ZASTUPITELSTVO MĚSTA

usnesení zastupitelstva města

03. výpis usnesení Zastupitelstva města Litoměřic -19.4.2007

 

USNESENÍ

výpis

 

ze 3. jednání Zastupitelstva města Litoměřic konaného dne 19.4.2007 od 16:00 hod.

v zasedací síni Městského úřadu v Litoměřicích se sídlem Mírové nám. 15/7

Počet přítomných členů ZM:   25

Zastupitelstvo města Litoměřic po projednání:

I.            schvaluje:

1.            prominutí úroků z prodlení pro manžele Holubovi - Ivana a Milan, Teplice, za předpokladu, že bude uhrazena dlužná částka ve výši 58.627,27Kč do konce roku 2007.

2.         uzavření dohody o splátkách  pro Evu Mudrovou, Litoměřice (viz. příloha org.zápisu)

3.         uzavření dohody o splátkách pro Alenu Chládkovou, Čížkovice  (viz. příloha org.zápisu)

4.         Obecně závaznou vyhlášku O spádových obvodech základních škol v Litoměřicích (viz.příloha orig.zápisu).

5.         Obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 1/2004 O místním poplatku za užívání veřejného prostranství (vyhláška viz. originál zápisu).

6.         darovaní Světelného ukazatele SU 739 Základní škole Litoměřice, U Stadionu 4 (smlouva viz.příloha orig.zápisu).

7.         rozpočtová opatření dle doporučení FV ze dne 11.4. 2007 (viz příloha orig. zápisu).

8.            rozpočtové opatření a nařízení odvodu PO CŠJ do rozpočtu Města Litoměřice dle předloženého návrhu (viz.příloha orig.zápisu).

9.         prodej akcií společnosti DZCL a.s. za cenu odpovídající výši podílu na vlastním jmění společnosti.

10.       návrh smlouvy o bezúročné půjčce s firmou GEOMEDIA s.r.o. na vybudování  průzkumného geotermálního vrtu ve výši 7.500.000,- Kč (viz příloha orig. zápisu).

11.       smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku mezi Městem Litoměřice a Biskupstvím litoměřickým (viz příloha orig. zápisu).

12.       záměr prodeje pozemku p.č.175 o výměře 105 m2 v k.ú. Litoměřice.

13.       záměr prodeje pozemku p.č. 600/59 o výměře 4 m2 v k.ú. Pokratice.

14.       záměr prodeje pozemků p.č. 4709/2 o výměře 4936 m2 v k.ú. Litoměřice.

15.       záměr prodeje části pozemku p.č.  84/1 v k.ú. Pokratice (nutný odděl. geomet.plán), vlastní prodej popř. směnu pozemků realizovat v době výstavby páteřní komunikace. 

16.            směnnou smlouvu pozemků p.č. 2228/1, 2031/3 a 5223/80 (vl.město) za p.č. 2229/9 a 2229/10 (vl. J.Sochr, Litoměřice) pro stavbu "Přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky II.část Kamýcká - Masarykova" veškeré náklady spojené se smlouvou bude hradit Město Litoměřice.

17.       prodej pozemku p.č. 675 o výměře 177 m2 (zahrada) v k.ú. Litoměřice za cenu smluvní ve výši 30.758,-Kč paní Mühlfeitové Marcele, Litoměřice (veškeré náklady spojené s KS včetně daně hradí kupující).

18.       prodej pozemku p.č. 433 o výměře 142 m2 v k.ú. Litoměřice dle zastavovací studie  a zřízení předkupního práva obálkovou metodou s minimální cenou pozemku 92.920,- Kč.

19.       prodej nemovitosti parc.č. 2732/10 o výměře 186 m2 v k.ú. Litoměřice - provozní budova v areálu letního kina (občerstvení se zázemím a WC) za podmínky:

1.            zřízení věcného břemene ve prospěch Města Litoměřice spočívající v právu užívání WC pro veřejnost v době konání akcí a provozu letního kina. 

2.            zřízení předkupního práva s tím, že kupní smlouva bude uzavřena za stejných podmínek, za kterých byla nemovitost prodána městem za cenu smluvní 100.000,- Kč Agentuře Modrý z nebe, Palachova 32, Ltm. (jednatel Michal Hanzl).

20.       prodej pozemku p.č. 1352/1 o výměře 713 m2 v k.ú. Pokratice na výstavbu RD při dodržení regulativu (OÚRM) panu Miroslavu Bajkaiovi, Litoměřice za cenu smluvní 631.000,- Kč.

21.       prodej pozemku p.č.1352/2 o výměře 1 m2 a 1352/3 o výměře 4 m2  v k.ú. Pokratice za cenu smluvní ve výši 4.000,-Kč a náklady za vypracování odděl. geomet.plánu Ing. Milanovi Mazáčovi a Evě Milerové, Litoměřice.

22.       prodej pozemku p.č. 694 o výměře 66 m2 v k.ú. Litoměřice za cenu dle znaleckého posudku 27.190,-Kč s podmínkou opravy a údržby vnitřní strany zdi manželům Věrnochovým, Litoměřice a náklady za vypracování odděl.geomet.plánu.

23.       prodej pozemku p.č. 891/2 o výměře 136 mv k.ú. Tlučeň za cenu dle znaleckého posudku 12.650,-Kč manželům Matulovým, Litoměřice.

24.       zřízení věcného břemene na částech  pozemků p.č. 84/1 a 1345/20 v k.ú. Pokratice z důvodu uložení plynárenského zařízení-přípojky č. 171/2006 pro SČP Net, s.r.o Klíšská 940, Ústí nad Labem za jednorázovou úhradu ve výši 136,-Kč (+19% DPH) a poplatek za vklad do KN.

25.       zřízení věcného břemene na částech pozemků p.č. 84/1 a 1345/20 v k.ú. Pokratice z důvodu uložení plynárenského zařízení-přípojky č. 170/2006 pro SČP Net, s.r.o Klíšská 940, Ústí nad Labem za jednorázovou úhradu ve výši 91,-Kč (+19% DPH) a poplatek za vklad do KN.

26.       zřízení věcného břemene na částech  pozemků p.č. 424,622 a 653/2 v k.ú. Litoměřice z důvodu uložení plynárenského zařízení č. 178/2007 pro SČP Net, s.r.o Klíšská 940, Ústí nad Labem za jednorázovou úhradu ve výši 22.875,-Kč (+19% DPH) a poplatek za vklad do KN.

27.       darovací smlouvu pozemků p.č. 1265/32 v k.ú. Pokratice o výměře 580 m2 a p.č. 1265/62 o výměře 76m2 v k.ú. Pokratice (pod komunikací K. Trochty-Miřejovická stráň) od spol. SoftWorks,s.r.o., zast. Bc. A. Zvěřinou, Litoměřice. Veškeré náklady ponese Město Litoměřice.

28.       smlouvy o bezúplatném převodu pozemků p.č. 4696/4 o výměře 252 ma p.č. 4773 o výměře 3482 m2 a 119/5 o výměře 1245 m2 v k.ú. Litoměřice.

II.             neschvaluje:

1.         záměr prodeje pozemku p.č. 2581 o výměře 5761 m2 v k.ú. Litoměřice.

2.             protinávrh p. Hameleho o stažení bodu - Záměru směny pozemků p.č. 4709/2 v k.ú. Litoměřice (obec) za p.č. 167/5, 168/7 v k.ú. Mlékojedy

III.        volí:

1.         paní Evu Prachařovou do funkce přísedícího Okresního soudu v Litoměřicích na dobu 4 let .

2.         volí Mgr. Petra Hoška za člena KV při ZM.

IV.             odvolává:

1.         člena KV při ZM pana Dvořáka.

V.         určuje:

1.            zastupitele města Ing. Ivana Palána pro spolupráci s úřadem územního plánování MěÚ Litoměřice při pořizování územního plánu Litoměřic.

VI.             pověřuje:

1.            MUDr.Kejře Pavla a Ing. Lončáka Radka,MBA  k přijímání prohlášení o uzavřeném manželství.

VII.            revokuje:

1.         své usnesení č. I/18 ze dne 25.1.07 - prodej pozemku p.č. 1352 o výměře 718 m2 v k.ú. Pokratice na výstavbu RD při dodržení regulativu (OÚRM) panu  Miroslavu Bajkaiovi, Litoměřice za cenu smluvní 651.000,- Kč.

VIII.      bere na vědomí:

1.         právní rozbor k činnosti a kompetencím KV při ZM (rozbor viz. příloha orig. zápisu).

2.         plnění rozpočtu Města Litoměřice za období 1-3/2007 (viz příloha orig. zápisu).

3.            informaci o zhodnocení volných finančních prostředků (viz příloha orig. zápisu)

Mgr. Ladislav Chlupáč

starosta města

ing. Ivan Palán

místostarosta města

Zapsala: Eva Lieberová, Eva Chrudimská


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Pá: 9-17 hod.
So: 9-12 hod.
Ne: zavřeno

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2023 Město Litoměřice
Mobilní menu