Nástroje pro usnadnění přístupu

ZASTUPITELSTVO MĚSTA

usnesení zastupitelstva města

02. výpis usnesení z jednání Zastupitelstva města Litoměřic-6.3.2008

 

USNESENÍ

VÝPIS

2. jednání Zastupitelstva města Litoměřic konaného dne 6.3. 2008 od 16:00 hod.

v zasedací síni Městského úřadu v Litoměřicích se sídlem Mírové nám. 15/7

Přítomno: 24 členů ZM

Zastupitelstvo města Litoměřice po projednání:

I.          schvaluje:

1.         prodej bytových jednotek v nemovitosti v ul. Teplická 1676/6,1678/8,1679/9, Třebízského 1684/2 a Resslova 1674/7 v k.ú. Litoměřice dle přiloženého seznamu.

2.         v souladu s ustanovením § 49 odst. 3 ve smyslu ustanovení § 6 odst. 5, písm. b)  zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (ve znění pozdějších předpisů) pokyny pro zpracování návrhu územního plánu a ukládá pořizovateli - odboru územního rozvoje pořídit na základě schválených pokynů pro Město Litoměřice návrh územního plánu (pokyny viz. příloha orig. zápisu).

3.         rozpočtová opatření dle doporučení FV ze dne 21.2.2008 (viz příloha orig. zápisu).

4.         rozšíření předání nemovitého majetku: budova bez čp/če - občanská vybavenost - postavené na pozemcích: parc.č.4005/5, 4005/24, 4005/2, 4005/26 a 4005/27 a dále pozemků: parc.č. 4005/5 o výměře 4723 m2, 4005/24 o výměře 128 m2 a 4005/27 o výměře 31 m2 do správy příspěvkové organizaci Městská sportovní zařízení v Litoměřicích, formou dodatku č. 1 smlouvy o výpůjčce ze dne 4.11.2004 (dodatek viz. příloha originál zápisu).

5.         předložený návrh RM na rozdělení dotací pro sportovní kluby na činnost (viz příloha orig. zápisu).

6.         uzavření smluv o poskytnutí dotace pro:

1)   TJ Stadion Litoměřice (smlouva viz příloha orig. zápisu)

2)   Slavoj Basketbalový klub Litoměřice (smlouva viz příloha orig. zápisu)

3)   T.T.C. Litoměřice (smlouva viz příloha orig. zápisu)

4)   Sport Judo Litoměřice (smlouva viz příloha orig. zápisu)

5)   SHC Killers Litoměřice (smlouva viz příloha orig. zápisu)

6)   TJ Slavoj Litoměřice - pro oddíl veslování (smlouva viz příloha orig. zápisu)

7)   TJ Slavoj Litoměřice - pro oddíl šermu (smlouva viz příloha orig. zápisu)

8)   Plavecký klub Litoměřice, o.s. (smlouva viz příloha orig. zápisu)

9)   SK GT Pokratice - Litoměřice - pro oddíl trampolín (smlouva viz příloha orig. zápisu)

7.         předložený návrh grantů 2008 v oblasti sportu a volného času dětí (viz příloha orig. zápisu).

8.         uzavření smluv o poskytnutí dotace v oblasti sportu a volného času dětí pro:

1)   T.T.C. Litoměřice (smlouva viz příloha orig. zápisu)

2)   Sport Judo Litoměřice (smlouva viz příloha orig. zápisu)

3)   SHC Killers Litoměřice (smlouva viz příloha orig. zápisu)

4)   TJ Slavoj Litoměřice (smlouva viz příloha orig. zápisu)

5)   Plavecký klub Litoměřice, o.s. (smlouva viz příloha orig. zápisu)

9.         poskytnutí finančního příspěvku ve výši 20.000,- Kč pro TJ Slavoj Litoměřice na ME a MS v šermu, které se budou konat v březnu a dubnu 2008 v Itálii. Příspěvek bude hrazen  z rozpočtové rezervy Města Litoměřice.

10.       uzavření smlouvy o poskytnutí dotace pro TJ Slavoj Litoměřice na ME a MS v šermu, které se budou konat v březnu a dubnu 2008 v Itálii (smlouva viz příloha orig. zápisu).

11.       Zásady pro promíjení poplatků z prodlení (zásady viz. příloha orig. zápisu) se zapracováním návrhů v pořadí podaných ing.Palánem, PaedDr. Duškem, p. Landou.

