Nástroje pro usnadnění přístupu

ZASTUPITELSTVO MĚSTA

usnesení zastupitelstva města

03. výpis usnesení z jednání Zastupitelstva města Litoměřic -12.3.2009

 

USNESENÍ

výpis

3. jednání Zastupitelstva města Litoměřic konaného dne 12.3.2009 od 16:00 hod.

v zasedací síni Městského úřadu v Litoměřicích se sídlem Mírové nám. 15/7

Počet přítomných členů ZM:  23

Zastupitelstvo města Litoměřic:

I.            schvaluje:

1.            rozpočtová opatření dle doporučení FV ze dne 26.2.2009 (viz příloha orig. zápisu).

2.         znění Dohody o prominutí dluhu uzavřené s dopravcem Květoslav Jirásek- CarBus (viz příloha orig.zápisu).

3.         uzavření dohody o splátkách mezi Městem, Litoměřice a H.Tokárovou,Litoměřice, na částku 18.061,-Kč s příslušenstvím. Výše splátky činí 500,-Kč měsíčně pod ztrátou výhody splátek, počínaje měsícem  březen 2009, se splatností k poslednímu dni každého měsíce.

4.         uzavření dohody o splátkách mezi Městem, Litoměřice a H. Bariovou ml., Litoměřice, na částku 7.030,-Kč s příslušenstvím. Výše splátky činí 300,-Kč měsíčně, pod ztrátou výhody splátek, počínaje měsícem březen 2009, se splatností k poslednímu dni každého měsíce.

5.         dle § 23 odst. 1 písm. c) zákona č. 139/2006 Sb. koncesní smlouvu na provozování domova pro seniory v Litoměřicích mezi Městem Litoměřice a Farní charitou Litoměřice, IČ: 467 69 382, se sídlem: Dominikánské náměstí 92/1, 412 01 Litoměřice, ve znění podepsaném Farní charitou Litoměřice dne 30.6.2008, jak byla předložena s návrhem na toto jednání Zastupitelstva Města Litoměřice. Zastupitelstvo Města Litoměřice pověřuje místostarostu města p. Jiřího Landu k uzavření této koncesní smlouvy s Farní charitou Litoměřice.

6.         zřízení nového místa pro poskytování předškolního vzdělávání včetně školní  jídelny v ulici Ladova  431/3, Litoměřice a rozšíření kapacity Mateřské školy Litoměřice, Masarykova 30, příspěvková organizace o 50 dětí v mateřské škole a školní jídelně s účinností od 1.9.2009.

7.            předložený návrh RM na rozdělení dotací pro sportovní kluby na činnost (viz příloha orig. zápisu)

8.         uzavření smluv o dotacích dle vzorové smlouvy o poskytnutí dotací na činnost pro sportovní oddíly (vzorová smlouva viz příloha orig. zápisu).

9.            předložený návrh grantů 2009 v oblasti sportu a volného času dětí (viz příloha orig. zápisu)

10.       uzavření smluv o dotacích dle vzorové smlouvy o poskytnutí dotace na granty (vzorová  smlouva viz příloha orig. zápisu).

11.       návrh smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace na zabezpečení Ambulantní pohotovostní péče na rok 2009 mezi Městem Litoměřice a Ústeckým krajem.

12.       návrh smlouvy o zabezpečení Ambulantní pohotovostní péče na rok 2009 mezi Městem Litoměřice a  příspěvkovou organizací Městská nemocnice v Litoměřicích

13.            partnerství v projektu "Řeka Labe - naše společné dědictví aneb výchova k trvale udržitelnému způsobu života".

14.       uzavření smlouvy o výkonu funkce závodního dle horního zákona s Ing. P. Gregorem, Litoměřice (viz příloha orig.zápisu).

15.       záměr prodeje bytových domů  včetně příslušných pozemků, ul. A. Muchy 424 a 425 a  ul. Mrázova 986, v k.ú. Litoměřice.

16.       podání žádosti na převod pozemku p.č. 177/2 o výměře 297 m2  v k.ú. Pokratice na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábř. 390, Praha.

17.       záměr prodeje hrobového příslušenství (nestavební objekt) sektor III/C, číslo 7.

18.       doplnění  usnesení č. I/9 ze dne 1.6.2000  záměr prodeje 24 bytových jednotek v ul. U Katovny č.p. 2004  bez příslušných podílů na pozemku p.č. 1240/5, který není ve vlastnictví města s podmínkou, že jejich noví vlastníci musí řešit prodej pozemku se státem samostatně, až po prodeji BJ.

19.       záměr prodeje části pozemku p.č. 92/1 (společný dvůr) o výměře cca 33 m2 v k.ú. Litoměřice (nutný odděl.geomet.plán).

20.       záměr prodeje pozemku pod chatkou p.č. 2469/2 o výměře 16 m2 v k.ú. Litoměřice.

21.       záměr nákupu části pozemku p.č. 2472/45 o výměře 574 m2 v k.ú. Litoměřice, pro veřejně prospěšnou stavbu komunikace na Miřejovické stráni, za cenu danou znaleckým posudkem v době vlastního prodeje, minimálně však za cenu 240,-Kč/m2, od Římskokatolické farnosti -děkanství u Všech Svatých Litoměřice, Mostecká 5, Litoměřice. (Návrh smlouvy o smlouvě budoucí kupní, viz příloha orig. zápisu).

22.       prodej hrobového příslušenství (nestavební objekt) sektor III/19, číslo  216-217 za cenu dle znaleckého posudku  4.070,-Kč  P. Rejtárkovi, Litoměřice.

23.       prodej hrobového příslušenství (nestavební objekt) sektor IV A, číslo 167 za cenu dle znaleckého posudku 12.050,-Kč  M. Gujdovi, Litoměřice.

24.       prodej pozemku p.č. 657/82 o výměře 71 m2 v k.ú. Pokratice za cenu ve výši 49.700,-Kč AP-Rent, s.r.o, jednatel spol. Mgr.Adamec, Litoměřice smlouvou u budoucí kupní smlouvě.

25.       prodej pozemku p.č. 2736/2 o výměře 200 m2 v k.ú. Litoměřice za cenu ve výši 70.000,-Kč a náklady za znal.posudek ve výši 2.000,-Kč Z. Černé a L. Hůlkové,  Litoměřice.

26.       prodej pozemků v osadě 23 a 27 v k.ú. Litoměřice (dle přiloženého seznamu) za cenu smluvní ve výši 150,- Kč/m2.

27.       prodej pozemku p.č. 4981/1 o výměře 935 m2 (zahrada osada č.23) v k.ú. Litoměřice za cenu smluvní ve výši 88.825,- Kč V. Nistorové, Litoměřice. (Úhrada kupní ceny bude 1/2 při podpisu a 1/2 do 31.12.2009). 

28.       prodej pozemku p.č. 196/59 o výměře 32m2 v k.ú. Pokratice za cenu smluvní ve výši 2.560,-Kč D. Šedinovi a E. Zachové, Litoměřice a náklady za odděl.geomet.plán 1.309,-Kč.

29.       prodej pozemku p.č. 196/60 o výměře 25 m2 v k.ú. Pokratice za cenu smluvní ve výši 2.000,-Kč M.Vávrové, Litoměřice a náklady za odděl.geomet.plán 1.309,-Kč.

30.       prodej pozemku p.č. 196/61 o výměře 18m2 v k.ú. Pokratice za cenu smluvní ve výši 1.440,-Kč manželům Landovým, Litoměřice a náklady za odděl.geomet.plán 1.309,-Kč.

31.       prodej pozemku p.č.196/62 o výměře 10m2 v k.ú. Pokratice za cenu smluvní ve výši 800,-Kč R.Keltnerové, Litoměřice a náklady za odděl.geomet.plán 1.309,-Kč.

32.       prodej části pozemku p.č. 2354/20 v k.ú. Litoměřice (nutný odděl.geomet.plán) smlouvou o budoucí kupní smlouvě za cenu smluvní ve výši 700,-Kč/m2 s podmínkou dodržení  PD " Úpravy komunikací u nákupního centra Družba v Litoměřicích " M. Bednárkové, 70030 Ostrava.

33.       prodej pozemku p.č. 966/1 o výměře 173 m2 v k.ú. Litoměřice do podílového spoluvlastnictví vlastníkům domu Rooseveltova 798/15 (viz seznam vlastníků) za cenu smluvní ve výši 85.470,-Kč a náklady za vypracování znaleckého posudku 2.000,-Kč.

34.       prodej pozemku p.č. 966/2 o výměře 19 m2 v k.ú. Litoměřice za cenu smluvní 9.286,-Kč manželům Sedleckým, Litoměřice.

35.       prodej pozemku p.č. 966/3 o výměře 20m2 v k.ú. Litoměřice za cenu smluvní 9.775,-Kč manželům Lorencovým, Litoměřice.

36.       směnu pozemků dle nezapsaného GP č. 1118-309/2008 , týkající se pozemku p.č. 1345/229 (ostatní plocha) o výměře  362m2  v k.ú. Pokratice ve vlastnictví Města Litoměřic za pozemky p.č.1344/143 (ostatní plocha) o výměře 46m2 a p.č. 1345/228 (orná) o výměře 703m2 obě v k.ú. Pokratice ve vlastnictví Petráše Z.,  Ústí nad Labem. Veškeré poplatky vč. úhrady daně z převodu nemovitostí bude hradit Město Litoměřice. Směnnou smlouvu lze uzavřít po odstranění zástavního práva Hypotéční banky, a.s.

37.       nákup pozemku p.č. 10 o výměře 420 m2  v k.ú. Litoměřice za cenu dle znal.posudku 177.610,-Kč od Ing. Karla Radila, Neratovice.

38.       nákup stavby a sacího potrubí v k.ú. Litoměřice umístěné na pozemku p.č.4698/2 a  p.č.4687/3 v k.ú. Litoměřice za cenu smluvní ve výši 184.000,-Kč z UZ 05022 od Sempry s.r.o., Českolipská 6, Litoměřice.

39.       prodej bytových jednotek ul. A.Muchy č.p.  414, 415, Kubínova 437, 438, 439, Revoluční 15, 16, 17, Ladova 430 a prodej BJ  po prověření majetku ul. Stránského 1754, 1755, Heydukova 1873, 1874,1875, Mládežnická 1752, 1753, Topolčianská 404, Družstevní 1756, 1757 a Resslova 1673 v k.ú. Litoměřice (dle přiloženého seznamu).

40.            bezúplatný převod pozemku p.č. 580/1 o výměře 3.306 m2 (ostatní plocha) v k.ú. Litoměřice od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábř. 390, Praha.

II.            neschvaluje:

1.         záměr prodeje části pozemku p.č. 1206/7 (nutný odděl.geomet.plán) v k.ú. Litoměřice smlouvou o budoucí kupní smlouvě.

2.            bezúplatný převod pozemku p.č. 162/3 o výměře 155 m2 včetně hradební zdi v k.ú. Litoměřice od České dominikánské provincie, Husova 234, Praha. Náklady spojené  s převodem hradí Město Litoměřice.

III.             projednalo:

1.            stanovisko Ministerstva financí České republiky č.j. 11/77530/2008-114 z října 2008 k uzavření koncesní smlouvy na provozování domova pro seniory v Litoměřicích mezi Městem Litoměřice a Farní charitou Litoměřice, IČ: 467 69 382, se sídlem: Dominikánské náměstí 92/1, 412 01 Litoměřice, bylo na dnešním jednání Zastupitelstva Města Litoměřice nahlas předneseno. Dále se konstatuje, že předmětné stanovisko Ministerstva financí České republiky bylo dle § 30 odst. 1 zákona č. 139/2006 Sb. Zastupitelstvem Města Litoměřice projednáno a s ohledem na to, že Ministerstvo financí České republiky nemá námitky k uzavření koncesní smlouvy na provozování domova pro seniory v Litoměřicích mezi Městem Litoměřice a Farní charitou Litoměřice, bere Zastupitelstvo Města Litoměřice stanovisko Ministerstva financí České republiky bez připomínek na vědomí.

IV.            pověřuje:

1.             zastupováním Města Litoměřic na sněmu Euroregionu Elbe/Labe konaném dne 24.3.2009 v Ústí nad Labem místostarostu Jiřího Landu.

2.            OSMMaBH vypracováním zprávy o stavu v domě v ulici Revoluční č.p. 1831/7 a OSVaZ o jednání s Nadějí o možnostech působení této organizace v domě.

V.            garantuje:

1.            předfinancování projektu "Řeka Labe - naše společné dědictví aneb výchova k trvale udržitelnému způsobu života", podávaného do "Programu Cíle 3/Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2007-2013". Předfinancování bude uskutečněno formou půjčky předkladateli projektu - Středisku ekologické výchovy a etiky SEVER. Tato půjčka bude poskytnuta pouze v případě přiznání dotace ze strany poskytovatele a na základě předložené smlouvy o poskytnutí dotace. O samotném uzavření smlouvy bude zastupitelstvo rozhodovat ve smyslu zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, § 85 j) následně, kdy budou známy přesné podmínky umožňující schválení textu smlouvy o půjčce.

VI.        neruší:

1.            usnesení  ze dne 1.11.2007 bod č. I/13  ohledně záměru prodeje bytového domu – objektu bydlení v ulici Revoluční  č.p. 1831/7 (77 bytů)  včetně  pozemku p.č. 3736/3 o výměře 417 m2 v k.ú. Litoměřice. 

VIII.      bere na vědomí:

1.            informaci o zhodnocení volných finančních prostředků  (viz příloha orig. zápisu).

2.         plnění rozpočtu za 1-12/2008 (viz příloha orig. zápisu).

3.         žádost o dotaci z Operačního programu ŽP na Geotermální projekt Litoměřice vyplněný v části A,B,C.

IX.        revokuje:

1.            usnesení č. I/30  ze dne 11.12.2008. 

 

Mgr Ladislav Chlupáč

starosta města

Mgr.  Václav Červín

místostarosta města

                                               

                       

Zapsala: Jana Váchová, Eva Lieberová

Za správnost: Bc. Petr Panaš


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Pá: 9-17 hod.
So: 9-12 hod.
Ne: zavřeno

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2023 Město Litoměřice
Mobilní menu