Nástroje pro usnadnění přístupu

ZASTUPITELSTVO MĚSTA

usnesení zastupitelstva města

03. výpis usnesení z jednání Zastupitelstva města Litoměřic - 24.4.2014

USNESENÍ

V Ý P I S

3. jednání Zastupitelstva města Litoměřic konaného dne 24. 4. 2014 od 16:00 hod.

v kongresovém sále Gotického hradu v Litoměřicích, se sídlem Tyršovo nám. 68

Počet přítomných členů ZM: 19

Z a s t u p i t e l s t v o   m ěs t a   L i  t o m ě ř i c   n a   s v é m  3.  z a s e d á n í

projednalo pod usnesením č:

57/3/2014

Dohoda o partnerství s finanční spoluúčastí – Katedrální kapitula u sv.Štěpána v Litoměřicích

ZM schvaluje

a) poskytnutí finančních prostředků Katedrální kapitule u sv. Štěpána v Litoměřicích, se sídlem Dómské náměstí 9/9, 412 01 Litoměřice, IČO: 46771930 ve výši 20 % z celkových oprávněných nákladů, avšak v max. výši 6 mil. Kč vč. DPH na realizaci Projektu „Katedrála sv. Štěpána Litoměřice – revitalizace a obnova“.

b) rozpočtové opatření – výdaj ve výši 6 mil. Kč (ÚZ/ORG 3404/3400). Tento výdaj bude financován ze zdrojů z minulých let (ÚZ/ORG 1805/1000).

c)  uzavření dohody o partnerství s finanční spoluúčastí (viz příloha orig. zápisu).

58/3/2014

Rozpočtová opatření dle doporučení FV ze dne 16.4.2014

ZM schvaluje rozpočtová opatření dle doporučení FV ze dne 16. 4. 2014 (viz příloha orig. zápisu).

59/3/2014

Návrh na sejmutí předkupního práva pro Město Litoměřice ve smyslu ustanovení § 101, odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších přepisů (stavebního zákona) u pozemků parc. č. 1345/131, 1345/132, 1345/92, 1345/102, 1345/101, 1345/103, 1345/143, 1345/81, 1345/145, 1345/82, 1345/133, 1345/83, 1345/98, 1345/11, 1345/99 v k.ú. Pokratice

ZM schvaluje sejmutí předkupního práva pro Město Litoměřice u pozemků parc. č. 1345/131, 1345/132, 1345/92, 1345/102, 1345/101, 1345/103, 1345/143, 1345/81, 1345/145, 1345/82, 1345/133, 1345/83, 1345/98, 1345/11, 1345/99 v k. ú. Pokratice.

60/3/2014

Vydání změny č. 2 Územního plánu Litoměřice formou opatření obecné povahy

I.    Zastupitelstvo města Litoměřice si v souladu s ustanovením § 54 odst. 2 stavebního zákona samostatně o v ě ř i l o, že pořízená změna č.2 Územního plánu Litoměřice není v rozporu:

-     s Politikou územního rozvoje ČR 2008 (schváleno vládou ČR usnes. č. 929 ze dne 20.7.2009),

-     s územně plánovací dokumentací vydanou krajem - Zásady územního rozvoje Ústeckého kraje, které byly vydány dne 5.10.2011 na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 23/25Z/2011 ze dne 7.9.2011.

-     výsledkem řešení rozporů - pozn. žádné nebyly,

-     se stanovisky dotčených orgánů,

-     se stanoviskem krajského úřadu.

II.    Zastupitelstvo města Litoměřice v z a l o  n a  v ě d o m í  bod 15 opatření obecné povahy, ve kterém jsou uvedeny veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření s možností uplatnění předkupního práva pro Město Litoměřice .

III.   Zastupitelstvo města Litoměřice s c h v a l u j e návrh rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění a návrh vyhodnocení připomínek, které jsou součástí odůvodnění opatření obecné povahy (kap. 5 a 6 – uplatněné v rámci projednání oznámeným 24.6.2013)

IV.  Zastupitelstvo města Litoměřice příslušné podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) stavebního zákona, za použití § 43 odst. 4 stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb. o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, § 171 a následujících, zákona  č. 500/2004 Sb. správní řád, v platném znění a § 84 odst. 2 písm. x) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů  v y d á v á  změnu č.2 Územního plánu Litoměřice formou opatření obecné povahy.

