Nástroje pro usnadnění přístupu

ZASTUPITELSTVO MĚSTA

usnesení zastupitelstva města

04. výpis usnesení z jednání Zastupitelstva města Litoměřic - 5.6.2014

USNESENÍ

VÝPIS

4. jednání Zastupitelstva města Litoměřic konaného dne 5.6. 2014 od 16:00 hod.

v kongresovém sále Gotického hradu v Litoměřicích, se sídlem Tyršovo nám. 68

Počet přítomných členů ZM: 21

Z a s t u p i t e l s t v o   m ě s t a   L i  t o m ě ř i c   n a   s v é m   4.  z a s e d á n í

p r o j e d n a l o   p o d   u s n e s e n í m   č:

91/4/2014

Rozpočtová opatření dle doporučení FV ze dne 28.5. 2014

ZM schvaluje rozpočtová opatření dle doporučení FV ze dne 28. 5. 2014 (viz příloha orig. zápisu)

92/4/2014

Schválení účetní závěrky Města Litoměřice za rok 2013 a Závěrečného účtu města Litoměřice za rok 2013 včetně Zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření města Litoměřice za rok 2013

ZM schvaluje účetní závěrku Města Litoměřice za rok 2013 (viz příloha orig. zápisu).

ZM schvaluje Závěrečný účet Města Litoměřice za rok 2013 s výhradou včetně Zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření Města Litoměřice za rok 2013 (viz přílohy orig. zápisu).

93/4/2014

Schválení čerpání úvěru na předfinancování dotačních projektů ROP a IOP pro Městskou nemocnici v Litoměřicích

ZM schvaluje dle § 34, odst. (1), zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Městské nemocnici v Litoměřicích, příspěvkové organizaci města, přijetí úvěru ve výši 35.000.000,- Kč na předfinancování dotace projektu ROP Severozápad na modernizaci centrálních operačních sálů a přijetí úvěru ve výši 20.621.000,- Kč na předfinancování dotace projektu IOP na modernizaci a obnovu přístrojového vybavení Iktového centra a pověřuje, v souladu se Zřizovací listinou, podpisem úvěrové smlouvy členy Správní rady, jako statutárního orgánu nemocnice.

94/4/2014

Schválení uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad na projekt:„Rekonstrukce dětského dopravního hřiště v Litoměřicích“

ZM schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad na projekt: „Rekonstrukce dětského dopravního hřiště v Litoměřicích“ (CZ.1.09/1.2.00/63.01014). Smlouva přílohou orig. zápisu.

95/4/2014

Schválení memoranda k rozvoji sociální oblasti v ORP Litoměřice

ZM schvaluje Memorandu k rozvoji sociální oblasti v ORP Litoměřice (viz příloha orig. zápisu).

96/4/2014

Schválení 4. Komunitního plánu sociálních služeb města Litoměřice 2014 - 2017 

ZM schvaluje 4. Komunitní plán sociálních služeb města Litoměřice 2014-2017 (viz příloha orig. zápisu).

97/4/2014

Prominutí dluhu

ZM schvaluje prominutí poplatku z prodlení ve výši 78.364,-Kč, pro pana J.N., Velemín.

98/4/2014

Souhlas s přistoupením k výzvě č. 22 o poskytnutí podpory z integrovaného operačního programu v oblasti „Zavádění informačních a komunikačních technologií v územní veřejné správě

ZM schvaluje:

a)      podání žádosti o finanční podporu z Integrovaného operačního programu KONSOLIDACE IT A NOVÉ SLUŽBY TC OBCÍ, oblasti podpory 2.1 Zavádění ICT v územní veřejné správě, na projekt. „Konsolidace HW a infrastruktury a virtualizace serverů, digitalizace smluv a elektronizace mapových podkladů - Digitální technická mapa města Litoměřice“ o celkových nákladech projektu 6.000.000,- Kč vč. DPH.

b)      zajištění předfinancování projektu ze strany města Litoměřice ve výši 6.000.000,- Kč vč. DPH vč. DPH, tj. 100 % celkových nákladů projektu.

c)      zajištění spolufinancování projektu ze strany města Litoměřice ve výši 900.000,- Kč vč. DPH, tj. 15 % z celkových způsobilých výdajů projektu.

Majetkové záležitosti

Záměry:

99/4/2014

Prodej pozemku parc.č. 4530 o výměře 571 m2 (zahrada) v k.ú. Litoměřice

ZM schvaluje záměr prodeje pozemku parc.č. 4530 o výměře 571 m2 (zahrada) v k.ú. Litoměřice.

100/4/2014

Prodej pozemku parc.č. 1072/2 o výměře 121 m(zahrada) v k.ú. Litoměřice

ZM schvaluje záměr prodeje pozemku parc.č. 1072/2 o výměře 121 m(zahrada) v k.ú. Litoměřice

101/4/2014

Prodej pozemku parc.č. 1086 o výměře 188 m2 (zahrada) v k.ú. Litoměřice

ZM schvaluje záměr prodeje pozemku parc.č. 1086 o výměře 188 m2 (zahrada) v k.ú. Litoměřice

Prodeje:

102/4/2014

Prodej pozemků (samostatné zahrady, zahrádkář.osady) v k.ú. Litoměřice, Pokratice

ZM schvaluje prodej pozemků (samostatné zahrady, zahrádkářské osady) v k.ú. Litoměřice a Pokratice, a to za cenu smluvní - pozemky pod chatkou 300,- Kč/m2 a zahrady 100,-Kč/m2,

103/4/2014

Prodej pozemku parc.č. 4202/29 o výměře 1978 m2 (ost.plocha) a 4202/33 o výměře 129 m2 (stavební) v k.ú. Litoměřice

ZM schvaluje prodej pozemku parc.č. 4202/29 o výměře 1978 m2 (ost.plocha) a 4202/33 o výměře 129 m2 (zast. plocha), vše v k.ú. Litoměřice, za cenu dle znaleckého posudku 1.202.840,-Kč a uhrazení nákladů za vypracování znal.posudku 6.050,-Kč, Ústeckému kraji, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem, IČ: 70892156.

