Prodej části poz.p.č. 4984/38 v k.ú. Litoměřice

ZM schvaluje záměr prodeje části pozemku par.č. 4984/38 (zahrada) v k.ú. Litoměřice (nutný odděl.geomet.plán).

74/4/2012

Žádost o bezúplat.převod poz.p.č. 3868/1, 1326/2 a 1326/7 v k.ú. Litoměřice na ÚZSVM

ZM schvaluje podání žádosti o bezúplatný převod pozemků par.č. 3868/1, 1326/2, 1326/7 vše v k.ú. Litoměřice na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábř. 390, Praha.

75/4/2012

Nákup poz.p.č. 2188/7 v k.ú. Litoměřice

ZM schvaluje nákup pozemku par.č. 2188/7 o výměře 344 m(ost.plocha) v k.ú. Litoměřice za cenu smluvní ve výši 82.560,- Kč od Hany Doležalové, Úštěk, Marie Kellerové, Litoměřice a Jiřiny Hyšplerové, Litoměřice.

76/4/2012

Zrušení předkupního práva k poz.p.č. 2843 v k.ú. Litoměřice

ZM neschvaluje zrušení předkupního práva k pozemku par.č. 2843 o výměře 1049 m2 v k.ú. Litoměřice dle KS V11-3267/2002 pro Larisu Novákovou, Litoměřice

77/4/2012

Prodej poz.p.č. 3227/3 v k.ú. Litoměřice

ZM schvaluje prodej pozemku par.č. 3227/3 o výměře 21 m(zast.plocha-nádvoří) v k.ú. Litoměřice za cenu dle znal.posudku 21.620,-Kč a náklady za vypracování znal.posudku  2.640,-Kč a to kupujícím: 1. polovinu ceny PUR-IZOLACE s.r.o., Křižíkova 713, Litoměřice IČ 44227744 a 2. polovinu ceny PILI spol.s.r.o., Křižíkova 713, Litoměřice, IČ 49101021.  

78/4/2012

Prodej poz.p.č. 1218/1 v k.ú. Litoměřice

ZM schvaluje prodej pozemku par.č. 1218/1 o výměře 371 m(zahrada) v k.ú. Litoměřice za cenu dle znal.posudku 381.890,- Kč a náklady za vypracování znal.posudku 2.880,-Kč do podílového vlastnictví (LV 7629) manželům MUDr. Martinu a MUDr. Magdaleně Dzivjakovým a Ervínu a Ladislavě Pošvicovým, Litoměřice.

79/4/2012

Prodej p.p.č. 4569/1 o výměře 570 m2 a p.č. 4569/2 o výměře 15 m2 zast.plocha) v k.ú. Litoměřice

ZM schvaluje prodej pozemků par.č. 4569/1 o výměře 570 m2 (zahrada) a p.č. 4569/2 o výměře 15 m2 (zast.plocha) v k.ú. Litoměřice za cenu smluvní ve výši 56.400,- Kč na dvě splátky, 1. polovinu ceny při podpisu KS a 2. polovinu ceny do 31.12.2012 manželům Jaroslavu a Zuzaně Novákovým, Litoměřice.

80/4/2012

Směna p.p.č. 4709/18, p.č. 4709/19 p,č. 4709/16 ve vl. P.Soldatka za p.p.č. 4709/17 v k.ú. Litoměřice

ZM schvaluje směnu pozemků: par.č. 4709/18 o výměře 120 m2 (ost.plocha), par.č. 4709/19 o výměře 165 m2 a par,č. 4709/16 o výměře 53 m2 ve vl. Petra Soldatka, Kamýk, za pozemek par.č. 4709/17 (ost.plocha) o výměře 1286  m2 v k.ú. Litoměřice ve vlast.města s finančním vyrovnáním 282.060,- Kč pro město na dvě splátky, 1. polovinu ceny při podpisu KS a 2. polovinu ceny do 31.12.2012 a náklady za vypracování znal.posudků 7.200,- Kč.