61/3/2014

Dohoda o splátkách dluhu

ZM schvaluje uzavření dohody o splátkách pro paní V. S., bytem Litoměřice, na částku 195.466,- Kč. Výše splátky činí 5.430,-Kč měsíčně pod ztrátou výhody splátek počínaje měsícem květen 2014, se splatností k poslednímu dni každého měsíce.

62/3/2014

Dohoda o splátkách dluhu

ZM schvaluje uzavření dohody o splátkách pro paní M. S., bytem Litoměřice, na částku 58.437,90 Kč. Výše splátky činí 1.623,-Kč měsíčně pod ztrátou výhody splátek počínaje měsícem duben 2014, se splatností k poslednímu dni každého měsíce.

63/3/2014

Zařazení správního území obce Litoměřice do územní působnosti SCLLD (Strategie komunitně vedeného místního rozvoje) Občanského sdružení „Místní akční skupina České středohoří“ na období 2014-2020

ZM schvaluje zařazení správního území obce Litoměřice do územní působnosti SCLLD (Strategie komunitně vedeného místního rozvoje) Občanského sdružení „Místní akční skupina České středohoří“ na období 2014 - 2020.

64/3/2014

Dotace na podporu činnosti sportovních oddílů - přímá dotace

ZM schvaluje

a)     předložený návrh RM na přidělení dotací na podporu činnosti sportovních oddílů – přímá dotace (viz příloha orig. zápisu)

b)    uzavření smluv o poskytování dotací dle vzorové smlouvy (vzorová smlouva viz příloha orig. zápisu).

65/3/2014

Dotace na podporu činnosti DMC Revolution o.s. a TJ Sokol Pokratice-Litoměřice

ZM schvaluje

a)    přidělení dotací na podporu činnosti u DMC Revolution o.s., IČ: 26560534 a TJ Sokol Pokratice-Litoměřice, IČ: 00524280 (viz příloha orig. zápisu)

b)    uzavření smluv o poskytování dotací dle vzorové smlouvy (vzorová smlouva viz příloha orig. zápisu).

66/3/2014

Schválení příspěvků z Programu regenerace měst.památk.rezervací a zón na rok 2014

ZM schvaluje  rozdělení kvóty státní finanční podpory Programu regenerace MPR ve výši 795 tis. Kč a z rozpočtu Města Litoměřice 500 tis.Kč podle předloženého návrhu (viz příloha orig.zápisu).

67/3/2014

Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině PO ZUŠ Litoměřice

ZM schvaluje dodatek č. 2 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Základní umělecké školy Litoměřice, Masarykova 46/621, 412 01 Litoměřice 46773410 (dodatek viz příloha orig. zápisu).

68/3/2014

Změna Zřizovací listiny PO MěN Litoměřice

ZM schvaluje vydání Zřizovací listiny Městské nemocnice v Litoměřicích a to s účinností od 01.05.2014 (viz příloha orig. zápisu).

69/3/2014

Zápis z jednání likvidační komise

ZM schvaluje  na návrh  likvidační komise dle zápisu ze dne 31. 3. 2014 odpis a vyřazení uvedených položek z účetní evidence (zápis komise viz příloha orig. zápisu).

70/3/2014

Zastupování města v Euroregionu Elbe/Labe    

ZM pověřuje Ing. Milana Grmelu zastupováním města ve sdružení Euroregion Elbe – Labe do konce volebního období 2010-2014.

71/3/2014

Delegování zástupce města na valnou hromadu SVS a.s.

ZM deleguje Ing. Radka Lončáka, MBA dle § 84 odst 2 písm.f) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, jako zástupce města Litoměřice k účasti a k jednání na valné hromadě Severočeské vodárenské společnosti a.s. konané dne 19.6.2014.

72/3/2014

Prodej pozemku parc.č. 2512/1 o výměře 532 m2 (zahrada) v k.ú. Litoměřice

ZM schvaluje záměr prodeje pozemku parc.č. 2512/1 o výměře 532 m2 (zahrada) v k.ú. Litoměřice.

73/3/2014

Žádost o bezúplatný převod pozemku p.č. 3084 o výměře 432 m2, jehož součástí je stavba s č.p. 859 a pozemku parc.č. 3085 o výměře 566 m2 v k.ú. Litoměřice „Magnolie“ na ČR Národní institut pro další vzdělávání, Praha

ZM schvaluje podání žádosti o bezúplatný převod pozemku parc.č. 3084  o výměře 432 mjehož součástí je stavba s č.p. 859  a pozemku parc.č. 3085 o výměře 566 m2 , vše v k.ú. Litoměřice, na ČR – Národní institut pro další vzdělávání, Jeruzalémská 957/12, 110 06 Praha.

74/3/2014

Žádost o bezúplatný převod nemovitosti  stavby (garáže) bez pozemku parc.č. 2530/44 o výměře 39 m2 v k.ú. Litoměřice na ČR Národní institut pro další vzdělávání, Praha

ZM schvaluje podání žádosti o bezúplatný převod nemovitosti - stavby (garáže) stojící na  pozemku parc.č. 2530/44 o výměře 39 m2 v k.ú. Litoměřice.

75/3/2014

Prodej pozemku parc.č. 580/6 o výměře 10 m2 v k.ú. Litoměřice

ZM schvaluje záměr prodeje pozemku parc.č. 580/6 o výměře 10 m2 v k.ú. Litoměřice.

76/3/2014

Prodej ½ pozemku parc.č. 1688 vč. jedné poloviny stavby č.p. 750 ul. Mrázova a ½ pozemku parc.č. 1689 (zahrada) v k.ú. Litoměřice

ZM neschvaluje záměr prodeje spoluvlastnického podílu ½ nemovitostí - pozemku parc.č. 1688 včetně domu č.p. 750 a pozemku parc.č. 1689 zahrada, vše v k.ú. Litoměřice.

77/3/2014

Prodej části pozemku parc.č. 2718/2 o výměře cca 50 m2 (ost.plocha) v k.ú. Litoměřice

ZM neschvaluje záměr prodeje části pozemku parc.č. 2718/2 o výměře cca 50 m2, ost. plocha, v k.ú. Litoměřice.

78/3/2014

Prodej opuštěného a neudržovaného hrobu – urnový pomník, sektor IV., II ř.1,  ev.č. 19

ZM schvaluje záměr prodeje opuštěného a neudržovaného hrobu – urnový pomník, sektor IV., II ř.1, evidenční číslo 19.

79/3/2014

Žádost o bezúplatný převod pozemků parc.č. 4011/6 o výměře 214 ma 4011/7 o výměře 190 m2 (ost.komunikace) v k.ú. Litoměřice na ČR ÚZSVM

ZM schvaluje podání žádosti o bezúplatný převod pozemků par.č. 4011/6 a 4011/7, ost. plocha-komunikace, v k.ú. Litoměřice na ÚZSVM, Rašínovo nábřeží 390, Praha.

80/3/2014

Nákup pozemku parc. č. 1345/37 (orná) o výměře 602 m2 v k.ú. Pokratice

ZM pověřuje OSMMB a LH zajištěním všech podkladů nutných pro odkoupení pozemku parc.č. 1345/37, orná půda, o výměře 602 m2, v  k.ú. Pokratice. 

81/3/2014

Revokace části usnesení 13/1/2014 ze dne 30.01.2014 – převod pozemku parc.č. 2662/28  o výměře 1.023 m2 v k.ú. Litoměřice

ZM ruší část usnesení č. 13/1/2014 ze dne 30.01.2014, a to záměr převodu pozemku parc.č. 2662/28  o výměře 1.023 m2 , ost. plocha, v k.ú. Litoměřice.

82/3/2014

Prodej technologického zařízení vývodové odpínače, umístěné v elektrické stanici – LT 0134 a zřízení věcného břemene – služebnosti právo chůze a umístění  

ZM schvaluje záměr prodeje technologického zařízení - dvou vývodových odpínačů a propojovacích sběrnic v elektrické stanici LT 0134 v Kulturním domě (pozemek parc.č. 65 s budovou č.p. 2028 v k.ú. Litoměřice) a zřízení věcného břemene – služebnosti přístupu a umístění zařízení, podle znaleckých posudků zajištěných ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín, IČ: 24729035.

83/3/2014

Prodej (dar) pozemku parc.č. 2662/29 o výměře 237 m2 (zast.plocha) v k.ú. Litoměřice 

ZM schvaluje prodej pozemku parc.č.  2662/29 o výměře 237 m2, zast. plocha, v k.ú. Litoměřice, za cenu dle znaleckého posudku ve výši 159.425,- Kč, Tělovýchovné jednotě Slavoj Litoměřice, IČ: 14866170, Písečný ostrov 1, Litoměřice.

