Nástroje pro usnadnění přístupu

ZASTUPITELSTVO MĚSTA

usnesení zastupitelstva města

03. výpis usnesení z jednání Zastupitelstva města Litoměřic - 17.4.2008

USNESENÍ

výpis

z 3. jednání Zastupitelstva města Litoměřic konaného dne 17.4.2008 od 16:00 hod.

v zasedací síni Městského úřadu v Litoměřicích se sídlem Mírové nám. 15/7

Počet přítomných členů ZM:  21

Zastupitelstvo města Litoměřice po projednání:

I.          schvaluje:

1.         rozpočtová opatření dle doporučení FV ze dne 7.4.2008 (viz příloha orig. zápisu).

2.         protinávrh Ing. Palána - doplnění zřizovací listiny příspěvkové organizace Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež – SRDÍČKO, Litoměřice takto: U bodu 6.3. Pořizování majetku odst. 2 – do konce září … pro následující rok , včetně způsobu financování těchto investic a leasingů (rozpočtu města, FRIM).

3.         novou zřizovací listinu příspěvkové organizace Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež – SRDÍČKO, Litoměřice, doplněnou u bodu 6.3. odst. 2 o připomínku Ing. Palána (viz příloha orig. zápisu).

4.         poskytnutí dotace Fotbalovému klubu Litoměřice na dopravu na fotbalový turnaj mládeže v Armentieres ve Francii ve výši 22.000,- Kč z položky grantů na sportovní akce z rozpočtu odboru ŚKSaPP a 20.000,- Kč z rozpočtové rezervy města Litoměřice (žádost viz příloha orig. zápisu).

5.         uzavření smlouvy o poskytnutí dotace pro Fotbalový klub Litoměřice na dopravu na fotbalový turnaj mládeže v Armentieres ve Francii (smlouva viz příloha orig. zápisu).

6.         poskytnutí investiční dotace TJ Slavoj Litoměřice na postavení nového přístavního zařízení na Labi ve výši 175.000,- Kč a TJ Sokol Pokratice – Litoměřice na nákup sekačky ve výši 125.000,- Kč (žádosti viz přílohy orig. zápisu).

7.         uzavření smlouvy o poskytnutí dotace pro TJ Slavoj Litoměřice na postavení nového přístavního zařízení na Labi ve výši 175.000,- Kč a TJ Sokol Pokratice – Litoměřice na nákup sekačky ve výši 125.000,- Kč (smlouvy viz přílohy orig. zápisu).

8.         poskytnutí dotací na činnost pro TJ Slavoj Litoměřice, TJ Sokol Pokratice – Litoměřice, FK Litoměřice a Karate klub Litoměřice dle předloženého návrhu (viz příloha orig. zápisu).

9.         uzavření smluv o poskytnutí dotace pro:

a)       TJ Slavoj Litoměřice (smlouva viz příloha orig. zápisu)

b)       TJ Sokol Pokratice – Litoměřice (smlouva viz příloha orig. zápisu)

c)       Fotbalový klub Litoměřice (smlouva viz příloha orig. zápisu)

d)       Karate klub Litoměřice (smlouva viz příloha orig. zápisu).

10.        podání žádosti o dotace do ROP Severozápad na projekt "Svatostánek českého vinařství" - rekonstrukce Gotického hradu v Litoměřicích. Souhlasí se zajištěním předfinancování projektu ve výši 141 mil. Kč a se zajištěním spolufinancování projektu ze strany obce ve výši 22,3 mil. Kč + 5,3 mil. Kč neuznatelných nákladů. Celkové náklady projektu činí 154 mil. Kč.

11.       podání žádosti o dotace do ROP Severozápad na projekt "Dostavba a modernizace Zimního stadionu Litoměřice". Souhlasí se zajištěním předfinancování celkových nákladů projektu, které činí 225 mil. Kč, a se zajištěním spolufinancování ve výši podílu města na projektu, která činí 32,3 mil. Kč + 10,2 mil. Kč neuznatelné náklady.

12.       realizovat prodej akcií společnosti DZCL a.s. za podmínek smlouvy o prodeji akcií (návrh smlouvy viz příloha orig. zápisu).

13.       prodloužení termínu pro podávání nabídek k možnosti  využití  areálu kasáren Dukelských hrdinů a výstaviště Zahrady Čech do 30.6.2008.

14.       záměr prodeje  pozemku p.č. 3002/75 o výměře 19 m2 v k.ú. Litoměřice.

15.       záměr  prodeje pozemku p.č. 4021/6 o výměře 96 m2 v k.ú. Litoměřice.

16.       záměr prodeje části pozemku p.č. 2354/26 v k.ú. Litoměřice (nutný odděl. geomet. plán).

17.       doplnění směrnice o zřizování věcných břemen, omezujících vlastnické právo Města Litoměřice k věcem nemovitým, schválené v 5. ZM dne 23.6.2005 pod č. usn. I/20 o stanovení  jednorázové náhrady za umístění nadzemních energetických a telekomunikačních staveb (sloupy, skříně, pilíře) ve výši 500,- Kč/stavba + DPH.

