ZASTUPITELSTVO MĚSTA

usnesení zastupitelstva města

04. výpis usnesení z jednání Zastupitelstva města Litoměřic - 31.5.2007

USNESENÍ

výpis

ze 4. jednání Zastupitelstva města Litoměřic konaného dne 31.5.2007 od 16:00 hod.

v zasedací síni Městského úřadu v Litoměřicích se sídlem Mírové nám. 15/7

Počet přítomných členů ZM:   24

Zastupitelstvo města Litoměřic po projednání:

I.          schvaluje:

1.                   rozpočtová opatření dle doporučení FV ze dne 21.5. 2007 (viz příloha orig. zápisu).

2.                   uvolnění částky z rozpočtové rezervy města Litoměřic max. ve výši 300.000,- Kč na provozování lodní dopravy na Labi.

3.                   prominutí poplatku z prodlení ve výši 292.669,- Kč pro Věru Hrdličkovou, Litoměřice (žádost viz příloha orig. zápisu).

4.                   úplné prominutí úroku z prodlení pro Alenu Chládkovou, Čížkovice (žádost viz příloha orig. zápisu).

5.                   darovací smlouvu na movité věci mezi Městem Litoměřice a Soukromou mateřskou školkou Dětský koutek, s.r.o. v Litoměřicích (viz příloha orig. zápisu).

6.                   darovací smlouvu mezi Městem Litoměřice a Příspěvkovou organizací Základní škola Litoměřice, Ladova 5, předmětem daru je „SCHODOLEZ CLIMBER MK1“ v ceně 129.150,- Kč (viz příloha orig. zápisu).

7.                   bezúplatný převod spoluvlastnického podílu (1/2) na nemovitostech - domu č.p. 750 nacházející se na st.p.č. 1688 o výměře 209 m2, pozemku st.p.č. 1688 o výměře 209 m2, (zastavěná plocha a nádvoří), a pozemku p.č. 1689 o výměře 157 m2, (zahrada) vše v k.ú. Litoměřice na Město Litoměřice.

8.                   zřízení bezúplatného věcného břemene spočívajícího v právu užívání 1/2 domu č.p. 750 nacházející se na st.p.č. 1688 o výměře 209 m2 v k.ú. Litoměřice, konkrétně bytu v 1. nadzemním podlaží domu o kuchyni, třech pokojích s příslušenstvím, spoluužívání sklepa s oprávněním po zmíněných prostorách se volně  pohybovat, návštěvy příbuzných a známých přijímat. Věcné břemeno se zřizuje ve prospěch Emilie Čujdíkové, Litoměřice. Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou.

9.                   smlouvu o poskytnutí dotace pro TJ Sokol Litoměřice (smlouva viz příloha orig. zápisu).

10.               smlouvu o poskytnutí dotace pro pana Miroslava Laudu, Sulejovice  (smlouva viz příloha orig. zápisu).

11.               na návrh škodní a likvidační komise dle zápisu ze dne 27.4.2007 odpis a vyřazení uvedených položek z účetní evidence (zápis komise viz příloha orig. zápisu).

12.               návrh uzavření dodatku č. 1 k darovací smlouvě o převodu některého vojenského nepotřebného majetku se Správou vojenského bytového fondu Praha (jedná se o druhou vlnu převodu nemovitostí, ve kterých jsou vojenské byty) z důvodu posunutí termínu převzetí převáděného majetku – navrhovaný termín k 31.12.2007 (návrh dodatku smlouvy viz příloha orig. zápisu).

13.               záměr prodeje pozemku p.č. 1138 o výměře 193 m2 (zahrada) v k.ú. Litoměřice (nutný odděl. geomet. plán).

14.               záměr prodeje části pozemku p.č. 4116/8 (ostatní plocha) v k.ú. Litoměřice (nutný odděl. geomet. plán).

15.               záměr prodeje bytových domů včetně příslušných pozemků a zde umístěných garážových stání: dům č.p. 88 (orient.č. 2 a 4) včetně parcely č. 871/2 v k.ú. Litoměřice (ul. Pražská) a dům č.p. 89 (orient.č. 6 a 8) včetně parcely č. 871/3 v k.ú. Litoměřice (ul. Pražská).

