Nástroje pro usnadnění přístupu

ZASTUPITELSTVO MĚSTA

usnesení zastupitelstva města

02. výpis usnesení z jednání Zastupitelstva města Litoměřic -4.3.2010

USNESENÍ

výpis

2. jednání Zastupitelstva města Litoměřic konaného dne 4.3.2010 od 16:00 hod.

v zasedací místnosti MěÚ v Litoměřicích, se sídlem Mírové nám. 15/7

Počet přítomných členů ZM:  25

Zastupitelstvo města Litoměřic po projednání:

I.          schvaluje:

1.         a) rozpočtová opatření dle doporučení FV ze dne 22.2.2010 (viz příloha orig.zápisu).

b) statut sociálního fondu na rok 2010 (viz příloha orig.zápisu).

 

2.         uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí půjčky Občanskému sdružení Místní akční skupina České středohoří, IČ: 27036952, kterým se prodlužuje splatnost do 30.11.2010. (dodatek smlouvy viz příloha orig.zápisu).

3.         uzavření dohody o splátkách pro paní Vovčekovou, Litoměřice, na částku 31.577,-Kč s příslušenstvím. Výše splátky činí 500,-Kč  měsíčně pod ztrátou výhody splátek počínaje měsícem únor 2010, se splatností  k poslednímu dni každého měsíce.

4.         uzavření dodatku k Dohodě o splátkách dluhu ze dne 5.1.2009 s paní Tokárovou, Litoměřice, a to navýšení dluhu o částku 10.785,-Kč s příslušenstvím.

 

5.         prominutí poplatku z prodlení a úroku z prodlení ve výši 40% z částky 86.541,-Kč, tedy 34.616,-Kč, pro paní Plesníkovou, Litoměřice.

6.         podání žádosti o dotaci v rámci Operačního programu Životní prostředí z Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj (XI. výzva) na projekty: „Zateplení objektů a výměna oken v objektech ZŠ Havlíčkova, MŠ Ladova 428/1, MŠ Ladova 431/3, Centrum Srdíčko“.Celkové náklady na projekty s výběrovým řízením činí ZŠ Havlíčkova: 42,595 mil.Kč, MŠ Ladova 428/1: 9,271 mil.Kč, MŠ Ladova 431/3: 5,255 mil.Kč, Centrum Srdíčko: 5,102 mil.Kč.

7.         a) předložený návrh RM na rozdělení dotací pro sportovní kluby na činnost (viz příloha orig. zápisu)

b) uzavření smluv o dotacích dle vzorové smlouvy o poskytnutí dotací na činnost pro sportovní oddíly (vzorová smlouva viz příloha orig. zápisu).

8.         a) předložený návrh grantů 2010 v oblasti sportu (viz příloha orig. zápisu)

b) uzavření smluv o dotacích dle vzorové smlouvy o poskytnutí dotace na granty (vzorová  smlouva viz příloha orig. zápisu).

9.         pojmenování nově vznikajících ulic dle předloženého návrhu jménem „Žalhostická“ v k.ú.Litoměřice a „Hrušková“ v k.ú Pokratice.

10.       záměr prodeje pozemku p.č.3258/6 (ostatní plocha), včetně stavby pod povrchem o výměře 283m2 v k.ú. Litoměřice (vnitroblok ul. Palachova).

11.       záměr bezúplatného převodu části pozemků (pod chodníkem a silnicí) p.č.2464/5 a 2465/1 v k.ú. Litoměřice (nutný odděl. geomet.plán).

12.       záměr směny pozemku p.č.3074/6 o výměře 182m2 (stavební) ve vlastnictví města za pozemek p.č.1268/11 o výměře 90m2 (ostatní plocha) – chodník v ul. Komenského vše v k.ú. Litoměřice vlastnictví Ústecký kraj,Velká Hradební 48, Ústí n.L. bez finančního vyrovnání (veškeré poplatky spojené se smlouvou ponese Ústecký kraj).

13.       záměr bezúplatného převodu pozemků p.č.782/4 o výměře 74m2, p.č.782/6 o výměře 201m2 a p.č.1268/1 o výměře 1166m2 v k.ú. Litoměřice (veškeré poplatky spojené se smlouvou ponese Ústecký kraj).

14.       záměr prodeje pozemku p.č.4521/1 o výměře 3584m2 (zahrada) a p.č.4521/2 o výměře 23m2, p.č.4521/3 o výměře 17m2 a p.č.4521/4 o výměře 18m(zast.plocha) v k.ú. Litoměřice (nutný odděl.geomet.plán).

15.       podání žádosti na převod pozemků p.č.1634/3 a 685/1 v k.ú. Litoměřice na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábř. 390, Praha.

16.       záměr opravy celé střechy v ul. Heydukova č.p. 1874 s tím, že náklady spojené s touto opravou budou hradit vlastníci bytových jednotek.

17.       bezúplatný převod pozemku p.č.3081/1, 3100/2, 3301/2, 3326, 3718/87 a 3718/93 (ostatní plocha)  v k.ú. Litoměřice od ČR Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábř. 390, Praha.

18.       bezúplatný převod pozemku p.č.3301/4, 3346/1, 3847/2 a 3991/1 (ostatní plocha) v k.ú. Litoměřice od ČR Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábř. 390, Praha.

19.       bezúplatný převod pozemku p.č.293/1 o výměře 1825m2  (ostatní plocha)  v k.ú. Litoměřice od ČR Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábř. 390, Praha.

20.       bezúplatný převod pozemků p.č.828/1, 246/1, 2244, 2490/2, 2714/26, 2718,3, 2872/1 a 2872/5  (ostatní plocha)  v k.ú. Litoměřice od ČR Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábř. 390, Praha.

21.       prodej, dle podmínek „Zásad prodeje bytů a nebytových prostor z majetku Města Litoměřice“ dle přiložené tabulky ul. Kubínova 437, 438, 439, A.Muchy 415 v k.ú. Litoměřice.

22.       zřízení věcného břemene – umístění, provozování údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k částem pozemků p.č.1345/1, 1345/7, 1345/23, 1345/80, 1345/146 v k.ú. Pokratice, dle GP 1087-4/08, ve prospěch oprávněného spol. ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín, za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 5.262,-Kč + 20% DPH a poplatky za vklad smlouvy do KN.

23.       zřízení věcného břemene – umístění, provozování údržby a oprav telekomunikačního zařízení k částem pozemků p.č.3891/1 a p.č.3891/2 v k.ú. Litoměřice v majetku Města Litoměřice, dle GP č. 3662-40018/2009 ve prospěch oprávněného spol. Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, Praha 4, za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 1.358,-Kč + 20% DPH a poplatky za vklad smlouvy do KN.

24.       navýšení rozpočtu na akci „Dostavba a modernizace zimního stadionu Litoměřice“ o 7500tis.Kč a to převedením finančních prostředků z rezervy města, do které se přesunou z částky 10mil.Kč - zůstatku prostředků z roku 2009.

25.       záměr směny pozemku p.č.3869, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře  256m2 (ve vlastnictví obce) za část pozemku p.č.857/25, ostatní plocha, silnice o výměře  494m2 (ve vlastnictví p. Mgr. Bc.Vladimíra Vobra, Litoměřice) vše v k.ú. Litoměřice a dále realizaci oplocení na částech pozemků p,č.3672/1 a p.č.3869 v k.ú. Litoměřice v délce cca 153m na náklady obce.

 
II.         neschvaluje:

1.         změnu dohody o splátkách ze dne 25.4.2007 ve znění dodatku č.1 ze dne 29.1.2008 pro paní  Chládkovou, Čížkovice (snížení výše splátek na částku 400,-Kč).

 

2.         záměr směny pozemků v k.ú. Tlučeň obec Hlinná o celkové výměře 35718m2 ve vlastnictví pana I. Weikerta za pozemky v majetku obce o výměře 5665m2 v k.ú. Tlučeň obec Hlinná.

 

3.         záměr prodeje části pozemku p.č.451 (ostatní plocha) v k.ú. Litoměřice.

4.         záměr prodeje pozemku p.č.3718/118 o výměře 18m2 v k.ú. Litoměřice.

5.         dodatek ke smlouvě s ing. Strankou, Litoměřice a panem Charvátem, Litoměřice, o budoucí kupní smlouvě ze dne 25.02.2009 - snížení ceny prodávaných pozemků z důvodu geofyzikálního průzkumu ohledně založení stavby (dodatek viz příloha orig.zápisu).

III.        vydává:

1.         obecně závaznou vyhlášku č. 2/2010 o místním poplatku ze vstupného (viz příloha orig. zápisu).

 

IV.        revokuje:

1.         usnesení č.I./6 ze dne 21.1. 2010.

V.         bere na vědomí:

1.         informaci o zhodnocení volných finančních prostředků (viz příloha orig.zápisu).

2.         schválení plánu kontrol KV při ZM ve dnech 13.1., 10.2., 17.3., 7.4., 12.5, 9.6. v roce 2010.

           

Jiří Landa                                                                                            Mgr. Ladislav Chlupáč

místostarosta města                                                                            starosta města                                                            

Zapsala: Eva Lieberová

Za správnost odp.: Mgr. Petr Panaš


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Pá: 9-17 hod.
So: 9-12 hod.
Ne: zavřeno

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2023 Město Litoměřice
Mobilní menu