ZASTUPITELSTVO MĚSTA

usnesení zastupitelstva města

04. výpis usnesení z jednání Zastupitelstva města Litoměřic - 10.3.2011

USNESENÍ

V Ý P I S

z 4. jednání Zastupitelstva města Litoměřic konaného dne 10.3.2011 od 16:00 hod.

v zasedací místnosti MěÚ v Litoměřicích, se sídlem Mírové nám. 15/7

 

Počet přítomných členů ZM:      25

Z a s t u p i t e l s t v o    m ě s t a   L i t o m ě ř i c   n a   s v é m  4.  j e d n á n í 

projednala pod usnesením č:

90/4/2011

Pořízení změny č.2 územního plánu Litoměřic

I.                     ZM  v souladu s ust. § 44  písm d) stavebního zákona , ve smyslu ust. § 84, odst. 2, písm.y) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění p.p., rozhodlo o pořízení 2. změny ÚP Litoměřice.

II.                   ZM v souladu s ust. § 45 odst. 4 stavebního zákona  podmiňuje pořízení změny č. 2 úplnou úhradou nákladů na její zpracování, a to ve výši 100% z ceny díla hrazené projektantovi.

III.                  ZM určuje v souladu s ust. § 158 odst. 1 stavebního zákona, projektanta 2. změny ÚPD –  autorizovaného architekta Ing. arch. P. Koubka (ČKA 0043).

91/4/2011

Prodej bytových jednotek – výměna bytu ul. Kubínova 437/10 v k.ú. Litoměřice

ZM schvaluje prodej, dle podmínek „Zásad prodeje bytů a nebytových prostor z majetku Města Litoměřice“, bytu č. 18  Kubínova 437/10 v k.ú.  Litoměřice současnému  nájemníkovi

92/4/2011

Prodej bytových jednotek  ul. Turgeněvova  čp. 618/18

ZM schvaluje dle podmínek „Zásad prodeje bytů a nebytových prostor z majetku Města Litoměřice“ prodej všech bytových jednotek v domě č.p. 618/18 v ul. Turgeněvova.

93/4/2011

Prodej bytových jednotek  ul. A.Muchy 424/1,3,5 a 425/7,9,11

ZM schvaluje dle podmínek „Zásad prodeje bytů a nebytových prostor z majetku Města Litoměřice“ prodej bytových jednotek v domech č.p. 424/1,3,5 a 425/7,9,11 v ul.  A.Muchy

94/4/2011

Rozpočtová opatření dle doporučení FV ze dne 1.3.2011

ZM schvaluje rozpočtová opatření dle doporučení FV ze dne 1. 3. 2011 (viz příloha orig. zápisu)

95/4/2011

Informace o zhodnocení volných zdrojů

ZM bere na vědomí informaci o zhodnocení volných finančních prostředků  (viz příloha orig. zápisu)

96/4/2011

Návrh škodní a likvidační komise

ZM  schvaluje  na návrh škodní a likvidační komise dle zápisu ze dne 24. února 2011 odpis a vyřazení uvedených položek z účetní evidence (zápis komise viz příloha orig. zápisu).

97/4/2011

Podání žádosti o dotaci na realizaci projektu  „Litoměřice-modernizace a dostavba autobusového nádraží I.etapa“ včetně zajištění financování

ZM schvaluje

a)       podání žádosti o dotaci do Regionálního operačního programu Severozápad, oblasti podpory 3.2 – Rozvoj dopravní obslužnosti regionu na projekt „Litoměřice-modernizace a dostavba autobusového nádraží I.etapa“

b)       zajištění předfinancování  projektu ve výši 59.330.000,- Kč vč. DPH tj. 100 % celkových nákladů

c)       spolufinancování projektu ze strany Města Litoměřice až do výše  9.074.600,- Kč, tj. 15,3 % z celkových výdajů projektu.

98/4/2011

Dotace na činnost SK a TJ a schválení uzavření smluv o dotaci

 

ZM schvaluje

a)       předložený návrh RM na rozdělení dotací pro sportovní oddíly na jejich činnost (viz příloha orig. zápisu)

b)       uzavření smluv o dotacích dle vzorové smlouvy o poskytnutí dotací na činnost pro sportovní

      oddíly (vzorová smlouva viz příloha orig. zápisu).

99/4/2011

Doplnění volby soudních přísedících Okresního soudu v Litoměřicích

ZM  navrhuje za přísedící Okresního soudu v Litoměřicích a do této funkce volí na dobu 4 let osoby uvedené v příloze (viz příloha orig. zápisu).

100/4/2011

Schválení příspěvku z programu „Regenerace městské památkové rezervace“

ZM schvaluje rozdělení kvóty státní finanční podpory z programu Regenerace městské památkové regenerace ve výši 800 tis. Kč a z rozpočtu Města Litoměřice 550 tis.Kč podle předloženého návrhu (viz příloha orig.zápisu).

101/4/2011

Rozšíření portfolia u ČSOB Asset Management a.s.

ZM schvaluje rozšíření portfolia u ČSOB Asset Management, a.s. o částku 25 mil. Kč.

102/4/2011

Kontrolní zpráva o plnění usnesení ZM v r. 2010

ZM bere na vědomí kontrolní zprávu o plnění usnesení z jednání Zastupitelstva města Litoměřic v roce 2010.

Majetkové záležitosti:

Záměry :

103/4/2011

Prodej nemovitostí v areálu  Kasáren Dukelských hrdinů v k.ú. Litoměřice

ZM schvaluje záměr prodeje staveb včetně pozemků, p.č. 4008/119,120,121 o celkové výměře 2.242m2 a p.č. 4008/124,125,126 o celkové výměře 2.287 m2 v k.ú. Litoměřice.

104/4/2011

Prodej části pozemku p.č. 2563/112 o výměře cca 50 m2 v k.ú. Litoměřice

ZM schvaluje záměr prodeje  části pozemku p.č. 2563/112 o výměře cca 50 m2 v k.ú. Litoměřice (nutný odděl.geomet.plán)

 

105/4/2011

Prodej pozemku p.č. 88/3 (stavební) o výměře 24 m2 v k.ú. Litoměřice

ZM neschvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 88/3 (stavební) o výměře 24 m2 v k.ú. Litoměřice.

 

106/4/2011

Prodej  části pozemku p.č. 4008/1 o výměře cca 24 m2 v k.ú. Litoměřice

ZM schvaluje záměr prodeje  části pozemku p.č. 4008/1 o výměře cca 24 m2 v k.ú. Litoměřice(nutný odděl.geomet.plán).

107/4/2011

Prodej opuštěného a neudržovaného hrobu  sektor III.D, evidenční číslo 14

ZM schvaluje záměr prodeje opuštěného a neudržovaného hrobu  sektor III.D, evidenční číslo 14.

108/4/2011

Prodej pozemku p.č. 2872/8 o výměře 3 m2  v k.ú. Litoměřice

ZM schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 2872/8 o výměře 3 m v k.ú. Litoměřice.

109/4/2011

Podání žádosti o bezúplatný převod pozemků pod komunikacemi v k.ú. Litoměřice na ČR-Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

ZM schvaluje podání žádosti o bezúplatný převod pozemků p.č. 1634/2,2473/2, 1634/4, 3209/3, 4006/96, 4006/97 vše v k.ú. Litoměřice na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábř. 390, Praha.

110/4/2011

Podání žádosti o bezúplatný převod pozemku p.č. 5474 ul.Habrová k.ú. Litoměřice na ČR-Pozemkový fond

ZM schvaluje podání žádosti dle § 5 písm. b) zák. 95/1999 Sb., o  bezúplatný převod části pozemku p.č. 5474, orná o výměře cca 1960m2 v k.ú. Litoměřice na ČR-Pozemkový fond, Husinecká 1024/11, Praha z důvodu plánované veřejně prospěšné stavby - D28 Místní propojovací komunikace.

Prodeje :

111/4/2011

Prodej pozemku p.č. 4202/23 o výměře 261 mv k.ú. Litoměřice

ZM schvaluje  prodej pozemku p.č. 4202/23 o výměře 261 m2 v k.ú. Litoměřice manželům  Zdeňkovi a Anně Grünerovým, bytem Litoměřice za cenu dle znal.posudku 166.810,- Kč, dle splátkového kalendáře, polovinu ceny při podpisu KS a 2.polovinu ceny do 31.12.2011 a náklady za znalecký posudek ve výši 2.000,- Kč.

112/4/2011

Prodej pozemku p.č. 4362/8 o výměře 1.009 m(zahrada) v k.ú. Litoměřice

ZM schvaluje prodej pozemku p.č. 4362/8 o výměře 1009 m2  v k.ú. Litoměřice za cenu smluvní ve výši 95.855,- Kč a náklady za odděl.geomet.plán ve výši 2.000,- Kč Ivetě Pátrovičové, bytem Litoměřice dle splátkového kalendáře, polovinu ceny při podpisu KS a 2.polovinu ceny do 31.12.2011.

113/4/2011

Prodej pozemku p.č. 4362/5 o výměře 1.031 m(zahrada) v k.ú. Litoměřice

ZM schvaluje prodej pozemku p.č. 4362/5 o výměře 1031 m2  v k.ú. Litoměřice za cenu smluvní ve výši 99.045,- Kč a náklady za odděl.geomet.plán ve výši 2.000,- Kč manželům Arfanu a Zyumbyule Veli, bytem Litoměřice dle splátkového kalendáře, polovinu ceny při podpisu KS a 2.polovinu ceny do 31.12.2011.

114/4/2011

Prodej pozemku p.č. 153/2 o výměře 53 m(zahrada) v k.ú. Pokratice

ZM schvaluje prodej pozemku p.č. 153/2 o výměře 53 m(zahrada) v k.ú. Pokratice manželům Pavlovi a Lence Košťálovým, bytem Litoměřice za cenu smluvní ve výši 15.900,- Kč.

115/4/2011

Prodej pozemku p.č. 151/2 o výměře 42 m2 (zahrada) v k.ú. Pokratice

ZM schvaluje prodej pozemku p.č. 151/2 o výměře 42 m(zahrada) v k.ú. Pokratice Michalovi Šťastnému, bytem Litoměřice za cenu smluvní ve výši 12.600,- Kč.

116/4/2011

Prodej pozemku p.č. 1866 o výměře 576 m2 v k.ú. Litoměřice, ul. Odboje

ZM schvaluje prodej pozemku p.č. 1866 o výměře 576 m2 (ostatní plocha) v k.ú. Litoměřice  za cenu 1.200,-Kč/ma náklady za vypracování znal.posudku ve výši 3.000,- Kč, Soukromé MŠ Dětský koutek, s.r.o., Marcele Jarkovské, IČ 25038044 za účelem výstavby  MŠ.

117/4/2011

Bezúplatný převod pozemku p.č. 862/3 a 3295/5 (ost.plocha komunikace) v k.ú. Litoměřice, (vl.ÚZSVM)

ZM schvaluje bezúplatný převod pozemku p.č. 862/3 o výměře 170 m2 a p.č. 3295/5 o výměře 24 m2  (ostatní plocha - komunikace)  v k.ú. Litoměřice  od  ČR Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábř. 390, Praha.

118/4/2011

Bezúplatný převod pozemku p.č. 1668/2 v k.ú. Litoměřice, (vl. ÚZSVM)

ZM schvaluje bezúplatný převod pozemku p.č. 1668/2  o výměře 937 m2 (ostatní plocha - komunikace)  v k.ú. Litoměřice  od  ČR Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábř. 390, Praha.

119/4/2011

Darovací smlouva  na pozemky v k.ú. Litoměřice a k.ú. Mlékojedy a doprovodných stavebních objektů („II/247 Přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky II.část“)

ZM schvaluje uzavření darovací smlouvy s Ústeckým krajem, Velká Hradební 3118//48, Ústí n/L na pozemky p.č. 2573/8, 2573/9, 2573/10, 2573/11, 2605/3, 2605/4, 2605/6, 2605/7, 2608/6, 2608/15, 2618/4 o celkové výměře 1.661m2 v k.ú. Litoměřice a p.č. 191/5, 191/14, 191/16, 191/18, 191/31, 305/3, 306/6, 268/9, 306/51 o celkové výměře 10.899m2 v k.ú. Mlékojedy u Litoměřic, včetně  doprovodných stavebních objektů (SO106.1; SO106.2; SO 107.1; SO 107.2; SO105.2; SO 405; SO 406; SO 410.1; SO 412; SO 411.2) vybudovaných v rámci stavby „II/247 Přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky I“.

120/4/2011

Zřízení věcného břemene chůze a jízdy k pozemku p.č.144/1, zahrada v k.ú. Pokratice

ZM schvaluje zřízení věcného břemene chůze a jízdy po celém pozemku p.č.144/1 o výměře 48m2 zahrada v k.ú. Pokratice ve prospěch vlastníka pozemku p.č. 144/2 v k.ú. Pokratice (Milan Pleskot, bytem Litoměřice) za jednorázovou úhradu ve výši 10.000,- Kč + 20% DPH a poplatky za vklad smlouvy do KN.

121/4/2011

Zřízení věcného břemene – umístění, provozování údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemkům p.č. 2212/2,2212/6,2212/9, 2536/8, 660/1, 704,764,765 v k.ú. Litoměřice

ZM  schvalujezřízení věcného břemene – umístění, provozování údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k částem pozemků p.č. 2212/2,2212/6,2212/9, 2536/8,660/1,704,764,765 v k.ú. Litoměřice. dle GP 3369-11/2007 a 3447- 4/2008,  ve prospěch oprávněného spol. ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín, za jednorázovou úhradu ve smluvní výši  22.557,-Kč + 20% DPH a poplatky za vklad smlouvy do KN.

 

Mgr.Ladislav Chlupáč

starosta města

Mgr. Karel Krejza

místostarosta města

Zapsala:  Jana Váchová


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00-17:00 hod.

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Mgr. Ladislav Chlupáč

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2022 Město Litoměřice
Mobilní menu