Nástroje pro usnadnění přístupu

ZASTUPITELSTVO MĚSTA

usnesení zastupitelstva města

04. výpis usnesení z jednání Zastupitelstva města Litoměřic - 27.5.2008

USNESENÍ

výpis

4. jednání Zastupitelstva města Litoměřic konaného dne 27.5.2008 od 16:00 hod.

v zasedací síni Městského úřadu v Litoměřicích se sídlem Mírové nám. 15/7

Počet přítomných členů ZM:  23  

Zastupitelstvo města Litoměřic po projednání:

I.          schvaluje:

1.         záměr prodeje bytových jednotek v ul.Tylova čp.1035 s koeficientem ve výši 0,4 z ceny znaleckého posudku.

2.         záměr prodeje bytových jednotek  ul. Pražská čp. 89 s koeficientem ve výši 0,4 z ceny znaleckého posudku a nabídkovou prodejní cenu garáží (pro byt. jednotky č. 89/1 až 89/9) ve výši 150.000,- Kč.

3.         záměr prodeje bytových jednotek v ul. Pražská č.p. 88 s koeficientem ve výši 0,4 z ceny znaleckého posudku.

4.         rozpočtová opatření dle doporučení FV ze dne 19.5.2008 (viz příloha orig. zápisu).

5.         poskytnutí půjčky z Fondu bydlení žadatelce - Iryně Hafiychuk ve výši 80.000,- Kč se splatností 3 roky a úrokem 4 % p.a.

6.         uzavření dodatku ke smlouvě o poskytnutí půjčky z Fondu bydlení - dlužník Jiří Kosař  - tímto dodatkem bude změněna celková výše poskytnuté půjčky a výše měsíční splátek s ohledem na skutečně vyčerpanou částku půjčky - text dodatku viz příloha orig. zápisu.

7.         uzavření dodatku ke smlouvě o poskytnutí úvěru drobnému podniku (DEZA) - dlužník Jiří Kosař - odklad zbylé části první splátky ve výši 18.837,- Kč do prosince 2008 - text dodatku (viz příloha orig. zápisu).

8.         na návrh škodní a likvidační komise dle zápisu ze dne 30.4.2008 odpis a vyřazení uvedených položek z účetní evidence (zápis komise viz příloha orig. zápisu).

9.         výsledky celoročního hospodaření svazku "Sdružení obcí pro plynofikaci labského údolí - I." za rok 2007 (viz příloha orig. zápisu).

10.       uzavření kupní smlouvy se spol.GEOMEDIA, s.r.o., Praha, vztahující se ke zkušebnímu vrtu s příslušenstvím v areálu kasáren Dukelských hrdinů (smlouva viz příloha orig. zápisu).

11.       podání žádosti o dotaci z ROP v rámci 2.výzvy na projekt "Modernizace přístrojového a technického vybavení Městské nemocnice v Litoměřicích". Celkové náklady projektu činí 190 mil. Kč, výše podílu nemocnice činí 14,25 mil. Kč.

12.       přijetí krátkodobého bankovního překlenovacího úvěru Městskou nemocnici v Litoměřicích na krytí celkových nákladů výše uvedeného projektu. Podmínkou uzavření úvěrové smlouvy je schválení a přidělení dotace z ROP Severozápad na tento projekt.

13.       poskytnutí dotace TJ Slavoj Litoměřice pro účast na ME ve sportovním aerobiku a fitness týmech v kategorii seniorů, které se bude konat 9. - 13. 9. 2008 v Helsinkách ve výši 20.000,- Kč z rozpočtové rezervy města Litoměřice a (viz žádost orig. zápisu) a pro účast na MS ve sportovním aerobiku a fitness týmech v kategorii seniorů, které se bude konat 4. - 7. 12. 2008 v Moskvě ve výši 20.000,- Kč z rozpočtové rezervy města Litoměřice (viz žádost orig. zápisu)

14.       uzavření smlouvy o poskytnutí dotace pro TJ Slavoj Litoměřice pro účast na ME ve sportovním aerobiku a fitness týmech v kategorii seniorů v Helsinkách a pro účast na MS v Moskvě (smlouva viz příloha orig. zápisu).

15.       poskytnutí dotace TJ Slavoj Litoměřice pro účast na MS ve sportovním aerobiku a fitness týmech v kategorii kadetů, které se bude konat 4. - 7. 12. 2008 v Moskvě ve výši 20.000,- Kč z rozpočtové rezervy města Litoměřice (viz žádost orig. zápisu)

16.       uzavření smlouvy o poskytnutí dotace pro TJ Slavoj Litoměřice pro účast na MS ve sportovním aerobiku a fitness týmech v kategorii kadetů v Moskvě (smlouva viz příloha orig. zápisu).

17.       poskytnutí dotace SK GT Pokratice - Litoměřice na náklady související s přípravou Lenky Honzákové - Popkin na OH v Pekingu 2008 ve výši 20.000,- Kč z rozpočtové rezervy města Litoměřice (žádost viz příloha orig. zápisu).

18.       uzavření smlouvy o poskytnutí dotace pro SK GT Pokratice - Litoměřice na náklady související s přípravou Lenky Honzákové - Popkin na OH v Pekingu 2008 (smlouva viz příloha orig. zápisu).

19.       podání žádosti o dotace do ROP Severozápad na projekt "Litoměřice známé před i za svými hradbami". Souhlasí se zajištěním předfinancování celého projektu ve výši 4,8 mil Kč a se zajištěním spolufinancování projektu ze strany obce ve výši 0,7 mil. Kč.

20.       poskytnutí dotací na činnost a granty pro OS Klub přátel sboru Páni kluci a Puellae cantantes - Litoměřice dle předloženého návrhu (viz příloha orig. zápisu)

21.       uzavření smluv o poskytnutí dotace pro:

a) OS Klub přátel sboru Páni kluci, Litoměřice - dotace (smlouva viz příloha orig. zápisu)

b) OS Klub přátel sboru Páni kluci, Litoměřice - granty (smlouva viz příloha orig. zápisu)

c) OS Puellae cantantes, Litoměřice -  dotace (smlouva viz příloha orig. zápisu)

d) OS Puellae cantantes, Litoměřice -  granty (smlouva viz příloha orig. zápisu).

22.       přistoupení k Memorandu Greenway Labe (viz příloha orig. zápisu).

23.       podání žádosti o dotace do ROP Severozápad na projekt "Svatostánek českého vinařství" - rekonstrukce Gotického hradu v Litoměřicích. Souhlasí se zajištěním předfinancování projektu ve výši 150 mil. Kč a se zajištěním spolufinancování projektu ze strany obce ve výši 23,3 mil. Kč + 5,3 mil. Kč neuznatelných nákladů. Celkové náklady projektu činí 160 mil.Kč.

24.       prominutí poplatků z prodlení ve výši 23.270,- Kč pro paní Jaroslavu Šolcovou na doporučení RM ze dne 20.5.2008 a bytové komise při RM ze dne 5.5.2008.

25.       záměr prodeje zastavěných pozemků v osadě č. 3 v k.ú. Litoměřice.

26.       záměr prodeje zastavěných pozemků v osadě č. 23 a 27 v k.ú. Litoměřice a prodej pozemků p.č. 4981/1 a 4962/7 v k.ú. Litoměřice.

27.       záměr prodeje části pozemku p.č. 199/1 (nutný odděl. geomet. plán) v k.ú. Pokratice.

28.       záměr prodeje hrobového příslušenství (nestavební objekt) číslo II-D-41.

29.       záměr nákupu pozemku p.č. 1240/5 o výměře 258 m2 v k.ú. Litoměřice.

30.       záměr nákupu pozemku p.č. 10 o výměře 420 m2 v k.ú. Litoměřice.

31.       podání žádosti na převod pozemků p.č. 4826/3, 4816/1, 293/7, 4855/1, 4885/2, 4858/2, 2705/3, 2706/4 v k.ú. Litoměřice Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390, Praha.

32.       podání žádosti o převod pozemků - veřejné zeleně p.č. 2700/2, 2701/1, 2701/3, 2701/6, 2706/4, 449/6, 686/2 v k.ú. Litoměřice a část p.č. 401 v k.ú. Pokratice z majetku PF, ČR.

33.       prodej pozemku p.č. 3002/75 o výměře 19 m2 v k.ú. Litoměřice za cenu dle znaleckého posudku ve výši 15.120,- Kč Ing. Milanu Grmelovi,Litoměřice.

34.       prodej pozemku p.č. 4021/6 o výměře 96 m2 v k.ú. Litoměřice za cenu dle znaleckého posudku ve výši 56.270,- Kč a.s. SEMPRA Praha, U topíren 2, Praha 7.

35.       nákup pozemku p.č. 3534/9 o výměře 111 m2 v k.ú. Litoměřice za cenu smluvní ve výši 240,-Kč/m2 tj. 26.640,- Kč od manželů Štěpána a Romany Pojslových, Litoměřice, veškeré náklady spojené s KS hradí Město Litoměřice.

36.       prodej hrobky (nestavební objekt) číslo IV/B-16 na Městském hřbitově v Litoměřicích za cenu dle znaleckého posudku ve výši 5.440,- Kč MUDr. Libuši Votočkové,  Litoměřice.

37.       úhradu sankčního postihu ve výši 55 % tj. 310.598,- Kč MV, sekce provozní a ekonomická, Praha 7. ZM schvaluje částku 310.598,- Kč rozpočítat na jednotlivé bytové jednotky ul. Raisova 1920 a 1921 dle jejich velikosti a připočítat k ceně bytu vč. pozemku.

38.       prodej pozemku p.č. 3983 o výměře 385 m2 v k.ú. Litoměřice za cenu dle znaleckého posudku ve výši 136.160,- Kč Kláře Kubešové, Litoměřice dle splátkového kalendáře 1/2 ceny při podpisu KS a 1/2 ceny do 31.12.2008.

39.       prodej bytových jednotek v ul. Revoluční 1834/8 a Palachova 1685/40 a po prověření majetku (ul. Teplická a Třebízského) dle přiloženého seznamu (viz příloha orig. zápisu).

40.       zřízení věcného břemene práva chůze a jízdy na části pozemku p.č. 3528/1 v k.ú. Litoměřice (rozsah 57,5 m2) pro vlastníka pozemků p.č. 3255 a p.č. 3249 v k.ú. Litoměřice, MUDr.Pavla Zámečníka, Litoměřice, za jednorázovou náhradu ve výši 10.000,-Kč a 19% DPH a dále úhradu poplatku za vklad smlouvy do KN a náklady spojené s GP č.3444-70/2008.

41.       splátkový kalendář k úhradě celkové částky 19.037,- Kč vzniklé dlužným nájemným a potvrzené platebním rozkazem č.jedn. 30-Ro 810/2007-8, René Militkému, Litoměřice pod možností ztráty úhrady splátek v případě nedodržení splátkového kalendáře. Příslušenství-penále bude dopočítáno dle platebního rozkazu po úhradě dluhu.(plátkový kalendář viz příloha orig.zápisu).

II. neschvaluje:

1.         poskytnutí půjčky ve výši 40.000,-Kč pro Společenství pro dům Palackého 19, čp.1065, Litoměřice, PSČ 41201, IČ: 27310574.

2.         odložení účinnosti vyhlášky č. 3/2008 o stanovení veřejně přístupných míst, na kterých je provozování výherních hracích přístrojů zakázáno, do data 1.9.2008.

4.         záměr prodeje pozemku p.č. 5336/6 o výměře 1807 m2 v k.ú. Litoměřice.

5.         záměr nákupu nemovitosti stojící na pozemku p.č. 4030/3 o výměře 222 m2 v k.ú. Litoměřice.

III. vydává:

1.         Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2008 upravující pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a vymezující prostory pro volné pobíhání psů z důvodu omezení prostranství, kde je volný pohyb povolen (návrh vyhlášky viz příloha orig. zápisu).

IV. revokuje:

1.         část svého usnesení č. I/30 ze dne 6.3.2008 - úhrada sankčního postihu.

2.         své usnesení pod bodem 2 e) ze dne 8.10.1998 - prodej pozemku p.č. 3983 o výměře 380m2 v k.ú. Litoměřice J. Kubešovi, Litoměřice za smluvní cenu 100,- Kč/m2.

V.  bere na vědomí:

1.         informaci o zhodnocení volných finančních prostředků (viz příloha orig. zápisu).

2.         plnění rozpočtu za 1-3/2008 (viz příloha orig. zápisu).

           

           

 
 

Mgr. Ladislav Chlupáč

starosta města

Ing. Ivan Palán

místostarosta města

Zapsala: Eva Lieberová

Za správnost: Bc. Petr Panaš


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu