Nástroje pro usnadnění přístupu

ZASTUPITELSTVO MĚSTA

usnesení zastupitelstva města

03. výpis usnesení z jednání Zastupitelstva města Litoměřice - 25.4.2013

USNESENÍ

Výpis

3. jednání Zastupitelstva města Litoměřic konaného dne 25.4.2013 od 16:00 hod.

v zasedací síni Městského úřadu v Litoměřicích se sídlem Mírové nám. 15/7

Počet přítomných členů ZM: 23

Z a s t u p i t e l s t v o   m ě s t a   L i  t o m ě ř i c   n a   s v é m  3.  z a s e d á n í

projednalo pod usnesením č:

 

79/3/2013

a)         Rozpočtová opatření dle doporučení FV ze dne 16.4. 2013

ZM schvaluje rozpočtová opatření dle doporučení FV ze dne 16. 4. 2013 (viz příloha orig. zápisu).

b)         Rozpočtové opatření – vypracování energetických auditů

ZM schvaluje rozpočtové opatření (viz příloha orig. zápisu).

80/3/2013

Změna statutu sociálního fondu

ZM schvaluje změnu podmínek pro přiznání daru a odměny při prvním odchodu do starobního nebo invalidního důchodu, stanovených v Příloze č. 1 Statutu sociálního fondu č. 2/2012, bod 3), odstavec a) následovně:

Odměna v maximální výši 10.000,‑ Kč při příležitosti prvního skončení pracovního poměru po nabytí nároku na starobní důchod nebo po přiznání plného invalidního důchodu. Odměna nenáleží v případech, kdy je zaměstnanci vypláceno odstupné podle zákoníku práce při skončení pracovního poměru.

v pásmech: 5.000,- Kč/7.500,- Kč/10.000,- Kč

81/3/2013

Sejmutí předkupního práva pro Město Litoměřice u pozemku parc. č. 4044, 4045, 4046/1 v k. ú. Litoměřice

ZM schvaluje sejmutí předkupního práva pro Město Litoměřice u pozemků par. č. 4044, 4045, 4046/1 v k.ú. Litoměřice.

82/3/2013

Schválení finanční spoluúčasti města při realizaci vyvolaných úprav okružní křižovatky na Vojtěšském náměstí z důvodu plánované uzavírky silnice č. I/15 – Tyršova mostu – v roce 2014

ZM schvaluje finanční spoluúčast města při realizaci vyvolaných stavebních úprav okružní křižovatky na Vojtěšském náměstí v Litoměřicích (chodníky, VO, nasvětlení přechodů) v částce ve výši 1,080.431,65 Kč vč. DPH, které budou probíhat v r. 2013 jako vyvolaná investice pro zajištění průjezdnosti městem z důvodu plánované uzavírky silnice č. I/15 – Tyršova mostu – v roce 2014.

83/3/2013

Výměna oken u PO Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež Srdíčko

ZM schvaluje výměnu oken u PO Centrum pro zdravotně postižené děti Srdíčko.

84/3/2013

Navýšení dotací pro Farní charitu Litoměřice a občanské sdružení Klika 1

a)         ZM schvaluje navýšení dotace pro Farní charitu Litoměřice o částku 100.000,-Kč.

            ZM schvaluje navýšení dotace pro občanské sdružení KLIKA 1 o částku 100.000,-Kč.

b)         ZM schvaluje uzavření dodatku s Farní charitou Litoměřice.

            ZM schvaluje uzavření dodatku s občanským sdružením KLIKA1.

85/3/2013

Půjčka Občanskému sdružení přátel dětských písní a kreslených pohádek na předfinancování projektu

ZM schvaluje uzavření smlouvy o půjčce ve výši 350tis Kč Občanskému sdružení přátel dětských písní a kreslených pohádek na předfinancování projektu „Hudba a kultura v Českém středohoří“, podpořeného SZIF v rámci Programu rozvoje venkova ČR a zajištění tohoto závazku zřízením zástavního práva k nemovitostem ve vlastnictví ručitele paní M.V., bytem Litoměřice (smlouva přílohou orig. zápisu).

86/3/2013

Dotace na podporu činnosti sportovních oddílů

ZM schvaluje:

a)                  předložený návrh komise sportu při RM na navýšení dotace na podporu činnosti sportovních oddílů (příloha viz orig. zápisu)

b)                  uzavření smluv o poskytování dotací dle vzorové smlouvy (vzorová smlouva viz orig. zápisu).

87/3/2013

Schválení příspěvků z Programu regenerace MPR na rok 2013

ZM schvaluje rozdělení kvóty státní finanční podpory Programu regenerace MPR ve výši 685 tis. Kč a z rozpočtu Města Litoměřice 461 tis.Kč podle předloženého návrhu (viz příloha orig. zápisu).

88/3/2013

Schválení dohody o splátkách

ZM schvaluje uzavření dohody o splátkách pro paní H.L., bytem Litoměřice, na částku 13.828,-Kč s příslušenstvím. Výše splátky činí 500,-Kč měsíčně pod ztrátou výhody splátek počínaje měsícem duben 2013, se splatností k poslednímu dni každého měsíce.

Majetkové záležitosti

Záměry:

89/3/2013

Prodej části pozemku parc.č. 4905/3 (orná půda) v k.ú. Litoměřice (nutný odděl. geomet. plán)

ZM neschvaluje prodej části pozemku parc.č. 4905/3 (orná půda) v k.ú. Litoměřice.

90/3/2013

Směnu pozemků vč. staveb parc.č. 4806/1, 4806/3, 4806/4, 4768/31, 4768/32, 4794/20 4795/1, 4795/2, 4796/12, 4797/4 a část pozemku 4795/3 (majetek LV 6948, 7410) nutný odděl.geomet.plán za pozemky v majetku obce 2231/1 a 2526 vše v k.ú. Litoměřice a s finančním doplatkem ve prospěch žadatele

ZM schvaluje záměr směny pozemků včetně staveb parc.č. 4806/1, 4806/3, 4806/4, 4768/31, 4768/32,4794/20 4795/1, 4795/2, 4796/12, 4797/4 a část pozemku 4795/3 (majetek LV 6948, 7410) za pozemky v majetku obce 2231/1 a 2526 vše v k.ú. Litoměřice bez dalších finančních nákladů pro Město Litoměřice.

91/3/2013

Podání žádosti o bezúplatný převod pozemků dle přiloženého seznamu v k.ú. Litoměřice na ČR ÚZSVM

ZM schvaluje podání žádosti o bezúplatném převodu pozemků par.č.2115/3, 2212/10, 5209/1 a 5209/3 v k.ú. Litoměřice na ÚZSVM, Rašínovo nábřeží 390, Praha.

92/3/2013

Prodej části pozemku parc.č. 4020 o výměře cca 9mv k.ú. Litoměřice (ul. Karla IV. výstavba TS) nutný odděl. geomet. plán

ZM schvalujezáměr prodeje části pozemku parc.č. 4020 o výměře cca 9mv k.ú. Litoměřice (nutný odděl.geomet.plán).

Prodeje:

93/3/2013

Prodej zastavěného pozemku parc.č. 498/8 o výměře 21 mv k.ú. Litoměřice

ZM schvaluje prodej zastavěného pozemku parc.č. 498/8 o výměře 21 m2 v k.ú. Litoměřice za cenu smluvní ve výši 28.686,- Kč manželům L.+V. J., bytem Litoměřice.

94/3/2013

Prodej zastavěného pozemku parc.č. 5414/8 o výměře 16 m2 v k.ú. Litoměřice

ZM schvaluje prodej zastavěného pozemku parc.č. 5414/8 o výměře 16 m2 v k.ú. Litoměřice za cenu smluvní ve výši 2.400,- Kč manželům J.+I.H., bytem Litoměřice.

95/3/2013

Prodej zastavěného pozemku parc.č. 5417/11 o výměře 22 m2 v k.ú. Litoměřice

ZM schvaluje prodej zastavěného pozemku parc.č. 5417/11 o výměře 22 m2 v k.ú. Litoměřice za cenu smluvní ve výši 3.300,- Kč paní I.M., bytem Litoměřice.

96/3/2013

Prodej pozemku parc.č. 2693/9 o výměře 7 m2 a 2693/10 o výměře 6 m2 v k.ú. Litoměřice

ZM schvaluje prodej pozemků parc.č. 2693/9 o výměře 7 m2 a 2693/10 o výměře 6 m2 v k.ú. Litoměřice za cenu dle znal.posudku 8.300,- Kč ČR Ředitelství vodních cest, Vinohradská 2396/184, Praha,IČ 67981801.

97/3/2013

Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Litoměřice, smlouva č.j. 1167/2013 od ČR ÚZSVM, Rašínovo nábřeží 390, Praha

ZM schvaluje smlouvu o bezúplatném převodu pozemků parc.č. 827/26,27,28,29,31,33,34 a 35 v k.ú. Litoměřice, č.j. 1167/2013 od ČR ÚZSVM, Rašínovo nábřeží 390, Praha.

98/3/2013

Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Litoměřice, smlouva č.j. 1597/2013 od ČR ÚZSVM, Rašínovo nábřeží 390, Praha

ZM schvaluje smlouvu o bezúplatném převodu pozemků parc.č. 839/2,3 a 840/3  v k.ú. Litoměřice, č.j. 1597/2013 od ČR ÚZSVM, Rašínovo nábřeží 390, Praha.

99/3/2013

Prodej nemovitostí (stavba-garáž + pozemek) parc.č. 871/6 – 871/11,13 v k.ú. Litoměřice dle schválených Zásad prodeje obytných domů, jednotek a nebytových prostorů z majetku města

a) ZM schvaluje prodej stavby včetně pozemku parc.č. 871/6 o výměře 26 mv k.ú. Litoměřice za cenu smluvní ve výši 150.000,- Kč panu M.M., bytem Litoměřice. 

b) ZM schvaluje prodej stavby včetně pozemku parc.č. 871/7 o výměře 22 mv k.ú. Litoměřice za cenu smluvní ve výši 180.100,- Kč (veřejná nabídka) paní E.B., bytem Litoměřice.

c) ZM schvaluje prodej stavby včetně pozemku parc.č. 871/8 o výměře 21 mv k.ú. Litoměřice za cenu smluvní ve výši 150.000,- Kč panu J.B. a  panu J.B., oba bytem Litoměřice.

d) ZM schvaluje prodej stavby včetně pozemku parc.č. 871/9 o výměře 22 mv k.ú. Litoměřice za cenu smluvní ve výši 150.000,- Kč Ing. J.V., bytem Litoměřice.

e) ZM schvaluje prodej stavby včetně pozemku parc.č. 871/10 o výměře 22 mv k.ú. Litoměřice za cenu smluvní ve výši 150.000,- Kč panu F.B., bytem Litoměřice a paní M.D., bytem Fiše u K.Varů na dvě splátky a to ½ při podpisu KS a ½ do roka od podpisu KS.

f) ZM schvaluje prodej stavby včetně pozemku parc.č. 871/11 o výměře 23 mv k.ú. Litoměřice za cenu smluvní ve výši 150.000,- Kč paní Z.G., bytem Litoměřice.

g) ZM schvaluje prodej stavby včetně pozemku parc.č. 871/13 o výměře 25 mv k.ú. Litoměřice za cenu smluvní ve výši 150.000,- Kč manželům M.+E.S., bytem Litoměřice na dvě splátky a to ½ při podpisu KS a ½ do roka od podpisu KS.

Dle bodu a-g ZM schvaluje rozpočtové opatření: navýšit rozpočet na příjmové položce (nebytové prostory) o částku 1.200.000,- Kč UZ 4802/4000. Finanční prostředky budou použity na snížení zdrojů z minulých let UZ 1805/1000.

100/3/2013

Prodej obsazeného bytu třetí osobě č. 13, Tylova 1035/8, Litoměřice

ZM schvaluje prodej dle podmínek „Zásad prodeje bytů a nebytových prostor z majetku Města Litoměřice“, BJ  č.1035/13 ul. Tylova 1035/8 v k.ú. Litoměřice se souvisejícími podíly na společných částech domu a pozemku panu M.S., bytem Litoměřice. Náklady na zhotovení energetického průkazu bytové jednotky budou hrazeny kupujícím.

101/3/2013

Prodej bytových jednotek v ul. U Katovny 2004/6 a A.Muchy 425/11 v k.ú. Litoměřice

ZM schvaluje prodej dle podmínek „Zásad prodeje bytů a nebytových prostor z majetku Města Litoměřice“, BJ č. 2004/4 ul. U Katovny 2004/6 Litoměřice se souvisejícími podíly na společných částech domu panu T.C., bytem Litoměřice a BJ č. 425/30 A.Muchy 425/11 v k.ú. Pokratice se souvisejícími podíly na společných částech domu a pozemku panu S.G., bytem Litoměřice. Náklady na zhotovení energetických průkazů bytových jednotek budou hrazeny kupujícími.

102/3/2013

Zrušení usnesení ZM č. 73/2/2013 ze dne 14.3.2013 (Zřízení věcného práva – umístění, provozování údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k částem pozemků parc.č. 44, 68/12 a 84/1 v k.ú.Pokratice)

ZM ruší své usnesení č. 73/2/2013 zřízení ze dne 14.3.2013 věcného břemene – umístění, provozování údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k částem pozemků parc.č. 44, 68/12, 84/1 v k.ú.Pokratice dle GP 1029-804/2007, 1030-804/2007 ve prospěch oprávněného spol. ČEZ Distribuci, a.s., Teplická 874/8, Děčín, za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 37.056,-Kč + 21% DPH a poplatky za vklad smlouvy do KN.

103/3/2013

Zrušení usnesení ZM č. 74/2/2013 ze dne 14.3.2013 (Zřízení věcného práva – umístění, provozování údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k částem pozemků parc.č. 85/1, 85/2, 120, 150/1, 154/2, 154/3, 172/20 a 1345/68 v k.ú. Pokratice)

ZM ruší své usnesení č. 74/2/2013 ze dne 14.3.2013, zřízení věcného břemene – umístění, provozování údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k částem pozemků parc.č. 85/1, 85/2, 120, 150/1, 154/2, 154/3, 172/20, 1345/68 v k.ú.Pokratice dle GP 1029-804/2007, 1030-804/2007 ve prospěch oprávněného spol. ČEZ Distribuci, a.s., Teplická 874/8, Děčín, za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 189.312,-Kč + 21% DPH a poplatky za vklad smlouvy do KN.

104/3/2013

Zřízení věcného břemene – umístění, provozování údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemku parc.č. 68/12, 84/1, 44, 85/1, 85/2, 154/2, 154/3, 1345/66, 150/1, 120 a 172/20 v k.ú. Pokratice

ZM schvaluje zřízení věcného břemene – umístění, provozování údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k částem pozemků parc.č. 68/12, 84/1, 44, 85/1, 85/2, 154/2, 154/3, 1345/66, 150/1, 120 a 172/20 v k.ú.Pokratice dle GP 1029-804/2007, 1030-804/2007 ve prospěch oprávněného spol. ČEZ Distribuci, a.s., Teplická 874/8, Děčín, za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 135.994,-Kč + 21% DPH a poplatky za vklad smlouvy do KN.

105/3/2013

Zřízení věcného břemene – umístění, provozování údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemku parc.č. 3946/1 v k.ú. Litoměřice

ZM schvalujezřízení věcného břemene – umístění, provozování údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemku parc.č. 3946/1v k.ú. Litoměřice dle GP 3462-4/2008 ve prospěch oprávněného spol. ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín, za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 576,-Kč + 21% DPH a poplatky za vklad smlouvy do KN.

106/3/2013

Zřízení zástavního práva k nemovitosti čp. 2261 v k.ú. Litoměřice (Pohoda)

ZM schvaluje zřízení zástavního práva (č. 117D514000230) na dobu 20 let od kolaudačního souhlasu k nemovitosti čp. 2261 v k.ú. Litoměřice s ČR-Ministerstvem pro místní rozvoj, IČ: 66002222, Praha (viz příloha orig.zápisu).

107/3/2013

Schválení smlouvy o podmínkách pravidelné veřejné osobní lodní dopravy po řece Labi

ZM schvaluje uzavření smlouvy o podmínkách pravidelné veřejné osobní lodní dopravy po řece Labi mezi Městem Litoměřice, IČ:00263958, Mírové náměstí 15/7, Litoměřice a obchodní společností Credit plus s.r.o., IČ: 47284463, se sídlem Evropská 61, 160 00 Praha 6, za podmínek stanovených smlouvou (viz příloha orig.zápisu).

 

 

108/3/2013

Návrh na likvidaci – prodej vozidla MP

ZM schvaluje prodej vozidla městské policie Škoda Roomster RZ 5U7 0156, VIN:TMBMC25J9A5007104. Prodej vozidla bude uskutečněn prostřednictvím autobazaru.

…………………………

Mgr. Ladislav Chlupáč

starosta města

…………………………….

Mgr. Karel Krejza

1. místostarosta města

Zapsala:  Eva Lieberová


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Pá: 9-17 hod.
So: 9-12 hod.
Ne: zavřeno

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2023 Město Litoměřice
Mobilní menu