ZASTUPITELSTVO MĚSTA

usnesení zastupitelstva města

02. výpis usnesení z jednání Zastupitelstva města Litoměřic - 16.12.2010

 

USNESENÍ

V Ý P I S

z 2. jednání Zastupitelstva města Litoměřic konaného dne 16.12.2010 od 16:00 hod.

v zasedací místnosti MěÚ v Litoměřicích, se sídlem Mírové nám. 15/7

 

Počet přítomných členů ZM:      25

Z a s t u p i t e l s t v o    m ě s t a   L i t o m ě ř i c   n a   s v é m  2.  j e d n á n í 

projednala pod usnesením č:

15/2/2010

Rezignace členky FV a dovolba členky do KV

a)      ZM bere na vědomí rezignaci paní Jany Pavlasové na členství ve Finančním výboru při ZM.

b)      ZM volí paní Janu Pavlasovou členkou Kontrolního výboru při ZM.

16/2/2010

Rozpočtová opatření

a) ZM schvaluje rozpočtová opatření dle doporučení FV ze dne 8.12.2010 (viz příloha orig. zápisu)

b) ZM schvaluje rozpočtové opatření, kdy RM nařizuje PO - Městskému kulturnímu zařízení v Litoměřicích  odvod z fondu reprodukce majetku ve výši 276 tis. Kč – ÚZ 3806/3406 na příjmový účet města, které budou použity na akci "Kino - výměna plynových kotlů" – ÚZ 3406/3500, čímž se podíl města na celkovou akci (553 tis. Kč) sníží o 223 tis. Kč, které budou vráceny zpět do rozpočtové rezervy města – ÚZ 1002/1000.

17/2/2010

Informace o zhodnocení volných zdrojů

ZM bere na vědomí informaci o zhodnocení volných finančních prostředků  (viz příloha orig.zápisu)

18/2/2010

Schválení rozpočtového provizoria na období do schválení rozpočtu pro rok 2011

ZM schvaluje rozpočtové  provizorium na období do  schválení rozpočtu roku 2011 ve výši měsíčního čerpání maximálně 1/12 skutečných výdajů roku 2010.

19/2/2010

Rozpočtový výhled na období 2012-2013

ZM schvaluje rozpočtový výhled Města Litoměřice na období 2012-2013 (viz příloha orig.zápisu)

20/2/2010

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za komunální odpad

ZM vydává obecně závaznou vyhlášku č. 8/2010 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (viz příloha orig.zápisu).

21/2/2010

Prodloužení splatnosti dluhu

ZM neschvaluje  uzavření dodatku ke kupní smlouvě o převodu vlastnictví jednotky uzavřené s Jiřím Šverhartem, bytem Litoměřice a prodloužení doby splatnosti části kupní ceny ve výši 198.023,-Kč na den 12.11.2012.

22/2/2010

Schválení změn Zásad pro promíjení poplatků z prodlení

ZM schvaluje změnu Zásad pro promíjení poplatků z prodlení takto:

a)       lhůta pro úhradu zbývající části poplatku z prodlení po jeho částečném prominutí se mění z 12 měsíců na 30 dní ode dne rozhodnutí o prominutí.

b)       lhůta pro uzavření Dohody o prominutí pohledávky se mění z 12 měsíců na 30 dní ode dne rozhodnutí o prominutí.

23/2/2010

Vydání změny č. 1 ÚP Litoměřice

a)      ZM  na základě kapitol 1, 2 a 5 textové části odůvodnění územního  plánu  v  souladu  s  ustanovením § 54 odst. 2 stavebního zákona  ověřilo, že zpracovaný územní plán není v rozporu:

1.       s Politikou územního rozvoje ČR schválenou vládou ČR č. 929 dne 20. 7. 2009,

2.       s územně plánovací dokumentací vydanou krajem – do doby vydání Zásad územního rozvoje se za nadřazenou územně plánovací dokumentaci považuje podle ustanovení § 187 odst. 7 stavebního zákona upravená verze Územního plánu velkého územního celku okresu Litoměřice,

3.       s výsledkem řešení rozporů

4.       se stanovisky dotčených orgánů,

5.       se stanoviskem krajského úřadu.

b)      ZM příslušné podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) stavebního zákona, za použití § 43 odst. 4 stavebního zákona , § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění a § 84 odst. 2 písm. y) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, vydává Územní plán Litoměřice formou opatření obecné povahy (OOP).

c)       ZM souhlasí s pořízením územní studie na lokalitu Z01 vymezenou ve vydané změně č. 1 územního plánu města Litoměřice s tím, že úhradu nákladů ponese žadatel.

24/2/2010

Žádost o odkoupení mobilního telefonu

ZM  schvaluje  odprodej   mobilního telefonu AIPHONE 16 GB Black White inv. č. 6276 Jaroslavu Tvrdíkovi za cenu 2.196,- Kč.

25/2/2010

Prodej  pozemku p.č. 1313/115 o výměře 255 m2 v k.ú. Litoměřice

ZM schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 1313/115 o výměře 255 m2 v k.ú. Litoměřice

26/2/2010

Prodej opuštěného a neudržovaného hrobu  sektor II.D, evidenční číslo 7

ZM schvaluje záměr prodeje hrobového příslušenství (nestavební objekt) sektor II.D, evidenční číslo 7.

27/2/2010

Prodej pozemku p.č. 4362/1 o výměře 6.142 m2, a p.č. 4362/2 v k.ú. Litoměřice

ZM schvaluje záměr prodeje celého pozemku  p.č. 4362/1 o výměře 6142 m2 a pozemku pod chatkou p.č. 4362/2  v k.ú. Litoměřice.

28/2/2010

Prodej pozemku p.č. 4420/4 o výměře 16 m2 a p.č 4420/3 v k.ú. Litoměřice

ZM schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 4420/4 o výměře 16 m2 a p.č 4420/3 o výměře 16 m2 v k.ú. Litoměřice.

29/2/2010

Prodej pozemku p.č. 4424/3 o výměře 30 m2  v k.ú. Litoměřice

ZM schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 4424/3 o výměře 30 m2  v k.ú. Litoměřice.

30/2/2010

Prodej pozemků dle tabulky v lokalitě osada č. 3 k.ú. Litoměřice

ZM schvaluje záměr prodeje pozemků p.č. 5414/7,8,10 a 5417/11 v k.ú. Litoměřice.

31/2/2010

Prodej pozemku p.č. 1724/2 o výměře 20 m2 v k.ú. Litoměřice

ZM schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 1724/2 o výměře 20 m2 v k.ú. Litoměřice

32/2/2010

Stanovení koeficientu pro prodej zbývajících bytových jednotek z majetku města (ul. A.

Muchy, Turgeněvova, Dómská)

ZM schvaluje  pro všechny probíhající schválené prodeje bytových jednotek (u nichž již byl schválen záměr prodeje, ale koeficient pro jejich prodej nebyl dosud ZM schválen) koeficient ve výši  0,4.

33/2/2010

Prodej části pozemků p.č. 449/2, 2714/51 a 4855/1 v k.ú. Litoměřice - realizace stavby Oprava Tyršova mostu

ZM schvaluje záměr prodeje části pozemků p.č. 449/2 (travní porost) a p.č. 2714/51, 4855/1 (ostatní plocha-komunikace) o celkové výměře cca 330 m2  v k.ú. Litoměřice -  realizace stavby „Oprava Tyršova mostu“ (nutný odděl.geomet. plán a znalecký posudek).

34/2/2010

Podání žádosti o  bezúplatný převod pozemku p.č. 4826/1 o výměře 894 m2 v k.ú. Litoměřice na ČR –ÚZSVM

ZM schvalujepodání žádosti o bezúplatný převod pozemku p.č. 4826/1 (ostatní plocha–komunikace) o výměře 894m2  v k.ú Litoměřice Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábř. 390, Praha.

35/2/2010

Podání žádosti o  bezúplatný převod pozemků nebo jejich částí p.č. 196/51, 216/9, 1171/1, 1171/2, v k.ú. Pokratice a p.č. 3768/2, 5221/4, 5221/6, 5221/11, 5291/2, 5291/4 v k.ú. Litoměřice pod komunikacemi na ČR-Pozemkový fond

ZM schvaluje podání žádosti o  bezúplatný převod pozemků nebo jejich částí p.č. 196/51, 216/9, 1171/1, 1171/2, v k.ú. Pokratice a p.č. 3768/2, 5221/4, 5221/6, 5221/11, 5291/2, 5291/4 v k.ú. Litoměřice pod komunikacemi na ČR-Pozemkový fond, Husinecká 1024/11, Praha

36/2/2010

Prodej  pozemku p.č. 84/6 o výměře 23 m2 v k.ú. Pokratice 

ZM schvaluje prodej pozemku p.č. 84/6 o výměře 23 m2 v k.ú. Pokratice  Ing. Milanu Mazáčovi, Litoměřice a Evě Milerové, Litoměřice do podílového spoluvlastnictví za cenu dle znal.posudku 9.502,- Kč, náklady za odděl.geomet.plán v částce 3.000,- Kč a za vypracování znal.posudku 2.000,-Kč.

37/2/2010

Prodej pozemku p.č. 144/2 o výměře 195 m2 a p.č. 150/3 o výměře 49 m2 v k.ú. Pokratice

ZM schvaluje prodej pozemku p.č. p.č. 144/2 o výměře 195 m2 a p.č. 150/3 o výměře 49 m2 v k.ú. Pokratice panu Milanu Pleskotovi, bytem Litoměřice za cenu smluvní ve výši 1.400,-Kč/m2.

38/2/2010

Směna pozemků s finančním vyrovnáním  pozemek (p.č. 363/14 za pozemek p.č. 411 

v k.ú. Pokratice)

ZM schvaluje směnu pozemků  p.č. 363/14 o výměře 14 m2 v k.ú. Pokratice s  pozemkem p.č.  411 o výměře 8 m2 v k.ú. Pokratice paní PhDr. Evě Zichové, bytem Praha 4 – Chodov s doplacením rozdílu ceny tj. 2.203,- Kč  a náklady za odděl.geomet.plán v částce 1.000,- Kč a náklady za znalecký posudek 2.000,- Kč.

39/2/2010

Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Litoměřice

ZM schvaluje bezúplatný převod pozemku p.č. 293/1,450/10,450/12,1868,2116/1, 2540/29,2554/2,2878/4,2943/1,3019/2,3346/2, 3407/2,3672/1,3789,3847/3 a 4065/10  (ostatní plocha)  v k.ú. Litoměřice  od  ČR Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábř. 390, Praha.

 

40/2/2010

Bezúplatný převod pozemků p.č. 1344/2 a 1344/5 v k.ú. Pokratice

ZM schvaluje bezúplatný převod pozemků p.č. 1344/2 a 1344/5 (ost.plocha-komunikace)  v k.ú. Pokratice, od  ČR Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábř. 390, Praha.

41/2/2010

Prodej pozemku p.č. 3258/6 včetně stavby, která je pod povrchem o výměře 283 m2 v k.ú. Litoměřice

ZM schvaluje prodej pozemku p.č. 3258/6 (ost.plocha), včetně stavby, která je pod povrchem o výměře 283 m2 v k.ú. Litoměřice za cenu smluvní ve výši 65.439,- Kč panu Petrovi  Drobnému, bytem Litoměřice se závazkem umístění, provozování a údržby  topného kanálu včetně uzávěru, a náklady za znal.posudek 3.800,- Kč.

42/2/2010

Směna pozemků s finančním vyrovnáním  pozemek  p.č. 600/56 o výměře 47 m za pozemky p.č. 600/60 o výměře  176 m2, 614/38 o výměře 162 m2, 600/62 o výměře 52 m2 a 600/61 o výměře 11 m2 v k.ú. Pokratice

ZM schvaluje směnu pozemků, pozemek  p.č. 600/56 o výměře 47 m (vl. Hanzl) za pozemky p.č. 600/60 o výměře  176 m2, 614/38 o výměře 162 m2, 600/62 o výměře 52 m2 a 600/61 o výměře 11 m2 (vl. město) v k.ú. Pokratice s podmínkou výstavby chodníku  firmou Hanzl – stavby, modernizace, rekonstrukce, IČO : 25021435, Litoměřice a s finančním vyrovnáním v částce 183.763,- Kč, náklady za vypracování odděl.geomet.plánu 8.236,- Kč a znaleckého posudku 2.500,- Kč.

43/2/2010

Nákup pozemků p.č. 4826/2,4826/6,4826//7 o celkové výměře 568 m2 v k.ú. Litoměřice

ZM schvaluje nákup pozemků p.č. 4826/2 o výměře 223 m2, p.č. 4826/6 o výměře 75m2 a p.č.4826/7 o výměře 278m2 (ostatní plocha - komunikace) v k.ú. Litoměřice  dle znaleckého posudku 119.850,-Kč od spol. KARKO, výrobní družstvo nevidomých, Lesní cesta 236/5, Ústí nad Labem. Poplatky spojené s vkladem smlouvy do KN bude hradit Město Litoměřice.

44/2/2010

Zřízení věcného břemene – umístění, provozování údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k částem pozemků  p.č.1122/2 a 1142/1 v k.ú. Pokratice

ZM  schvalujezřízení věcného břemene – umístění, provozování údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k částem pozemků p.č. 1122/2 a p.č. 1142/1 v k.ú. Pokratice, dle GP 1162-1/2010 ve prospěch oprávněného spol. ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín, za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 584,-Kč + 20% DPH a poplatky za vklad smlouvy do KN.

45/2/2010

Zřízení věcného břemene – umístění, provozování údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k částem pozemků p.č.1345/77,1345/185,1345/182, 1345/230 a 1345/228 v k.ú. Pokratice

ZM  schvalujezřízení věcného břemene – umístění, provozování údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k částem pozemků  p.č.1345/77,1345/185, 1345/182,1345/230,1345/228 k.ú. Pokratice, dle GP 1153-234/2009 ve prospěch oprávněného spol. ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín, za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 7.031,-Kč + 20% DPH a poplatky za vklad smlouvy do KN.

46/2/2010

Zřízení věcného břemene – umístění, provozování údržby a oprav  podzemního komunikačního vedení k částem pozemků p.č. 571/1 a 580/1 k.ú.Litoměřice

ZM schvaluje zřízení věcného břemene - umístění, provozování údržby a oprav telekomunikačního zařízení k částem pozemků p.č. 571/1,580/1 v k.ú. Litoměřice, dle GP 3663-40046/2009 ve prospěch oprávněného spol. Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, Praha 4 za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 4.069,-Kč vč. DPH. Poplatky za vklad smlouvy do KN bude hradit Město Litoměřice.

47/2/2010

Zřízení věcného břemene – umístění, provozování údržby a oprav  podzemního komunikačního vedení k částem pozemků p.č. 3809/1 k.ú.Litoměřice

ZM schvaluje zřízení věcného břemene – umístění, provozování údržby a oprav telekomunikačního zařízení k části pozemku p.č. 3809/1 v k.ú. Litoměřice, dle GP č. 3467-32013/2007 ve prospěch oprávněného spol. Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, Praha 4, za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 35.816,-Kč + 20% DPH a poplatky za vklad smlouvy do KN.

48/2/2010

Prodej bytové jednotky po prověření ul. Kubínova 438/6, Litoměřice

ZM schvaluje prodej bytové jednotky č.5 , dle podmínek „Zásad prodeje bytů a nebytových prostor z majetku Města Litoměřice“ v ul. Kubínova 438/6, Litoměřice.

49/2/2010

Nákup otočných reklamních hodin VAR 80

ZM schvaluje nákup otočných  reklamních  hodin  VAR  80  od společnosti SGR, s.r.o., Herbenova 980/30, Ústí nad Labem, IČ: 491 01 714, za cenu smluvní ve výši 1,- Kč (smlouva viz příloha orig.zápisu).

 

50/2/2010

Prodej bronzové sochy J.V.Stalina

a) ZM schvaluje prodej bronzové sochy J.V.Stalina panu Miroslavu Köllnerovi, bytem Plzeň, za  kupní cenu 172.000,- Kč (nabídka kupujícího viz příloha orig. zápisu.)

b) ZM schvaluje rozpočtové opatření – plnění příjmové a výdajové části – akce „Prodej sochy J.V.Stalina“ – ÚZ 3404/3400 ve výši 172.000,- Kč s tím, že ve výdajové části budou tyto finanční prostředky použity na náklady spojené s pořízením sochy K.H.Máchy a oslavami 200.výročí narození K.H.Máchy.

Mgr.Ladislav Chlupáč

starosta města

Mgr. Karel Krejza

místostarosta města

Zapsala:  Jana Váchová


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00-17:00 hod.

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Mgr. Ladislav Chlupáč

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2022 Město Litoměřice
Mobilní menu