104/4/2014

Prodej pozemku parc.č. 2512/1 o výměře 532 m2 (zahrada) v k.ú. Litoměřice

ZM schvaluje prodej pozemku parc.č. 2512/1 o výměře 532 m2 (zahrada) v k.ú. Litoměřice za cenu smluvní ve výši 850,-Kč/mdo spoluvlastnictví paní M.P. a panu J.P., oba bytem Litoměřice a panu V.P., bytem Praha 8 (panové J.P.a V.P. kupují podíly ve výši ¼ a paní M.P. podíl ve výši ½) a uhrazení nákladů za vypracování znal. posudku ve výši 3.630,- Kč, a to uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí kupní, s tím, že kupní smlouva bude uzavřena za 3 roky od podpisu budoucí smlouvy na výzvu budoucích kupujících.

105/42014

Prodej pozemku parc.č. 580/6 o výměře 10 m2 v k.ú. Litoměřice

ZM schvaluje prodej pozemku parc.č. 580/6 o výměře 10 m2 v k.ú. Litoměřice za cenu smluvní ve výši 1.500,-Kč/m2 manželům J.N. a V.N., bytem Litoměřice.

106/4/2014

Prodej opuštěného a neudržovaného hrobu – urnový pomník, sektor IV., II ř.1,  evid.č.19

ZM schvaluje prodej neudržovaného hrobu ve vlastnictví města – urnový pomník, sektor IV., II ř.1,  evidenční č.19 za cenu dle znaleckého posudku 2.920,- Kč + 21 % DPH (tj. 3.533,- Kč) paní A.V. bytem Žitenice.

107/4/2014

Prodej technologického zařízení vývodové odpínače, umístěné v elektrické stanici– LT 0134 

a) ZM schvaluje prodej technologického zařízení - dvou vývodových odpínačů a propojovacích sběrnic v elektrické stanici LT 0134 v Kulturním domě (pozemek parc.č. 65 s budovou č.p. 2028 v k.ú. Litoměřice)  za cenu dle znaleckého posudku 41.040,- Kč + 21% DPH (tj. 49.658,- Kč) (KSK/3013/14) ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín, IČ: 24729035.

b) ZM schvaluje rozpočtové opatření, tj. navýšit příjmy o 50.000,- Kč ÚZ 4802/4000 a zároveň o tuto částku snížit výši rozpočtu u ÚZ 1805/1000 – saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.

108/4/2014

Zřízení věcného břemene – služebnosti právo chůze a umístění  elektrické stanici– LT 0134  na pozemku parc.č. 65 v k.ú. Litoměřice

ZM schvalujezřízení věcného břemene – služebnosti přístupu a umístění elektrizační distribuční soustavy, k pozemku parc.č. 65 v k.ú. Litoměřice, ve prospěch oprávněného - spol. ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín, IČ: 24729035, za jednorázovou úhradu ve výši 10.000,- Kč + 21% DPH a uhrazení správního poplatku za vklad práva do KN.

109/4/2014

Bezúplatný převod pozemku parc.č. 2839/4 o výměře 307 m2 (ost.plocha) v k.ú. Litoměřice, smlouva č.j. 7023/2013 od ČR ÚZSVM, Rašínovo nábřeží 390, Praha

ZM schvaluje smlouvu o bezúplatném převodu pozemku parc.č. 2839/4 v k.ú. Litoměřice č.j. 7023/2013 s ČR ÚZSVM, Rašínovo nábřeží 390, Praha.

110/4/2014

Bezúplatný převod pozemku parc.č. 5474/3 o výměře 1935 m(ost.plocha) v k.ú. Litoměřice, smlouva č.j. 1003991438 od ČR SPÚ, Husinecká 1024/11a, Praha 3

ZM schvaluje smlouvu o bezúplatném převodu pozemku parc.č. 5474/3 v k.ú. Litoměřice č.j. 1003991438 s ČR SPÚ, Husinecká 1024/11a, Praha 3.

111/4/2014

Nákup pozemku parc.č. 1345/292 (orná) o výměře 36m2 v k.ú.Pokratice (komunikace Broskvová xTrnková)

ZM schvaluje nákup pozemku parc.č. 1345/292, orná o výměře 36 m2 v k.ú.Pokratice od paní T.K.P., bytem Litoměřice, za smluvní cenu ve výši 8.640,- Kč. Náklady spojené se vkladem práva do KN bude hradit Město Litoměřice.

 

112/4/2014

Nákup pozemku parc. č. 1345/37 (orná) o výměře  602 m2 v k.ú. Pokratice

ZM schvaluje nákup pozemku parc.č. 1345/37, orná půda o výměře 602 m2 v  k.ú. Pokratice, od pana P.Š., bytem Litoměřice, za účelem umístění veřejně prospěšné stavby komunikace, a to za cenu v místě a čase obvyklou dle znaleckého posudku č. 2020/14 ve výši 327.500,- Kč. Veškeré náklady  bude hradit Město Litoměřice.

…………………………

Mgr. Ladislav Chlupáč

starosta města

…………………………

Mgr. Karel Krejza

1. místastarosta města

Zapsala:  Eva Šimková


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu