ZASTUPITELSTVO MĚSTA

usnesení zastupitelstva města

03. výpis usnesení z jednání Zastupitelstva města Litoměřic - 4.6.2020

USNESENÍ


V Ý P I S


3. jednání Zastupitelstva města Litoměřic konané 4. 6. 2020 od 16:00 v Kulturním a konferenčním centru v Litoměřicích, se sídlem Na Valech 2028


Počet přítomných členů ZM: 26

 

67/3/2020
Zahájení, jmenování a volba návrhové komise, prac. předsednictva a ověřovatelů zápisu

ZM volí složení návrhové komise.

 


68/3/2020
Zahájení, jmenování a volba návrhové komise, prac. předsednictva a ověřovatelů zápisu

ZM volí ověřovatele zápisu.

 


69/3/2020
Doplnění/stažení bodů programu

ZM stahuje z programu bod č.:
10 - Poskytnutí individuální dotace Okresní hospodářské komoře v Litoměřicích
30 - Prodej pozemku parc. č. 4008/51 včetně stavby v k.ú. Litoměřice

 


70/3/2020
Hlasování o programu

ZM schvaluje program jednání konaného dne 4.6.2020 od 16:00 hodin v sále Kulturního a konferenčního centra v Litoměřicích, se sídlem Na Valech 2028.

 


71/3/2020
Rozpočtová opatření dle doporučení FV

ZM schvaluje rozpočtová opatření dle doporučení FV ze dne 25.5. 2020 (viz příloha orig. zápisu).

 


72/3/2020
Schválení účetní závěrky, Závěrečného účtu a Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města Litoměřice za rok 2019

ZM schvaluje:

a) účetní závěrku Města Litoměřice za rok 2019 (viz příloha orig. zápisu).

b) Závěrečný účet Města Litoměřice za rok 2019 s výhradou včetně Zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření Města Litoměřice za rok 2019 (viz přílohy orig. zápisu).

 


73/3/2020
Investiční dotace na modernizaci porodního sálu pro Nemocnici Litoměřice, a.s.

ZM schvaluje:

a) poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Litoměřice ve výši 9 mil. Kč pro Nemocnici Litoměřice, a.s., Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice, IČO: 06199518 na modernizaci porodního sálu na základě projektu „Plnění základních úkolů obce – rozvoj zdraví“ Ústeckého kraje

b) uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí investiční dotace mezi městem Litoměřice a Nemocnicí Litoměřice, a.s., Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice, IČO: 06199518 (viz příloha orig. zápisu).

 


74/3/2020
Návratná finanční výpomoc pro Nemocnici Litoměřice, a.s.

ZM schvaluje:

a) poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu města Litoměřice ve výši 5 mil. Kč pro Nemocnici Litoměřice, a.s., Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice, IČO: 06199518 za účelem překlenutí situace v cash-flow příjemce – na překlenutí doby od data účinnosti smlouvy o prodeji obchodního závodu do doby připsání úhrady kupní ceny za obchodní závod na účet Nemocnice Litoměřice, a.s.

b) uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci mezi městem Litoměřice a Nemocnicí Litoměřice, a.s., Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice, IČO: 06199518 (viz příloha orig. zápisu).

c) rozpočtové opatření (viz příloha orig. zápisu).

 


75/3/2020
Poskytnutí individuální dotace na zajištění chodu Akademie umění III. věku při Základní umělecké škole v Litoměřicích pro rok 2020

ZM schvaluje:

a) přidělení individuální dotace ve výši 170 000 Kč Základní umělecké škole, příspěvkové organizaci v Litoměřicích, Masarykova 46 /621, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773410 na chod Akademie umění III. věku (žádost viz příloha orig. zápisu).

b) uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace ve výši 170 000 Kč Základní umělecké škole, Masarykova 46/621, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773410 (vzor smlouvy viz orig. zápisu).

 


76/3/2020
Poskytnutí individuální dotace Farní charitě Litoměřice na projekt SOS hodinek a panických tlačítek

ZM schvaluje:

a) poskytnutí individuální dotace ve výši 750 000 Kč Farní charitě Litoměřice, Zahradnická 1534/5, 412 01 Litoměřice, IČO: 46769382 na projekt SOS hodinek a panických tlačítek, (žádost viz příloha orig. zápisu).

b) uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace ve výši 750 000 Kč Farní charitě Litoměřice, Zahradnická 1534/5, 412 01 Litoměřice, IČO: 46769382 (vzor smlouvy viz příloha orig. zápisu).

 


77/3/2020
Žádost o dotaci na pořízení podzemního kontejnerového stání v ulici A. Muchy.

ZM schvaluje:

a) podání žádosti o dotaci z Programu pro podporu odpadového hospodářství obcí v Ústeckém kraji na období 2017 - 2025 na pořízení podzemního kontejnerového stání v ulici A. Muchy.

b) zajištění spolufinancování projektu z vlastních rozpočtových prostředků města ve výši minimálně 30 % z celkových uznatelných výdajů a všech neuznatelných výdajů projektu.

 


78/3/2020
Žádost o dotaci na modernizaci 7 stávajících podzemních kontejnerových stání, pořízení nášlapných vhozových zařízení.

ZM schvaluje:

a) podání žádosti o dotaci z Programu pro podporu odpadového hospodářství obcí v Ústeckém kraji na období 2017 - 2025 na modernizaci 7 stávajících podzemních kontejnerových stání.

b) zajištění spolufinancování projektu z vlastních rozpočtových prostředků města ve výši minimálně 30 % z celkových uznatelných výdajů a všech neuznatelných výdajů projektu.

 

79/3/2020
Schválení dotace pro Hospic sv. Štěpána

ZM schvaluje:

a) poskytnutí účelové dotace ve výší 200 000,- Kč Hospicu sv. Štěpána,z.s., Rybářské náměstí 622/4, 412 01 Litoměřice, IČO:65081374 na instalaci 2 retenčních nádrží pro zachytávání dešťové vody.

b) uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (viz příloha originál zápisu)

 

80/3/2020
Volba soudního přísedícího Okresního soudu v Litoměřicích

ZM navrhuje za přísedící Okresního soudu v Litoměřicích a do této funkce volí na dobu 4 let paní Kxxxxxxx Hxxxxxxxx, nar. xxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Litoměřice.

 

81/3/2020
Zrušení obecně závazné vyhlášky o znaku a praporu města Litoměřic

ZM vydává obecně závaznou vyhlášku č. 2/2020, která zrušuje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2002 o znaku a praporu města Litoměřic (viz příloha orig. zápisu).

 

82/3/2020
Schválení uzavření smlouvy o postoupení souboru pohledávek s PO MŠ

ZM schvaluje uzavření Smlouvy o postoupení souboru pohledávek mezi městem Litoměřice a jeho příspěvkovou organizací Mateřskou školou Litoměřice, Masarykova 590/30, 412 01 Litoměřice, IČO: 727 44 081 (návrh smlouvy viz příloha orig. zápisu).

 

83/3/2020
Souhlas se zařazením území do územní působnosti místního partnerství MAS České středohoří z.s.

a) ZM souhlasí se zahrnutím území města Litoměřice do územní působnosti místního partnerství MAS České středohoří z.s. a s přípravou SCLLD - Strategie komunitně vedeného místního rozvoje na svém území pro období 2021 – 2027.

b) ZM zmocňuje k zastupování v MAS České středohoří z.s. 2. místostarostu města Lukase Wünsche.

 

84/3/2020
Zpráva o naplnění Akčního plánu ke Strategickému plánu města Litoměřice za rok 2019

ZM schvaluje zprávu o naplnění Akčního plánu ke Strategickému plánu města Litoměřice za rok 2019 (viz příloha orig. zápisu).

 

85/3/2020
Schválení podání žádosti o dotace do Operačního programu zaměstnanost

ZM schvaluje podání žádosti o dotace do Operačního programu zaměstnanost na projekt s názvem: „LOKAL“:

a) záměru podání žádosti o dotaci z Operačního programu zaměstnanost,

b) zajištění spolufinancování projektu ze strany města Litoměřice z vlastních rozpočtových prostředků města ve výši min. 5 % uznatelných a všech neuznatelných nákladů akce.

 

86/3/2020
Delegování zástupce města k výkonu akcionářských práv na valné hromadě Severočeské vodárenské společnosti a.s. dne 18.6.2020

ZM deleguje pana Mgr. Karla Krejzu, 1. místostarostu města Litoměřicxxxxxxxxxxxxxxxx jako zástupce města Litoměřice k účasti, jednání a hlasování na valné hromadě Severočeské vodárenské společnosti a.s. konané dne 18.6.2020.

 

87/3/2020
Prominutí smluvní pokuty, schválení dodatku k dohodě o splátkách dluhu

ZM schvaluje prominutí smluvní pokuty ve výši 40 %, tedy 58.096 Kč a prominutí zákonného úroku z prodlení ve výši 40 %, tedy 10.760 Kč pro pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxLitoměřice.

a

ZM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 Dohody o splátkách dluhu pro pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxLitoměřice, na částku 77.568 Kč. Splátky od července 2021 ve výši 2.155 Kč navážou na již schválený splátkový kalendář.

 

88/3/2020
Záměr prodeje části pozemku parc.č. 3864/81 v k.ú. Litoměřice

ZM schvaluje záměr prodeje části pozemku parc.č. 3864/81 o výměře cca 136 m2 v k.ú. Litoměřice (nutný GP) s dodržením podmínek OÚRM.

 

89/3/2020
Záměr prodeje části pozemku parc.č. 3864/81 v k.ú. Litoměřice

ZM schvaluje záměr prodeje části pozemku parc.č. 3864/81 o výměře cca 350 m2 v k.ú. Litoměřice (nutný GP).

 

90/3/2020
Záměr prodeje části pozemku parc.č. 212/1 v k.ú. Pokratice

ZM schvaluje záměr prodeje části pozemku parc.č.212/1 o výměře cca 18 m2 (zahrada) v k.ú. Pokratice (nutný GP).

 

91/3/2020
Záměr prodeje klasické hrobky na Městském hřbitově v Litoměřicích

ZM schvaluje záměr prodeje opuštěné a neudržované klasické hrobky, sektor IV.A, evidenční číslo 166, na Městském hřbitově v Litoměřicích.

 

92/3/2020
Prodej pozemku parc.č. 5251/42 o výměře 56 m2 včetně stavby bez č.p./č.e. v k.ú. Litoměřice a prodej věci movité (dva přístřešky navazující na stavbu)

ZM schvaluje prodej pozemku parc.č. 5251/42 o výměře 56 m2 včetně stavby bez č.p./č.e. v k.ú. Litoměřice za cenu dle znaleckého posudku 108 497 Kč a prodej věci movité dvou přístřešků (bez pozemků) navazujících na stavbu za cenu dle znaleckého posudku 87 156 Kč + 21% DPH, uhrazení nákladů za vypracování ZP ve výši 6 050 Kč a správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí, společnosti Cargonet s.r.o., IČO: 25031180, Kamýcká 1777, 412 01 Litoměřice.

 

93/3/2020
Prodej pozemku parc.č. 4008/132 v k.ú. Litoměřice

ZM schvaluje prodej pozemku parc.č. 4008/132 o výměře 8 m2 v k.ú. Litoměřice za cenu dle znaleckého posudku 10 400 Kč + 21 % DPH, uhrazení nákladů za vypracování ZP ve výši 3 025 Kč, uhrazení nákladů za GP ve výši 7 865 Kč a správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí, Potravinové bance v Ústeckém kraji z.s., Pražská 992, Litoměřice, IČO: 22820701.

 

94/3/2020
Prodej klasické hrobky v k.ú. Litoměřice

ZM schvaluje prodej opuštěné a neudržované klasické hrobky, sektor II.D, evidenční číslo 30, na Městském hřbitově v Litoměřicích za cenu dle znaleckého posudku 6 180 Kč + 21 % DPH paníxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Roztoky u Prahy.

 

95/3/2020
Uzavření smlouvy o bezúplatném převodu pozemku parc.č. 3876/3 v k.ú. Litoměřice tvořící areál nemocnice

ZM schvaluje bezúplatný převod nemovité věci – pozemku parc.č. 3876/3 (ost. plocha-komunikace) o výměře 16 m2 v k.ú. Litoměřice (pozemek je součástí areálu nemocnice v Litoměřicích), Ústeckému kraji, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, IČO: 70892156, s podmínkou zákazu zcizení na dobu 10 let a se zřízením předkupního práva ve prospěch města Litoměřice (návrh smlouvy viz příloha orig. zápisu).

 

Mgr. Ladislav Chlupáč
Starosta města

 

 

Mgr. Karel Krejza
1.místostarosta města

 

 

Zapsala: Eva Šimková
Dne 8. 6. 2020

 


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Pá: 9-17 hod.
So: 9-12 hod.
Ne: zavřeno

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2023 Město Litoměřice
Mobilní menu