18.       prodej pozemku p.č. 3850/39 o výměře 253 m2 v k.ú. Litoměřice se zřízením věcného břemene na uložené inženýrské sítě Tomášovi Kaiserovi, Litoměřice za cenu dle znaleckého posudku ve výši 57.330,- Kč.

19.       prodej pozemku p.č. 778/3 o výměře 2 m2 v k.ú. Litoměřice za cenu smluvní ve výši 800,- Kč Ústeckému kraji,  zast. hejtmanem Ing. Jiřím Šulcem, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem.

20.       prodej pozemku pod chatkou p.č. 4574/3 o výměře 31 m2 a pozemku p.č. 4574/1 o výměře 1184 m2 (zahrada) v k.ú. Litoměřice za cenu smluvní ve výši 117.130,- Kč manželům Jaroslavu a Jitce Novákovým, Teplice s možností splátkového kalendáře 1/2 ceny při podpisu KS a 1/2 ceny do 31.12.2008.

21.       zřízení věcného břemene práva uložení plynárenského zařízení (NTL plynovod + DP) k části pozemku p.č. 3494 (ostatní plocha, ostatní komunikace) v k.ú Litoměřice ve prospěch  oprávněného společnost SČP Net, s.r.o., Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem za jednorázovou úhradu ve výši 15.552,- Kč a 19% DPH a poplatky za vklad smlouvy do KN.

22.       zřízení věcného břemene práva uložení kabelů NN k částem pozemků p.č.1345/77 (orná půda), p.č.1345/23 (orná půda), p.č.1345/146 (orná půda), p.č. 1345/80 (orná půda), p.č.1346  (ostatní plocha, komunikace) v k.ú. Pokratice ve prospěch oprávněného společnost ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín za jednorázovou úhradu ve výši 8.664,- Kč a 19% DPH a poplatky za vklad smlouvy do KN.

23.       podání žádosti na převod pozemků (viz příloha orig. zápisu) v k.ú. Litoměřice a v k.ú. Pokratice, Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390, Praha.

24.       podání žádosti o převod pozemků pod komunikacemi p.č. 3768/2, 3411/4, 5291/4, 5291/2, 5221/11 v k.ú. Litoměřice a p.č. 216/9, 196/51, 196/55, 1171/1, 1171/2, 1139/19, 1135, 1265/8, 1265/9 v k.ú. Pokratice z majetku PF ČR.

25.       koeficient ve výši 0,4 pro prodej bytových jednotek v lokalitě – ul. Revoluční 1834/8.

26.       prodej domů Teplická 1675/5, 1677/7, 1680/10, 1681/11, 1682/12 a 1683/13 v k. ú. Litoměřice dle předložených nabídek (viz příloha orig. zápisu).

27.       protinávrh Ing. Kestřánka - ukončení diskuze k projednávanému bodu č.27 Provedení kontroly a revize rizikových a havarijních prvků ve školských zařízeních města.

II.         neschvaluje:

1.         záměr nákupu 1/4 pozemku p.č. 1345/3 (1340 m2) v k.ú. Pokratice od Boženy Neoralové, Litoměřice.

2.         záměr prodeje části pozemku p.č. 2354/20 v k.ú. Litoměřice.

3.         protinávrh Ing. Palána - stažení bodu č. 25 Stanovení koeficientu prodeje BJ v ul. Revoluční 1834/8 z jednání.

4.         protinávrh Mgr. Červína - stanovení koeficientu 0,35 pro prodej bytových jednotek v lokalitě – ul. Revoluční 1834/8.

III.        bere na vědomí:

1.         informaci o zhodnocení volných finančních prostředků (viz příloha orig. zápisu).

IV.        vydává:

1.         obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj (návrh vyhlášky viz příloha orig. zápisu).

2.         obecně závaznou vyhlášku o stanovení veřejně přístupných míst, na kterých je provozování výherních hracích přístrojů zakázáno dle varianty s časovým omezením provozu VHP (návrh vyhlášky viz příloha orig. zápisu).

V.         ukládá:

1.         RM pověřit odpovědné odbory provedením kontrol a revizí rizikových a havarijních prvků ve školských zařízeních města v místech pohybu dětí i veřejnosti (např. oplocení, vlajkové konstrukce apod.). Provedena bude rovněž revize a odstranění nebezpečných prvků školních hřišť. Zástupci odpovědných budou o přijatých opatřeních informovat ZM na dalším jednání.

       Ing. Ivan Palán                                                                                          Jiří Landa

1. místostarosta města                                                                         2. místostarosta města

Zapsala: Eva Chrudimská

Za správnost: Bc. Petr Panaš


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Pá: 9-17 hod.
So: 9-17 hod.
Ne: 9 – 17 hod.

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2023 Město Litoměřice
Mobilní menu