84/3/2014

Nákup pozemku parc.č. 657/78 o výměře 50 ma parc.č. 657/79 o výměře 4 m2 (vše ost.plocha) v k.ú. Pokratice

ZM schvaluje nákup pozemků parc.č. 657/78 o výměře 50 ma parc.č. 657/79 o výměře 4 m2, vše ost. plocha, v k.ú. Pokratice, za cenu smluvní ve výši 245,-Kč/m2, tj. 13.230,-Kč, od spoluvlastníků paní J. B., bytem Litoměřice, pana V. H., bytem Česká Lípa a pana V. S., bytem Želkovice. Veškeré náklady uhradí Město Litoměřice.

85/3/2014

Zrušení usnesení ZM ze dne 18.6.2009 pod bodem I/36 – nákup stavby (garáže)

ZM ruší své usnesení č. I/36 ze dne 18.6.2009: nákup nemovitosti – garáže stojící na pozemku parc.č. 2530/44 o výměře 39 m2, v k.ú. Litoměřice, od ČR - Národního institutu pro další vzdělávání, IČ: 45768455, Na Poříčí 4, Praha, za cenu dle znaleckého posudku 181.520,-Kč.

86/3/2014

Zřízení věcného břemene – služebnosti IS, provozování, údržby a oprav podzemní komunikační sítě na pozemku parc.č.858/2 v k.ú. Litoměřice

ZM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě, umístění, provozování údržby a oprav podzemního telekomunikačního zařízení k části pozemku parc.č. 858/2, v k.ú. Litoměřice, dle GP č. 3264-206/2006, ve prospěch oprávněných ČR – Ministerstva vnitra, Nad Štolou 936/3, Praha a ČD-Telematika, a.s., Pernerova 2819/2a, Praha 3, za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 980,-Kč + 21% DPH a uhrazení poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí.

87/3/2014

Zřízení věcného břemene – služebnosti IS,  umístění, provozování údržby a oprav vodovodní a kanalizační přípojky k části pozemku parc.č. 2191/1 v k.ú. Litoměřice 

ZM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě, umístění, provozování údržby a oprav vodovodní a kanalizační přípojky k části pozemku parc.č. 2191/1, v k.ú. Litoměřice podle GP č. 4206-62/2014, ve prospěch vlastníka pozemku parc.č. 2215/4, v k.ú. Litoměřice, spol. HVB Leasing Czech Republic s.r.o., Želetavská 1525/1, Praha, za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 1.611,-Kč + 21% DPH a uhrazení poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí.

88/3/2014

Zřízení věcného břemene - služebnosti IS provozování, údržby a oprav podzemní komunikační sítě na pozemcích parc.č. 4006/93 a 4011/2 v k.ú. Litoměřice

ZM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti IS provozování, údržby a oprav podzemní komunikační sítě na pozemcích  parc.č. 4006/93 a 4011/2 v k.ú. Litoměřice podle GP 3745-315/2010, 3744-315/2010 ve prospěch oprávněného spol. T-Mobile Czech Republic, a.s. Tomíčkova 2144/1, Praha za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 6.479,- + 21% DPH a poplatky za vklad smlouvy do KN.

89/3/2014

Zřízení věcného břemene – služebnosti IS, elektrizační distribuční soustavy k části pozemků  parc.č. 4020 a 4021/1 v k.ú. Litoměřice

ZM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti IS, elektrizační distribuční soustavy k parc.č. 4020 a 4021/1 v k.ú. Litoměřice dle GP 4163-348/2013 ve prospěch oprávněného spol. ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín, za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 2.480,-Kč + 21% DPH a poplatky za vklad smlouvy do KN.

90/3/2014

Prodej bytu 986/12 v ul. Mrázova 986/19 v k.ú. Litoměřice dle schválených Zásad prodeje obytných domů, jednotek a nebytových prostorů z majetku Města

ZM schvaluje prodej dle podmínek „Zásad prodeje bytů a nebytových prostor z majetku Města Litoměřice“, a to bytové jednotky č. 986/12, v domě č.p. 986, v části obce Předměstí, stojícím na parc.č. 1343, v k.ú. Litoměřice, se souvisejícími podíly na společných částech domu a pozemku, za vydraženou cenu ve výši 563.980,-Kč, panu J. K., bytem Litoměřice.

…………………………

Mgr. Ladislav Chlupáč

starosta města

…………………………….

Jan Szántó

2. místostarosta města

Zapsala:  Jana Váchová


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu