Nástroje pro usnadnění přístupu

ZASTUPITELSTVO MĚSTA

usnesení zastupitelstva města

03. výpis usnesení z jednání Zastupitelstva města Litoměřice - 15.4.2010

USNESENÍ

v ý p i s

3. jednání Zastupitelstva města Litoměřic konaného dne 15.4.2010 od 16:00 hod.

v zasedací místnosti MěÚ v Litoměřicích, se sídlem Mírové nám. 15/7

Počet přítomných členů ZM:  22

Zastupitelstvo města Litoměřic po projednání:

I.          schvaluje:

1          rozpočtová opatření dle doporučení FV ze dne 7. 4. 2010 (viz příloha orig. zápisu)

2.         na návrh škodní a likvidační komise dle zápisu ze dne 2.dubna 2010 odpis a vyřazení uvedených položek z účetní evidence (zápis komise viz příloha orig. zápisu)

3.         zadání změny č. 1 Územního plánu Litoměřice (viz příloha orig.zápisu)

4.         uzavření dohody o splátkách  pro Zoru Kešelovou, bytem v Litoměřicích, na částku 37.730,-Kč s příslušenstvím. Výše splátky činí 1.000,-Kč měsíčně pod ztrátou výhody splátek počínaje měsícem duben 2010, se splatností  k poslednímu dni každého měsíce

5.         uzavření dodatku k Dohodě o splátkách dluhu ze dne 16.3.2009 s Helenou Bariovou, bytem  Litoměřice, a to navýšení dluhu o částku 11.501,-Kč s příslušenstvím a zvýšení měsíční splátky na 500,-Kč

6.         uzavření dodatku k Dohodě o splátkách dluhu ze dne 26.11.2008  pro Ladu Kovářovou, bytem  Litoměřice, a to navýšení dluhu o částku 22.816,-Kč s příslušenstvím

7.         dodatek č. 2 ke zřizovací listině ze dne 4.11.2004 příspěvkové organizace Města Litoměřice Městská sportovní zařízení v Litoměřicích, IČ:70923477 (viz příloha orig.zápisu)

8.         uzavření Dodatku č. 1 k Zakládací smlouvě Labské Paroplavební Společnosti, o.p.s., v předloženém znění (viz příloha orig.zápisu)

9.         předložený návrh na poskytnutí dotací na činnost pro SK a TJ pro rok 2010 (viz příloha orig. zápisu)

10.       uzavření smluv o dotacích dle vzorové smlouvy o poskytnutí dotace na činnost (vzorová  smlouva viz příloha orig. zápisu)

           

11.       uzavření předložené smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku pro Puellae cantantes na činnost ve výši 55.000,- Kč (viz příloha orig.zápisu)

12.       uzavření předložené smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku pro Puellae cantantes na granty ve výši 42.000,- Kč (viz příloha orig.zápisu)

13.       návrh komise regenerace na rozdělení státních finančních prostředků z podpory v Programu regenerace MPR na rok 2010 pro jednotlivé objekty (viz příloha orig.zápisu)

14.       vzorovou smlouvu na poskytnutí finančních prostředků z Programu regenerace na rok 2010 (viz příloha orig.zápisu)

15.               podání žádosti o nadační příspěvek k nadaci Proměny na rekonstrukci parku  Jiráskovy sady a současně schvaluje finanční spoluúčast města na tomto projektu

16.               záměr prodeje  pozemku p.č. 3864/45 o výměře 358 mv k.ú. Litoměřice

17.       záměr prodeje pozemku p.č. 1752/3 o výměře 112 m2 (zahrada) v k.ú. Litoměřice

18.       záměr prodeje zastavěných  pozemků p.č. 685/13 o výměře 9  m2, p.č  685/15 o výměře 8 m2, p.č. 685/16 o výměře  8 m2 a p.č. 685/17 o výměře 4 m2 v k.ú. Litoměřice

19.       záměr prodeje  pozemku p.č. 2603/12 o výměře 221 m2 v k.ú. Litoměřice

20.       záměr prodeje pozemku p.č. 533/2 o výměře 44 m2  (zastavěná plocha) a p.č. 532/2 o výměře 220 m2 (zahrada) v k.ú. Pokratice 

21.       podání žádosti na převod pozemků p.č. 1321/27, 1768/2, 2490/12,    2609/1, 2609/6, 2701/1 a 2618/3  v k.ú. Litoměřice  na  Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábř. 390, Praha

22.       přijetí daru pozemku p.č. 1265/143 o výměře 23 m2 v k.ú. Pokratice (nezapsaný GP) od  spoluvlastníků  Daniely Kubešové,  Litoměřice a Jána Škamly,  Litoměřice. Veškeré náklady spojené s vkladem smlouvy do KN bude hradit Město

23.       přijetí daru pozemku p.č. 1265/154 o výměře 13m2 v k.ú. Pokratice (nezapsaný GP) od  manželů Martina a Evy Mudrových,  Litoměřice s výhradou odstoupení od darovací smlouvy při neodstranění smluvního zástavního práva Hypotéční banky, a.s,  do  4 měsíců od data provedení vkladu smlouvy do katastru nemovitostí. Veškeré náklady spojené s darem bude hradit Město Litoměřice.

24.       bezúplatný převod pozemků p.č. 782/4 o výměře 74 m2, 782/6 o výměře 201 m2 a  p.č. 1268/1  o výměře 1.166 m2 v k.ú. Litoměřice  (veškeré poplatky spojené se smlouvou ponese Ústecký kraj –smlouva viz příloha orig.zápisu)

25.       doplnění smlouvy o bezúplatném převodu pozemků č. 6077/2009 o pozemek p.č. 455/2 o výměře 875 m2 (ostatní plocha)  v k.ú. Pokratice  od  ČR Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábř. 390, Praha.

26.       prodej bytových jednotek, dle podmínek „Zásad prodeje bytů a nebytových prostor z majetku Města Litoměřice“ dle přiložené tabulky ul. Kubínova  438, A.Muchy 416, Ladova 430 a Revoluční 1834.

27.       zřízení věcného břemene – umístění, provozování údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k částem pozemků p.č. 1345/1, p.č. 1345/7, 1345/36 v k.ú. Pokratice, dle GP 1095-4/2008, ve prospěch oprávněného spol. ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín, za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 1.270,-Kč + 20% DPH a poplatky za vklad smlouvy do KN.

28.       zřízení věcného břemene – umístění, provozování údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k částem pozemků p.č. 2355/1 a p.č. 2355/44 v k.ú. Litoměřice, dle GP 3469-111/2008,1091-111/2008, ve prospěch oprávněného spol. ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín, za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 6.885,-Kč + 20% DPH a poplatky za vklad smlouvy do KN.

29.       zřízení věcného břemene – umístění, provozování údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k částem pozemků p.č. 84/1 a p.č. 1345/66 v k.ú. Pokratice, dle GP 3469-111/2008,1091-111/2008, ve prospěch oprávněného spol. ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín, za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 1.925,-Kč + 20% DPH a poplatky za vklad smlouvy do KN.

30.       prodej pozemku p.č. 1345/207 o výměře 705 m2 v k.ú. Pokratice dle podmínek schválených  v ZM dne 10.12.09 us. I/29 za cenu smluvní ve výši 1.254.900,- Kč Miloši a Jaroslavě Náprstkovým,  Litoměřice

31.       prodej pozemku p.č. 1345/209 o výměře 610 m2 v k.ú. Pokratice dle podmínek schválených  v ZM dne 10.12.09 usn. I/29 za cenu smluvní ve výši 1.061.400,- Kč Janě Kuperové,  Lbín

32.       prodej pozemku p.č. 1345/212 o výměře 710 m2 v k.ú. Pokratice dle podmínek schválených  v ZM dne 10.12.09 usn. I/29 za cenu smluvní ve výši 1.079.200,- Kč Zdeňku  Dvořáčkovi,  Litoměřice

33.       prodej pozemku p.č. 1345/220 o výměře 623 m2 v k.ú. Pokratice dle podmínek schválených  v ZM dne 10.12.09 usn. I/29 za cenu smluvní ve výši 1.071.560,- Kč Petrovi  a Lence Vachovým,  Litoměřice

34.       prodej pozemku p.č. 1345/203 o výměře 703 m2 v k.ú. Pokratice dle podmínek schválených  v ZM dne 10.12.09 usn. I/29 za cenu smluvní ve výši 1.068.560,- Kč Jiřímu a Blance Macháčkovým,  Litoměřice

35.       prodej pozemku p.č. 1345/215 o výměře 713 m2 v k.ú. Pokratice dle podmínek schválených  v ZM dne 10.12.09 usn. I/29 za cenu smluvní ve výši 1.098.020,- Kč Jiřímu a Dagmaře Sekyrovým, Litoměřice

36.       nákup pozemku  p.č. 4698/2 o výměře 393 m2 v k.ú. Litoměřice za cenu smluvní ve výši 167.000,- Kč od ČR Zemědělské vodohospodářské správy, organizační složka státu, Hlinky 60, Brno. Náklady spojené s vkladem do katastru nemovitostí hradí kupující

II.         vydává:

1.         obecně závaznou vyhlášku, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 3/2006, o podrobnostech stejnokroje strážníků Městské policie v Litoměřicích a o jeho nošení (návrh vyhlášky viz příloha orig. zápisu).

2.         obecně závaznou vyhlášku o zákazu požívání alkoholických nápojů na některých veřejných prostranstvích (návrh vyhlášky viz. příloha orig. zápisu)

3.         obecně závaznou vyhlášku č.3/2010 o spádových obvodech základních škol v Litoměřicích (viz. příloha orig.zápisu)

III.        pověřuje:

1.         tajemníka MěÚ vypracováním obecně závazné vyhlášky o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností

IV.        ruší:

1.         usnesení I./22 ze dne 21.01.2010 prodej pozemku p.č. 1345/210 o výměře 711 m2 v k.ú. Pokratice dle podmínek schválených  v ZM dne 10.12.09 usn. I./29 za cenu smluvní ve výši 1.350.900,- Kč MUDr. Štefanu  Matesovi,  Litoměřice

   

2.         usnesení I./27 ze dne 21.01.2010 prodej pozemku p.č. 1345/218 o výměře 615 m2 v k.ú. Pokratice dle podmínek schválených  v ZM dne 10.12.09 usn. I./29 za cenu smluvní ve výši 1.168.500,- Kč Petrovi  a Lence Vachovým,  Litoměřice

V.         revokuje:

1.         usnesení I./34 ze dne 10.12.2009 ohledně   nákupu pozemku  p.č. 4698/2 o výměře 393 m2 v k.ú. Litoměřice za cenu smluvní ve výši 165.000,- Kč od ČR Zemědělské vodohospodářské správy, organizační složka státu, Hlinky 60, Brno. Náklady spojené s vkladem do katastru nemovitostí hradí kupující.

VI.        nerevokuje:

1.         usnesení I./11 ze dne 4.03.2010 záměr bezúplatného převodu  části pozemků p.č. 2464/5 a 2465/1 v k.ú. Litoměřice pod chodníkem a silnicí

VII.       bere na vědomí:

1.         informaci o zhodnocení volných finančních prostředků  (viz příloha orig. zápisu)

2.         plnění rozpočtu za 1-3/2010 (viz příloha orig. zápisu)

3.         zprávu o vyhodnocení připomínek, požadavků a podnětů k návrhu zadání  změny č. 1 Územního plánu Litoměřice

Jiří Landa                                                                                            Mgr. Ladislav Chlupáč

místostarosta města                                                                            starosta města                                                            

Zapsala: Jana Váchová

Za správnost odp.: Mgr. Petr Panaš


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Pá: 9-17 hod.
So: 9-12 hod.
Ne: zavřeno

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2023 Město Litoměřice
Mobilní menu