16.               záměr prodeje těchto bytových domů,včetně příslušných pozemků:

- bytový dům č.p. 1035 na st.parc.č. 3164 v k.ú. Litoměřice (ul. Tylova), vč. pozemku parc.č. 3164, (15 bytů)

- bytový dům č.p. 1671 na st.parc.č. 3215 v k.ú. Litoměřice (ul. Teplická), vč. pozemku parc.č. 3215, (9 bytů a 3 nebytové prostory)

- bytový dům č.p. 1672 na st.parc.č. 3213 v k.ú. Litoměřice (ul. Teplická), vč. pozemku parc.č. 3213, (4 byty a 1 nebytový prostor)

- bytový dům č.p. 1675 na st.parc.č. 3259 v k.ú. Litoměřice (ul. Teplická), vč. pozemku parc.č. 3259, (4 byty)

- bytový dům č.p. 1676 na st.parc.č. 3260 v k.ú. Litoměřice (ul. Teplická), vč. pozemku parc.č. 3260, (4 byty)

- bytový dům č.p. 1677 na st.parc.č. 3261 v k.ú. Litoměřice (ul. Teplická), vč. pozemku parc.č. 3261, (6 bytů)

- bytový dům č.p. 1678 na st.parc.č. 3262 v k.ú. Litoměřice (ul. Teplická), vč. pozemku parc.č. 3262, (16 bytů)

- bytový dům č.p. 1679 na st.parc.č. 3263 v k.ú. Litoměřice (ul. Teplická), vč. pozemku parc.č. 3263, (6 bytů)

- bytový dům č.p. 1680 na st.parc.č. 3264 v k.ú. Litoměřice (ul. Teplická), vč. pozemku parc.č. 3264, (4 byty)

- bytový dům č.p. 1681 na st.parc.č. 3265 v k.ú. Litoměřice (ul. Teplická), vč. pozemku parc.č. 3265, (6 bytů)

- bytový dům č.p. 1682 na st.parc.č. 3288 v k.ú. Litoměřice (ul. Teplická), vč. pozemku parc.č. 3288, (6 bytů)

- bytový dům č.p. 1683 na st.parc.č. 3287 v k.ú. Litoměřice (ul. Teplická), vč. pozemku parc.č. 3287, (8 bytů)

- bytový dům č.p. 1673 na st.parc.č. 3212 v k.ú. Litoměřice (ul. Resslova), vč. pozemku parc.č. 3212, (8 bytů)

- bytový dům č.p. 1674 na st.parc.č. 3236 v k.ú. Litoměřice (ul. Resslova), vč. pozemku parc.č. 3236, (9 bytů)

- bytový dům č.p. 1684 na st.parc.č. 3257 v k.ú. Litoměřice (ul. Palachova, ul. Třebízského), vč. pozemku parc.č. 3257, (12 bytů)

- bytový dům č.p. 1685 na st.parc.č. 3256 v k.ú. Litoměřice (ul. Palachova), vč. pozemku parc.č. 3256, (16 bytů).

17.               záměr prodeje bytového domu v ul. Revoluční č.p. 1834/8, včetně příslušného pozemku p.č. 3736/5 v k.ú. Litoměřice.

18.               záměr bezúplatného převodu doprovodných staveb vybudovaných v rámci stavební akce „ II/247 přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky I. část“ (SO 406; SO 106.1; SO 107.1, část SO 101A) Městu Litoměřice od jejího investora Ústeckého kraje, zast. hejtmanem Ing. Jiřím Šulcem, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem.

19.               prodej pozemku parcely číslo 175 o výměře 105 m2 v k.ú. Litoměřice manželům Klabanovým,  Litoměřice za cenu dle znaleckého posudku ve výši 64.890,- Kč.

20.               prodej pozemku p.č. 600/59 o výměře 4 m2 v k.ú. Pokratice manželům Záveským, Litoměřice za cenu dle znaleckého posudku ve výši 5.160,- Kč.

