Nástroje pro usnadnění přístupu

ZASTUPITELSTVO MĚSTA

usnesení zastupitelstva města

02. výpis usnesení z jednání Zastupitelstva města Litoměřic - 14.3.2013

 

USNESENÍ

V Ý P I S

2. jednání Zastupitelstva města Litoměřic konaného dne 14.3.2013 od 16:00 hod.

v kongresovém sále Gotického hradu v Litoměřicích, se sídlem Tyršovo nám. 68

Počet přítomných členů ZM:  16

Z a s t u p i t e l s t v o   m ě s t a   L i  t o m ě ř i c   n a   s v é m  2.  z a s e d á n í

projednalo pod usnesením č:

39/2/2013

Rozpočtová opatření dle doporučení FV ze dne 6.3.2013

ZM schvaluje rozpočtová opatření dle doporučení FV ze dne 6. 3. 2013 (viz příloha orig. zápisu)

40/2/2013

Změna účelu užití investičního příspěvku poskytnutého PO MěN v Litoměřicích

ZM schvaluje změnu účelu užití zbývající části investičního příspěvku ve výši 818.100,- Kč poskytnutého příspěvkové organizaci Městská nemocnice v Litoměřicích (viz příloha orig. zápisu).

41/2/2013

Inventarizační zpráva Města Litoměřice za rok 2012

ZM bere na vědomí Inventarizační zprávu Města Litoměřice za rok 2012 (viz příloha orig. zápisu)

42/2/2013

Poskytnutí dotace pro Destinační agenturu České středohoří, o.p.s.

a)      ZM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 300 tis. Kč pro Destinační agenturu České středohoří, o.p.s., IČ: 287 50 853, se sídlem Tyršovo náměstí 68, 412 01 Litoměřice

b)      ZM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace pro Destinační agenturu České   středohoří, o.p.s., (smlouva o dotaci viz příloha orig.  zápisu)

43/2/2013

Schválení dodatku č. 1 k Zakládací smlouvě Destinační agentury Č.středohoří, o.p.s.

ZM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 k Zakládací smlouvě o.p.s. České středohoří (viz příloha orig.zápisu).

44/2/2013

Schválení dotací na činnost pro OS Puellae cantantes, OS Klub přátel chlapeckého sboru Páni kluci a OS Kinoklub ostrov

ZM schvaluje poskytnutí dotací na činnostproOS Puellae cantantes, OS Klub přátel chlapeckého sboru Páni kluci a OS Kinoklub ostrov (viz příloha orig. zápisu).

45/2/2013

Dotace na podporu činnosti sportovních oddílů – přímá dotace

ZM schvaluje

a)       předložený návrh RM na přidělení dotací na podporu činnosti sportovních oddílů – přímá dotace (příloha viz orig. zápisu)

b)       uzavření smluv o poskytování dotací dle vzorové smlouvy (vzorová smlouva viz orig. zápisu).

46/2/2013

Dotace na podporu činnosti sportovních oddílů dle stavu členských základen

ZM schvaluje

a)      předložený návrh RM na přidělení dotací na podporu činnosti sportovních oddílů dle stavu členských základen (příloha viz orig. zápisu)

b)      uzavření smluv o poskytování dotací dle vzorové smlouvy (vzorová smlouva viz orig. zápisu).

47/2/2013

Poskytnutí dotace na projekt Pomoc a podpora zdrav.postiž. a pečujícím osobám

a)   ZM schvaluje poskytnutí dotace na projekt „Pomoc a podpora zdravotně postiženým a pečujícím osobám“.

b)   ZM schvaluje uzavření smlouvy o dotaci s Centrem pro zdravotně postižené děti a mládež – SRDÍČKO (viz příloha orig.zápisu).

48/2/2013

Vydání Obecně závazných vyhlášek

a) ZM vydává obecně závaznou vyhlášku č. 4/2013, kterou se  mění obecně závazná vyhláška č.6/2008, kterou se upravují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a vymezují prostory pro volné pobíhání psů (viz příloha orig.zápisu).

b) ZM vydává obecně závaznou vyhlášku č. 5/2013o zákazu požívání alkoholických nápojů na vybraných veřejných prostranstvích (viz. příloha orig.zápisu).

c) ZM vydává obecně závaznou vyhlášku č. 6/2013, požární řád (viz. příloha orig.zápisu).

