Nástroje pro usnadnění přístupu

ZASTUPITELSTVO MĚSTA

usnesení zastupitelstva města

04. výpis usnesení z jednání Zastupitelstva města Litoměřic - 6.6.2013

 

USNESENÍ

V Ý P I S

4. jednání Zastupitelstva města Litoměřic konaného dne 6. 6. 2013 od 16:00 hod.

v kongresovém sále Gotického hradu v Litoměřicích, se sídlem Tyršovo nám. 68

Počet přítomných členů ZM: 25

Z a s t u p i t e l s t v o   m ě s t a   L i  t o m ě ř i c   n a   s v é m  4.  z a s e d á n í

projednalo pod usnesením č:

109/4/2013

Rozpočtová opatření dle doporučení FV ze dne 22.5.2013

ZM schvaluje rozpočtová opatření dle doporučení FV ze dne 22. 5. 2013 (viz příloha orig. zápisu).

110/4/2013

Rozpočtové opatření v rámci odboru ŠKSaPP

ZM schvaluje rozpočtové opatření v rámci odboru školství, kultury, sportu a památkové péče (viz příloha orig. zápisu).

111/4/2013

Závěrečný účet města Litoměřice za rok 2012 včetně Zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření Města Litoměřice za rok 2012

a)       ZM schvaluje Závěrečný účet Města Litoměřice za rok 2012 s výhradou včetně  Zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření Města Litoměřice za rok 2012 (viz přílohy orig. zápisu)

b)       ZM schvaluje účetní závěrku Města Litoměřice za rok 2012 (viz příloha orig. zápisu)

112/4/2013

Zápis z likvidační komise ze 14.5.2013

ZM schvaluje  na návrh likvidační komise dle zápisu ze dne 14. 5. 2013 odpis a vyřazení uvedených položek z účetní evidence (zápis komise viz příloha orig. zápisu).

113/4/2013

Uzavření darovacích smluv na movité věci pořízené z projektu „Hledání ztraceného ráje v Českém středohoří“

ZM schvaluje uzavření darovacích smluv na movitý majetek pořízený z projektu „Hledání ztraceného ráje v Českém středohoří“  (vzorová smlouva a seznam organizací viz orig. příloha zápisu).

114/4/2013

Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině Mateřské školy Litoměřice, příspěvková organizace

ZM schvaluje dodatek č. 1 ke Zřizovací listině Mateřské školy Litoměřice, příspěvková organizace, se sídlem Masarykova 590/30, 412 01 Litoměřice IČ: 72744081  (dodatek viz příloha orig.zápisu).

115/4/2013

Schválení příspěvku z rezervy MK ČR z Programu regenerace MPR na rok 2013

ZM schvaluje finanční příspěvek z programu Regenerace MPR na akci „Obnova střechy kapucínského kláštera č.p. 206/3 Litoměřice“ ve výši 73 tis. Kč podle předloženého návrhu (viz příloha orig. zápisu).

116/4/2013

Schválení dohody o splátkách dluhu

ZM schvaluje  uzavření dohody o splátkách dluhu s paní J. Č., bytem Litoměřice, na částku 34.841,-Kč. Výše splátky činí 1.000,-Kč  měsíčně pod ztrátou výhody splátek počínaje měsícem červen 2013, se splatností k poslednímu dni každého měsíce.

117/4/2013

Schválení dohody o splátkách dluhu

ZM schvaluje uzavření dohody o splátkách pro pana P. T., ohlašovna Mírové nám. 15/7, Litoměřice, na částku 14.655,-Kč s příslušenstvím. Výše splátky činí 500,-Kč měsíčně pod ztrátou výhody splátek počínaje měsícem květen 2013, se splatností  k poslednímu dni každého měsíce.

118/4/2013

Schválení dodatku k dohodě o splátkách

ZM schvaluje uzavření dodatku k Dohodě o splátkách dluhu ze dne 8.6.2012 s paní E. S., bytem  Litoměřice, a to navýšení dluhu o částku 24.958,-Kč s příslušenstvím a snížení měsíční splátky na 1.500,-Kč počínaje červnem 2013.

119/4/2013

Schválení návrhu na doplnění nového člena dozorčí rady 1.Geotermální Litoměřice, a.s. 

ZM schvalujenávrh na doplnění nového člena dozorčí rady 1. Geotermální Litoměřice, a.s. (nový seznam členů DR přílohou orig. zápisu).

120/4/2013

Navýšení kapacity domova pro seniory (Domov na Dómském pahorku) a snížení kapacity týdenního stacionáře 

a) ZM schvaluje navýšení kapacity v Domově na Dómském pahorku o 10 lůžek.

b) ZM schvaluje uzavření Dodatku č. 3 ke koncesní smlouvě na provozování domova pro seniory 

     v Litoměřicích (viz příloha orig.zápisu).

c) ZM schvaluje snížení kapacity týdenního stacionáře na 4 lůžka.

121/4/2013

Schválení poskytnutí daru Hospici sv. Štěpána

ZM schvaluje poskytnutí finančního daru Hospici sv. Štěpána, o. s., IČ 65081374, se sídlem Rybářské náměstí 662/4, 412 01 Litoměřice – Předměstí, ve výši 40 tis. Kč.

Majetkové záležitosti:

Záměry:

122/4/2013

Nákup pozemku parc.č. 3304/2 o výměře 32 m2 (ost.komunikace) v k.ú. Litoměřice

ZM schvaluje záměr nákupu pozemku parc.č. 3304/2 o výměře 32 m2 (ostatní plocha) v k.ú. Litoměřice.

123/4/2013

Prodej části pozemku parc.č. 4137/1 o výměře cca 4 m2 a 4116/10 o výměře cca 9 m2 v k.ú.Litoměřice

ZM schvaluje záměr prodeje části pozemku parc.č. 4137/1 o výměře cca 4 m2 a 4116/10 o výměře cca 9 m2 v k.ú. Litoměřice (nutný odděl.geomet.plán).

124/4/2013

Nákup 2/6 pozemků parc.č. 1378/2 a 1380/6 v k.ú. Litoměřice

ZM schvaluje záměr nákupu spoluvlastnického podílu o velikosti 2/6 pozemků parc.č. 1378/2 a 1380/6 v k.ú. Litoměřice, z důvodu dořešení vlastnického vztahu k pozemkům pod stavbou ve vlastnictví města, za cenu dle znaleckého posudku.

125/4/2013

Žádost o  bezúplatný převod pozemku parc.č. 2532/2 v k.ú. Litoměřice na ČR ÚZSVM

ZM schvaluje podání žádosti o bezúplatný převod pozemku par.č. 2532/2 o výměře 161 m2 (ostatní plocha) v k.ú. Litoměřice, na ÚZSVM, Rašínovo nábřeží 390, Praha.

126/4/2013

Žádost o  bezúplatný převod pozemku parc.č. 2355/22 v k.ú. Litoměřice na ČR Státní pozemkový úřad

ZM schvaluje podání žádosti o bezúplatný převod pozemku parc.č. 2355/22 (orná) o výměře 46 m2 v k.ú. Litoměřice (veřejně prospěšná stavba komunikace  D4 - Místní propojovací komunikace) na ČR - Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Praha 3.

 

Prodeje:

127/4/2013

Směnu pozemků  včetně staveb parc.č. 4806/1, 4806/3, 4806/4, 4768/31, 4768/32, 4794/20 4795/1, 4795/2, 4796/12, 4797/4 a 4795/4 za pozemky v majetku obce 2231/1 a 2526 vše v k.ú. Litoměřice 

ZM schvaluje směnu pozemků parc.č. 4806/1, 4768/31, 4768/32, 4795/1, 4795/2, 4796/12 a pozemků včetně stavby komunikace parc.č. 4806/3, 4806/4, 4794/20, 4797/4 a 4795/4 o celkové výměře 3.215 mdo majetku města za pozemky parc.č. 2231/1 a 2526 o celkové výměře 3.199 mdo podílového spoluvlastnictví manželům J. a L. T., bytem Teplice (podíl 8/9) a společnosti Treinvest s.r.o, IČ: 25403087, Teplice (podíl 1/9), vše v k.ú. Litoměřice, a to bez dalších finančních nákladů pro Město Litoměřice. 

128/4/2013

Prodej pozemku parc.č. 685/13 o výměře 9 m2 (zast.plocha) v k.ú. Litoměřice

ZM schvaluje prodej pozemku parc.č. 685/13 o výměře 9 m2 (zast.plocha) v k.ú. Litoměřice za cenu smluvní tj. obvyklou v dané lokalitě 1.366,-Kč/m2 (12.294,-Kč) panu V. P., bytem Litoměřice.

129/4/2013

Prodej pozemku parc.č. 392/4 o výměře 34 m2 (zahrada) v k.ú. Litoměřice

ZM schvaluje prodej pozemku parc.č. 392/4 o výměře 34 m2 (zahrada) v k.ú. Litoměřice za cenu nižší než je cena obvyklá z důvodu špatné dostupnosti pozemku, tj. 6.800,- Kč a 2.880,- Kč  za vypracování odděl. geomet. plánu spoluvlastníkům nemovitosti č.p. 202/36 ul. Pokratická v Litoměřicích, a to paní M. K., bytem Litoměřice, paní M. K., bytem Úvaly, paní O. K., bytem Úvaly a panu P. R., bytem Litoměřice.

130/4/2013

Prodej bytové jednotky v ul. Alšova 23/17 v k.ú. Litoměřice

ZM schvaluje prodej bytové jednotky v domě č.p. 23 v ul. Alšova v Litoměřicích a souvisejících spoluvlastnických podílů na společných částech domu a pozemku parc.č. 845, vše v k.ú. Litoměřice, paní V. N., bytem Litoměřice za cenu smluvní 150.000,-Kč a za uhrazení nákladů na pořízení energetického průkazu prodávaného bytu, a to za podmínky, že uhradí po bývalém nájemníkovi nedoplatek za služby ve výši 5.314,- Kč a rovněž uhradí náklady a zajistí vyklizení tohoto bytu.

131/4/2013

Bezúplatný převod pozemků  v k.ú. Litoměřice, smlouva č.j. 2377/13 od ČR ÚZSVM

ZM schvaluje smlouvu o bezúplatném převodu pozemků parc.č. 827/30 a 827/32 v k.ú. Litoměřice, č.j. 2377/13 od ČR ÚZSVM, Rašínovo nábřeží 390, Praha.

132/4/2013

Bezúplatný převod pozemků  v k.ú. Litoměřice, smlouva č.j. 2690 /13 od ČR ÚZSVM

ZM schvaluje smlouvu o bezúplatný převod pozemku parc.č. 2490/3 v k.ú. Litoměřice, č.j. 2690/13 od ČR ÚZSVM, Rašínovo nábřeží 390, Praha.

133/4/2013

Zřízení věcného břemene – umístění, provozování údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části  pozemku parc.č. 2513/2 k.ú. Litoměřice

ZM schvaluje zřízení věcného břemene – umístění, provozování údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemku parc.č. 2513/2 v k.ú. Litoměřice dle GP 3855-1/2013 ve prospěch oprávněného spol. ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín, za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 4.364,-Kč + 21% DPH a poplatky za vklad smlouvy do KN.

134/4/2013

Zřízení věcného břemene – umístění, provozování údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemku parc.č. 2868/2 v k.ú. Litoměřice

ZM schvaluje zřízení věcného břemene – umístění, provozování údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemku  parc.č. 2868/2 v k.ú. Litoměřice dle GP 3902-1/2013 ve prospěch oprávněného spol. ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín, za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 1.430,-Kč + 21% DPH a poplatky za vklad smlouvy do KN.

135/4/2013

Zřízení věcného břemene – umístění, provozování údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části  pozemku parc.č. 4447/1 v k.ú. Litoměřice 

ZM schvaluje zřízení věcného břemene – umístění, provozování údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemku  parc.č. 4447/1 v k.ú. Litoměřice dle GP 3871-1/2013 ve prospěch oprávněného spol. ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín, za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 1.767-Kč + 21% DPH a poplatky za vklad smlouvy do KN.

136/4/2013

Zřízení věcného břemene – umístění, provozování údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části  pozemku parc.č. 3002/1 v k.ú. Litoměřice 

ZM schvaluje zřízení věcného břemene – umístění, provozování údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemku  parc.č. 3002/1 v k.ú. Litoměřice dle GP 3927-1/2013 ve prospěch oprávněného spol. ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín, za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 2.595,-Kč + 21% DPH a poplatky za vklad smlouvy do KN.

137/4/2013

Zřízení věcného břemene - umístění, provozování údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části  pozemku parc.č. 4447/1 v k.ú.Litoměřice

ZM schvaluje zřízení věcného břemene – umístění, provozování údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemku  parc.č. 4447/1 v k.ú. Litoměřice dle GP 3885-1/2013 ve prospěch oprávněného spol. ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín, za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 432,-Kč + 21% DPH a poplatky za vklad smlouvy do KN.

138/4/2013

Zřízení věcného břemene - umístění, provozování údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části  pozemku parc.č.4447/1 v k.ú. Litoměřice 

ZM schvaluje zřízení věcného břemene – umístění, provozování údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemku  parc.č. 4447/1 v k.ú. Litoměřice dle GP 4044-1/2013 ve prospěch oprávněného spol. ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín, za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 2.179,-Kč + 21% DPH a poplatky za vklad smlouvy do KN.

139/4/2013

Zřízení věcného břemene - umístění, provozování údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části  pozemku parc.č. 660/1 v k.ú. Litoměřice

ZM schvalujezřízení věcného břemene – umístění, provozování údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemku  parc.č. 660/1 v k.ú. Litoměřice dle GP 3877-1/2013 ve prospěch oprávněného spol. ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín, za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 1.925,-Kč + 21% DPH a poplatky za vklad smlouvy do KN.

140/4/2013

Zřízení věcného břemene - umístění, provozování údržby a oprav plynárenského distribučního zařízení k části  pozemku parc.č. 1345/13 v k.ú.Pokratice  

ZM schvalujezřízení věcného břemene – práva umístění, provozování, údržby a oprav plynárenského zařízení k části pozemku parc.č.1345/13 v k.ú. Pokratice  dle GP č. 1278-5/2013 ve prospěch oprávněného RWE GasNet, s.r.o. Klíšská 940, Ústí nad Labem za jednorázovou úhradu ve výši 500,-Kč+ 21%DPH. Správní poplatek do KN bude hradit Město Litoměřice.

141/4/2013

Zřízení věcného břemene práva chůze a jízdy k části pozemku parc.č. 1324 v k.ú.Litoměřice  - GP4049-107/2013

ZM schvaluje zřízení věcného břemene práva chůze a jízdy k části pozemku parc.č. 1325 v k.ú. Litoměřice ve prospěch vlastníka nemovitostí  parc.č. 1326/9 (garáž) a 1326/8  v k.ú. Litoměřice pro pana V. V., bytem Litoměřice za jednorázovou náhradu ve výši 10.000,- Kč + 21% DPH., včetně nákladů (správní poplatek do KN a odděl.geomet. plán).

142/4/2013

Zřízení věcného břemene - umístění, provozování údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemku parc.č. 4593/2 v k.ú. Litoměřice

ZM schvalujezřízení věcného břemene – umístění, provozování údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemku  parc.č. 4593/2 v k.ú. Litoměřice dle GP 4011-1/2013 ve prospěch oprávněného spol. ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín, za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 1.780,-Kč + 21% DPH a poplatky za vklad smlouvy do KN.

143/4/2013

Zřízení věcného břemene - umístění, provozování údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemku parc.č. 4447/1 v k.ú. Litoměřice 

ZM schvaluje zřízení věcného břemene – umístění, provozování údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemku  parc.č. 4447/1 v k.ú. Litoměřice dle GP 3722-1/2013 ve prospěch oprávněného spol. ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín, za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 494,-Kč + 21% DPH a poplatky za vklad smlouvy do KN.

144/4/2013

Doplnění usnesení ZM ze dne 15.11.2012 č. 226/9/2012 písm. a) prodej kanalizačních staveb

ZM schvaluje doplnění usnesení ZM ze dne 15.11.2012 č. 226/9/2012 písm. a), týkající se prodeje kanalizačních staveb vybudovaných z finančních prostředků „Sdružení měst a obcí za účelem realizace kanalizace v mikroregionu“ o závazek Města Litoměřice, spočívající v budoucí úhradě nákladů spojených se zřízením věcného břemene umístění kanalizace na pozemcích parc.č. 2608/1, 2608/12, 2608/14, 2608/13, 2608/5, 2608/7,2609/8, 2609/9  a 2618/1 v k.ú. Litoměřice s ohledem na ust. § 13 zákona  č. 428/2012 Sb., (návrh kupní smlouvy viz. příloha orig. zápisu).

145/4/2013

Prodej části pozemku parc.č. 4020 o výměře cca 9 mv k.ú. Litoměřice formou smlouvy o budoucí KS

ZM schvaluje prodej části pozemku parc.č. 4020 o výměře cca 9 mv k.ú. Litoměřice (nutný odděl.geometrický plán) pro umístění TS spol. ČEZ Distribuce, a.s.,Teplická 874/8, Děčín za cenu smluvní ve výši 725,- Kč/m2    a uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě.

146/4/2013

Prodej bytové jednotky v ul.Teplická 1671/1, Litoměřice

ZM schvaluje prodej dle podmínek „Zásad prodeje bytů a nebytových prostor z majetku Města Litoměřice“, BJ  č. 1671/10 ul. Teplická 1671/1 v k.ú. Litoměřice  se souvisejícími podíly na společných částech domu a pozemku manželům J. a S. M., bytem Litoměřice.

147/4/2013

Prodej bytové jednotky v ul. Revoluční  1834/8 , Litoměřice

ZM schvaluje prodej dle podmínek „Zásad prodeje bytů a nebytových prostor z majetku Města Litoměřice“, BJ  č. 1834/24 ul. Revoluční 1834/8 v k.ú. Litoměřice  se souvisejícími podíly na společných částech domu a pozemku paní M. Ch., bytem Litoměřice.

…………………………

Mgr. Ladislav Chlupáč

starosta města

…………………………….

Mgr. Karel Krejza

1. místostarosta města

Zapsala:  Jana Váchová


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Pá: 9-17 hod.
So: 9-12 hod.
Ne: zavřeno

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2023 Město Litoměřice
Mobilní menu