21.               prodej pozemku p.č. 4709/2 o výměře 4936 m2 v k.ú. Litoměřice a zřízení předkupního práva (kupní smlouva bude uzavřena za stejných finančních podmínek, za kterých byla nemovitost prodána městem) panu Petru Soldatkovi, Litoměřice a součástí kupní smlouvy bude závazek kupujícího vybudovat do jednoho roku od prodeje tohoto pozemku ekologický provoz betonárky pod sankcí odstoupení od kupní smlouvy. Za ekologický provoz betonárky se považuje takové zařízení, které zajistí průměrné emise prachu na úrovni max. 3,5 mg/m3 a emisní tok max. 4 g/hod.

22.               prodej pozemku p.č. 4709/2 o výměře 4936 m2 v k.ú. Litoměřice za cenu smluvní ve výši 987.200,- Kč panu Petru Soldatkovi, Litoměřice.

23.               prodej pozemku p.č. 3856/11 o výměře 13 m2 (zahrada) v k.ú. Litoměřice manželům Rysovým, Litoměřice za cenu dle znaleckého posudku ve výši 6.550,- Kč (a náklady za odděl. geomet. plán a znalecký posudek).

24.               prodej pozemku p.č. 400/7 o výměře 69 m2 v k.ú. Pokratice paní Mgr. Ditě Gruntové Härtingové, Litoměřice za cenu dle znaleckého posudku 34.780,- Kč a (náklady za znalecký posudek a odděl. geomet. plán).

25.               prodej pozemku p.č. 1111/4 o výměře 56 m2 v k.ú. Pokratice paní Jitce Chládkové, Litoměřice za cenu smluvní ve výši 15.523,- Kč (a náklady za znalecký posudek a odděl. geomet. plán).

26.               snížení nabídkové kupní ceny na prodej nebytových prostor v ul. Dukelská 1854, Litoměřice společnosti KUMA – správa nemovitostí, ul. Dukelská 1854/16, Litoměřice (zastoupené panem Petrem Kubelkou) o 92.069,- Kč tj. 342.531,- Kč (2 místnosti o celkové výměře 27,7 m2snížení znaleckého posudku na polovinu).

27.               podání žádosti na ČR Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 42, Praha o převod pozemků parcely číslo 2570/3, 2645/6 a 2905/6 v k.ú. Litoměřice na Město Litoměřice.

28.               podání žádosti na PF ČR, Husinecká 1024/11 A, Praha 3 o převod pozemků (viz příloha tabulka) v k.ú. Litoměřice a Pokratice na  Město Litoměřice.

II.         neschvaluje:

1.                   záměr prodeje části pozemku p.č. 424 o výměře cca 25 m2 (ostatní plocha) v k.ú. Litoměřice (nutný odděl. geomet. plán).

III.        bere na vědomí:

1.                   informaci o zhodnocení volných finančních prostředků (viz příloha orig. zápisu).

2.                   prezentaci „Rozvoj kvalifikace v oblasti udržitelného rozvoje v Ústeckém kraji“.

IV.        pověřuje:

1.                   starostu podepsáním dodatku č. 1 k darovací smlouvě o převodu některého vojenského nepotřebného majetku se Správou vojenského bytového fondu Praha i pokud bude termín převzetí druhou smluvní stranou navržen před datem 31.12.2007 a nebude akceptován náš návrh.

2.                   starostu města Litoměřic k zastupování na valné hromadě Severočeské vodárenské společnosti a.s. po dobu volebního období roku 2006 - 2010.

V.         revokuje:

1.       část svého usnesení č. III/1 ze dne 27.6.2002, kterým se ruší prodej domů Revoluční 1831/7 a 1834/8, Litoměřice.

Mgr. Ladislav Chlupáč

starosta města

Ing. Ivan Palán

místostarosta města

Zapsala: Eva Chrudimská


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Pá: 9-17 hod.
So: 9-12 hod.
Ne: zavřeno

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2023 Město Litoměřice
Mobilní menu