12.       uzavření dohody o splátkách pro Zlatuši Oudovou,  Litoměřice, na částku 12.852,-Kč s příslušenstvím. Výše splátky činí 500,-Kč měsíčně pod ztrátou výhody splátek počínaje měsícem březen 2008, se splatností  k poslednímu dni každého měsíce.

13.       prominutí poplatku z prodlení ve výši 60%, které se vážou na dluh na nájemném ve výši 21.000,-Kč vzniklý v období od července do listopadu 2004, pro Martu Procházkovou, Litoměřice za podmínky uhrazení dluhu ve výši 21.000,-Kč.

14.       uzavření dohody o hospodaření se společnou věcí domu č.p. 750 nacházející se na st.p.č. 1688 o výměře 209 m2 v k.ú. Litoměřice, část obce Předměstí, pozemku st.p.č.1688 o výměře 209 m2 (zastavěná plocha a nádvoří) v k.ú. Litoměřice a pozemku p.č.1689 o výměře 157 m2 (zahrada) v k.ú. Litoměřice (viz příloha orig. zápisu).

15.       zpracování a podání žádosti na  dotace z Operačního programu životního  prostředí na projekt geotermální elektrárny  a  teplárny Litoměřice.

16.       předložený návrh smlouvy o spolupráci mezi obcemi za účelem realizace zajištění "Osobní lodní dopravy na Labi s trasou Roudnice n/L - Litoměřice - Ústí nad Labem v roce 2008" uzavřené podle § 46 a násl. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

17.       měsíční odměnu členů zastupitelstva města dle přílohy prováděcího předpisu ve výši souhrnu odměn za jednotlivé funkce, přičemž příplatek podle počtu obyvatel se poskytne ke každé funkci zvlášť(jako dosud) s platností od 1.3.2008.

18.       zásady prodeje opuštěných a neudržovaných hrobů na Městském hřbitově v Litoměřicích (viz příloha orig. zápisu).

19.       záměr prodeje hrobového příslušenství (nestavební objekt) číslo IV/B-16 (p. Schack) na Městském hřbitově v Litoměřicích.

20.       administrativní převod původní stavby porodnice p.č. 586 o výměře 345 m2 (bez pozemku) pro Hospic sv.Štěpána, o.s., Rybářské náměstí 662/4, Litoměřice a následně odepsat z evidence majetku Města Litoměřice.

21.       záměr prodeje části pozemků p.č. 600/25, 600/27 a 614/30 v k.ú. Pokratice nutný odděl.geomet.plán).

22.       záměr prodeje části pozemku p.č. 3850/8 v k.ú. Litoměřice se zřízením VCB - uložení sítí (nutný odděl.geomet.plán).

23.        podání žádosti na PF ČR Praha o pozemky p.č. 724/9, část 723/1, 683, 682/1 v k.ú. Pokratice.   

24.       stažení žádosti podané u PF ČR Praha na p.č. 4910/1, 4910/4, 4910/9, 4910/10, 4895, 4897, 4899/1, 4899/2, 4921/33, 4921/42, 4954, 4901/1, 4901/2 v k.ú. Litoměřice o úplatný převod pozemků z důvodu uvažované změny účelu využití pozemků v připravovaném ÚP.

25.       nákup pozemků p.č.657/9, 657/63 a 657/64 v k.ú. Pokratice o celkové výměře 919 m2 za cenu dle znaleckého posudku ve výši 382.170,-Kč od paní Smrčkové Markéty, Litoměřice.

26.       navýšení ceny za bytové jednotky dle velikosti v ul. Kubínova č.p.439 z důvodu nákupu pozemku p.č.657/9 o výměře 425 m2 v k.ú. Pokratice v celkové výši 260.880,-Kč.

27.       prodej pozemku p.č.4572/1 o výměře 1415m2 v k.ú. Litoměřice (osada č.33 - Třeboutická stráň) za cenu smluvní 134.425,-Kč MUDr. Jiřímu Dudkovi, Roudnice n.L., s možností splátkového kalendáře 1/2 ceny při podpisu KS a 1/2 ceny do 31.12.2008.

28.       prodej pozemku pod chatkou p.č. 4574/2 o výměře 46m2 a pozemek p.č. 4574/4 o výměře 1036 m2 za cenu smluvní 105.320,-Kč v k.ú. Litoměřice manželům Petru a Janě Vlasákovým, Teplice s možností splátkového kalendáře 1/2 ceny při podpisu KS a 1/2 ceny do 31.12.2008.

29.       bezúplatný převod poskytnutí daru nemovitostí: pozemek p.č.1182 s budovou čp.657 o výměře 541m2, pozemek p.č.1181 s budovou čp. 594 o výměře 283m2, pozemek p.č.1183 o výměře 222m2, pozemek p.č.1184 o výměře 542m2 a pozemek p.č.1185 o výměře 309m2 v k.ú. Litoměřice zapsané na LV 1 Ústeckému kraji, zastoupený Ing. Jiřím Šulcem, hejtmanem Ústeckého kraje s předkupním právem v hodnotě investic vložených do nemovitosti ke dni uplatnění předkupního práva.

30.       úhradu sankčního postihu ve výši 55 % tj. 246.114,-Kč Ministerstvu vnitra ČR, sekce provozní a ekonomická, Praha 7 a schvaluje částku 246.114,-Kč rozpočítat na jednotlivé bytové jednotky ul. Raisova 1920 a 1921 dle jejich velikosti a připočítat k ceně bytu vč. pozemku.

31.       zřízení věcného břemene - plynovodní přípojky na částech pozemků p.č 1345/1, orná a p.č.1345/7, ostatní plocha, ostatní komunikace (4m) v k.ú.Pokratice v majetku Města Litoměřice ve prospěch oprávněných - SČP Net, s.r.o., Klíšská 940, Ústí nad Labem a manželů Karla a Heleny Hynkových, Litoměřice za jednorázovou náhradu ve výši 176,12 Kč vč. DPH a nákladů spojených se vkladem smlouvy do KN.

II.         neschvaluje:

1.         úpravu žádosti podané dne 11.12.2006 Správě železniční a dopravní cesty, Dlážděná 1003/7, Praha, týkající se pozemku p.č. 287 o celkově výměře 523 m2 (ul. Wintrova) v k.ú. Litoměřice z důvodu odblokování části výměry o velikosti 393m2 pro jiného zájemce. Žádost Města Litoměřice na p.č. 287 v k.ú. Litoměřice bude upravena na zbylou výměru tj. 130m2.

2.         záměr prodeje části pozemku p.č. 56 o výměře 13 m2 v k.ú. Litoměřice (nutný odděl.geomet.plán).

III.        vydává:

1.         Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2008 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství (vyhláška viz. příloha orig. zápisu).

IV.        pověřuje:

1.         starostu podpisem smlouvy o spolupráci mezi obcemi za účelem realizace zajištění "Osobní lodní dopravy na Labi s trasou Roudnice n/L - Litoměřice - Ústí nad Labem v roce 2008"  (návrh smlouvy viz. příloha originál zápisu).

V.         revokuje:

1.         své usnesení ze dne 24.1.2008 pod bodem II/2.

VI.        ruší:

1.         své usnesení č. I/2, ze dne 23.5.2002, týkající se záměru nákupu pozemků p.č. 4910/4 o výměře 46442 m2, p.č. 4910/9 o výměře 54706 m2 a p.č. 4910/10 o výměře 14923 m2 v k.ú. Litoměřice od PF ČR Praha.

VII.       ukládá:

1.         odboru majetku města neprodleně zahájit jednání o převodu všech pozemků souvisejících s podzemní továrnou RICHARD I., do majetku Města Litoměřice a následně odboru životního prostředí vyčistit přístupovou komunikaci, včetně okolních pozemků, k bráně podzemní továrny RICHARD I., které mají statut veřejného prostranství. Jedná se o odstranění nepovolených skládek a části náletové zeleně. ZM ukládá odboru územního rozvoje města v návaznosti na výše uvedené činnosti zahájit přípravné práce na zpevnění a odvodnění přístupové komunikace k bráně podzemní továrny RICHARD I.

VIII.      bere na vědomí:

1.         informaci o zhodnocení volných finančních prostředků (viz příloha orig. zápisu).

2.         zprávu o Projektu Litoměřice - Zdravé město a MA 21.

Mgr. Ladislav Chlupáč

Starosta města

Ing. Ivan Palán

1. místostarosta města

Zapsala: Eva Lieberová

Za správnost: Bc. Petr Panaš


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Pá: 9-17 hod.
So: 9-12 hod.
Ne: zavřeno

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2023 Město Litoměřice
Mobilní menu