81/4/2012

Bezúpl.převod p.p.č. 2490/12 v k.ú. Litoměřice,č.j. 991/12, vl. ÚZSVM ČR, Rašínovo nábř. 390, Praha

ZM schvaluje bezúplatný převod pozemku par.č. 2490/12 o výměře 408 m2 (ostatní plocha-komunikace)  v k.ú. Litoměřice od ČR Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábř. 390, Praha (číslo smlouvy 991/2012).

82/4/2012

Revokace části usnesení ZM č. I/24 ze dne 24.06.2010 – snížení ceny

ZM revokuje usnesení ZM č. I./24 ze dne 24.06.2010 prodej pozemku p.č. 417/2 o výměře 67 m2 v k.ú. Litoměřice za cenu dle znaleckého posudku 98.260,-Kč manželům Pizůrovým, Ploskovice.

ZM schvaluje prodej pozemku par.č. 417/2 o výměře 67 m2 v k.ú. Litoměřice za cenu smluvní ve výši 46.900,- Kč manželům  Miroslavu a Libuši Pizůrovým, Ploskovice.

83/4/2012

Revokace části usnesení ZM č. 24/1/2012 ze dne 26.01.2012 - prodej p.p.č. 3856/12 v k.ú. Litoměřice

ZM revokuje usnesení ZM č. 24/1/2012 ze dne 26.01.2012 prodej pozemku p.č. 3856/12 o výměře 13 m2 (zahrada) v k.ú. Litoměřice za původní cenu 6.550,- Kč + náklady za odděl.geomet.plán 4.200,- Kč a znal.posudek 770,- Kč, celkem náklady 4.970,- Kč manželům Josefovi a Haně Rysovým, Litoměřice.

ZM schvaluje prodej pozemku p.č. 3856/12 o výměře 13 m2 (zahrada) v k.ú. Litoměřice za cenu smluvní ve výši 3.530,- Kč + náklady za odděl.geomet.plán 4.200,- Kč a znal.posudek 770,- Kč, celkem náklady 4.970,- Kč manželům Josefovi a Haně Rysovým, Litoměřice.

84/4/2012

Prodej poz.p.č. 2563/159 v k.ú. Litoměřice

ZM schvaluje prodej pozemku par.č. 2563/159 o výměře 29 m2 v k.ú. Litoměřice za cenu smluvní ve výši 20.300,- Kč vlastníkům domu Stránského 1754/29 v k.ú. Litoměřice (LV 9192).

85/4/2012

Prodej bytové jednotky – výměna bytu ul. Kubínova 438/6 a Družstevní 1756/25 v k.ú. Litoměřice

ZM schvaluje prodej dle podmínek „Zásad prodeje bytů a nebytových prostor z majetku Města Litoměřice“, byt č.3 ul. Kubínova 438/6 a byt č. 3 Družstevní 1756/25 v k.ú. Litoměřice.

86/4/2012

Dar stavby místní komunikace na poz. pč. 857/30 a 3891/12 v k.ú. Litoměřice (STK Žitenice)

ZM schvaluje přijetí daru - stavby místní komunikace navazující k ul. U Trati, umístěné na pozemcích parc. č. 857/30 o výměře 80 m2 a 3891/12 o výměře 428 m2 v k.ú. Litoměřice od vlastníka spol. IVESUR Česká republika, a.s., K Emance 291, Dubí.

87/4/2012

Dar poz.par.č. 857/32 o výměře 699mv k.ú. Litoměřice pod „Stezkou pro chodce a cyklisty

ZM schvaluje přijetí daru pozemku parc.č. 857/32 ost.plocha, silnice o výměře 699m2 v k.ú. Litoměřice pod „Stezkou pro chodce a cyklisty“- ul Žitenická od Ústeckého kraje, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem. Náklady spojené se vkladem smlouvy do KN bude hradit Město Litoměřice.

88/4/2012

Zřízení věcného břemene – umístění, provozování údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemku par.č. 2563/21 v k.ú. Litoměřice

ZM schvalujezřízení věcného břemene – umístění, provozování údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemku p.č. 2563/21 v k.ú.Litoměřice dle GP 3825-22/2011 ve prospěch oprávněného spol. ČEZ DISTRIBUCE, a.s., Teplická 874/8, Děčín, za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 875,-Kč + 20% DPH a poplatky za vklad smlouvy do KN.

89/4/2012

Zřízení věcného břemene – umístění, provozování údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k částem pozemků par.č. 3850/9 a 3856/6 v k.ú. Litoměřice

ZM schvalujezřízení věcného břemene – umístění, provozování údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k částem pozemků parc.č. 3856/6 a 3850/9 v k.ú.Litoměřice dle GP 3738-22/2011 ve prospěch oprávněného spol. ČEZ DISTRIBUCE, a.s., Teplická 874/8, Děčín, za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 1.114,-Kč + 20% DPH a poplatky za vklad smlouvy do KN.

90/4/2012

Zřízení věcného břemene – umístění, provozování údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemku par.č. 2631 v k.ú. Litoměřice

ZM schvalujezřízení věcného břemene – umístění, provozování údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemku par.č. 2631 v k.ú.Litoměřice dle GP 3850-22/2011 ve prospěch oprávněného spol. ČEZ DISTRIBUCE, a.s., Teplická 874/8, Děčín, za jednorázovou úhradu ve smluvní výši  928,-Kč + 20% DPH a poplatky za vklad smlouvy do KN.

91/4/2012

Zřízení věcného břemene – umístění, provozování údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k částem pozemků par.č. 4008/1,4008/35 a 4011/2 v k.ú. Litoměřice

ZM schvaluje zřízení věcného břemene umístění, provozování údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k částem pozemků parc. č. 4008/1, 4008/35, 4011/2 v k.ú. Litoměřice dle GP 3863-1/2011 ve prospěch oprávněného spol. ČEZ DISTRIBUCE, a.s., Teplická 874/8, Děčín, za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 42.195,-Kč + 20% DPH a poplatky za vklad smlouvy do KN.

92/4/2012

Zřízení věcného břemene - umístění, provozování údržby a oprav vodovodní a kanalizační přípojky k částem pozemků par.č. 1345/7 a 1345/1 v k.ú. Pokratice

ZM schvaluje zřízení věcného břemene - umístění, provozování údržby a oprav vodovodní a kanalizační přípojky k částem pozemků parc.č. 1345/7 a 1345/1 v k.ú. Pokratice v majetku města, dle GP č.1249 -18/2012, ve prospěch vlastníků pozemku parc.č. 1345/150 v k.ú. Pokratice manželům Ing. Renatě Minářové, Litoměřice a Jiřímu Minářovi, Praha 6, za jednorázovou úhradu ve výši 367,- Kč vč. DPH a poplatky za vklad smlouvy do KN.

93/4/2012

Uzavření smlouvy o zajištění financování lékařské pohotovostní služby mezi Městem Litoměřice, Ústeckým krajem a PO Městská nemocnice v Litoměřicích

ZM schvaluje:

a)         uzavření smlouvy o zajištění financování lékařské pohotovostní služby na období od 1. 4. do 30. 6. 2012  mezi Městem Litoměřice a Ústeckým krajem.

b)         poskytnutí dotace dle § 85 písm.c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění na zajištění lékařské pohotovostní služby ve výši 165.000,- Kč.

c)         uzavření smlouvy o zabezpečení lékařské pohotovostní služby na druhé čtvrtletí roku 2012 mezi Městem Litoměřice a  příspěvkovou organizací Městská nemocnice v Litoměřicích.

……………………………

Mgr. Ladislav Chlupáč

starosta města

Zapsala:  Eva Lieberová


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu