Nástroje pro usnadnění přístupu

ZASTUPITELSTVO MĚSTA

usnesení zastupitelstva města

04. výpis usnesení z jednání Zastupitelstva města Litoměřic - 30.4.2009

USNESENÍ

výpis

ze 4. jednání Zastupitelstva města Litoměřic konaného dne 30.4.2009 od 16:00 hod.

v zasedací síni Městského úřadu v Litoměřicích se sídlem Mírové nám. 15/7

Počet přítomných členů ZM:  22

 

Zastupitelstvo města Litoměřic po projednání:

I.          schvaluje:

1.         po projednání rozpočtová opatření dle doporučení FV ze dne 20.4.2009 (viz příloha orig. zápisu).

2.         po projednání poskytnutí půjčky z Fondu bydlení žadateli Marcele Štěrbové ve výši 200 tis. Kč se splatností 5 let a úrokem 5 % p.a.

3.         po projednání poskytnutí půjčky z Fondu bydlení žadateli Ing. Janu Nejtkovi ve výši 200 tis. Kč se splatností 5 let a úrokem 5 % p.a.

4.         uzavření dohody o splátkách  pro Josefa Kolaříka, Litoměřice, na částku 13.521,-Kč s příslušenstvím. Výše splátky činí 300,-Kč měsíčně pod ztrátou výhody splátek počínaje měsícem duben 2009, se splatností  k poslednímu dni každého měsíce.

5.         uzavření dohody o splátkách  pro Jana Hocka a Lucii Hockovou, Litoměřice, na částku 10.012,-Kč s příslušenstvím. Výše splátky činí 500,-Kč  měsíčně pod ztrátou výhody splátek počínaje měsícem březen 2009, se splatností  k poslednímu dni každého měsíce.

6.         předložený návrh na poskytnutí dotací na činnost pro SK a TJ pro rok 2009 (viz příloha orig. zápisu)

7.         uzavření smluv o dotacích dle vzorové smlouvy o poskytnutí dotace na činnost pro SK a TJ pro rok 2009 (vzorová smlouva viz příloha orig. zápisu).

8.         předložené smlouvy o poskytnutí finančních prostředků na činnost občanských sdružení Puealle Cantantes a Klubu přátel chlapeckého sboru Páni kluci.

9          tyto stanovené priority pro dopravní stavby II/247 Přivaděč k průmysl. zónám Prosmyky - Litoměřice:

a) podporovat a spolupracovat na dokončení stavby II/247 Přivaděč k prům. zónám Prosmyky - Litoměřice až na křižovatku ul. Masarykova (pod pokratické závory).

b) připravovat ve spolupráci s Ústeckým krajem a ŘSD ČR stavbu Přeložka silnice I/15 - východní obchvat.

10.       uzavření nájemní smlouvy v předloženém znění s Českou republikou - Úřadem vlády ČR na nebytové prostory v Domu kultury v Litoměřicích a Základní škole Litoměřice, Na Valech, pro pořádání neformálního zasedání ministrů dopravy zemí Evropské unie konaného dne 29.4.2009 (viz příloha orig.zápisu).

11.       na návrh škodní a likvidační komise dle zápisu ze dne 23.dubna 2009 odpis a vyřazení uvedených položek z účetní evidence (zápis komise viz příloha orig. zápisu).

12.       plán kontrol OSLH provedené KV při ZM.

13.       uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o spolupráci mezi obcemi za účelem realizace zajištění "Osobní lodní dopravy na Labi s trasou Roudnice n/L - Litoměřice - Ústí nad Labem v roce 2009" (viz.příloha orig.zápisu).

14.       a)         předložení žádosti o dotaci ze Státního fondu kinematografie při Ministerstvu kultury na projekt digitalizace kina Máj

b)         zajištění spolufinancování projektu ze strany obce ve výši 50 % celkové investice, tj. v předpokládané výši 2,5 mil. Kč

15.       záměr prodeje pozemků p.č. 278/3 o výměře 50 m2 (zastavěná plocha) a p.č. 278/4 o výměře 200 m2 (zast.plocha) v k.ú. Litoměřice. 

16.       záměr prodeje pozemku p.č. 1052/3 o výměře 22 m2 (zahrada) v k.ú. Litoměřice.

17.       záměr prodeje části pozemku p.č. 3837/1 (zahrada) v k.ú. Litoměřice (nutný odděl. geomet.plán) smlouvou o budoucí KS.

18.       záměr prodeje  podílu 1/3 pozemku p.č. 3250 o 19,66 m2 (zahrada) v k.ú. Litoměřice.

19.       záměr prodeje hrobového příslušenství (nestavební objekt) sektor II/D, číslo 12.

20.       záměr nákupu části  pozemků p.č.  5227/49  a  p.č. 5254/2  v k.ú. Litoměřice v areálu kasáren Pod Radobýlem od ČR - Ministerstva obrany, Praha (nutný odděl.geomet.plán).

21.       podání žádosti o převod pozemků p.č.2631 o výměře 1070m2 , p.č. 3289/3 o výměře 85m2 obě ostatní plocha, komunikace  a  p.č. 4699/2 o výměře 69m2 (ostatní plocha) v k.ú. Litoměřice na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábř. 390, Praha.

22.       Dodatek č. 1 k budoucí darovací smlouvě, uzavřené dne 10.2.2006, týkající se opravy označení předmětu budoucího daru na pozemek p.č. 1345/175 (orná) o výměře 290m2 v k.ú. Pokratice, z důvodu zápisu nového GP do KN (pozemek pod budoucí komunikací  Kaštanová -Miřejovická stráň). zápisu.

23.       směnu pozemků ve vl.města část pozemku p.č. 2608/2 (orná o výměře cca 2.500 m2) za pozemky p.č. 842/1 o výměře 993 m2 (ostatní plocha) a 842/2 o výměře 45 m2 (zastavěná plocha) v k.ú. Litoměřice  ve vl. ČEPRO, s.r.o IČ: 60193531, Praha 7.

24.       prodej nemovitosti budovy bez čp/če jiná stavba s pozemkem p.č. 4008/4 o výměře 603 m2 v k.ú. Litoměřice za cenu smluvní  3 900 000,- Kč Střední škole Pohoda s.r.o. IČO 25022016, Kosmonautů 2022, Litoměřice za těchto podmínek:

- při podpisu KS uhrazeno 300.000,-Kč, zbývající část kupní ceny hrazena ve splátkách po 30.000,-Kč měsíčně po dobu 10-ti let pod ztrátou výhody splátek 

- zřízení předkupního práva ve prospěch Města Litoměřice

- kupující uhradí náklady za vypracování znal.posudku ve výši 12.000,- Kč

- kupující předmět prodeje bude min. po dobu 10 let využívat jako školské, vzdělávací zařízení 

Prodej nemovitosti bude realizován  za podmínky skončení nájemního vztahu k nebytovým prostorám  v nemovitosti na adrese Kosmonautů čp. 2022, Litoměřice založeného:   1.Nájemní smlouva ze dne 24.5.1999, ve znění pozdějších dodatků s Gastronomickým centrem Pohoda, s.r.o., IČ:  25049577     

2. NS ze dne 24.5.1999, se Soukromým středním odborným učilištěm, Odborné učiliště a učiliště Litoměřice, s.r.o., IČ: 25022016 

3. NS na pozemky ze dne 24.10.2006 s Střední školou Pohoda s.r.o , IČ 25022016

4. NS na pozemek ze dne 24.10.2006 s Gastronomickým centrem Pohoda s.r.o IČ 25049577

Nájemní vztah bude ukončen k 1.8.2010.

25.       prodej hrobového příslušenství (nestavební objekt) sektor III/C, číslo 7 za cenu dle znaleckého posudku 5.780,-Kč panu Petrovi Přibíkovi, Litoměřice.

26.       prodej pozemku pod chatkou p.č. 2469/2 o výměře 16m2 v k.ú. Litoměřice za cenu smluvní 8.000,- Kč panu Karlu Kynzlovi, Litoměřice.

27.       bezúplatný převod pozemku p.č. 2672/1 o výměře 4.398 m2 (ostatní plocha) v k.ú. Litoměřice  od  ČR Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábř. 390, Praha.

28.       bezúplatný převod pozemků p.č. 4104/1 o výměře 193 m2, 4106/4 o výměře 344 m2  a 4699/1 o výměře 104 m2 (ostatní plocha)  v k.ú. Litoměřice od ČR Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábř. 390, Praha.

29.       bezúplatný převod pozemků p.č. 375/3 o výměře 443 m2 a 455/1 o výměře 163 m2 (ostatní plocha) v k.ú. Pokratice od ČR Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábř. 390, Praha.

30.       bezúplatný převod pozemku p.č 3289/3 o výměře 85 m2, p.č. 1158 o výměře 11.173 m2 a 3289/5 o výměře 297 m2 v k.ú. Litoměřice (ostatní plocha) (vl. ČR Úřad pro zastupování státu).

31.       prodej pozemku p.č. 148/2 o výměře 37 m2 (zahrada) v k.ú. Pokratice za cenu smluvní ve výši 11.100,- Kč Ing. Luďku Wünschovi, Litoměřice. 

32.       prodej pozemků p.č. 4025/96 o výměře 4 m2  a p.č. 4025/2 díl a) o výměře 48 m2 v k.ú. Litoměřice za cenu smluvní ve výši 20.800,- Kč a náklady za odděl.geomet.plán  2.856,- Kč spol. Motorest Koliba s.r.o, IČ : 63146321, Českolipská, Litoměřice.

33.       prodej bytových jednotek po prověření majetku  schváleno v RM 19.03. a 7.04.09 - ul. Topolčianská 404,425,437, Stránského 1754, Heydukova 1875, Vrchlického 270, Kubínova 437, Seifertova 1876, Družstevní 1757, Mládežnická 1752, A.Muchy 415, Palachova 1685 v k.ú. Litoměřice (dle přiloženého seznamu).

34.       zřízení věcného práva  - umístění, provozování údržby a oprav teplovodního zařízení na části pozemku p.č. 1527/19 v k.ú. Litoměřice, dle GP č. 3494-43/2008 ve prospěch oprávněného, spol. Energie  Holding., a.s. Chrudimská 2526/2a , Praha 3, za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 6.688,- Kč + 19% DPH a poplatky za vklad smlouvy do KN.

35.       prodej pozemku p.č. 2355/56 o výměře 9 m2 v k.ú.Litoměřice spol. ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín pod TS za celkovou kupní cenu ve výši 6.525,-Kč a poplatky za vklad smlouvy do KN.

36.       prodej pozemku p.č. 2472/68 o výměře 16m2 v k.ú.Litoměřice spol. ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín pod TS za celkovou kupní cenu ve výši 11.600,-Kč a poplatky za vklad smlouvy do KN.

37.       záměr daru  p.č. 2472/13 v k.ú. Litoměřice o cca výměře 3200 m2  v k.ú. Litoměřice pro výstavbu budoucích komunikací -Miřejovická stráň, od spol. LM Immobilien, s.r.o., Na Malém Klínu 1787/24, Praha- Libeň, formou smlouvy o budoucí darovací smlouvě. Vlastní převod bude realizován po dokončení stavby komunikací nebo jejich částí.

38.       zřízení věcného práva - umístění, provozování údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k částem pozemků  p.č.266/6,p.č. 657/23,p.č.657/24, p.č.1232/47 v k.ú.Pokratice, dle GP 1105-5/2008-9, ve prospěch oprávněného spol. ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín,  za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 2.316,- Kč + 19% DPH a poplatky za vklad smlouvy do KN.

39.       zřízení věcného práva - umístění, provozování údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy na část pozemku p.č.84/1 v k.ú Pokratice, dle GP 1103-176/2008, ve prospěch oprávněného spol. ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín, za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 891,-Kč + 19% DPH a poplatky za vklad smlouvy do KN.

40.       zřízení věcného práva  - umístění, provozování údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy na část pozemku p.č.2191/1 v k.ú Litoměřice, dle GP 3503-4/2008, ve prospěch oprávněného spol. ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín, za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 288,-Kč + 19% DPH a poplatky za vklad smlouvy do KN.

41.       zřízení věcného práva - umístění, provozování údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemku  p.č.1345/129 v k.ú. Pokratice, dle GP 1040-173/2007, ve prospěch oprávněného spol. ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín,  za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 500,-Kč + 19% DPH a poplatky za vklad smlouvy do KN.

II.         neschvaluje:

1.         zpracování změny vyhlášky č.6/2008, která by upravovala pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a vymezující prostory pro volné pobíhání psů.

III.        ukládá:

1.         veliteli MP zajistit zvýšený dohled strážníků v domě Revoluční 1831/7, Litoměřice a OSMM na další jednání ZM  předložit variantu řešení vč. finančních nároků.

IV.        revokuje:

1.         usnesení ze dne 22.01.2009 pod bodem I/20  prodej pozemku p.č. 148/2 o výměře 37 m2 (zahrada) v k.ú. Pokratice za cenu dle znaleckého posudku ve výši 21.080,- Kč Ing. Luďku Wünschovi, Sokolská 30, Litoměřice. 

2.         své usnesení ze dne 26.6.2008  pod bodem č. I./13 přijetí daru pozemků p.č. 2472/13 v k.ú. Litoměřice o výměře 4354 m2 a p.č. 2472/67 o výměře 71 m2 v k.ú. Litoměřice, (odděl.geomet. plán 3424-77/08), pro výstavbu budoucích komunikací - Miřejovická stráň, formou smlouvy o budoucí  smlouvě darovací. Vlastní převod bude realizován po dokončení stavby komunikací nebo jejich částí.

V.         bere na vědomí:

1.         zprávu o stavu příprav Geotermálního projektu Litoměřice.

2.         informaci o zhodnocení volných finančních prostředků  (viz příloha orig. zápisu).

3.         plnění rozpočtu za 1-3/2009 (viz příloha orig. zápisu).

4.         informaci o stavu pohledávek v bytovém domě ul. Revoluční 1831/7 ke dni 31.03.2009, dále navrhovaná opatření na řešení stávajícího stavu v domě a návrh projektu na poskytování sociálních služeb prostřednictvím NADĚJE o.s

5.         zápis z kontroly příspěvkové organizace MKZ zápis provedené kontroly ze dne 21.5.2008 až 4.11.2008

Mgr. Ladislav Chlupáč

starosta města

Mgr. Václav Červín

místostarosta města

           

Zapsala: Eva Lieberová

Za správnost: Bc. Petr Panaš


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po,St,Pá: 9-17 hod.
Út,Čt: 9-16 hod.
So: 9-12 hod.
Ne: zavřeno

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu