Nástroje pro usnadnění přístupu

ZASTUPITELSTVO MĚSTA

usnesení zastupitelstva města

03. výpis usnesení z jednání Zastupitelstva města Litoměřic - 8.3.2012

 

U S N E S E N Í

VÝPIS

3. jednání Zastupitelstva města Litoměřic konaného dne 8. 3. 2012 od 16:00 hod.

v kongresovém sále Gotického hradu v Litoměřicích, se sídlem Tyršovo nám. 68

Počet přítomných členů ZM:  21

Z a s t u p i t e l s t v o   m ě s t a   L i t o m ě ř i c   n a   s v é m   3.  j e d n á n í

projednalo pod usnesením č:

31/3/2012

Rozpočtová opatření dle doporučení FV ze dne 29.2.2012

ZM schvaluje rozpočtová opatření dle doporučení FV ze dne 29. 2. 2012 (viz příloha orig. zápisu)

32/3/2012

Informace o zhodnocení volných zdrojů

ZM bere na vědomí informaci o zhodnocení volných finančních prostředků  (viz příloha orig. zápisu)

33/3/2012

Další postup ohledně zhodnocení volných zdrojů

ZM schvaluje

a) provést jednorázovou předčasnou splátku celého zůstatku úvěru u Všeobecné úverové banky, a.s.

b) výběr celého portfolia spravovaného ČSOB Asset Management, a.s.

34/3/2012

Schválení dohody o splátkách - Josef Homolka

ZM schvaluje uzavření dohody o splátkách  pro Josefa Homolku, bytem Litoměřice, na částku 38.108,-Kč s příslušenstvím. Výše splátky činí 1.100,-Kč  měsíčně pod ztrátou výhody splátek počínaje měsícem únor 2012, se splatností  k poslednímu dni každého měsíce.

35/3/2012

Schválení dohody o splátkách - Jiří Mařák

ZM neschvaluje  uzavření dohody o splátkách  pro Jiřího Mařáka, bytem Litoměřice, na částku 65.209,-Kč s příslušenstvím. Výše splátky činí 1.900,-Kč měsíčně pod ztrátou výhody splátek počínaje měsícem únor 2012, se splatností  k poslednímu dni každého měsíce.

36/3/2012

Schválení prominutí poplatku z prodlení - Iveta Valterová

ZM neschvaluje prominutí poplatku z prodlení pro Ivetu Valterovou, ohlašovna Mírové nám. 15/7, Litoměřice.

37/3/2012

Schválení prominutí smluvní pokuty - Lamperovi

ZM schvaluje prominutí smluvní pokuty ve výši 60% z částky 38.487,-Kč (tedy 23.092,-Kč), pro Miroslava a Ivu Lamperovi, bytem Litoměřice.

38/3/2012

Schválení prominutí dluhu - Emil Kora

ZM neschvaluje prominutí dluhu ve výši 43.074,-Kč s příslušenstvím, pro Emila Koru, bytem Litoměřice.

39/3/2012

Schválení příspěvku z Programu regenerace městské památkové rezervace

ZM schvaluje  rozdělení kvóty státní finanční podpory Programu regenerace městské památkové rezervace ve výši 1.040 tis.Kč a z rozpočtu Města Litoměřice 550 tis.Kč podle předloženého návrhu.  (viz příloha orig.zápisu)

40/3/2012

Schválení návrhu způsobu poskytování finančních prostředků z rozpočtu města do  společnosti 1. Geotermální Litoměřice a.s. a jím doporučenou variantu č. 2

ZM schvaluje návrh způsobu poskytování finančních prostředků z rozpočtu města do společnosti 1.Geotermální Litoměřice a.s.“ a jím doporučenou variantu č. 2 (návrh přílohou orig. zápisu)

41/3/2012

Schválení  smlouvy o půjčce mezi 1. Geotermální Litoměřice a.s. a Městem Litoměřice

ZM schvaluje uzavření smlouvy o půjčce finančních prostředků mezi 1. Geotermální Litoměřice a.s. a Městem Litoměřice (smlouva přílohou orig. zápisu).

42/3/2012

Vzdání se předkupního práva k pozemkům p.p.č. 4004/1, 4004/6, 4004/7, 4004/16 a 4004/17 v k.ú. Litoměřice (žádost BUS.COM, a.s.)

ZM schvaluje vzdání se předkupního práva na poz.p.č. 4004/1, 4004/6, 4004/7, 4004/16 a 4004/17 v k.ú. Litoměřice pro spol. BUS.COM, a.s., Lumiérů 181/41, Praha.

43/3/2012

Schválení společenské smlouvy (zakladatelského dokumentu) společnosti Zahrada Čech s.r.o. a personálního obsazení orgánů společnosti

a) ZM schvaluje společenskou smlouvu (zakladatelský dokument) společnosti Zahrada Čech s.r.o. včetně personálního obsazení statutárních orgánů (viz příloha orig.zápisu) se zapracováním připomínek Ing.Bezděky.

b) ZM bere na vědomí informaci RM, že po založení společné obchodní společnosti RM schválí uzavření nájemní smlouvy mezi Městem Litoměřice a společnou obchodní společností na pronájem areálu výstaviště Zahrada Čech touto společností, to vše dle zveřejněných podmínek soutěže a návrhu vítězného uchazeče v soutěži.

44/3/2012

Směna pozemků: část poz.p.č. 4709/15 o výměře cca 320 m2 (ost.plocha) ve vl. P.Soldatka za část poz.p.č. 4709/13 (ost.plocha) o výměře cca 300 m2 v k.ú. Litoměřice (vl.město) s doplatkem rozdílu ceny pro město

ZM schvaluje záměr směny pozemků: část pozemku par.č. 4709/15 o výměře cca 320 m2 (ost.plocha) ve vl. P.Soldatka za  část pozemku par.č. 4709/13 (ost.plocha) o  výměře cca 1.300 m2 v k.ú. Litoměřice ve vl.města s finančním vyrovnáním pro město (nutné odděl.geomet.plány).

45/3/2012

Prodej poz. p.č. 3227/3 o výměře 21 m (zast.plocha-nádvoří) v k.ú. Litoměřice

ZM schvaluje záměr prodeje pozemku par.č. 3227/3 o výměře 21 m (zast.plocha-nádvoří) v k.ú. Litoměřice

46/3/2012

Prodej poz.p.č. 1218/1 o výměře 371 m2 v k.ú. Litoměřice

ZM schvaluje záměr prodeje pozemku par.č. 1218/1 o výměře 371 m(zahrada) v k.ú. Litoměřice

47/3/2012

Prodej poz.p.č. 4569/1 o výměře 570 m2 (zahrada) a p.č. 4569/2 o výměře 15 m2 (zast.plocha) v k.ú. Litoměřice

ZM schvaluje záměr prodeje pozemků par.č. 4569/1 o výměře 570 m2 (zahrada) a p.č. 4569/2 o výměře 15 m2 (zast.plocha) v k.ú. Litoměřice

48/3/2012

Žádost o bezúplatný převod pozemků (veřejné prostranství zeleň, ost.plocha-komunikace) v k.ú. Litoměřice na ÚZSVM ČR

ZM schvaluje podání žádosti o bezúplatný převod pozemků par.č. 449/6,2483/2,2483/3, 841/2, 1321/12,1321/16,1321/17,1321/20,1321/22,1321/23, 1321/24,1321/25,3068/5,3258/8,3258/9,3258/10 a 3258/11 v k.ú. Litoměřice na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábř. 390, Praha.

49/3/2012

Prodej pozemku p.č. 4528/2 o výměře 17 m2 (stavební) a p.č. 4528/6 o výměře 622 m2 (zahrada) v k.ú. Litoměřice

ZM schvaluje prodej pozemků par.č. 4528/2 o výměře 17 m2 (stavební) a par.č. 4528/6 o výměře 622 m2 (zahrada) v k.ú. Litoměřice za cenu smluvní ve výši 61.640,- Kč na dvě splátky ½ ceny při podpisu KS a ½ do 31.12.2012 manželům Milošovi a Evě Bartolomějovým, Praha 10.

50/3/2012

Prodej nemovitosti včetně pozemku p.č. 1755/4 o výměře 157 m2 v k.ú. Litoměřice

ZM schvaluje prodej nemovitosti včetně pozemku par.č. 1755/4 o výměře 157 m2 v k.ú. Litoměřice za cenu dle znal.posudku 620.580,- Kč a náklady za vypracování znal.posudku 8.400,- Kč panu  Zdeněkovi Lexovi, Litoměřice  smlouvou o budoucí KS. Následná KS bude uhrazena na dvě splátky ½ ceny při podpisu KS a ½ ceny do 31.12.2013.

51/3/2012

Prodej bytové jednotky – výměna bytu ul. Stránského 1755/31 v k.ú. Litoměřice

ZM schvaluje prodej, dle podmínek „Zásad prodeje bytů a nebytových prostor z majetku Města Litoměřice“,byt č.17 ul. Stránského 1755/31 v k.ú.  Litoměřice.

52/3/2012

Prodej poz.p.č. 3408/67 o výměře 353 m2, p.č. 3408/96 o výměře 81 m(ost.plocha) a p.č. 3408/97 o výměře 83 m2(stavební) v k.ú. Litoměřice

ZM schvaluje prodej pozemků p.č. 3408/67 o výměře 353 m2, p.č. 3408/96 o výměře 81 m(ost.plocha) a  p.č. 3408/97 o výměře 83 m2(stavební) v k.ú. Litoměřice za cenu dle znal.posudku 638.240,- Kč na dvě splátky, ½ ceny při podpisu KS a ½ ceny do 31.12.2012 spol.N+N Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o, Litoměřice IČ:44564287 a náklady za vypracování znal.posudku v částce 6.000,- Kč a odděl.geomet.plánu v částce  6.000,- Kč.

53/3/2012

Bezúplatný převod poz.p.č. 2943/2 o výměře 2239 m2 v k.ú. Litoměřice (ost.plocha- komunikace),č.j. 310/12, vl. ÚZSVM ČR, Rašínovo nábř. 390, Praha

ZM schvaluje bezúplatný převod pozemku par.č. 2943/2 o výměře 2239 m2 (ostatní plocha - komunikace)  v k.ú. Litoměřice  od  ČR Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábř. 390, Praha (číslo smlouvy 310/2012).

54/3/2012

Bezúplatný převod poz.p.č. 2980/3 o výměře 104 m2 a 2981/2 o výměře 73 mv k.ú. Litoměřice (ost.plocha- zeleň),č.j. 315/12, vl. ÚZSVM ČR, Rašínovo nábř. 390, Praha

ZM schvaluje bezúplatný převod pozemků par.č. 2980/3 o výměře 104 m2 a 2981/2 o výměře 73 m2 (ostatní plocha - zeleň)  v k.ú. Litoměřice  od  ČR Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábř. 390, Praha (číslo smlouvy 315/2012).

55/3/2012

Bezúplatný převod poz.p.č. 2719/32 o výměře 257 mv k.ú. Litoměřice (ost.plocha-komunikace),č.j. 314/12, vl. ÚZSVM ČR, Rašínovo nábř. 390, Praha

ZM schvaluje bezúplatný převod pozemků par.č. 2719/32 o výměře 257 m2  (ostatní plocha)  v k.ú. Litoměřice  od  ČR Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábř. 390, Praha (číslo smlouvy 314/2012).

56/3/2012

Bezúplatný převod poz.p.č. 2188/9 o výměře 902 m2, 2188/11 o výměře 3242 m2 a 2212/1 o výměře 356 m2 (ost.plocha-komunikace) vl. ÚZSVM ČR, Rašínovo nábř. 390, Praha

ZM schvaluje bezúplatný převod pozemků par.č. 2188/9 o výměře 902 m2, 2188/11 o výměře 3242 m2 a 2212/1 o výměře 356 m2 (ost.plocha-komunikace)  v k.ú. Litoměřice  od  ČR Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábř. 390, Praha.

57/3/2012

Zřízení věcného břemene – umístění, provozování údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části poz.p.č.1171/1 k.ú. Pokratice

ZM  schvalujezřízení věcného břemene – umístění, provozování údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemků p.č. 1171/1 k.ú. Pokratice, dle GP 1161-62/2010 ve prospěch oprávněného spol. ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín, za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 4.512,-Kč + 20% DPH a poplatky za vklad smlouvy do KN.

58/3/2012

Dodatek č. 1 k Dohodě o umístění stavby a  smlouvě o budoucí kupní smlouvě,

doplnění poz.par.č. 2169 v k.ú. Litoměřice

ZM schvaluje uzavření  Dodatku č. 1 k Dohodě o umístění stavby a smlouvě o budoucí kupní smlouvě, uzavřené dne 16.1.2012, umožňující umístění chodníku spol. JTH Shopping Park Litoměřice,s.r.o., Krupská 33/20, Teplice o část pozemku  parc. č. 2169 v k.ú. Litoměřice (návrh Dodatku č.1 viz příloha orig. zápisu).

59/3/2012

Doplnění usnesení ZM č. 25/1/2012 ze dne 26.01.2012– prodej pozemku na dvě splátky

ZM schvaluje doplnění usnesení č. 25/1/2012 ze dne  26.01.2012 o umožnění prodeje  na dvě splátky tj. 103.350,- Kč při podpisu KS a 103.350,- Kč do 31.12.2012.

60/3/2012

Postoupení pohledávky a odpis zbývající dlužné částky Martina Honzy, IČ:73837521

a) ZM schvaluje prodej pohledávky ve výši 202.492,- Kč vč. příslušenství, za Martinem Honzou, IČ: 73837521, bytem Litoměřice vzniklé neuhrazením nájmu a služeb za užívání NP čp. 292 (na parc.č. 56/2) v ul. Krajská v Litoměřicích postupníkovi panu Petru Novákovi, bytem Litoměřice a to za cenu  50 tis. Kč.

b) ZM schvaluje odpis zbývající části dluhu (pohledávky) ve výši 152.492,- Kč.

61/3/2012

Prodej bytového domu v ul. Revoluční č.p. 1831/7 včetně poz.p.č. 3736/3 o výměře 417 m2 v k.ú. Litoměřice

ZM schvaluje prodej bytového domu v ul. Revoluční č.p. 1831/7 včetně pozemku parc. č. 3736/3 o výměře 417 m2 v k.ú. Litoměřice vč. pohledávek na nájemném vážících se k prodávané nemovitosti ke dni prodeje, za celkovou cenu 11,5 mil. Kč, společnosti MORTON PLUS s.r.o. (IČ: 241 61 322) se sídlem: Praha 2, Nové Město, Vyšehradská 1349/2 za podmínky umožnění odkoupení bytů těm nájemníkům, kteří v minulosti projevili zájem o jejich koupi a nebyli dlužníky města, a to vestejných cenových relacích, za kterých by byly tyto byty prodávány městem,  za podmínky, že se tento prodej uskuteční do konce letošního roku.

……………………………

Mgr. Ladislav Chlupáč

starosta města

…………………………..

Mgr. Karel Krejza

1. místostarosta města

Zapsala:  Jana Váchová


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Pá: 9-17 hod.
So: 9-12 hod.
Ne: zavřeno

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2023 Město Litoměřice
Mobilní menu