49/2/2013

Schválení dohody o splátkách

ZM schvaluje  uzavření dohody o splátkách pro paní E.K., bytem Litoměřice, na částku 10.896,-Kč s příslušenstvím. Výše splátky činí 500,-Kč měsíčně pod ztrátou výhody splátek počínaje měsícem březen 2013, se splatností k poslednímu dni každého měsíce.

50/2/2013

Schválení dohody o splátkách

ZM schvaluje  uzavření dohody o splátkách pro manžele I. a B. S., bytem Litoměřice, na částku 33.001,-Kč s příslušenstvím. Výše splátky činí 1.500,-Kč měsíčně pod ztrátou výhody splátek počínaje měsícem březen 2013, se splatností k poslednímu dni každého měsíce.

51/2/2013

Schválení dodatku k dohodě o splátkách

ZM schvaluje uzavření dodatku k Dohodě o splátkách dluhu pro paní J. S., bytem Litoměřice, a to navýšení o částku 10.841,-Kč s příslušenstvím při zachování výše splátek.

52/2/2013

Prominutí poplatků z prodlení

ZM schvaluje prominutí poplatku z prodlení z částky 45.201,-Kč ve výši 80 % (tedy 36.161,- Kč) pro pana D. B., bytem Litoměřice.

53/2/2013

Prominutí poplatků z prodlení

ZM schvaluje prominutí poplatku z prodlení z částky 22.889,-Kč ve výši 60%, (tedy 13.733,-Kč), pro pana F. S., bytem Litoměřice.

54/2/2013

Prominutí poplatků z prodlení

ZM schvaluje prominutí poplatku z prodlení z částky 27.726,-Kč ve výši 80%, (tedy 22.181,-Kč), pro pana A. J. Š., bytem Litoměřice.

55/2/2013

Prominutí poplatků z prodlení

ZM schvaluje prominutí poplatků z prodlení z částky 92.847,-Kč ve výši 80% (tedy 74.278,- Kč) pro paní J. Č., bytem Litoměřice.

56/2/2013

Schválení nové Zřizovací listiny PO MěN v Litoměřicích

ZM schvaluje zřizovací listinu příspěvkové organizace Městská nemocnice v Litoměřicích, IČ: 008 30 488 (viz příloha orig. zápisu) s účinností od 1.4.2013.

57/2/2013

Rezignace na členství v dozorčí radě 1. Geotermální Litoměřice a.s.

ZM bere na vědomí rezignaci MUDr. Pavla Kejře na členství v dozorčí radě 1.Geotermální Litoměřice a.s ke dni 4.3.2013

58/2/2013

Úprava kompetencí při zastupování v SESO

ZM schvaluje změnu v rozdělení kompetencí – město Litoměřice bude při jednáních Severočeského sdružení obcí (SESO), Ústí nad Labem zastupovat místo Jana Szántó ode dne 14.3.2013 Mgr. Václav Červín

59/2/2013

Prodej pozemku parc.č. 498/8 o výměře 21mv k.ú. Litoměřice (stavební)

ZM schvaluje záměr prodeje zastavěného pozemku parc.č. 498/8 o výměře 21 m2 v k.ú. Litoměřice.

60/2/2013

Prodej zastavěných pozemků parc.č. 5414/8 o výměře 16m2 a 5417/11 o výměře 22m2 v k.ú. Litoměřice

ZM schvaluje záměr prodeje zastavěných pozemků parc.č. 5414/8 o výměře 16 m2 a 5417/11 o výměře 22 m2 v k.ú. Litoměřice.

61/2/2013

Prodej pozemku parc.č. 2693/9 o výměře 7m2 a 2693/10 o výměře 6m2 v k.ú. Litoměřice

ZM schvaluje záměr prodeje pozemků parc.č. 2693/9 o výměře 7 m2 a 2693/10 o výměře 6 m2 v k.ú. Litoměřice.

62/2/2013

Žádost o bezúplatný převod pozemků dle přiloženého seznamu v k.ú. Litoměřice na ČR ÚZSVM

ZM schvaluje podání žádosti o bezúplatný převod pozemků par.č. 1268/19,1268/20, 1268/21,1268/22 a 1268/23  v k.ú. Litoměřice na ÚZSVM, Rašínovo nábřeží 390, Praha.

63/2/2013

Žádost o bezúplatný převod nemovitostí na základě novely zákona č. 172/1991 Sb. (173/2012 Sb.)

ZM schvaluje podání žádosti o bezúplatný převod historického majetku města podle novely zákona č. 172/1991 Sb. na Ministerstvo obrany ČR (viz příloha orig.zápisu).

64/2/2013

Nákup poz.parc.č. 2355/135 o výměře 5062ma darování pozemku parc.č. 2355/137 o výměře 194m2 vše v k.ú. Litoměřice (pozemky Miřejovická stráň – pod budoucími  komunikacemi)

ZM schvaluje nákup pozemku parc.č. 2355/135 o výměře 5062 mza cenu dle znal.posudku  ve výši 1.307.360,- Kč  a přijetí daru pozemku  parc.č. 2355/137 o výměře 194 m2  vše v k.ú. Litoměřiceod spoluvlastníků pozemků pana J.H., bytem Bohušovice nad Ohří, pana M.H., bytem Kamýk a paní E.T., bytem Písnice, k účelu umístění komunikací na Miřejovické stráni. Veškeré náklady spojené s vkladem smlouvy do KN bude hradit Město Litoměřice.

65/2/2013

Nákup pozemku parc.č. 2355/136 o výměře 310m2  v k.ú. Litoměřice (pozemky Miřejovická stráň – pod budoucími  komunikacemi)

ZM schvalujenákup pozemku parc.č. 2355/136 o výměře 310 m v k.ú. Litoměřice za cenu dle znaleckého posudku  80.060,- Kč  od manželů D. a L.P., bytem Litoměřice k účelu umístění komunikací na Miřejovické stráni. Veškeré náklady spojené s vkladem smlouvy do KN bude hradit Město Litoměřice.

66/2/2013

Prodej pozemku parc.č. 3219 o výměře 93m2 (zahrada) v k.ú. Litoměřice

ZM schvaluje prodej pozemku parc.č. 3219 o výměře 93 m2 v k.ú. Litoměřice za cenu smluvní ve výši 39.564,- Kč  vlastníkům BJ domu v ul. Křižíková č.p. 812 v k.ú. Litoměřice (LV 9336)

67/2/2013

Prodej pozemku parc.č. 3220 o výměře 117m2 (zahrada) v k.ú. Litoměřice

ZM schvaluje prodej pozemku parc.č. 3220 o výměře 117 m2 v k.ú. Litoměřice za cenu smluvní ve výši 51.564,- Kč  vlastníkům BJ domu v ul. Křižíková č.p. 837 v k.ú. Litoměřice (LV 6230)

68/2/2013

Bezúplatný převod pozemků  v k.ú. Litoměřice, sml.č.j. 6586/12 od ČR ÚZSVM, Praha

ZM schvaluje smlouvu o bezúplatném převodu pozemků parc.č. 2483/1, 2483/2, 2483/3, 5466/1 a 5479  v k.ú. Litoměřice, č.j. 6586/12 od ČR ÚZSVM, Rašínovo nábřeží 390, Praha.

69/2/2013

Majetkoprávní vypořádání majetku v k.ú. Litoměřice – odstranění duplicitního zápisu vlastnického práva k pozemku parc.č. 4004/27 v k.ú. Litoměřice

ZM schvaluje uznání vlastnického práva podpisem souhlasného prohlášení se společností BUS.COM a.s., IČ: 25497995, Lumiérů 181/4, Praha 5, o odstranění duplicitního zápisu vlastnictví k  pozemku parc.č. 4004/27 o výměře 384 mv k.ú. Litoměřice, ve prospěch této společnosti.

70/2/2013

Nákup stavebních poz.p.č. 3291 o výměře 227 ma p.č. 3292 o výměře 315 mv k.ú. Litoměřice

ZM schvaluje nákup stavebních pozemků p.č. 3291 o výměře 227 ma p.č. 3292 o výměře 315 mv k.ú. Litoměřice za cenu 674.000,- Kč od Správy železniční dopravní cesty, st.org., IČ: 70994234, Dlážděná 1003/7, Praha 1.

71/2/2013

Revokace usnesení I./24 ZM ze dne 8.3.2007 změna kupujícího poz.parc.č. 2561/10 v k.ú. Litoměřice

ZM revokuje své usnesení I./24 ze dne 8.3.2007 o  prodeji pozemku pod garáží p.č. 2561/10 o výměře 21 m2 v k.ú. Litoměřice za cenu dle znaleckého posudku 23 688,- Kč  panu S. P.

bytem Janov

a

ZM schvaluje prodej pozemku parc.č. 2561/10  o výměře 21 mv k.ú. Litoměřice za cenu smluvní ve výši 23.688,- Kč manželům J. a J. D., bytem Litoměřice.

72/2/2013

Vypořádání vlastnických vztahů ke kanalizačnímu zařízení realizovanému v rámci stavby „Kanalizace mikroregionu Litoměřice“ (věcné břemeno na pozemcích spol. Čepro a.s.)

ZM schvaluje uzavření trojstranné smlouvy o zřízení věcného břemene ke kanalizačnímu zařízení umístěnému na pozemcích  parc.č. 2608/25,2608/26 a 2608/27 v k.ú. Litoměřice ve prospěch Severočeské vodárenské spol. a.s., Přítkovská 1689, Teplice. Město Litoměřice jako investor stavební akce Žernosecká ul. SO 05 uhradí poplatek za vklad smlouvy do KN, náklady spojené s vyhotovením GP č. 4018-19/2013 a jednorázovou úhradu ve výši 413,- Kč + 21 % DPH vl. pozemků spol. Čepro a.s., Dělnická 213/12, Praha 7.

73/2/2013

Zřízení věcného práva – umístění, provozování údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k částem  pozemků parc.č. 44, 68/12, 84/1 v k.ú.Pokratice

ZM schvaluje zřízení věcného břemene – umístění, provozování údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k částem pozemků parc.č. . 44, 68/12 a 84/1  v k.ú. Pokratice dle GP 1029-804/2007, 1030-804/2007 ve prospěch oprávněného spol. ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín, za jednorázovou úhradu za cenu smluvní  37.056,-Kč + 21% DPH a poplatek za vklad smlouvy do KN.

74/2/2013

Zřízení věcného práva – umístění, provozování údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k částem  pozemků parc.č. 85/1, 85/2, 120, 150/1, 154/2, 154/3, 172/20, 1345/68 v k.ú.Pokratice

ZM schvaluje zřízení věcného břemene – umístění, provozování údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k částem pozemků parc.č. 85/1, 85/2, 120, 150/1, 154/2, 154/3, 172/20 a 1345/68 v k.ú.Pokratice dle GP 1029-804/2007, 1030-804/2007 ve prospěch oprávněného spol. ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín, za cenu smluvní 189.312,-Kč + 21% DPH a poplatek za vklad smlouvy do KN.

75/2/2013 

Zřízení věcného břemene – umístění, provozování údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k částem pozemků parc.č. st. 87/1,1031/1,1053 v k.ú. Tlučeň

ZM schvaluje zřízení věcného břemene – umístění, provozování údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k částem pozemků parc.č. st. 87/1,1031/1 a 1053 v k.ú. Tlučeň dle GP 261-131/2012 ve prospěch oprávněného spol. ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín, za cenu smluvní  2.646,-Kč + 21% DPH a poplatek za vklad smlouvy do KN.

76/2/2013

Zřízení věcného břemene – umístění, provozování údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k částem pozemků parc.č. 2188/9, 2188/10, 2188/11 v k.ú. Litoměřice

ZM schvaluje zřízení věcného břemene – umístění, provozování údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k částem pozemků  parc.č. 2188/9, 2188/10 a 2188/11 v k.ú. Litoměřice dle GP 3447-4/2008 ve prospěch oprávněného spol. ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín, za cenu smluvní 10.368,-Kč + 21% DPH a poplatek za vklad smlouvy do KN.

77/2/2013

Zřízení věcného břemene – umístění, provozování údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemku parc.č. 1360/1 v k.ú. Pokratice

ZM schvaluje zřízení věcného břemene – umístění, provozování údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemku parc.č. 1360/1 v k.ú. Pokratice dle GP 1267,3969-103/2012 ve prospěch oprávněného spol. ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín, za cenu smluvní 3.542,-Kč + 21% DPH a poplatek za vklad smlouvy do KN.

78/2/2013

Schválení finanční spoluúčasti města na dopravně inženýrském opatření (DIO) v ul. Na Valech, Osvobození a Sovova v Litoměřicích v době trvání úplné uzavírky silnice I/15 (oprava Tyršova mostu) v roce 2014

ZM souhlasí s finační spoluúčastí Města Litoměřice ve výši 475.614,70 Kč na dopravně inženýrské opatření (světelné signal. zařízení) v ul. Na Valech, Sovova a Osvobození v Litoměřicích po dobu úplné uzavírky silnice I/15 při opravách Tyršova mostu, která bude zařazena do rozpočtu města pro rok 2014. 

…………………………

Mgr. Ladislav Chlupáč

starosta města

…………………………

Mgr. Karel Krejza

1. místostarosta města

Zapsala: Jana Váchová


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu